EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0148

2014/148/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. marts 2014 om ændring af afgørelse 2011/130/EU om fastsættelse af mindstekrav ved behandling af elektronisk underskrevne dokumenter på tværs af grænserne foretaget af de kompetente myndigheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked (meddelt under nummer C(2014) 1640) EØS-relevant tekst

OJ L 80, 19.3.2014, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/148/oj

19.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 80/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. marts 2014

om ændring af afgørelse 2011/130/EU om fastsættelse af mindstekrav ved behandling af elektronisk underskrevne dokumenter på tværs af grænserne foretaget af de kompetente myndigheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked

(meddelt under nummer C(2014) 1640)

(EØS-relevant tekst)

(2014/148/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tjenesteydere, hvis tjenester falder ind under direktiv 2006/123/EF, skal gennem kvikskranker og ved hjælp af elektroniske midler kunne gennemføre de procedurer og formaliteter, der er nødvendige for at få adgang til og for at udføre deres aktiviteter. Inden for de grænser, der er fastlagt i artikel 5, stk. 3, i direktiv 2006/123/EF, kan der stadig være tilfælde, hvor tjenesteydere skal fremsende originale dokumenter, bekræftede kopier eller bekræftede oversættelser for at gennemføre sådanne procedurer og formaliteter. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for tjenesteydere at fremsende dokumenter, der er underskrevet elektronisk af kompetente myndigheder.

(2)

Anvendelsen af avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på et kvalificeret certifikat, på tværs af grænserne fremmes ved Kommissionens beslutning 2009/767/EF af 16. oktober 2009 om fastlæggelse af foranstaltninger, der skal lette anvendelsen af elektroniske procedurer ved hjælp af »kvikskranker« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked (2), som bl.a. pålægger medlemsstaterne at foretage risikoanalyser, før de kræver disse elektroniske signaturer fra tjenesteydere, og fastlægger regler for medlemsstaternes accept af avancerede elektroniske signaturer, der er baseret på kvalificerede certifikater og genereret med eller uden et sikkert signaturgenereringssystem. Beslutning 2009/767/EF omhandler dog ikke formater for elektroniske signaturer i dokumenter udstedt af kompetente myndigheder, som skal fremsendes af tjenesteydere, når de gennemfører de relevante procedurer og formaliteter.

(3)

Da de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i øjeblikket anvender forskellige formater af avancerede elektroniske signaturer til at underskrive deres dokumenter elektronisk, kan de medlemsstater, der skal behandle disse dokumenter, have tekniske problemer som følge af de forskellige signaturformater, der anvendes. For at gøre det muligt for tjenesteydere at gennemføre deres procedurer og formaliteter elektronisk på tværs af grænserne er det nødvendigt at sikre, at i det mindste en række af avancerede formater for elektroniske signaturer kan understøttes teknisk af medlemsstaterne, når de modtager elektronisk underskrevne dokumenter fra de kompetente myndigheder i andre medlemsstater. Ved at fastlægge en række formater for avancerede elektroniske signaturer, som den modtagende medlemsstat skal understøtte teknisk, kan man give mulighed for en større grad af automatisering og forbedre elektroniske procedurers interoperabilitet på tværs af grænserne.

(4)

Indledningsvis var det kun basisniveauet af ETSI's standardiserede formater for avancerede elektroniske signaturer, der var omfattet af afgørelsen. Det er hensigtsmæssigt også at tilføje mere langsigtede niveauer af ETSI's standardiserede formater, som fremmer bevarelsen af elektroniske signaturers gyldighedsrelaterede oplysninger over tid.

(5)

ETSI har offentliggjort nye tekniske specifikationer for baselineprofiler for avancerede elektroniske signaturer, der tager sigte på at begrænse valgene i de relevante standarder og dermed øge interoperabiliteten på tværs af grænserne. Disse profiler dækker alle overensstemmelsesniveauer, fra basisniveauet til det langsigtede niveau.

(6)

Medlemsstater, hvis kompetente myndigheder anvender andre formater for elektronisk signatur end dem, der normalt understøttes, kan have implementeret valideringsmetoder, der gør det muligt at validere deres signaturer også på tværs af grænserne. Når dette er tilfældet, og for at sætte den modtagende medlemsstat i stand til at stole på disse valideringsværktøjer, er det nødvendigt at give adgang til information om disse værktøjer på en let tilgængelig måde, medmindre de nødvendige oplysninger indgår direkte i de elektroniske dokumenter, i de elektroniske signaturer eller i de elektroniske »konvolutter«, som de elektroniske dokumenter fremsendes med.

(7)

Denne afgørelse berører ikke medlemsstaternes bestemmelse af, hvad der udgør en original, en bekræftet kopi eller en bekræftet oversættelse. Dens mål er begrænset til at lette kontrollen af elektroniske signaturer, hvis de bruges i originaler, bekræftede kopier eller bekræftede oversættelser, som det kan være nødvendigt for tjenesteyderne at fremsende via kvikskrankerne.

(8)

For at gøre det muligt for medlemsstaterne at implementere de nødvendige tekniske værktøjer vil det være hensigtsmæssigt, at denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. december 2014.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tjenesteydelsesdirektivet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer af Kommissionens afgørelse 2011/130/EU (3)

I afgørelse 2011/130/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige tekniske midler til at sætte dem i stand til at behandle elektronisk underskrevne dokumenter, som tjenesteydere fremsender via kvikskrankerne for at gennemføre procedurer og formaliteter i henhold til artikel 8 i direktiv 2006/123/EF, og som er underskrevet af kompetente myndigheder i en anden medlemsstat med en avanceret elektronisk XML-, CMS- eller PDF-signatur på ethvert overensstemmelsesniveau eller under anvendelse af en container med tilhørende signatur på basisniveau, forudsat at disse er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilaget.«

2)

Bilaget erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 1. december 2014.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Michel BARNIER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

(2)  EUT L 274 af 20.10.2009, s. 36.

(3)  EUT L 53 af 26.2.2011, s. 66.


BILAG

»BILAG

LISTE OVER TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR AVANCEREDE ELEKTRONISKE XML-, CMS- ELLER PDF-SIGNATURER OG CONTAINEREN MED TILHØRENDE SIGNATUR

Avancerede elektroniske signaturer, jf. artikel 1, stk. 1, i afgørelsen, skal være i overensstemmelse med en af følgende tekniske specifikationer fra ETSI:

XAdES Baseline Profile

ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1)

CAdES Baseline Profile

ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2)

PAdES Baseline Profile

ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3)

Containeren med tilhørende signatur, jf. artikel 1, stk. 1, i afgørelsen, skal være i overensstemmelse med følgende tekniske specifikationer fra ETSI:

Associated Signature Container Baseline Profile

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf«


Top