EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0209

2014/209/EU: Kommissionens afgørelse af 20. marts 2014 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (meddelt under nummer C(2014) 1625) EØS-relevant tekst

OJ L 120, 23.4.2014, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2016; ophævet ved 32016D1945

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/209/oj

23.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/1


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 20. marts 2014

om ækvivalens mellem kategorier af kørekort

(meddelt under nummer C(2014) 1625)

(EØS-relevant tekst)

(2014/209/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (1), særlig artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2006/126/EF skal alle kørekort, som udstedes af medlemsstaterne, anerkendes gensidigt, herunder også kørekort, der er udstedt inden den dato, hvorfra princippet om gensidig anerkendelse skal anvendes.

(2)

Princippet om gensidig anerkendelse af kørekort omfatter fuld anerkendelse af alle rettigheder, som en kørekortindehaver er blevet tildelt i henhold til nationale bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for tildelingen.

(3)

Direktiv 2006/126/EF forpligter medlemsstaterne til at skabe ækvivalens mellem køretøjskategorierne i de kørekort, der er udstedt før gennemførelsen af direktivet, og de køretøjskategorier, der er defineret i direktivets artikel 4. Kommissionen skal godkende disse ækvivalensregler på en retligt bindende måde.

(4)

Som følge af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union bør kørekort udstedt af dette land inkluderes i de tabeller over ækvivalens, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 2013/21/EU (2).

(5)

Efter vedtagelsen af afgørelse 2013/21/EU har Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Italien, Slovenien og Sverige meddelt, at de har foretaget korrektioner af de ækvivalenser, der er godkendt herved.

(6)

Afgørelse 2013/21/EU bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på alle gyldige kørekort udstedt i medlemsstaterne, som er i omløb.

Artikel 2

Tabellerne over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er udstedt i medlemsstaterne forud for gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF, og de harmoniserede kategorier af kørekort, der er defineret i artikel 4 i direktiv 2006/126/EF, er opstillet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

1.   De kategorier af kørekort, der er udstedt inden gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF, berettiger indehaveren til at føre køretøjer i de tilsvarende kategorier, som beskrevet i bilaget til denne afgørelse, uden ombytning af kørekortet. Der kan gælde visse begrænsninger, som er angivet i de relevante tilfælde i bilaget til denne afgørelse.

2.   Ved ombytning af et kørekort til et kørekort efter EU-modellen som beskrevet i bilag I til direktiv 2006/126/EF, tildeles de ækvivalente rettigheder som beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse.

3.   Koderne, som angiver begrænsninger i tilsvarende rettigheder, er harmoniserede EU-koder som specificeret i bilag I til direktiv 2006/126/EF.

4.   Princippet om gensidig anerkendelse som fastsat i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2006/126/EF gælder ikke for nationale kategorier af kørekort.

Artikel 4

Afgørelse 2013/21/EU ophæves med virkning fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18.

(2)  Kommissionens afgørelse 2013/21/EU af 18. december 2012 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (EUT L 19 af 22.1.2013, s. 1).


BILAG

MODELLER UDSTEDT I BELGIEN

Model Belgien 1 (B1)

Udstedt i Belgien fra den 1.1.1967 til den 31.12.1988

Beskrivelse: Modellen kan være på et af de følgende sprog: fransk, nederlandsk eller tysk. Der kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel (105/222 mm) med 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model B1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A med EU-koder for specialindrettede køretøjer

2

BF

B med EU-koder for specialindrettede køretøjer

2

Yderligere oplysninger:

1.

B* for køretøjer i kategori B, der anvendes til taxakørsel, udlejning, passagertransport mv.

2.

For at være berettiget til at føre køretøjer i kategori AF og/eller BF skal såvel kategori A og/eller B som kategori F være gyldighedsstemplet, og registreringsnummeret skal være angivet på kørekortet.

Model Belgien 2 (B2)

Udstedt i Belgien fra den 1.1.1989 til den 30.9.1998

Beskrivelse: Modellen kan være på et af de følgende sprog: fransk, nederlandsk eller tysk. Der kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel (106/222 mm) med 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model B2

Tilsvarende kategorier

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Model Belgien 3 (B3)

Udstedt i Belgien siden den 1.1.1998

Beskrivelse: Modellen kan være på et af de følgende sprog: fransk, nederlandsk eller tysk. Lyserød papirmodel (106/222 mm) med 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model B3

Tilsvarende kategorier

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Model Belgien 4 (B4)

Udstedt i Belgien siden den 1.7.2010

Beskrivelse: Modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. Lyserødt polycarbonatkort fremstillet i henhold til bestemmelserne i bilag I til direktiv 2006/126/EF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model B4

Tilsvarende kategorier

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

MODELLER UDSTEDT I BULGARIEN

Model Bulgarien 1 (BG1)

Udstedt i Bulgarien fra den 1.1.2010 til den 19.1.2013

Beskrivelse: i overensstemmelse med direktiv 2006/126/EF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model BG1

Tilsvarende kategorier

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

MODELLER UDSTEDT I TJEKKIET

Model Tjekkiet 1 (CZ1)

Udstedt i Tjekkiet fra den 1.1.2001 til den 30.4.2004

Beskrivelse: Materiale: flerfarvet papir i pengeseddelkvalitet overtrukket med plast. Cirkelformet holografisk billede (med bogstaverne »CZ« i midten) på plastomslaget overlapper fotoet nederst til venstre. Foto: fotoet (35mm × 45mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben.

Kørekortets gyldighedsperiode: livstid. Denne model skal udskiftes senest den 31.12.2013.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model CZ1

Tilsvarende kategorier

AM

AM

A1

AM, A1

A (fra 18 år og derover)

AM, A1, A2

A (fra 21 år og derover)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (national kategori landbrugstraktorer)

Model Tjekkiet 2 (CZ2)

Udstedt i Tjekkiet siden den 1.5.2004

Beskrivelse: Materiale: Polycarbonatkort størrelse ID1, dvs. 54 × 86 mm (kreditkortstørrelse) med »ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ« og landenavnet »ČESKÁ REPUBLIKA« angivet øverst på kortet. På højre side af kortet er ordene »MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ« og »KØREKORT« angivet på EU-medlemsstaternes sprog. I kortets øverste venstre hjørne er angivet den kørekortudstedende medlemsstats nationalitetsmærke (»CZ«), trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af 12 gule stjerner. Kørekortindehaverens personlige oplysninger samt foto og underskrift er indgraveret med laser. Begge sider af kortet er stærkt reliefprægede med Guilloche-mønster og bogstaverne »CZ«. På forsiden af kortet i øverste højre hjørne er anført et logo med bogstaverne »CZ« i optisk variabel trykfarve, der changerer fra guld til grøn. I nederste højre hjørne på kortets forside et foto af kortets indehaver og kørekortes nummer i changerende farver (det samme som i rubrik nr. 5).

Kørekortets gyldighedsperiode: 10 år.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model CZ2

Tilsvarende kategorier

AM

AM

A1

AM, A1

A (fra 18 år og derover)

AM, A1, A2

A (fra 21 år og derover)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (national kategori landbrugstraktorer)

MODELLER UDSTEDT I DANMARK

Model Danmark 1 (DK1)

Udstedt i Danmark indtil den 30.4.1986

Beskrivelse: modellen er lyserød og består af fire sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model DK1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Den danske kategori A1 omfatter motorcykler uden sidevogn, mens kategori A2 omfatter motorcykler med sidevogn. Disse kategorier svarer derfor ikke til underkategorierne A1 og A2 som defineret i direktiv 2006/126/EF. Det danske kategori A1-kørekort berettiger derfor kun til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori A2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. Indehavere af et dansk kørekort af kategori A1 og/eller A2 er berettigede til et uindskrænket kørekort, der berettiger til at føre køretøjer i kategori AM, A1, A2 og A i andre medlemsstater.

2.

Indehavere af et dansk kategori B-kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler.

Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i Danmark, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene 1991-1993. Dette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af Danmark og skal anerkendes af de andre medlemsstater indtil den 19.1.2033.

Model Danmark 2 (DK 2)

Udstedt i Danmark fra den 1.5.1986 til den 30.6.1996

Beskrivelse: Modellen indeholder lyserøde og beige linjer, fire sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model DK2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Den danske kategori A1 omfatter motorcykler uden sidevogn, mens kategori A2 omfatter motorcykler med sidevogn. Disse kategorier svarer derfor ikke til underkategorierne A1 og A2 som defineret i direktiv 2006/126/EF. Det danske kategori A1-kørekort berettiger derfor kun til at føre motorcykler uden sidevogn, mens kategori A2-kørekort berettiger til at føre motorcykler med sidevogn. Indehavere af et dansk kørekort af kategori A1 og/eller A2 er berettigede til et uindskrænket kørekort, der berettiger til at føre køretøjer i kategori AM, A1, A2 og A i andre medlemsstater.

2.

Indehavere af et dansk kategori B-kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler.

Model Danmark 3 (DK 3)

Udstedt i Danmark fra den 1.7.1996 til den 13.4.1997

Beskrivelse: model med lyserøde og beige linjer, fire sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model DK3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A (lille motorcykel)

AM, A1,

1

A (stor motorcykel)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Indehavere af et dansk kategori A-kørekort (lille motorcykel) har ret til at føre:

a)

tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kW, og med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kW/kg

b)

tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kW/kg

c)

trehjulede motorcykler

d)

køretøjer som anført under litra a), b) og c) med påhængskøretøj

e)

store knallerter.

2.

Indehavere af et dansk kategori A-kørekort (stor motorcykel) har ret til at føre:

a)

køretøjer som anført under nr. 1

b)

tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kW, eller med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kW/kg

c)

tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kW/kg

d)

køretøjer som anført under litra b) og c) med påhængskøretøj.

3.

Indehavere af et dansk kategori B-kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler.

Model Danmark 4 (DK 4)

Udstedt i Danmark siden den 14.4.1997

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til Rådets direktiv 91/439/EØF (1).

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model DK4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A (lille motorcykel)

AM, A1

1

A (stor motorcykel)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Yderligere oplysninger

1.

Indehavere af et dansk kategori A-kørekort (lille motorcykel) har ret til at føre:

a)

tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kW, og med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kW/kg

b)

tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kW/kg

c)

trehjulede motorcykler

d)

køretøjer som anført under litra a), b) og c) med påhængskøretøj

e)

store knallerter.

2.

Indehavere af et dansk kategori A-kørekort (stor motorcykel) har ret til at føre:

a)

køretøjer som anført under nr. 1

b)

tohjulede motorcykler uden sidevogn med en effekt, som ikke overstiger 25 kW, eller med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kW/kg

c)

tohjulede motorcykler med sidevogn med en effekt i forhold til vægten (inklusive vand, olie og brændstof), som ikke overstiger 0,16 kW/kg

d)

køretøjer som anført under litra b). og c) med påhængskøretøj.

3.

Indehavere af et dansk kategori B-kørekort har også ret til at føre trehjulede motorcykler.

Datoen for første udstedelse af kørekortkategorier, som er udstedt inden den 1.5.1986, kan ikke spores tilbage. I sådanne tilfælde kan symbolet »<« eller »≤« forekomme i kørekortets kolonne 10 efterfulgt af et årstal, som angiver, at kørekort til denne kategori er udstedt før eller i det angivne år.

Indtil den 19.1.2013 er de danske regler for førerretten til små knallerter som følger:

Hvert af følgende giver en person ret til at føre en lille knallert i Danmark:

a)

et knallertbevis

b)

et kørekort til traktor eller

c)

det faktum, at føreren er 18 år eller derover.

MODELLER UDSTEDT I TYSKLAND

Model Tyskland 1 (D1)

Udstedt i Tyskland indtil den 1.4.1986 (udstedelsesdatoen kan i enkelte tilfælde ligge efter den 1.4.1986)

Beskrivelse: grå, fire sider. I praksis kan der forekomme forskelle i modellens farve og form, da modellen har været udstedt i mere end 40 år. Modeller udstedt i delstaten Saarland kan have en anden størrelse, og de er tosprogede (tysk og fransk).

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model D1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980-31.3.1986 (kun lette motorcykler 1.4.-31.3.1986)

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Yderligere oplysninger:

Der kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed.

1.

Hvis et Klasse 1-kørekort er erhvervet inden den 1.4.1954 (inden den 1.10.1960 i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori B 79 (≤ 700 cm3) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori B-kørekort til indehaveren.

2.

Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort fyldte 50 år inden den 31.12.1999, mistede vedkommende sine rettigheder den 31.12.2000. Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den 31.12.2000 eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den 31.12.1999, skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år.

Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende).

3.

Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet inden den 1.12.1954 (inden 1.10.1960 i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori A1 og A79 (≤ 250 cm3). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori A-kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet.

Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer, men inden den 1.4.1980, giver det derudover ret til at føre kategori A1.

4.

Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= men med højst tre aksler i alt).

Denne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom.

5.

Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i Klasse 2 er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

6.

Hvis et Klasse 4-kørekort er udstedt inden den 1.12.1954 (inden den 1.10.1960 i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori, men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: A1, A 79 (≤ 250 cm3) og B 79 (≤ 700 cm3). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori A og B-kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet.

Hvis et Klasse 4-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer men inden den 1.4.1980, giver det ret til at føre kategori A1.

7.

A1 giver også ret til at føre kategori A1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kW/kg (kode 79.05).

8.

A1 giver også ret til at føre A1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). A er begrænset til trehjulede motorcykler (kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (kode 79.04). BE giver også ret til at føre kategori BE-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3 500 kg (kode 79.06).

9.

A1 og A er begrænset til trehjulede motorcykler (kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (kode 79.04). BE giver også ret til at føre kategori BE-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3 500 kg (kode 79.06).

Model Tyskland 2 (D2)

Udstedt i Den Tyske Demokratiske Republik indtil 1969

Beskrivelse: grå med fire sider.

En tilpasning af reglerne, som fandt sted den 1.4.1957, ændrede rækkevidden af og definitionerne af kategorierne. Der er derfor brug for to tabeller over ækvivalenserne for denne model.

D2a:   Modellen blev udstedt frem til den 31.3.1957

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model D2a

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   modellen blev udstedt fra den 1.4.1957 indtil 1969

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model D2b

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Yderligere oplysninger:

Der kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed.

1.

Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort, der er udstedt før den 1.4.1957, eller et Klasse 5-kørekort, der er udstedt efter den 31.3.1957, fyldte 50 år før den 31.12.1999, mistede vedkommende sine rettigheder den 31.12.2000. Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den 31.12.2000 eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den 31.12.1999, skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år.

Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende).

2.

Indehaveren af et Klasse 3-kørekort, der er udstedt inden den 1.4.1957, eller af et Klasse 4-kørekort, der er udstedt efter den 31.3.1957, er også berettiget til at føre følgende køretøjer: CE 79 (C1E> 12 t, L ≤3) (= men med højst tre aksler i alt).

Denne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom.

3.

Indehaveren af et Klasse 3-kørekort, der er udstedt inden den 1.4.1957 (D2a), eller af et Klasse 4-kørekort, der er udstedt efter den 31.3.1957 (D2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik.

Indehaveren af et Klasse 2-kørekort, der er udstedt inden den 1.4.1957 (D2a), eller af et Klasse 5-kørekort, der er udstedt efter den 31.3.1957 (D2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik.

Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

4.

Indehaveren af et kørekort af Klasse 2, Klasse 3 eller Klasse 4 i model D2a eller af Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 i model D2b, som er udstedt inden den 1.12.1954, er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori A uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Uden ombytning af dokumentet gælder følgende:

Hvis et kørekort af Klasse 1 eller Klasse 4 er udstedt inden den 1.12.1954, er indehaveren kun berettiget til at føre B 79 (≤ 700 cm3). Hvis et kørekort af Klasse 1 eller Klasse 4 er udstedt efter denne dato, men inden den 1.4.1957, eller hvis et Klasse 2-kørekort er udstedt efter den 31.3.1957, er indehaveren kun berettiget til at føre B 79 (≤ 250 cm3).

Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori B-kørekort til indehaveren.

6.

BE giver også ret til at føre kategori BE-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3 500 kg (kode 79.06).

7.

A1 giver også ret til at føre A1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kW/kg (kode 79.05).

Model Tyskland 3 (D3)

Udstedt i Den Tyske Demokratiske Republik fra 1969 til den 31.5.1982

Beskrivelse: kørekortbog med 12 sider, gråt omslag.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model D3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Yderligere oplysninger:

Der kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed.

1.

Hvis indehaveren af et Klasse 5-kørekort fyldte 50 år inden den 31.12.1999, mistede vedkommende sine rettigheder den 31.12.2000. Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den 31.12.2000 eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den 31.12.1999, skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende).

2.

Indehaveren af et Klasse 4-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: CE 79 (C1E> 12 t, L ≤ 3) (= men med højst tre aksler i alt).

Denne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom.

3.

Indehaveren af et Klasse 4-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et Klasse 5-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

4.

Indehaveren af et kørekort af Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5, som er udstedt første gang inden den 1.12.1954, er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori A uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Uden ombytning af dokumentet gælder følgende:

Hvis et Klasse 1-kørekort er udstedt inden den 1.12.1954, er indehaveren kun berettiget til at føre B 79 (≤ 700 cm3). Hvis et Klasse 1-kørekort er udstedt efter denne dato, men inden den 1.4.1957, eller hvis et Klasse 2-kørekort er udstedt efter den 1.4.1957, er indehaveren kun berettiget til at føre B 79 (≤ 250 cm3).

Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori B-kørekort til indehaveren.

6.

Hvis en indehaver af et kørekort af Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4 eller Klasse 5 — eller i henhold til § 6 StVZO eller § 85 StVZO — har erhvervet sit kørekort inden den 1.4.1980, er vedkommende berettiget til derudover at føre kategori A1. I dette tilfælde er Klasse 3 ikke blot en national kategori.

7.

BE giver også ret til at føre kategori BE-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3 500 kg (kode 79.06)

8.

A1 og A giver kun ret til at føre trehjulede motorcykler (kode 70.03).

Model Tyskland 4 (D4)

Udstedt i Den Tyske Demokratiske Republik fra den 1.6.1982 til den 2.10.1990

Beskrivelse: lyserød papirmodel, fire sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model D4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Yderligere oplysninger:

Der kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed.

1.

Hvis indehaveren af et kørekort af Klasse C, CE, D, eller DE fyldte 50 år før den 31.12.1999 eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den 31.12.2000. Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den 31.12.2000 eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den 31.12.1999, skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år.

Hvis kørekortindehaveren tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse C-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende).

2.

Indehaveren af et Klasse B- og BE-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: CE 79 (C1E>12 t, L ≤ 3) (= men med højst tre aksler i alt).

Denne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom.

3.

Indehaveren af et kørekort i Klasse B og BE er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på op til 7,5 t, også i international trafik.

Indehaveren af et kørekort i Klasse C er berettiget til at føre busser uden passagerer, også i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en tom bus kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

4.

A1 giver også ret til at føre kategori A1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kW/kg (kode 79.05)

5.

A1 og A giver kun ret til at føre trehjulede motorcykler (kode 70.03).

6.

BE giver også ret til at føre kategori BE-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3 500 kg (kode 79.06).

Model Tyskland 5 (D5)

Udstedt i Tyskland fra den 1.4.1986 til den 31.12.1998

Beskrivelse: lyserød papirmodel med 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model D5

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Yderligere oplysninger:

Der kan være tale om yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed.

1.

Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort fyldte 50 år inden den 31.12.1999, mistede vedkommende sine rettigheder den 31.12.2000. Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før den 31.12.2000 eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fylder 50 år efter den 31.12.1999, skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model senest på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år.

Hvis indehaveren af et Klasse 2-kørekort tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes Klasse 2-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende).

2.

Hvis et Klasse 1-kørekort i model D1 er erhvervet inden den 1.4.1954 (inden den 1.10.1960 i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori B 79 (≤ 700 cm3) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori B-kørekort til indehaveren.

Ovenstående finder kun anvendelse på model D5, hvis en model D1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og efterfølgende ombyttet til en model D5.

3.

Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort i model D1 er erhvervet inden den 1.12.1954 (inden den 1.10.1960 i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori A1 og A 79 (≤ 250 cm3). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori A-kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et Klasse 2- eller et Klasse 3-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer men inden den 1.4.1980, giver det derudover ret til at føre kategori A1.

Ovenstående finder kun anvendelse på model D5, hvis en model D1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og efterfølgende ombyttet til en model D5.

4.

Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= men med højst tre aksler i alt). Denne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom.

5.

Indehaveren af et Klasse 3-kørekort er berettiget til at føre busser uden passagerer med en samlet vægt på under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et »Klasse 2-kørekort« er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

6.

Hvis et »Klasse 4-kørekort« i model D1 er udstedt inden den 1.12.1954 (inden den 1.10.1960 i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: A1, A79 (≤ 250 cm3) og B 79 (≤ 700 cm3). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori A- og B-kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et »Klasse 4-kørekort« er udstedt efter ovennævnte datoer, men inden den 1.4.1980, giver det ret til at føre kategori A1.

Ovenstående finder kun anvendelse på model D5, hvis en model D1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og efterfølgende ombyttet til en model D5.

7.

A1 giver også ret til at føre kategori A1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kW/kg (kode 79.05).

8.

A1 og A er begrænset til trehjulede motorcykler (ny kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (kode 79.04).

9.

BE giver også ret til at føre kategori BE-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3 500 kg (kode 79.06)

Model Tyskland 6 (D6)

Udstedt i Tyskland fra den 1.1.1999 til den 18.1.2013

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model D6

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1

1

A (beschränkt) (begrænset)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Yderligere oplysninger:

1.

A1 giver også ret til at føre kategori A1-motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kW/kg (kode 79.05).

2.

A1 og A er begrænset til trehjulede motorcykler (kode 79.03) og trehjulede motorcykler med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg (kode 79.04).

3.

BE giver også ret til at føre kategori BE-køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3 500 kg (kode 79.06).

MODELLER UDSTEDT I ESTLAND

Model Estland 1 (EST1)

Udstedt i Estland fra den 1.11.1999 til den 30.9.2004

Beskrivelse: Kørekortet er lyserødt og fremstillet af særligt syntetisk papir (TESLIN, ISO 9002; 1994), som er helt omsluttet af et sikkerhedsplastomslag. Papiret har et netformet sikkerhedsmønster. På kortets bagside er plastomslaget præget med et mønster bestående af bogstaverne »EST« med seks bølgelinjer. Oplysningerne er trykt, og fotoet er scannet.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model EST1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Den maksimale effekt i kategori A bør ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg.

Yderligere oplysninger:

Restriktion(er) i kodeform:

1 —

Krav om briller eller kontaktlinser

2 —

Krav om høreapparat

3 —

Gælder for håndbetjente køretøjer

4 —

Den maksimale effekt i kategori A bør ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg

5 —

Automatgearkasse.

Udtrykket »ESMANE« nederst midt på forsiden angiver, at indehaveren er på begynderniveau; gyldigheden af et sådant kørekort er begrænset til to år.

Model Estland 2 (EST2)

Udstedt i Estland fra den 1.10.2004 til den 7.9.2008

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Kortet er fremstillet af plast og har et bestemt lyserødt baggrundsmønster, der kun findes på estiske kørekort. Personoplysninger på kørekortet (herunder digitalt foto og indehaverens underskrift) er indgraveret ved hjælp af laser.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model EST 2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Den maksimale effekt i kategori A bør ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg.

Yderligere oplysninger:

Restriktion(er) i kodeform:

101 —

Midlertidigt kørekort. Indehavere at et midlertidigt kørekort (som gælder i 2 år) skal placere et symbol bestående af et grønt ahornblad i for- og bagruden. Maksimal fart 90 km/t.

102 —

Disse kategorier giver kun ret til at køre i den tid, indehaveren aftjener sin værnepligt ved forsvaret.

103 —

Kategori D — Indehaveren har kun ret til at føre trolleybus.

105 —

Motorcykler med en effekt på højst 25 kW eller med en effekt i forhold til vægten på højst 0,16 W/kg.

106 —

Kategori D — begrænset til veje, hvor man højst må køre med en hastighed på 50 km/t.

Model Estland 3 (EST3)

Udstedt i Estland siden den 8.9.2008

Beskrivelse: ligesom for model 2; blot er der på forsiden i forbindelse med angivelsen »JUHILUBA« anført »Driving Licence« og »Permis de conduire«.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model EST 3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

MODELLER UDSTEDT I GRÆKENLAND

Model Grækenland 1 (GR1a)

Udstedt i Grækenland indtil den 11.1.1987

Beskrivelse: blå og gul med sorte typer.

Dette kort består af 12 sider og vedrører kategorierne Β, Γ, Δ, Ε.

Model Grækenland 1 (GR1b)

Udstedt i Grækenland indtil den 11.1.1987

Beskrivelse: blå og gul med sorte typer.

Dette kort består af 8 sider og vedrører kun kategori A.

Indtil den 30.1.1985 gav hver kategori af kørekort (Β, Γ, Δ, Ε) også ret til at føre et kategori AM-køretøj. Fra den dato og indtil den 18.1.2013 kunne retten til at føre et kategori AM-køretøj kun erhverves ved henvendelse til det græske færdselspoliti, som udstedte et særskilt kørekort.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model GR1a & GR1b

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Yderligere oplysninger:

Selvom det under rubrik 4b angives, at disse modeller har en bestemt gyldighedsperiode, blev denne periode forlænget indtil 65 år, jf. præsidentielt dekret 255/1984.

1.

Kategori E var en separat kategori, men blev kun betragtet som gyldig i kombination med en anden kategori.

Model Grækenland 2 (GR2)

Udstedt i Grækenland fra den 12.1.1987 til den 31.3.1997

Beskrivelse: lyserødt med sorte typer. Kortet består af 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model GR2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Yderligere oplysninger:

Fra den 30.1.1985 til den 18.1.2013 kunne retten til at føre et kategori AM-køretøj kun erhverves ved henvendelse til det græske færdselspoliti, som udstedte et særskilt kørekort.

1.

Kategori E var en separat kategori, men blev kun betragtet som gyldig i kombination med en anden kategori (Β eller Γ eller Δ).

Model Grækenland 3 (GR3)

Udstedt i Grækenland fra den 1.4.1997 til den 30.4.2001

Beskrivelse: Lyserødt med sorte typer.

Kortet består af 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model GR3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Yderligere oplysninger:

Fra den 30.1.1985 til den 18.1.2013 kunne retten til at føre et kategori AM-køretøj kun erhverves ved henvendelse til det græske færdselspoliti, som udstedte et særskilt kørekort.

1.

I henhold til direktiv 91/439/EØF, som er gennemført i græsk lovgivning ved præsidentielt dekret 19/1995 er indehaveren af et kørekort til kategori B1 og B berettiget til at føre trehjulede motorcykler og quadricykler. Kategori A kan således indføres med kode 79.03.

Model Grækenland 4 (GR4)

Udstedt i Grækenland fra den 1.5.2001 til den 18.1.2009

Beskrivelse: lyserødt med sorte typer.

Kortet består af 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model GR4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A/A (≤ 25 KW OG ≤ 0,16 KW/Kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Yderligere oplysninger:

Fra den 30.1.1985 til den 18.1.2013 kunne retten til at føre et kategori AM-køretøj kun erhverves ved henvendelse til det græske færdselspoliti, som udstedte et særskilt kørekort.

1.

I henhold til direktiv 91/439/EØF, som er gennemført i græsk lovgivning ved præsidentielt dekret 19/1995, er indehaveren af et kørekort til kategori B1 og B berettiget til at føre trehjulede motorcykler og quadricykler. Kategori A kan således indføres med kode 79.03.

Model Grækenland 5 (GR5)

Udstedt i Grækenland fra den 19.1.2009 til den 18.1.2013

Beskrivelse: lyserødt med sorte typer.

Format: bredde: 85,6 mm, højde: 54 mm (tykkelse 0,75 mm).

Nye kørekort fremstilles som et plastkort i henhold til de internationale kvalitetsnormer (ISO) og alle de tekniske krav i bilag I til direktiv 2006/126/EF. På kortets forside (i venstre hjørne) findes et sikkerhedshologram. Alle tegn og tal er trykt i mikroskrift på en sikker baggrund med optisk variabel trykfarve (OVI). Der er også planer om at anvende ultraviolet fluorescerende billeder og taktile sikkerhedselementer. På kortets bagside er der et sikkerhedshologram i 3D på en baggrund bestående af særlige billeder og sammenflettede linjer, som er med til at gøre kortet vanskeligt at efterligne. Hvis man kigger på kortet i ultraviolet lys, kan man se trykket på begge sider af kortet, men dette har dog ingen indflydelse på kvaliteten af kortet.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model GR5

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A/A (≤ 25 kW OG ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Yderligere oplysninger:

Fra den 30.1.1985 til den 18.1.2013 kunne retten til at føre et kategori AM-køretøj kun erhverves ved henvendelse til det græske færdselspoliti, som udstedte et særskilt kørekort.

1.

I henhold til direktiv 91/439/EØF, som er gennemført i græsk lovgivning ved præsidentielt dekret 19/1995, er indehaveren af et kørekort til kategori B1 og B berettiget til at føre trehjulede motorcykler og quadricykler. Kategori A kan således indføres med kode 79.03.

MODELLER UDSTEDT I SPANIEN

Model Spanien 1 (E1)

Udstedt i Spanien fra den 27.6.1997 til den 1.11.2004

Beskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model E1

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Model Spanien 2 (E2)

Udstedt i Spanien fra den 2.11.2004 til den 7.12.2009

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model E2

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Model Spanien 3 (E3)

Udstedt i Spanien siden den 8.12.2009

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til punkt 3 i bilag I til direktiv 2006/126/EF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model E3

Tilsvarende kategorier

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Yderligere oplysninger:

Siden den 8.12.2009 udstedes der kørekort i kategori AM og A2.

MODELLER UDSTEDT I FRANKRIG

Model Frankrig 1 (F1)

Udstedt i Frankrig indtil den 31.12.1954

Beskrivelse: lyserødt kort med to sider, foto på forsiden.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model F1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM, A1. B1. B

1, 2

1

Voitures affectées aux transports en commun (køretøjer, der anvendes til offentlig transport)

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg (køretøjer, der vejer mere end 3 000 kg)

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3

Motocycles à deux roues (tohjulede motorcykler)

AM, A1, A2, A, B1

 

Yderligere oplysninger:

1.

Hvis det ikke er angivet på kørekortets bagside, er indehaveren ikke berettiget til at føre køretøjer i kategori 1, 2, 3. Derfor er der ikke angivet en kategori, som er ækvivalent med et kategori B-kørekort, da denne ikke dækkes af én af de tre beskrevne kategorier. Dette tilfælde angives med følgende linje i tabellen: »—«.

2.

Ækvivalensen med kategori A1 (knallerter og køretøjer i kategori L4e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har kørt i de 5 år, der går forud for den 1.1.2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

Model Frankrig 2 (F2)

Udstedt i Frankrig fra den 1.1.1955 til den 19.1.1975

Beskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model F2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kode (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kode (10, 15, …)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Ækvivalensen med kategori A1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har kørt i de 5 år, der går forud for den 1.1.2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

2.

Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori D eller DE i et køretøj med en vægt på ≤ 3 500 kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne AM, A1 (se anmærkning 1) B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 (≤ 3 500 kg).

Model Frankrig 3 (F3)

Udstedt i Frankrig fra den 20.1.1975 til den 29.2.1980

Beskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model F3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + kode (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1+ kode (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kode (10, 15, …)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Ækvivalensen med kategori A1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1.1.2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

2.

Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori D eller DE i et køretøj med en vægt på ≤ 3 500 kg (i perioden fra den 20.1.1975 til den 31.5.1979), eller ≤ 7 000 kg i perioden fra den 1.6.1979 og til den 1.3.1980), er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne AM, A1 (se anmærkning 1) B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 (≤ 3 500 kg).

Model Frankrig 4 (F4)

Udstedt i Frankrig fra den 1.3.1980 til den 31.12.1984

Beskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model F4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kode (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kode (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kode (10, 15, …)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Ækvivalensen med kategori A1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1.1.2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

2.

Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori D i et køretøj med en vægt på ≤ 7 000 kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne AM, A1 (se anmærkning 1) B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

A1: kode 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Frankrig 5 (F5)

Udstedt i Frankrig fra den 1.1.1985 til den 30.6.1990

Beskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model F5

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Yderligere oplysninger:

1.

Ækvivalensen med kategori A1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1.1.2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

2.

Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve med henblik på kategori D i et køretøj med en vægt på ≤ 3 500 kg, er indehaveren kun berettiget til at føre køretøjer i kategorierne AM, A1 (se anmærkning 1) B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

A1: kode 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Frankrig 6 (F6)

Udstedt i Frankrig fra den 1.7.1990 til den 15.11.1994

Beskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model F6

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

Ækvivalensen med kategori A1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1.1.2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

2.

A1: kode 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Frankrig 7 (F7)

Udstedt i Frankrig fra den 16.11.1994 til den 28.2.1999

Beskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model F7

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

Ækvivalensen med kategori A1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1.1.2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

2.

A1: kode 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Frankrig 8 (F8)

Udstedt i Frankrig fra den 1.3.1999 til den 18.1.2013

Beskrivelse: lyserødt papirkørekort i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model F8

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

Ækvivalensen med kategori A1 (knallerter og køretøjer i kategori L5e) gælder kun, hvis det kan dokumenteres, at indehaveren faktisk har ført denne kategori af køretøjer i de 5 år, der går forud for den 1.1.2011 (oplysningerne indhentes hos forsikringsselskabet), eller hvis indehaveren kan forelægge bevis for at have taget 3-7 køretimer.

2.

For A1: kode 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Et kørekort i kategori CE giver også ret til at føre et køretøj i kategori DE, hvis kørekortindehaveren samtidig er i besiddelse af et kørekort til kategori D.

MODELLER UDSTEDT I KROATIEN

Model Kroatien 1 (HR1)

Udstedt i Kroatien fra den 1.4.1993 til den 19.11.2004

Beskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model HR 1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori H gav ret til at føre knallert og motorredskaber, som f.eks. læssemaskiner, gaffeltrucks osv.

2.

Kategori G gav ret til at føre traktor. Kategori G og H var særskilte kategorier, men blev også udstedt til indehavere af kørekort til kategori B, C eller D.

3.

Kategori E var en separat kategori, men blev kun betragtet som gyldig i kombination med en anden kategori (Β, C eller D).

4.

Kategori C berettigede til at føre sporvogn.

Model Kroatien 2 (HR2)

Udstedt i Kroatien fra den 20.11.2004 til den 31.1.2009

Beskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model HR 2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori F giver ret til at føre traktor med eller uden påhængskøretøj.

2.

Kategori G giver ret til at føre motorredskaber, som f.eks. læssemaskiner, gaffeltrucks osv. Kategori F, G og M var særskilte kategorier, men blev også udstedt til indehavere af kørekort til kategori B, C eller D.

3.

Kategori H giver ret til at føre sporvogn.

Model Kroatien 3 (HR3)

Udstedt i Kroatien fra den 1.2.2009 til den 30.6.2013

Beskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model HR 2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori F giver ret til at føre traktor med eller uden påhængskøretøj.

2.

Kategori G giver ret til at føre motorredskaber, som f.eks. læssemaskiner, gaffeltrucks osv. Kategori F, G og M var særskilte kategorier, men blev også udstedt til indehavere af kørekort til kategori B, C eller D.

3.

Kategori H giver ret til at føre sporvogn.

MODELLER UDSTEDT I IRLAND

Model Irland 1 (IRL1)

Udstedt i Irland fra den 25.6.1992 til den 16.11.1999

Beskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af IRL1

Tilsvarende kategorier

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Yderligere oplysninger:

Denne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst.

Model Irland 2 (IRL2)

Udstedt i Irland fra ca. den 17.11.1999 til den 4.7.2005

Beskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model IRL2

Tilsvarende kategorier

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Yderligere oplysninger:

Denne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst.

Model Irland 3 (IRL3)

Udstedt i Irland fra den 4.7.2007

Beskrivelse: lyserødt papir, plastlamineret.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model IRL3

Tilsvarende kategorier

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

MODELLER UDSTEDT I ITALIEN

Model Italien 1 (I1)

Udstedt i Italien fra 1959 til 1989

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Yderligere oplysninger:

1.

Hver kategori giver også ret til at føre køretøjer i kategori A1, A2 og, hvis kørekortet er udstedt før den 1.1.1986, udelukkende køretøjer i kategori A.

2.

Hver kategori giver også ret til at føre køretøjer i kategori A1 og, hvis kørekortet er udstedt efter den 1.1.1986, udelukkende køretøjer i kategori A1 i Italien.

Model Italien 2 (I2)

Udstedt i Italien fra 1989 til 1990

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

Kørekort til køretøjer i kategori A1 er kun gyldigt i Italien.

Model Italien 3 (I3)

Udstedt i Italien fra 1990 til 1995

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

Kørekort til køretøjer i kategori A1 er kun gyldigt i Italien.

Model Italien 4 (I4)

Udstedt i Italien siden 1995

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

Kørekort til køretøjer i kategori A1 er kun gyldigt i Italien.

Model Italien 5 (I5)

Udstedt i Italien siden 1996

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I5

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

Kørekort til køretøjer i kategori A1 er kun gyldigt i Italien.

Model Italien 6 (I6)

Udstedt i Italien fra 1996 til 1997

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I6

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

Kørekort til køretøjer i kategori A1 er kun gyldigt i Italien.

Model Italien 7 (I7)

Udstedt i Italien fra 1997 til 1999

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I7

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

A1 er kun gyldigt i Italien.

Model Italien 8 (I8)

Udstedt i Italien fra 1999 til 2004

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I8

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Yderligere oplysninger:

1.

A1 er kun gyldigt i Italien.

2.

C1, C1E, C og CE er kun gyldige, hvis kategori D-kørekortet blev udstedt før den 1.10.2004.

Model Italien 9 (I9)

Udstedt i Italien fra 2005 til 2007

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I9

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

A1 er kun gyldigt i Italien.

Model Italien 10 (I10)

Udstedt i Italien fra 2007 til 2013

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model I10

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Yderligere oplysninger:

1.

A1 er kun gyldigt i Italien.

MODELLER UDSTEDT I CYPERN

Model Cypern 1 (CY1)

Udstedt i Cypern siden den 1.5.2004

Beskrivelse: lyserød papirmodel med 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model CY1

Tilsvarende kategorier

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

MODELLER UDSTEDT I LETLAND

Model Letland 1 (LV1)

Udstedt i Letland fra den 28.9.1993 til den 30.4.2004

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model LV1

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Yderligere oplysninger:

De nationale kategorier TRAM og TROL giver ret til at føre henholdsvis sporvogn og trolleybus.

Der udstedes særskilte kørekort til land- og skovbrugstraktorer.

Model Letland 2 (LV2)

Udstedt i Letland siden den 1.5.2004

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model LV2

Tilsvarende kategorier

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Yderligere oplysninger:

1.

De nationale kategorier TRAM og TROL giver ret til at føre henholdsvis sporvogn og trolleybus.

2.

Der udstedes særskilte kørekort til land- og skovbrugstraktorer.

MODELLER UDSTEDT I LITAUEN

Model Litauen 1 (LT1)

Udstedt i Litauen indtil den 1.4.2000

Beskrivelse: gul, forseglet, lamineret kortmodel med to sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model LT1

Tilsvarende kategorier

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Yderligere oplysninger:

På denne model er der ikke angivet en udløbsdato.

Uanset kørekortkategori har indehaveren også ret til at føre køretøjer af kategori AM.

Model Litauen 2 (LT2)

Udstedt i Litauen fra den 1.4.2000 til den 31.12.2002

Beskrivelse: gul, forseglet, lamineret kortmodel med to sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model LT2

Tilsvarende kategorier

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Yderligere oplysninger:

Kørekort af denne model er gyldige indtil den på kortet anførte udløbsdato.

Uanset kørekortkategori har indehaveren også ret til at føre køretøjer af kategori AM.

Model Litauen 3 (LT3)

Udstedt i Litauen fra den 1.1.2003 til den 31.10.2005

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel. De forskellige data (foto, kategorier og personoplysninger) er indgraveret ved hjælp af laser i et polycarbonatlag.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model LT3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Indehaveren af et kategori A-kørekort (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kan efter to år få ret til at føre kategori A uindskrænket under forudsætning af, at kørekortet ombyttes.

Uanset kørekortkategori har indehaveren også ret til at føre køretøjer af kategori AM.

Model Litauen 4 (LT4)

Udstedt i Litauen siden den 1.11.2005

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model LT4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Indehaveren af et kategori A-kørekort (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kan efter to år få ret til at føre kategori A uindskrænket under forudsætning af, at kørekortet ombyttes.

Uanset kørekortkategori har indehaveren også ret til at føre køretøjer af kategori AM.

Gyldighed: 3 måneder, 2 år eller 10 år.

MODELLER UDSTEDT I LUXEMBOURG

Model Luxembourg 1 (L1)

Udstedt i Luxembourg indtil den 31.12.1985

Beskrivelse: lyserød papirmodel med 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model L1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Yderligere oplysninger:

1.

Hvis et kørekort af kategori B1/B2 er udstedt inden den 1.7.1977, er indehaveren berettiget til at føre køretøjer i kategori A.

2.

Kategori E2 berettiger også til at køre med påhængskøretøjer og sættevogne med en tilladt totalmasse på over 1 750 kg.

3.

Nationale kategorier.

Model Luxembourg 2 (L2)

Udstedt i Luxembourg indtil den 31.12.1985

Beskrivelse: lyserød papirmodel med 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model L2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Yderligere oplysninger:

1.

Hvis et kørekort af kategori B1/B2 er udstedt inden den 1.7.1977, er indehaveren berettiget til at føre køretøjer i kategori A.

2.

Kategori E2 berettiger også til at køre med påhængskøretøjer og sættevogne med en tilladt totalmasse på over 1 750 kg.

3.

Nationale kategorier.

Model Luxembourg 3 (L3)

Udstedt i Luxemburg fra den 1.1.1986 til den 30.9.1996

Beskrivelse: lyserød papirmodel med 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model L3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Yderligere oplysninger:

1.

Nationale kategorier.

Model Luxembourg 4 (L4)

Udstedt i Luxembourg siden den 1.10.1996

Beskrivelse: lyserød papirmodel i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model L4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori B berettiger også til at føre køretøjer i kategori B1.

2.

Nationale kategorier.

MODELLER UDSTEDT I UNGARN

Model Ungarn 1 (H1)

Model udstedt i Ungarn fra den 1.1.1964 til den 1.1.1984

Beskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model H1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Yderligere oplysninger:

1.

Et kategori E-kørekort er kun gyldigt i kombination med de harmoniserede kategorier, som indehaveren allerede er berettiget til at føre. For eksempel: Kategori B og kategori E betragtes som en kombineret kategori B+E.

Model Ungarn 2 (H2)

Model udstedt i Ungarn fra den 1.1.1984 til den 31.12.2000

Beskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model H2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Yderligere oplysninger:

1.

Et kategori E-kørekort er kun gyldigt i kombination med de harmoniserede kategorier, som indehaveren allerede er berettiget til at føre. For eksempel: Kategori B og kategori E betragtes som en kombineret kategori B+E.

Model Ungarn 3 (H3)

Model udstedt i Ungarn fra den 1.1.2000 til den 31.12.2004

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel. Denne model anerkendes også som nationalt identitetskort inden for Ungarns grænser. Det er et centralt udstedt kategori A med sikkerhedsdetaljer, som er fremstillet ved lasergravering.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model H3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Yderligere oplysninger:

Der kan kun udstedes kørekort til en kombineret kategori til en person, der er berettiget til at føre det trækkende køretøj.

1.

Et kombineret kørekort i kategori E, som er erhvervet sammen med et kategori C1, berettiger også til at føre køretøjer i kategori B og D1.

2.

Et kombineret kørekort i kategori E, som er erhvervet sammen med et kategori D1, berettiger også til at føre køretøjer i kategori B.

3.

Et kombineret kørekort i kategori E, som er erhvervet sammen med et kategori C, gælder for alle de kategorier, som indehaveren er berettiget til at føre, og som er angivet i kørekortet.

4.

Et kombineret kørekort i kategori E, som er erhvervet sammen med et kategori D, berettiger også til at føre køretøjer i kategori B og D1.

Model Ungarn 4 (H4)

Model udstedt i Ungarn siden den 5.8.2004

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Denne model er anerkendt som nationalt identitetskort inden for Ungarns grænser. Det er et centralt udstedt kategori A med sikkerhedsdetaljer, som er fremstillet ved lasergravering.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model H4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Yderligere oplysninger:

Der kan kun udstedes kørekort til en kombineret kategori til en person, der er berettiget til at føre det trækkende køretøj.

1.

Et kombineret kørekort i kategori E, som er erhvervet sammen med et kategori C1, berettiger også til at føre køretøjer i kategori B og D1.

2.

Et kombineret kørekort i kategori E, som er erhvervet sammen med et kategori D1, berettiger også til at føre køretøjer i kategori B.

3.

Et kombineret kørekort i kategori E, som er erhvervet sammen med et kategori C, gælder for alle de kategorier, som indehaveren er berettiget til at føre, og som er angivet i kørekortet.

4.

Et kombineret kørekort i kategori E, som er erhvervet sammen med et kategori D, berettiger også til at føre køretøjer i kategori B og D1.

MODELLER UDSTEDT I MALTA

Model Malta 1 (M1)

Model udstedt i Malta fra den 1.7.1991 til den 31.12.2000

Beskrivelse: lyserød parpirmodel, der måler 221 mm × 100 mm, når det er åbent; kortet er foldet i seks sider og blev første gang udstedt i juli 1991.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model M1

Tilsvarende kategorier

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Yderligere oplysninger:

Teksten på kortet står på maltesisk og engelsk. Papirmodellen bærer et løbenummer på hver side, og det maltesiske politis emblem i lille format er trykt overalt på kortet. Der er præget et større emblem delvis hen over fotoet og delvis hen over selve kørekortet, og i den midterste rude hen over løbenummeret ses et stort maltesisk våbenskjold.

Model Malta 2 (M2)

Model udstedt i Malta siden den 1.1.2001

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel med foto, der måler 85,4 mm × 54 mm — ID-kort-format — udstedt i 2001 i overensstemmelse med direktiv 91/439/EØF.

Kortet består af to dele — et plastkort med foto og et såkaldt »counterpart«-dokument i papir, som ledsager kortet. Plastkortet viser et foto af indehaveren, dennes adresse, underskrift og de kategorier, vedkommende har ret til at føre. »Counterpart«-delen indeholder løbenummer, indehaverens persondata, kørekortnummer, indehaverens scannede underskrift, en angivelse af de kategorier, vedkommende har ret til at føre og hvornår disse udløber, datakoder, registrering af eventuelle forseelser, kortets udløbsdato for personer over 70 og andre relevante oplysninger. Den nederste del af dokumentet tjener som kvittering for kortet. Bagsiden af »counterpart«-dokumentet viser den udstedende myndigheds adresse og en beskrivelse af kørekortkategorierne samt en beskrivelse af EU-koderne og de nationale informationskoder.

Med hensyn til sikkerhedselementer er kortet fremstillet som et meget holdbart og fleksibelt plastkort i kreditkortstørrelse med foto, som er følsomt over for ultraviolet lys. I midten af kortets forside ses et lyserødt malteserkors. Ordet »Kørekort« oversat til EU-medlemsstaternes sprog (uden mellemrum mellem ordene) står repeteret i bølgelinjer hen over størstedelen af kortets forside. Kortet viser også et spøgelsesbillede af indehaveren, og rundt om den blå rude ses et M i mikroskrift og 12 gule stjerner. På kørekortets bagside er der i venstre side præget fem maltesiske våbenskjold. Ordet »Kørekort« er ligeledes trykt i bølgelinjer over hele kortets bagside. De kategorier af køretøjer, indehaveren har ret til at føre, udløbsdatoen for disse og andre datakoder er også vist på bagsiden. »Counterpart«-dokumentet er et gulligt (tidligere blåt og lyserødt) papirdokument med vandmærker. Løbenummeret er vist i øverste højre hjørne under den udstedende myndigheds logo. Løbenummeret fremgår også af kvitteringen.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model M2

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MODELLER UDSTEDT I NEDERLANDENE

Model Nederlandene 1 (NL1)

Model udstedt i Nederlandene fra den 1.6.2002 til den 1.10.2006

Beskrivelse: lyserødt papirkort i formatet 106 mm × 222 mm.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model NL1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Motorcykler i kategori A (lette motorcykler) (model 1) har en maksimal effekt på 25 kW og en effekt i forhold til vægten på højst 0,16 kW/kg, hvilket afviger en smule fra den nye kategori A2 (motorcykler med en maksimal effekt på 35 kW og med en effekt i forhold til vægten på højst 0,2 kW/kg). Minimumsalderen for at erhverve kørekørt til kategori A (lette motorcykler) er nu 18 år — i henhold til direktiv 2006/126/EF er minimumsalderen for at erhverve et kørekørt i kategori A2, hvis man ikke allerede har erfaring, ligeledes 18 år.

Minimumsalderen for at erhverve et kørekort til kategori A-motorcykler (model 1) er nu 21 år. Hvis man har 2 års erfaring med at føre lette motorcykler i kategori A, har man automatisk ret til også at føre kategori A-motorcykler. I henhold til direktiv 2006/126/EF er minimumsalderen for at erhverve et kategori A-kørekort, hvis man ikke allerede har erfaring, 24 år eller 20 år, hvis man har 2 års erfaring med at føre motorcykler i kategori A2.

Siden den 1.5.2004 står de nye EU-medlemsstater også på bagsiden af kortet (model 2).

Model Nederlandene 2 (NL2)

Model udstedt i Nederlandene fra den 1.10.2006 til den 19.1.2013

Beskrivelse: Lyserød plastkortmodel i kreditkortformat.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model NL2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Motorcykler i kategori A (lette motorcykler) (model 2) har en maksimal effekt på 25 kW og en effekt i forhold til vægten på højst 0,16 kW/kg, hvilket afviger en smule fra den nye kategori A2 (motorcykler med en maksimal effekt på 35 kW og med en effekt i forhold til vægten på højst 0,2 kW/kg). Minimumsalderen for få kørekørt til kategori A (lette motorcykler) er nu 18 år — i henhold til direktiv 2006/126/EF er minimumsalderen for at erhverve et kørekørt i kategori A2 20 år.

Minimumsalderen for at erhverve et kørekort til kategori A-motorcykler (model 2) er nu 21 år. Hvis man har 2 års erfaring med at føre lette motorcykler i kategori A, har man automatisk ret til også at føre kategori A-motorcykler. I henhold til direktiv 2006/126/EF er minimumsalderen for at erhverve et kategori A-kørekort, hvis man ikke allerede har erfaring, 24 år eller 20 år, hvis man har 2 års erfaring med at føre motorcykler i kategori A2.

På kørekort af model 2 er der allerede afsat plads til de nye kategorier i direktiv 2006/126/EF. Disse gennemføres først den 19.1.2013.

MODELLER UDSTEDT I ØSTRIG

Model Østrig 1 (A1)

Udstedt i Østrig fra den 25.3.1947 til den 15.5.1952

Beskrivelse: gråt kort i tykt enkeltlagspapir i formatet 15 × 10,5 cm.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model A1

Tilsvarende kategorier

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Yderligere oplysninger:

På modeller udstedt fra 1947 til september 1951 er det på side 4 angivet, at disse modeller er udstedt som erstatning for et tysk kørekort.

Model Østrig 2 (A2)

Udstedt i Østrig fra den 16.5.1952 til den 31.12.1955

Beskrivelse: gråt kort i tykt enkeltlagspapir i formatet 22 × 10,5 cm.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model A2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori d2: 5 års gyldighed.

Model Østrig 3 (A3)

Udstedt i Østrig fra den 1.1.1956 til den 1.11.1997

Beskrivelse: lyserødt kort i stærkt papir i formatet 22 × 10,5 cm. Udformningen af denne model kan variere. I løbet af denne models udstedelsesperiode forekom der dog ikke væsentlige ændringer med hensyn til, hvilke kategorier af køretøjer den giver ret til at føre.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model A3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori BE, CE og DE fandtes ikke, jf. definitionen i direktiv 91/439/EØF, før model A4 blev indført. Et kategori E-kørekort er kun gyldigt sammen med mindst en af kategorierne B, C eller D; Gyldighedsperioden på 5 år gælder også for kategori E i kombination med kategori D.

Model Østrig 4 (A4)

Udstedt i Østrig fra den 1.11.1997 til den 1.3.2006

Beskrivelse: lyserødt kort i stærkt papir i formatet 22 × 10,5 cm, plastlaminat på side 2 (kørekortindehaverens oplysninger og foto).

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model A4

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Model Østrig 5 (A5)

Udstedt i Østrig siden den 1.3.2006

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel i formatet 8,5 × 5,5 cm.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model A5

Tilsvarende kategorier

AM

A (≤ 25 kW OG ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

MODELLER UDSTEDT I POLEN

Model Polen 1 (PL1)

Udstedt i Polen fra den 1.7.1999 til den 30.9.2001

Beskrivelse: Identifikationskort (horisontalt layout) af formatet 53,98 × 85,60 mm. Tykkelse: 0,76 mm — lyserød plastkortmodel med gennemsigtigt beskyttelseslag.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model PL1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Yderligere oplysninger:

1.

Et knallertkørekort er et dokument, som bekræfter den 13-18-årige indehavers ret til at føre knallert; personer over 18 år har ret til at føre knallert uden kørekort.

2.

Kategori T giver ret til at føre landbrugstraktor uden påhængskøretøj(er) eller langsomt kørende køretøjer med påhængskøretøj(er), dog kun på polsk område.

Model Polen 2 (PL2)

Udstedt i Polen fra den 1.10.2001 til den 30.4.2004

Beskrivelse: Identifikationskort (horisontalt layout) af formatet 53,98 × 85,60 mm. Tykkelse: 0,76 mm — lyserød plastkortmodel med gennemsigtigt beskyttelseslag.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model PL2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Yderligere oplysninger:

1.

Et knallertkørekort er et dokument, som bekræfter den 13-18-årige indehavers ret til at føre knallert; personer over 18 år har ret til at føre knallert uden kørekort.

2.

Kategori T giver ret til at køre landbrugstraktor uden påhængskøretøj(er) eller langsomt kørende køretøjer med påhængskøretøj(er), dog kun på polsk område.

Model Polen 3 (PL3)

Udstedt i Polen siden den 1.5.2004

Beskrivelse: Identifikationskort (horisontalt layout) af formatet 53,98 × 85,60 mm. Tykkelse: 0,76 mm — lyserød plastkortmodel med gennemsigtigt beskyttelseslag.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model PL3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Yderligere oplysninger:

1.

Et knallertkørekort er et dokument, som bekræfter den 13-18-årige indehavers ret til at føre knallert; personer over 18 år har ret til at føre knallert uden kørekort.

2.

Kategori T giver ret til at køre landbrugstraktor uden påhængskøretøj(er) eller langsomt kørende køretøjer med påhængskøretøj(er), dog kun på polsk område.

MODELLER UDSTEDT I PORTUGAL

Model Portugal 1 (P1)

Udstedt i Portugal fra den 30.8.1965 til den 1.9.1984

Beskrivelse: lyserød papirmodel af formatet 105 × 222 mm med sorte typer, 6 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model P1

Tilsvarende kategorier

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Landbrugstraktorer

Yderligere oplysninger:

De få kørekort af denne model, som stadig er i brug, udløber i 2015.

Model Portugal 2 (P2)

Udstedt i Portugal fra den 1.9.1984 til den 1.7.1994

Beskrivelse: lyserød papirmodel af formatet 106 × 148 mm med sorte typer, 4 sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model P2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (landbrugstraktorer)

 

G (erhvervschauffører)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Der findes et særligt kørekort til motorcykler med en slagvolumen på under 50 m3 og knallerter. Indehavere af et kategori A-kørekort har ret til at føre sådanne motorcykler og knallerter.

2.

Kategori E udstedes kun til personer, der har ret til at føre en af de øvrige kategorier.

Model Portugal 3 (P3)

Udstedt i Portugal fra den 1.7.1994 til den 18.10.1998

Beskrivelse: lyserød papirmodel med sorte typer, 6 sider. Højde/bredde: 106 × 221 mm.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model P3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Yderligere oplysninger:

1.

Der findes et særligt kørekort til motorcykler med en slagvolumen på under 50 m3 og knallerter. Indehavere af et kategori A-kørekort har ret til at føre sådanne motorcykler og knallerter.

2.

Kategori E udstedes kun i kombination med en anden kategori.

Model Portugal 4 (P4)

Udstedt i Portugal fra den 18.10.1998 til den 1.7.1999

Beskrivelse: lyserød papirmodel med sorte typer, 6 sider. Højde/bredde: 106 × 221 mm.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model P4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW og 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k og 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Der findes et særligt kørekort til motorcykler med en slagvolumen på under 50 m3 og knallerter. Indehavere af et kategori A-kørekort har ret til at føre sådanne motorcykler og knallerter.

Model Portugal 5 (P5)

Udstedt i Portugal fra den 1.7.1999 til den 25.5.2005

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til direktiv 91/439/EØF og ISO 7810/7816. Verifikationsmetoderne er i overensstemmelse med ISO 10 373.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model P5

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW og 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW og 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Der findes et særligt kørekort til motorcykler med en slagvolumen på under 50 m3 og knallerter. Indehavere af et kategori A-kørekort har ret til at føre sådanne motorcykler og knallerter.

Fra den 1.7.1999 til den 31.12.1999 er både model P5 og P6 blevet udstedt.

Model Portugal 6 (P6)

Udstedt i Portugal siden den 25.5.2005

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til direktiv 91/439/EØF og ISO 7810/7816. Verifikationsmetoderne er i overensstemmelse med ISO 10 373.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model P6

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW og 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW og 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Der findes et særligt kørekort til motorcykler med en slagvolumen på under 50 m3 og knallerter. Indehavere af et kategori A-kørekort har ret til at føre sådanne motorcykler og knallerter.

MODELLER UDSTEDT I RUMÆNIEN

Model Rumænien 1 (ROU1)

Udstedt i Rumænien fra den 29.4.1966 til den 28.6.1984

Beskrivelse: kørekortbog med ét indvendigt blad. Lyserød. Sideformat: 74 × 105 mm.

Modellen er ikke længere gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene 1995-2001. Dette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af Rumænien og skal anerkendes af de øvrige medlemsstater indtil den 19.1.2033.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ROU1

Tilsvarende kategorier

Anmærk-ninger

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model Rumænien 2 (ROU2)

Udstedt i Rumænien fra den 1.7.1984 til den 9.4.1990

Beskrivelse: tykt papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) med påtrykt sikkerhedsmønster. Format: 76 × 112 mm.

Modellen er ikke længere gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene 1995-2001. Dette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af Rumænien og skal anerkendes af de øvrige medlemsstater indtil den 19.1.2033.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ROU2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model Rumænien 3 (ROU3)

Udstedt i Rumænien fra den 9.4.1990 til den 1.12.1995

Beskrivelse: lyserød papirmodel med 6 sider. Sidedimensioner: 75 × 103 mm. To sider kan afrives med henblik på lægeundersøgelser.

Modellen er ikke længere gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene 1995-2001. Dette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af Rumænien og skal anerkendes af de øvrige medlemsstater indtil den 19.1.2033.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ROU3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model Rumænien 4 (ROU4)

Udstedt i Rumænien fra den 1.12.1995 indtil 2008

Beskrivelse: lamineret kortmodel. Lyserød. Formatet er i overensstemmelse med ISO 7810. Plastkortmodellen er blevet indført gradvis fra den 1.12.1995. Fra den 1.12.1995 til den 31.10.1996 blev såvel model ROU3 som ROU4 udstedt.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ROU4

Tilsvarende kategorier

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Yderligere oplysninger:

Kørekort af denne model er gyldige indtil den på kortet anførte udløbsdato (10 år).

Kortet er beskyttet mod forfalskning på flere måder: der er anvendt særligt papir, som ikke kan efterlignes (flerdobbelt litografisk tryk, kopieringsbeskyttet linjemønster, optisk variabelt element, prismetryk, sølvtryk), scannet foto, hologram tæt ved fotoet, beskyttelsesmærkning, der er synlig i ultraviolet lys (fluorescerende), mikrotyper (»ROMANIA«) på fotoets kanter og mikroplextryk i forbindelse med afbildningen af køretøjet på kortets bagside.

Model Rumænien 5 (ROU5)

Udstedt i Rumænien fra 2008 til den 19.1.2013

Beskrivelse: Model ROU5 er i overensstemmelse med direktiv 2006/126/EF: polycarbonatkort i overensstemmelse med ISO 7810 og ISO 7816-1; beskyttelse mod forfalskning: specifikt udformede hologrammer, ultraviolet fluorescerende trykfarver, infrarøde og fosforescerende pigmenter, taktile felter, materialer uden optisk blegemiddel, sikkerhedsbundtryk, optisk variable elementer, lasergravering og sikkerhedsbundtryk i det område, hvor fotoet er placeret.

Andre elementer: transparent vindue, bølgemønster.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ROU5

Tilsvarende kategorier

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Yderligere oplysninger:

Kørekort af denne model er gyldige indtil den på kortet anførte udløbsdato (10 år).

I 2008 blev såvel model ROU4 som ROU5 udstedt.

MODELLER UDSTEDT I SLOVENIEN

Model Slovenien 1 (SLO1)

Udsted i Slovenien fra den 15.2.1992 indtil 2006

Beskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider.

Modellen kan udstedes på følgende sprog: slovensk; slovensk og italiensk; slovensk og ungarsk.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model SLO1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Følgende restriktioner kan gælde for kategori A (anført under rubrikken »Anmærkninger«):

»A — LE DO 50 KM/H«, eller »21800 A LE DO 50 KM/H« eller »A 79 (< 50 KM/H)«: kørekort begrænset til motorcykler i kategori A1 79 (< 50 km/h)

»A — DO 125 CCM«, eller »20500 A <= 125 CCM«, eller »A <= 125 CCM IN <= 11KW«, eller »20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW« eller »72.A1«: kørekort begrænset til A1 motorcykler

»A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG« eller »20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG«; eller »A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG)«: giver ret til at føre kategori A-motorcykler med en effekt, som ikke overstiger 25 kW og med en effekt i forhold til vægten, som ikke overstiger 0,16kW/kg

»A — DO 350 CCM« eller »20700 A <= 350 CCM«: giver ret til at føre kategori A-motorcykler, hvis føreren er mindst 20 år gammel.

2.

Hvis følgende tekst er anført under »Anmærkninger«:

»E — LE Z VOZILI B KATEGORIJE« eller »20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE« eller »E 206. LE Z VOZILI B KAT.«: er indehaveren også berettiget til at føre køretøjer af kategori BE.

3.

Indehaveren af et E-kørekort er berettiget til derudover at føre kategori DE, hvis vedkommende også har et kategori D-kørekort.

Model Slovenien 2 (SLO2)

Udstedt i Slovenien fra den 1.1.2006 til den 13.7.2009

Beskrivelse: lyserødt papir i termoplastfolie.

Modellen kan udstedes på følgende sprog: slovensk; slovensk og italiensk (tosproget) og slovensk og ungarsk (tosproget).

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model SLO2

Tilsvarende kategorier

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Model Slovenien 3 (SLO3)

Udstedt i Slovenien fra den 13.7.2009 til den 18.1.2013

Beskrivelse: polycarbonatkort i overensstemmelse med ISO-IEC 7810:2003; format: 85,6 × 53,98 mm.

Modellen kan udstedes på følgende sprog: slovensk; slovensk og italiensk (tosproget) og slovensk og ungarsk (tosproget).

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model SLO3

Tilsvarende kategorier

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MODELLER UDSTEDT I SLOVAKIET

Model Slovakiet 1 (SK1)

Udstedt fra den 1.1.1993 til den 30.4.2004

Beskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider.

Format: 105 × 74 mm; papir i termoplastfolie.

Sikkerhedselementer: Der anvendes ultraviolet fluorescerende trykfarve til kørekortnummeret og guillochering. Bundtryk på begge sider af dokumentet.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model SK1

Tilsvarende kategorier

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Yderligere oplysninger:

Indtil den 1.1.2004 blev angivelsen »skúšobná lehota« (prøvetid) anført i tabellen Osobitné záznamy (Supplerende Anmærkninger) på dokumentets bagside. Prøvetiden var på to år og regnedes fra udstedelsesdatoen. Disse dokumenter havde således en begrænset gyldighed på to år, jf. punkt 7. Ved ombytning af et sådant kørekort blev der ikke angivet nogen udløbsdato på det nye kørekort. Alle kategorier gælder for livstid.

Harmoniserede koder:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = Denne restriktion vedrører indehaverens fysiske handicap og kan berøre mere end én EU-kode — den kan vedrøre en eller flere af følgende EU-koder: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 og 44.

Model Slovakiet 2 (SK2)

Udstedt siden den 1.5.2004

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Sikkerhedselementer:

a)

et rundt gennemsigtigt diffraktivt optisk variabelt mærke på kortets forside mellem den gennemsigtige folie og polycarbonatlaget, som delvis overlapper det scannede foto af kørekortindehaveren

b)

elementer med færdselstilknytning, grafik i form af færdselsskilte og piktogrammer af køretøjer på kortets forside på selve polycarbonatlaget

c)

teksten »SLOVENSKÁ REPUBLIKA« i relieftryk hen over den øverste venstre side af kørekortindehaverens foto og resten af kortet

d)

sikkerhedstråd (på bagsiden) med optisk variable egenskaber og repeterende tekst »SLOVENSKO/SLOVAKIA«

e)

to synlige pastelfarver på begge sider af kortet, som med dobbelt regnbuetryk skaber det lyserøde indtryk

f)

en ca. 15 mm bred blå farverand langs kanten, som ser rød ud i kortbølge ultraviolet lys og blå i langbølge ultraviolet lys; blåt EU-flag i øverste venstre hjørne med teksten: »VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA« på kortets forside og køretøjssymboler på bagsiden.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model SK2

Tilsvarende kategorier

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

MODELLER UDSTEDT I FINLAND

Model Finland 1 (FIN1)

Udstedt i Finland fra den 1.7.1972 til den 30.9.1990

Beskrivelse: lyserød papirmodel med to sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model FIN1

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Model Finland 2 (FIN2)

Udstedt i Finland fra den 1.10.1990 til den 30.6.1996

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model FIN2

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Model Finland 3 (FIN3)

Udstedt i Finland fra den 1.7.1996 til den 31.12.1997

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model FIN3

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Model Finland 4 (FIN4)

Udstedt i Finland siden den 1.1.1998

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model FIN4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Yderligere oplysninger:

1.

Den nationale kategori M (lette firehjulede køretøjer og almindelige knallerter, dog ikke knallerter med lav motoreffekt) blev indført den 1.1.2000. Personer, der er fyldt 15 år inden ovennævnte dato, har fortsat ret til at føre knallert (men ikke lette quadricykler) uden kørekort.

2.

Kategori T blev indført før den første model (FIN1). Kategori T indbefatter traktorer (bortset fra traktorer, der er godkendt til kørsel på offentlig vej), motorredskaber og snescootere og påhængskøretøjer, der trækkes af disse. Retten til at føre kategori T-køretøjer er indbefattet af alle de øvrige kategorier, bortset fra kategori M/AM. Kategori T er ikke blevet anført i kørekortet, hvis denne kategori er omfattet af de øvrige kategorier. Kategori T angives kun, hvis der er bestået en særskilt prøve til denne kategori. Med virkning fra den 19.1.2013 indføres der en ny kategori LT for traktorer, der er godkendt til kørsel på offentlig vej. Retten til at føre kategori LT-køretøjer er omfattet af kategori C1 og C.

3.

Fra den 19.1.2013 svarer kategori A til kategori A2, hvis den relevante toårsperiode ikke er udløbet, og i modsat fald til kategori A, hvis kørekortet er udstedt før den dato.

4.

Fra den 19.1.2013 registreres det i kørekortet ved hjælp af nationale koder, om der er bestået en praktisk prøve til knallerter (håndteringsprøve) og til lette quadricykler (køreprøve) i kategori AM.

Model Finland 5 (FIN5)

Udstedt på Ålandsøerne fra den 1.8.1973 til den 31.5.1992

Beskrivelse: lyserød papirmodel med to sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model FIN5

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Model Finland 6 (FIN6)

Udstedt på Ålandsøerne fra den 1.6.1992 til den 31.12.1997

Beskrivelse: lyserød plastkortmodel.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model FIN6

Tilsvarende kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Yderligere oplysninger:

Kategori A1 blev indført den 1.7.1996.

Kategori B1, C1, C1E, D1 og D1E blev indført den 1.9.1996.

Kørekortets udseende blev ikke ændret i forbindelse med indførelsen af kategori A1, B1, C1, C1E, D1 og D1E.

Model Finland 7 (FIN7)

Udstedt på Ålandsøerne siden den 1.1.1998

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model FIN7

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Yderligere oplysninger:

1.

Kategori M (lette firehjulede køretøjer og almindelige knallerter, dog ikke knallerter med lav motoreffekt) blev indført den 1.6.2004.

2.

Kategori T indbefatter traktorer (bortset fra traktorer, der er godkendt til kørsel på offentlig vej), motorredskaber og snescootere og påhængskøretøjer, der trækkes af disse.

3.

Kørekort i kategori A udstedes enten for motorcykler med en effekt på op til 25 kW og en effekt i forhold til vægten på højst 0,16 kW eller for alle typer motorcykler. Personer, der i to år har været i besiddelse af et kørekort i kategori A for motorcykler med en effekt på op til 25 kW og en effekt i forhold til vægten på højst 0,16 kW, har ret til at føre alle typer motorcykler.

4.

Kategori B1 er ikke angivet på kørekortets side 2.

5.

Kategori A2 vil blive indført den 19.1.2013.

6.

Kategori B1 vil blive afskaffet den 19.1.2013.

7.

Kategori M erstattes af kategori AM den 19.1.2013.

MODELLER UDSTEDT I SVERIGE

Model Sverige 1 (S1)

Udstedt i Sverige fra den 1.6.1999 til den 30.11.2007

Beskrivelse: kørekortet er udstedt som et ID1-kort af polycarbonat.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model S1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Kørekortindehavere, som inden den 1.7.1996 har fået udstedt et kategori A-kørekort, der er begrænset til lette motorcykler, er berettigede til at føre motorkøretøjer med en slagvolumen på højst 125 cm3, uden begrænsninger i motoreffekten (kW). Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori A1-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

2.

Kørekortindehavere, som har fået udstedt et kategori B-kørekort før den 1.7.1996, er berettigede til at føre personbiler med en tilladt totalmasse på over 3,5 t, forudsat at køretøjet er indregistreret som en personbil og ikke som en let lastbil. Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori B-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

3.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori A1- eller A-kørekort, er berettigede til at føre firehjulede motorcykler. Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori A1- eller A-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

4.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori A1-kørekort, er berettigede til at føre motorcykler med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori A1-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

5.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori A-kørekort, er berettigede til at føre motorcykler med en effekt på over 25 kW eller med en effekt i forhold til vægten på over 0,16 kW/kg, dog under forudsætning af, at de har været i besiddelse af et kategori A-kørekort i mindst to år eller har bestået en køreprøve på en motorcykel af denne type efter det fyldte 21. år.

6.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori B-kørekort, er berettigede til at føre trehjulede motorcykler uden begrænsninger i effekten. Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Udstedes der et kategori B-kørekort efter den 19.1.2013 som følge af inddragelse, berettiger det indehaveren til at føre trehjulede motorcykler med en nettoeffekt på over 15 KW, dog kun i Sverige og hvis indehaveren er fyldt 21. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

7.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori BE-kørekort, er berettigede til at føre køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3,5 t (kode 79.06). Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori BE-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

Model Sverige 2 (S2)

Udstedt i Sverige fra den 27.11.2007 til den 18.1.2013

Beskrivelse: Kørekortet udstedes som et ID1-kort af polycarbonat. Kortet er lyserødt og har et klart (gennemsigtigt) vindue i midten under underskriften.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model S2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Kørekortindehavere, som inden den 1.7.1996 har fået udstedt et kategori A-kørekort, der er begrænset til lette motorcykler, er berettigede til at føre motorkøretøjer med en slagvolumen på højst 125 cm3, uden begrænsninger i motoreffekten (kW). Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori A1-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

2.

Kørekortindehavere, som har fået udstedt et kategori B-kørekort før den 1.7.1996, er berettiget til at føre personbiler med en tilladt totalmasse på over 3,5 t, forudsat at køretøjet er indregistreret som en personbil og ikke som en let lastbil. Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori B-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

3.

Kategori AM blev indført som en national kategori i Sverige den 1.10.2009.

4.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori A1- eller A-kørekort, er berettigede til at føre firehjulede motorcykler. Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori A1- eller A-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

5.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori A1-kørekort, er berettigede til at føre motorcykler i kategori A1 med en effekt i forhold til vægten på over 0,1 kW/kg (ny kode fra den 31.12.2013: 79.05). Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori A1-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

6.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori A-kørekort, er berettigede til at føre motorcykler med en effekt på over 25 kW eller med en effekt i forhold til vægten på over 0,16 kW/kg, dog under forudsætning af, at de har været i besiddelse af et kategori A-kørekort i mindst to år eller har bestået en køreprøve på en motorcykel af denne type efter det fyldte 21. år.

7.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori B-kørekort, er berettigede til at føre trehjulede motorcykler uden begrænsninger i effekten. Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Udstedes der et kategori B-kørekort efter den 19.1.2013 som følge af inddragelse, berettiger det indehaveren til at føre trehjulede motorcykler med en nettoeffekt på over 15 KW, dog kun i Sverige og hvis indehaveren er fyldt 21. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

8.

Kørekortindehavere, som inden den 19.1.2013 har fået udstedt et kategori BE-kørekort, er berettigede til at føre køretøjer, hvis påhængskøretøj har en tilladt totalmasse på over 3 500 kg (ny kode fra den 31.12.2013: 79.06). Denne rettighed gælder, indtil kørekortet udløber. Når der udstedes et nyt kørekort som følge af inddragelse, er indehaveren kun berettiget til at føre kategori BE-køretøjer, jf. direktiv 2006/126/EF. Når der i andre tilfælde end som følge af inddragelse udstedes et nyt kørekort, eller kørekortet fornys, har dette ingen konsekvenser for tidligere erhvervede rettigheder.

MODELLER UDSTEDT I DET FORENEDE KONGERIGE

Model Det Forenede Kongerige 1 (UK1)

Udstedt i Storbritannien fra januar 1976 til januar 1986

Beskrivelse: lang, grøn model, som er foldet.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK1 (Storbritannien)

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Indehavere af kørekort i kategori A er berettigede til at føre køretøjer i kategori D1 og D1E, som ikke føres for fremmed regning (ikke til erhvervsmæssig brug, ingen betalende passagerer hverken direkte eller indirekte) og C1E-køretøjer under forudsætning af, at påhængskøretøjets og det trækkende køretøjs samlede vægt ikke overstiger 8,25 t.

2.

Samme regler som for kategori A, men udelukkende køretøjer med automatisk transmission.

Model Det Forenede Kongerige 2 (UK2)

Udstedt i Storbritannien fra januar 1986 til juni 1990

Beskrivelse: lyserød model, som er foldet. Det egentlige kørekort udgør kun en del af disse modeller. Resten er den såkaldte »Counterpart«-del.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK2 (Storbritannien)

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Yderligere oplysninger:

1.

Indehavere af kørekort i kategori A er berettigede til at føre køretøjer i kategori D1 og D1E, som ikke føres for fremmed regning (ikke til erhvervsmæssig brug, ingen betalende passagerer hverken direkte eller indirekte) og C1E-køretøjer under forudsætning af, at påhængskøretøjets og det trækkende køretøjs samlede vægt ikke overstiger 8,25 t.

2.

Samme regler som for kategori A, men udelukkende køretøjer med automatisk transmission.

3.

Begrænset til kategori A-køretøjer (trehjulede motorcykler) eller kategori B1-køretøjer (quadricykler), i begge tilfælde med en tilladt totalmasse på ≥ 550 kg.

4.

Begrænset til A1-køretøjer med en slagvolumen på ≤ 50 cm3, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er på ≤ 50 km/t.

Model Det Forenede Kongerige 3 (UK3)

Udstedt i Storbritannien fra juni 1990 til december 1996

Beskrivelse: lyserød og grøn model, som er foldet. Det egentlige kørekort udgør kun en del af disse modeller. Resten er den såkaldte »Counterpart«.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK3 (Storbritannien)

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (invalid carriages) (invalidekøretøjer)

4

F, G, H, K, L

 

 

Yderligere oplysninger:

1.

Begrænset til kategori A-køretøjer (trehjulede motorcykler) eller kategori B1-køretøjer (quadricykler), i begge tilfælde med en tilladt totalmasse på ≥ 550 kg.

2.

Indehavere af kørekort i kategori A er berettigede til at føre køretøjer i kategori D1 og D1E, som ikke føres for fremmed regning (ikke til erhvervsmæssig brug, ingen betalende passagerer hverken direkte eller indirekte) og C1E-køretøjer under forudsætning af, at påhængskøretøjets og det trækkende køretøjs samlede vægt ikke overstiger 8,25 t.

3.

Begrænset til A1-køretøjer med en slagvolumen på ≤ 50 cm3, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er på ≤ 50 km/t.

4.

National kategori, køretøjer med en vægt på ≤ 254 kg, der er udformet og konstrueret til handicappede.

Model Det Forenede Kongerige 4 (UK4)

Udstedt i Storbritannien fra januar 1997 til marts 2000

Beskrivelse: lyserød og grøn model, som er foldet. Det egentlige kørekort udgør kun en del af disse modeller. Resten er den såkaldte »counterpart«-del.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK4 (Storbritannien)

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalid carriages) (invalidekøretøjer)

F, G, H, K, P

 

3

Yderligere oplysninger:

1.

Begrænset til kategori A-køretøjer (trehjulede motorcykler) eller kategori B1-køretøjer (quadricykler), i begge tilfælde med en tilladt totalmasse på ≥ 550 kg.

2.

Begrænset til A1-køretøjer med en slagvolumen på ≤ 50 cm3, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er på ≤ 50 km/t.

3.

Kun udstedt til personer, som har erhvervet denne rettighed før den 12.11.1999.

Model 4 og 5 er udstedt i sammenfaldende perioder.

Model Det Forenede Kongerige 5 (UK5)

Udstedt i Storbritannien fra juli 1998 og inden den 19. januar 2013

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Den såkaldte »counterpart«, hvor domme for overtrædelser af færdselsloven registreres, udstedes særskilt. Denne models udstedelsesperiode overlapper model UK4's udstedelsesperiode, fordi den nye model er indført gradvist.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK5 (Storbritannien)

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalid carriages) (invalidekøretøjer)

F, G, H, K, P

 

3

Yderligere oplysninger:

1.

Begrænset til kategori A-køretøjer (trehjulede motorcykler) eller kategori B1-køretøjer (quadricykler) (i begge tilfælde med en tilladt totalmasse på ≥ 550 kg).

2.

Begrænset til A1-køretøjer med en slagvolumen på ≤ 50 cm3, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er på ≤ 50 km/t.

3.

Kun udstedt til personer, som har erhvervet denne rettighed før den 12.11.1999.

Model Det Forenede Kongerige 6 (UK6)

Udstedt i Nordirland fra den 1.4.1999 og inden den 19.1.2013

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Den såkaldte »counterpart«, hvor domme for overtrædelser af færdselsloven registreres, udstedes særskilt.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK6 (Nordirland)

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalid carriages) (invalidekøretøjer)

 

F, G, H, K

 

Yderligere oplysninger

1.

Begrænset til kategori A-køretøjer (trehjulede motorcykler) eller kategori B1-køretøjer (quadricykler) (i begge tilfælde med en tilladt totalmasse på ≥ 550 kg).

2.

Begrænset til A1-køretøjer med en slagvolumen på ≤ 50 cm3, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er på ≤ 50 km/t.

Model Det Forenede Kongerige 7 (UK7)

Udstedt i Gibraltar fra den 2.12.1990 til den 15.1.1997

Beskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til Rådets første direktiv 80/1263/EØF (2).

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK7 (Gibraltar)

Tilsvarende kategorier

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) kun trehjulede motorcykler

B

B, B1 (kun quadricykler)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE og, for indehavere af kategori D, også D1E og DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Model Det Forenede Kongerige 8 (UK8)

Udstedt i Gibraltar fra den 16.1.1997 til den 24.8.2006

Beskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK8 (Gibraltar)

Tilsvarende kategorier

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Model Det Forenede Kongerige 9 (UK9)

Udstedt i Gibraltar siden den 15.8.2006

Beskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. Som model UK 8, men forsiden er ændret for at afspejle de nye medlemsstaters tiltrædelse.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model UK9 (Gibraltar)

Tilsvarende kategorier

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

MODELLER UDSTEDT I ISLAND

Model Island 1 (ÍS1)

Udstedt i Island fra den 12.4.1960 indtil 1981

Beskrivelse: Grønt papir, lamineret, med to sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ÍS1

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Retten til at føre køretøjer i kategori C med disse kørekort gælder kun erhvervsmæssig kørsel i kategori B og/eller E, og den er ikke relevant i forbindelse med direktiv 91/439/EØF.

Model Island 2 (ÍS2)

Udstedt i Island fra 1981 til den 1.3.1988

Beskrivelse: lyserødt papir, lamineret, med to sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ÍS2

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Retten til at føre køretøjer i kategori C med disse kørekort gælder kun erhvervsmæssig kørsel i kategori B og/eller E, og den er ikke relevant i forbindelse med direktiv 91/439/EØF.

Model Island 3 (ÍS3)

Udstedt i Island fra den 1.3.1988 til den 31.5.1993

Beskrivelse: lyserødt papir, lamineret, med to sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ÍS3

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Retten til at føre køretøjer i kategori C med disse kørekort gælder kun erhvervsmæssig kørsel i kategori B og/eller E, og den er ikke relevant i forbindelse med direktiv 91/439/EØF.

Model Island 4 (ÍS4)

Udstedt i Island fra den 1.6.1993 til den 14.8.1997

Beskrivelse: lyserødt papir, lamineret, med to sider.

Tabel over ækvivalenser

Kategorier af model ÍS4

Tilsvarende kategorier

Anmærkninger

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Yderligere oplysninger:

1.

Retten til at føre køretøjer i kategori C med disse kørekort gælder kun erhvervsmæssig kørsel i kategori B og/eller E, og den er ikke relevant i forbindelse med direktiv 91/439/EØF.

Model Island 5 (ÍS5)

Udstedt i Island siden den 15.8.1997

Beskrivelse: plastkortmodel i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

Tabel over ækvivale