EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0037

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/37/EU af 27. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i køretøjer

OJ L 59, 28.2.2014, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/37/oj

28.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/37/EU

af 27. februar 2014

om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i køretøjer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/671/EØF om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i køretøjer (1), særlig artikel 7a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Fællesskab tiltrådte den 24. marts 1998 overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (i det følgende benævnt den »reviderede overenskomst af 1958«), i overensstemmelse med Rådets afgørelse 97/836/EF (2).

(2)

Under den reviderede overenskomst af 1958 bliver de tekniske forskrifter i FN/ECE-regulativer i overensstemmelse med stk. 1 i bilag II til afgørelse 97/836/EF alternativer til de tekniske bilag til de tilsvarende EU-særdirektiver, når de har samme anvendelsesområde, og når der findes EU-særdirektiver svarende til de anførte regulativer. De supplerende bestemmelser i direktiverne, f.eks. om monteringsforskrifter og godkendelsesprocedurer, finder dog fortsat anvendelse.

(3)

Et nyt FN/ECE-regulativ om ensartede bestemmelser for godkendelse af forbedrede barnefastholdelsesanordninger til motorkøretøjer (i det følgende benævnt »regulativ 129«) er blevet fastlagt og vedtaget i FN/ECE-regi.

(4)

Regulativ 129 trådte i kraft den 9. juli 2013 som bilag til den reviderede overenskomst af 1958.

(5)

De ensartede forskrifter i regulativ 129 udgør alternative udvidede forskrifter i forhold til de forskrifter, der er fastsat i regulativ 44 om ensartede bestemmelser vedrørende godkendelse af fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (»barnefastholdelsesanordninger«) (3) og afspejler tekniske fremskridt på flere områder inden for barnefastholdelsesanordninger, såsom tests af sidepåkørsel, bagudvendende anordninger til børn på op til 15 måneder, kompatibilitet med forskellige køretøjer, prøvedukker, prøvebænke og tilpasningsevne til forskellige barnestørrelser.

(6)

Eftersom direktiv 91/671/EØF fastsætter forskrifterne for godkendelsen og den obligatoriske anvendelse af barnefastholdelsesanordninger i motorkøretøjer inden for Unionen, bør direktivet ændres, således at det omfatter anvendelsen af de barnefastholdelsesanordninger, der er godkendt i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i regulativ 129.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 7b i direktiv 91/671/EØF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 2 i direktiv 91/671/EØF affattes således:

(1)

stk. 1, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

For køretøjer i klasse M1, N1, N2 og N3 kræver medlemsstaterne, at alle personer i køretøjer, der kører på vejene, anvender de monterede sikkerhedsanordninger.

Børn med en legemshøjde på under 150 cm, der befordres i køretøjer i klasse M1, N1, N2 og N3, som er udstyret med sikkerhedsseler, skal fastholdes af en barnefastholdelsesanordning, som enten er af integreret klasse eller af ikke integreret klasse, jf. artikel 1, stk. 4, litra a) og b), og som er tilpasset barnets fysiske træk i overensstemmelse med:

den i artikel 1, stk. 3, omhandlede klassificering af barnefastholdelsesanordninger, der er godkendt i overensstemmelse med litra c), nr. i), i dette stykke.

størrelsen og den maksimale vægt, som barnefastholdelsesanordningen efter angivelse fra fabrikanten er beregnet til for barnefastholdelsesanordninger, der er godkendt i overensstemmelse med litra c, nr. ii), i dette stykke.

I køretøjer i klasse M1, N1, N2 og N3, som ikke er udstyret med sikkerhedsseler:

må børn under tre år ikke befordres

skal børn på tre år eller derover og med en legemshøjde på under 150 cm med forbehold af nr. ii) placeres på et andet sæde end forsædet.«

(2)

stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

Hvis der anvendes en barnefastholdelsesanordning, skal den være godkendt i henhold til standarden i:

i)

FN/ECE-regulativ 44/03 eller direktiv 77/541/EØF eller

ii)

FN/ECE-regulativ 129

eller enhver senere tilpasning af nævnte regulativ eller direktiv.

Barnefastholdelsesanordningen monteres i overensstemmelse med de monteringsoplysninger (fx instruktionsmanual, folder eller elektronisk publikation), som fabrikanten af barnefastholdelsesanordningen stiller til rådighed, hvori det angives, på hvilken måde og i hvilke køretøjer det er sikkert at anvende anordningen«.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest seks måneder efter direktivets ikrafttræden de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 26.

(2)  Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).

(3)  EUT L 306 af 23.11.2007, s. 1.


Top