EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0248

2014/248/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer EØS-relevant tekst

OJ L 132, 3.5.2014, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; ophævet ved 32019D1278

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/248/oj

3.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/73


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 28. april 2014

om anerkendelse af, at Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer

(EØS-relevant tekst)

(2014/248/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. oktober 2012 gav Kommissionen Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) et mandat og anmodede om rådgivning med hensyn til den tekniske evaluering af Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer vedrørende kreditvurderingsbureauer.

(2)

I sin tekniske rådgivningsudtalelse af 31. maj 2013 konstaterede ESMA, at Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer vedrørende kreditvurderingsbureauer med hensyn til virkningerne er sammenlignelige med rammerne i forordning (EF) nr. 1060/2009.

(3)

Ifølge artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal tre betingelser være opfyldt, for at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer kan anses for at være ækvivalente med kravene i forordningen.

(4)

I henhold til den første betingelse skal kreditvurderingsbureauer i tredjelande være underlagt krav om godkendelse eller registrering og effektivt løbende tilsyn og håndhævelse. Singapores retlige og reguleringsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer trådte i kraft den 17. januar 2012. Singapores monetære myndighed (Monetary Authority of Singapore (MAS)), som er Singapores centralbank, har beføjelse til at udstede sekundær lovgivning med hjemmel i »Securities and Futures Act« (SFA). Kreditvurderingsbureauer skal i medfør af SFA have opnået tilladelse til at udbyde kapitalmarkedstjenester for at kunne udføre kreditvurderingsaktiviteter i Singapore og er under løbende tilsyn af MAS. Den af MAS gennemførte regulering over for kreditvurderingsbureauer i disses egenskab af indehavere af en sådan tilladelse omfatter de to regulativer »Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations« og »Securities and Futures (Financial and Margin Requirements for Holders of Capital Markets Services Licenses) Regulations« samt den retligt bindende adfærdskodeks for kreditvurderingsbureauer. Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer giver MAS en lang række beføjelser til at undersøge, hvorvidt kreditvurderingsbureauerne overholder deres retlige forpligtelser ud over forpligtelserne til løbende at oplyse MAS om enhver ændring af deres oplysninger og til at indberette finansielle oplysninger til MAS. MAS har beføjelse til at kontrollere et kreditvurderingsbureau, der er indehaver af en tilladelse, og kreditvurderingsbureauerne skal give MAS uhindret adgang til deres bøger, konti og dokumenter og stille de fornødne oplysninger og faciliteter til rådighed med henblik på kontrollens gennemførelse. MAS har bemyndigelse til at tage kopier eller til at tage enhver af de fremlagte bøger i besiddelse og kan under påberåbelse af undersøgelsesbeføjelser kræve at få forelagt dokumenter. I april 2012 havde tre kreditvurderingsbureauer opnået tilladelse i Singapore, og i de første otte måneder af 2013 udførte MAS en kontrolundersøgelse på stedet. MAS har desuden beføjelse til at udstede skriftlige anvisninger til et kreditvurderingsbureau, som ikke vedrører indholdet af en kreditvurdering, en vurderingsforventning eller en metode, såfremt myndigheden skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt af hensyn til offentligheden eller beskyttelsen af investorer, til at tilbagekalde en tilladelse eller få et kreditvurderingsbureaus til at indstille sine aktiviteter og til at offentliggøre oplysninger vedrørende enhver overtrædelse fra kreditvurderingsbureauets side af sine reguleringsmæssige forpligtelser. MAS kan henvise sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig efterforskning og forfølgelse. I samarbejdsaftalen mellem ESMA og MAS er der bestemmelser om informationsudveksling vedrørende håndhævelses- og tilsynsforanstaltninger truffet over for kreditvurderingsbureauer med grænseoverskridende aktiviteter. På denne baggrund bør kreditvurderingsbureauer i Singapore anses for at være underlagt krav om godkendelse eller registrering, som er ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009, og Singapores tilsyns- og håndhævelsesforanstaltninger over for kreditvurderingsbureauer må anses for at blive anvendt og håndhævet effektivt.

(5)

I henhold til den anden betingelse skal kreditvurderingsbureauer i tredjelandet være underlagt retligt bindende bestemmelser, som er ækvivalente med bestemmelserne i artikel 6-12 og bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, med undtagelse af artikel 6a, 6b, 8a, 8b, 8c og 11a samt punkt 3, litra ba), punkt 3a og punkt 3b i forordningens bilag I, afsnit B. Ved vurderingen af, hvorvidt denne betingelse er opfyldt, bør der tages behørigt hensyn til artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 (2) for så vidt angår datoen for anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1060/2009. Med hensyn til corporate governance indeholder Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer en generel forpligtelse for kreditvurderingsbureauerne, disses ansvarlige medarbejdere og øvrige personale til at udføre deres opgaver på en uafhængig måde, og ledelsesmedlemmernes reelle uafhængighed, som skal dokumenteres over for MAS, opnås gennem krav om specifikke politikker. Kreditvurderingsbureauerne skal indhente godkendelse hos MAS ved udnævnelsen af en administrerende direktør eller andre ledelsesmedlemmer, i hvilken forbindelse MAS vurderer den pågældendes erfaring, ekspertise og tidligere resultater. MAS har endvidere beføjelse til at kræve den administrerende direktør, andre ledelsesmedlemmer eller ansvarlige medarbejdere i kreditvurderingsbureauet afsat, hvis den skønner, at disse personer ikke opfylder deres forpligtelser i forbindelse med f.eks. interessekonflikter og kontrol- og compliancefunktionen. Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder omfattende bestemmelser vedrørende identifikation, eliminering og håndtering af samt oplysning om aktuelle eller mulige interessekonflikter. I medfør af disse rammer er kreditvurderingsbureauer tillige forpligtet til at etablere en streng og formel kontrolfunktion med henblik på kontrol af vurderingsmetoder, ligesom disse rammer indeholder en række organisatoriske krav, som skal sikre overholdelsen af gældende love og regler, samt oplysningskrav om bl.a. offentliggørelse af oplysninger i forbindelse med udstedelsen af kreditvurderinger og årlig offentliggørelse af bureauets kreditvurderingsaktivitet. Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer bør derfor med hensyn til virkningerne sidestilles med forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår håndteringen af interessekonflikter, de organisatoriske processer og procedurer, som et kreditvurderingsbureau skal have indført, kvaliteten af vurderinger og vurderingsmetoder, offentliggørelsen af kreditvurderinger og den generelle og periodiske offentliggørelse af kreditvurderingsaktiviteter. De giver således en ækvivalent beskyttelse med hensyn til integritet, gennemsigtighed, god ledelse af kreditvurderingsbureauerne og kreditvurderingsaktiviteternes pålidelighed.

(6)

I henhold til den tredje betingelse skal tredjelandets retsforskrifter forhindre indblanding fra tredjelandets tilsynsmyndigheder og øvrige offentlige myndigheder i indholdet af kreditvurderingerne og metoderne. Så vidt det kan vurderes, er der ingen retlige bestemmelser, som giver MAS eller nogen anden offentlig myndighed beføjelse til at påvirke indholdet af kreditvurderinger eller metoder. Ethvert regulativ udstedt af MAS uden for dennes beføjelse kan underkastes en retlig prøvelse.

(7)

På baggrund af de gennemgåede faktorer kan betingelserne i artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009 anses som opfyldt af Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer. Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer bør derfor anses for at være ækvivalente med de retlige og tilsynsmæssige rammer, der er indført ved forordning (EF) nr. 1060/2009. Kommissionen bør på baggrund af oplysninger fra ESMA fortsat følge med i udviklingen i Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer og opfyldelsen af de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på anvendelse af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 anses de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer i Singapore for at være ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 146 af 31.5.2013, s. 1).


Top