EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0250

2014/250/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. april 2014 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår godkendelse af nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) i visse områder af Irland og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer C(2014) 2763) EØS-relevant tekst

OJ L 132, 3.5.2014, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021D0260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/250/oj

3.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/79


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. april 2014

om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår godkendelse af nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) i visse områder af Irland og Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer C(2014) 2763)

(EØS-relevant tekst)

(2014/250/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens afgørelse 2010/221/EU (2) kan visse medlemsstater anvende markedsførings- og importrestriktioner for sendinger af vanddyr med henblik på at forebygge indslæbning af visse sygdomme til deres område.

(2)

Medlemsstaterne kan anvende sådanne restriktioner, såfremt de enten har påvist, at hele deres område eller visse afgrænsede områder heraf er frie for sådanne sygdomme, eller at de har etableret et udryddelsesprogram i dette øjemed.

(3)

Bilag I og III til afgørelse 2010/221/EU indeholder lister over områder i Irland og Det Forenede Kongerige med godkendte nationale foranstaltninger til bekæmpelse af ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar).

(4)

Da OsHV-1 μvar stadig blev anset for at være en ny sygdom med mange usikkerheder, og de overvågningsprogrammer, der blev godkendt ved afgørelse 2010/221/EU ikke var blevet evalueret fuldt ud, blev det ved Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2013/213/EU (3) tilladt, at restriktionerne vedrørende OsHV-1 μvar for disse områder kunne anvendes indtil den 30. april 2014.

(5)

Den aktuelle tilgængelige videnskabelige viden tyder på, at OsHV-1 μvar stadig er det agens, der påvises i de fleste prøver indsamlet fra tilfælde af dødelighed blandt østersyngel, og at den samlede dødelighed som følge af denne sygdom er faldet og har stabiliseret sig i de seneste to år. Desuden viser overvågningsprogrammerne for Irland og Det Forenede Kongerige, at der er et væsentligt antal produktionsområder for stillehavsøsters, der til stadighed har været frie for sygdommen. Programmerne viser, at anvendelse af de nuværende flytningsrestriktioner har været effektive. Der er dog fortsat en vis usikkerhed i forbindelse med sygdommens epidemiologi og for så vidt angår de mest hensigtsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en effektiv bekæmpelse. Det anses derfor for nødvendigt med en mere omfattende videnskabelig evaluering af situationen, herunder en ny videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(6)

På grundlag af den foreliggende videnskabelige og epidemiologiske evidens vedrørende udviklingen af OsHV-1 μvar i Unionen, og indtil der foreligger en ny videnskabelig udtalelse fra EFSA, bør gyldighedsperioden for de i øjeblikket gældende foranstaltninger, ifølge hvilke medlemsstaterne kan anvende særlige restriktioner vedrørende denne sygdom, forlænges. Perioden bør begrænses til endnu to år, dvs. indtil den 30. april 2016.

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/12/EU (4) blev status som sygdomsfri for så vidt angår OsHV-1 μvar bekræftet for følgende områder i Det Forenede Kongerige, ved at de blev opført på listen i bilag I til afgørelse 2010/221/EU: i) Storbritannien med undtagelse af Whitestable Bay i Kent, Blackwater Estuary i Essex og Poole Harbour i Dorset, ii) Larne Lough i Nordirland og iii) Guernsey.

(8)

Ifølge den erklæring, som Det Forenede Kongerige har meddelt Kommissionen, dokumenterer overvågningsprogrammet for OsHV-1 μvar status som sygdomsfri med undtagelse af de inficerede områder, og det bør ikke længere anvendes som anført i bilag III til afgørelse 2010/221/EU.

(9)

Rækken vedrørende Det Forenede Kongerige i bilag III til afgørelse 2010/221/EU bør derfor udgå.

(10)

Afgørelse 2010/221/EU bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 3a, stk. 2, i afgørelse 2010/221/EU ændres »30. april 2014« til »30. april 2016«.

Artikel 2

I bilag III til afgørelse 2010/221/EU udgår rækken vedrørende Det Forenede Kongerige med hensyn til ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar).

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. maj 2014.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (EUT L 98 af 24.4.2010, s. 7).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/213/EU af 29. april 2013 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår godkendelse af nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) i visse områder af Irland og Det Forenede Kongerige (EUT L 120 af 1.5.2013, s. 16).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/12/EU af 14. januar 2014 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af visse sygdomme hos akvakulturdyr til dele af Irland, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (EUT L 11 af 16.1.2014, s. 6).


Top