EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0881

2014/881/EU: Kommissionens henstilling af 18. november 2014 om proceduren til eftervisning af, i hvor høj grad eksisterende jernbanestrækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet

OJ L 356, 12.12.2014, p. 520–526 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/881/oj

12.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 356/520


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 18. november 2014

om proceduren til eftervisning af, i hvor høj grad eksisterende jernbanestrækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet

(2014/881/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 30, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge afsnit 7.3.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1299/2014 (2) (INF-TSI) og afsnit 7.3.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1301/2014 (3) (ENE-TSI) er det for eksisterende jernbanestrækninger, der ikke er omfattet af noget fornyelses- eller opgraderingsprojekt, frivilligt at eftervise, i hvor høj grad sådanne strækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI). Ligeledes bør det for eksisterende strækninger, der er omfattet af projekter, der ikke indebærer en EF-verifikationsprocedure, være frivilligt at eftervise, i hvor høj grad sådanne strækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI).

(2)

Infrastrukturforvalteren bør på frivilligt grundlag kunne tilføje oplysninger i infrastrukturregistret om, i hvor høj grad den eksisterende strækning er i overensstemmelse med TSI-grundparametrene. Det bør henstilles, at der anvendes en standardprocedure til eftervisning af, i hvor høj grad grundparametrene i TSI'erne er overholdt.

(3)

Bilaget til Kommissionens henstilling 2011/622/EU (4) refererer til tidligere udgaver af INF- og ENE-TSI'erne, og det bør derfor ajourføres.

(4)

Af hensyn til klarheden og enkelheden foretrækkes det at erstatte Kommissionens henstilling 2011/622/EU af nærværende henstilling.

(5)

Det udvalg, der er omhandlet i artikel 29 i direktiv 2008/57/EF, er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Proceduren i bilaget anvendes til at eftervise, i hvor høj grad eksisterende jernbanestrækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet.

2.

Denne henstilling afløser henstilling 2011/622/EU.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2014.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1299/2014 af 18. november 2014 om de tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i EU's jernbanesystem (se side 1 i denne EUT).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1301/2014 af 18. november 2014 om de tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet Energi i EU's jernbanenet (se side 179 i denne EUT).

(4)  Kommissionens henstilling 2011/622/EU af 20. september 2011 om proceduren til eftervisning af, i hvor høj grad eksisterende jernbanestrækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (EUT L 243 af 21.9.2011, s. 23).


BILAG

1.   Indledning

1.1.   Teknisk anvendelsesområde

Denne procedure vedrører følgende delsystemer af EU's jernbanesystem:

a)

det strukturelt definerede delsystem »infrastruktur« og

b)

det strukturelt definerede delsystem »energi«.

De står på listen over delsystemer i direktiv 2008/57/EF, bilag II, punkt 1.

1.2.   Geografisk anvendelsesområde

Denne procedures geografiske anvendelsesområde er EU's jernbanesystem som fastlagt ved direktiv 2008/57/EF.

1.3.   Definitioner

I denne procedure forstås ved:

a)   »EI«: eksisterende infrastruktur (faste anlæg), der ikke er underlagt EF-verifikationsproceduren

b)   »EI-eftervisning af overensstemmelse«: verifikation af, om grundlæggende parametre for et delsystem og/eller et element af eksisterende strækninger er i overensstemmelse med kravene i de relevante TSI'er

c)   »EI-attest for eftervist overensstemmelse«: det dokument, der udfærdiges af en uafhængig assessor på grundlag af EI-eftervisningen af overensstemmelse

d)   »EI-erklæring om eftervist overensstemmelse«: det dokument, der udfærdiges af en ansøger efter modtagelsen af en EI-attest for eftervist overensstemmelse.

2.   Procedure til eftervisning af eksisterende strækningers overensstemmelse med tekniske specifikationer for interoperabilitet

2.1.   Formål

Følgende procedure kan anvendes til eftervisning af eksisterende faste anlægs overensstemmelse med TSI'erne, uden at de underlægges EF-verifikationsproceduren.

Proceduren er ikke obligatorisk, men kan anvendes på frivilligt grundlag.

2.2.   Procedure, hvormed det eftervises, i hvor høj grad TSI'ens grundparametre er opfyldt

2.2.1.   Proceduren til eftervisning af, i hvor høj grad TSI'ens grundparametre er opfyldt, benævnes proceduren for EI-eftervisning af overensstemmelse. Ifølge proceduren skal ansøgeren opfylde sine forpligtelser i punkt 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5.2 og 2.2.5.3 og på eget ansvar sikre og erklære, at det pågældende delsystem, der er underlagt bestemmelserne i punkt 2.2.4, er i overensstemmelse med kravene i de relevante TSI'er.

2.2.2.   Ansøgeren indgiver en ansøgning om EI-eftervisning af overensstemmelse for delsystemet til en uafhængig assessor efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

ansøgerens navn og adresse samt navn og adresse på ansøgerens bemyndigede repræsentant, hvis denne indgiver ansøgningen, og

b)

den tekniske dokumentation.

2.2.3.   Teknisk dokumentation

2.2.3.1.   Ansøgeren samler den tekniske dokumentation og stiller den til rådighed for den uafhængige assessor, der er omhandlet i punkt 2.2.4. Dokumentationen bør gøre det muligt at eftervise, i hvor høj grad det eksisterende delsystem er i overensstemmelse med grundparametrene i de relevante TSI'er.

2.2.3.2.   Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, indeholde følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af det eksisterende delsystem

b)

de dokumenter, der er nødvendige for at kunne sammensætte det tekniske dossier

c)

en oversigt over, hvilke harmoniserede standarder og/eller andre relevante tekniske specifikationer, hvis referencer er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og/eller nationale tekniske specifikationer, som er meddelt i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF, der er anvendt helt eller delvist, samt beskrivelser af de løsninger, der er anvendt for at opfylde kravene i de relevante TSI'er i de tilfælde, hvor de harmoniserede eller nationale standarder ikke er anvendt; er harmoniserede eller nationale standarder kun anvendt delvis, skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

d)

betingelserne for anvendelse af delsystemet (begrænsninger i køretid eller afstand, slidgrænser osv.)

e)

de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå, hvordan delsystemet drives og vedligeholdes

f)

betingelserne for vedligeholdelse og teknisk dokumentation vedrørende vedligeholdelsen af delsystemet

g)

alle tekniske krav i de relevante TSI'er, der skal tages hensyn til under vedligeholdelse eller drift af delsystemet

h)

alt andet relevant teknisk materiale, som kan godtgøre, at kompetente instanser tidligere har foretaget kontrol eller prøvninger med positivt resultat under sammenlignelige vilkår.

2.2.3.3.   Ansøgeren opbevarer den tekniske dokumentation, så den står til rådighed for de nationale myndigheder i hele delsystemets levetid.

2.2.4.   Procedure til eftervisning af, i hvor høj grad TSI'ens grundparametre er opfyldt

2.2.4.1.   Den uafhængige assessor, som ansøgeren har valgt, tager hensyn til dokumentation for undersøgelser, kontrol eller prøvninger, der er udført af andre organer eller af ansøgeren.

2.2.4.2.   Den dokumentation, som den uafhængige assessor indsamler, skal være egnet og tilstrækkelig til at eftervise, i hvor høj grad de relevante TSI'ers krav er opfyldt, og at alle påkrævede og relevante kontroller og prøvninger er blevet udført.

2.2.4.3.   Når det eksisterende delsystem er i overensstemmelse med kravene i de relevante TSI'er, udfærdiger den uafhængige assessor en EI-attest for eftervist overensstemmelse.

2.2.5.   EI-erklæring om eftervist overensstemmelse

2.2.5.1.   Ansøgeren udarbejder en skriftlig EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for delsystemet og opbevarer den i hele delsystemets levetid. Af EI-erklæringen om eftervist overensstemmelse skal det fremgå, for hvilket delsystem den er udarbejdet.

2.2.5.2.   EI-erklæringen om eftervist overensstemmelse og de ledsagende dokumenter udarbejdes i henhold til afsnit 2.5.

2.2.5.3.   En kopi af EI-erklæringen om eftervist overensstemmelse stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

2.2.6.   Teknisk dossier

2.2.6.1.   Den uafhængige assessor har ansvaret for at sammensætte det tekniske dossier, som ledsager EI-erklæringen om eftervist overensstemmelse.

2.2.6.2.   Det tekniske dossier, der ledsager EI-erklæringen om eftervist overensstemmelse, overdrages til ansøgeren.

2.2.6.3.   Ansøgeren opbevarer et eksemplar af det tekniske dossier i hele delsystemets levetid; der sendes en kopi af det tekniske dossier til enhver anden medlemsstat, som måtte anmode herom.

2.3.   Egenskaber, der skal vurderes

De egenskaber, der skal vurderes ved anvendelse af proceduren til eftervisning af, i hvor høj grad TSI'ens grundparametre er opfyldt, er fastsat i:

tabel 1 for delsystemet »infrastruktur« og

tabel 2 for delsystemet »energi«.

Tabel 1

Vurdering af delsystemet »infrastruktur« med henblik på EI-eftervisning af overensstemmelse

Egenskaber, der skal vurderes (INF-TSI)

Eksisterende strækning, som ikke er underlagt EF-verifikation

Særlige vurderingsprocedurer

1

2

Fritrumsprofil (4.2.3.1)

X

6.2.4.1

Sporafstand (4.2.3.2)

X

6.2.4.2

Maksimale stigninger/fald (4.2.3.3)

X

 

Mindste vandrette kurveradius (4.2.3.4)

X

6.2.4.4

Mindste afrundingsradius (4.2.3.5)

X

6.2.4.4

Nominel sporvidde (4.2.4.1)

X

6.2.4.3

Overhøjde (4.2.4.2)

X

6.2.4.4

Overhøjdeunderskud (4.2.4.3)

X

6.2.4.4

6.2.4.5

Uformidlet ryk (4.2.4.4)

X

6.2.4.4

Ækvivalent konicitet (4.2.4.5)

X

6.2.4.6

Skinnetværprofil for almindeligt sporstykke (4.2.4.6)

Ikke relevant

6.2.4.7

Skinnehældning (4.2.4.7)

X

 

Projekteringsgeometri for sporskifter (4.2.5.1)

X

6.2.4.8

Brug af sporskifter med drejetap (4.2.5.2)

X

6.2.4.8

Maksimal længde af føringsløst stykke i faste krydsninger (4.2.5.3)

X

6.2.4.8

Sporets evne til at optage lodrette belastninger (4.2.6.1)

X

6.2.5

Sporets evne til at optage langsgående kræfter (4.2.6.2)

X

6.2.5

Sporets evne til at optage tværgående kræfter (4.2.6.3)

X

6.2.5

Nye broers evne til at optage trafikale belastninger (4.2.7.1)

Ikke relevant

 

Ækvivalent lodret belastning ved nye jordkonstruktioner og virkninger i form af jordtryk (4.2.7.2)

Ikke relevant

 

Stabiliteten af nye konstruktioner over eller nær ved sporet (4.2.7.3)

Ikke relevant

 

Eksisterende broers og jordkonstruktioners evne til at optage trafikale belastninger (4.2.7.4)

X

6.2.4.10

Grænseværdi for akutindgreb ved sporføringsafvigelser (4.2.8.1)

Ikke relevant

 

Grænseværdi for akutindgreb ved afvigelse fra beliggenhed i højderetningen (4.2.8.2)

Ikke relevant

 

Grænseværdi for akutindgreb ved vridning (4.2.8.3)

Ikke relevant

 

Grænseværdi for akutindgreb ved variation i sporvidde i form af punktfejl (4.2.8.4)

Ikke relevant

 

Grænseværdi for akutindgreb ved afvigelse fra overhøjdens projekterede værdi (4.2.8.5)

Ikke relevant

 

Grænseværdi for akutindgreb ved sporskifter (4.2.8.6)

Ikke relevant

 

Driftsmæssig perronlængde (4.2.9.1)

X

 

Perronhøjde (4.2.9.2)

X

 

Perronforskydning (4.2.9.3)

X

6.2.4.11

Spor langs perroner (4.2.9.4)

X

 

Maksimal trykvariation i tunneller (4.2.10.1)

X

6.2.4.12

Effekter af sidevind (4.2.10.2)

X

6.2.4.13

Opsamling af ballast (4.2.10.3)

Udestående punkt

 

Afstandsmarkeringer (4.2.11.1)

X

 

Ækvivalent konicitet i drift (4.2.11.2)

Ikke relevant

 

Toilettømning (4.2.12.2)

X

6.2.4.14

Togvaskeanlæg (4.2.12.3)

X

6.2.4.14

Vandpåfyldning (4.2.12.4)

X

6.2.4.14

Brændstofpåfyldning (4.2.12.5)

X

6.2.4.14

Elforsyningsanlæg (fremmednet) (4.2.12.6)

X

6.2.4.14

Anvendelse af interoperabilitetskomponenter

Ikke relevant

 


Tabel 2

Vurdering af delsystemet »energi« med henblik på EI-eftervisning af overensstemmelse

Egenskaber, der skal vurderes (ENE-TSI)

Eksisterende strækning, som ikke er underlagt EF-verifikation

Særlige vurderingsprocedurer

1

2

Spænding og frekvens (4.2.3)

X

 

Parametre vedrørende forsyningssystemets ydeevne (4.2.4)

X

6.2.4.1

Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog (4.2.5)

X

6.1.4.2

Regenerativ bremsning (4.2.6)

X

6.2.4.2

Samordning af elektrisk beskyttelse (4.2.7)

X

6.2.4.3

Harmonisk udstråling og dynamiske virkninger ved vekselstrømstrækkraftsystemer (4.2.8)

X

6.2.4.4

Køreledningssystemets geometri (4.2.9)

X

 

Strømaftagerprofil (4.2.10)

X

 

Gennemsnitlig kontaktkraft (4.2.11)

X

 

Dynamisk adfærd og strømaftagningskvalitet (4.2.12)

X

6.1.4.1, 6.2.4.5

Afstand mellem strømaftagere med henblik på konstruktion af køreledningssystemet (4.2.13)

X

 

Køreledningsmateriale (4.2.14)

X

 

Sektioner til faseadskillelse (4.2.15)

X

 

Sektioner til systemadskillelse (4.2.16)

X

 

Beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød (4.2.18)

X

6.2.4.6

Vedligeholdelsesregler (4.5)

X

6.2.4.7

2.4.   Krav til den uafhængige assessor

2.4.1.   En uafhængig assessor, der udvælges af ansøgeren, foretager EI-eftervisningen af overensstemmelse for eksisterende strækninger. En uafhængig assessor kan være en ekstern enhed eller en intern del af infrastrukturforvalteren.

2.4.2.   I henseende til jernbaneinfrastrukturen har den uafhængige assessor:

a)

en relevant teknisk uddannelse

b)

et tilfredsstillende kendskab til kravene i relation til vurderingen og tilstrækkelig praktisk erfaring med udførelse af de relevante prøvninger og

c)

kapacitet til at udfærdige EI–attester for eftervist overensstemmelse og de tekniske dokumenter, som udgør de formelle resultater af de udførte vurderinger.

2.4.3.   En uafhængig assessor, der udgør en intern del af infrastrukturforvalteren, bør opfylde følgende krav:

a)

assessoren og det tilknyttede personale kan afgrænses organisatorisk og har rapporteringsmetoder, der sikrer deres upartiskhed

b)

hverken assessoren eller det tilknyttede personale må kunne drages til ansvar for drift eller vedligeholdelse af de produkter, som de vurderer, og de må heller ikke deltage i aktiviteter, som kan rejse tvivl om deres uafhængige dømmekraft og integritet i relation til deres vurderingsaktiviteter.

2.5.   Erklæring om eftervist overensstemmelse

2.5.1.   EI-erklæringen om eftervist overensstemmelse og ledsagedokumenter skal være dateret og underskrevet.

2.5.2.   Erklæringen skal være affattet på samme sprog som det tekniske dossier og skal indeholde følgende:

a)

henvisninger til proceduren til eftervisning af eksisterende strækningers overensstemmelse med tekniske specifikationer for interoperabilitet

b)

firmanavn og fuldstændig adresse for ansøgeren eller dennes bemyndigede repræsentant inden for EU (hvis der benyttes en repræsentant, skal også ansøgerens firmanavn angives)

c)

kort beskrivelse af delsystemet

d)

navn og adresse på den uafhængige assessor, der har foretaget EI-eftervisningen af overensstemmelse

e)

henvisninger til dokumenterne i det tekniske dossier

f)

alle relevante bestemmelser, hvad enten de er foreløbige eller endelige, som delsystemet skal overholde, herunder eventuelle begrænsninger i eller betingelser for driften

g)

er bestemmelserne foreløbige, angives gyldighedsperioden for EI-erklæringen om eftervist overensstemmelse

h)

underskriverens identitet.


Top