Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0128

2014/128/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 10. marts 2014 om godkendelse af LED-nærlysmodulet »E-Light« som en innovativ teknologi til nedbringelse af CO 2 -emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 EØS-relevant tekst

OJ L 70, 11.3.2014, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/128/oj

11.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 70/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 10. marts 2014

om godkendelse af LED-nærlysmodulet »E-Light« som en innovativ teknologi til nedbringelse af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

(2014/128/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fabrikanten Automotive Lighting Reutlingen GmbH (i det følgende benævnt »ansøgeren«) indgav en ansøgning om godkendelse af LED-nærlysmodulet »E-Light« som en innovativ teknologi den 9. juli 2013. Ansøgningens fuldstændighed blev vurderet i henhold til artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2). Kommissionen fandt, at ansøgningen var fuldstændig, og dagen efter den officielle modtagelse af de fuldstændige oplysninger, dvs. den 10. juli 2013, indledtes perioden for Kommissionens vurdering af ansøgningen.

(2)

Ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 (»de tekniske retningslinjer«) (3).

(3)

Ansøgningen vedrører LED-nærlysmodulet »E-Light«, som er en lysteknologi baseret på det såkaldte brydning/refleksion-system. »E-Light«-modulet bruger lysets refleksion og brydning gennem linsen til at koncentrere lyset, som produceres af et lille antal LED-lamper. Denne teknologi er væsentlig anderledes end det LED-system, der blev godkendt som en miljøinnovation ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/128/EU (4). Det bør desuden bemærkes, at Automotive Lightings ansøgning er baseret på den forenklede tilgang, der er beskrevet i de tekniske retningslinjer, mens den tidligere fodkendte ansøgning var baseret på den omfattende tilgang.

(4)

Kommissionen finder, at de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, viser, at betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 samt i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 er opfyldt.

(5)

Ansøgeren har dokumenteret, at »E-Light«-modulet ikke blev benyttet i mere end 3 % af nye personbiler registreret i referenceåret 2009. Til støtte herfor henviser ansøgeren til de tekniske retningslinjer, som refererer til CLEPA Light Sight Safety. Ansøgeren har benyttet prædefinerede funktioner og gennemsnitsdata i overensstemmelse med den forenklede tilgang som beskrevet i de tekniske retningslinjer.

(6)

I overensstemmelse med den forenklede tilgang beskrevet i de tekniske retningslinjer har ansøgeren anvendt halogenlyskilder som teknologi i grundscenariet for at påvise CO2-besparelsen ved anvendelse af »E-Light«-modulet.

(7)

Ansøgeren har forelagt en metode til afprøvning af CO2-reduktionerne, som indeholder formler, der er i overensstemmelse med formlerne beskrevet i de tekniske retningslinjer for den forenklede tilgang vedrørende lygtefunktioner. Kommissionen vurderer, at prøvningsmetodologien vil give prøvningsresultater, der er verificerbare, reproducerbare og sammenlignelige, og at den på en realistisk måde kan påvise CO2-besparelserne, der opnås ved brug af den innovative teknologi, med stor statistisk signifikans i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(8)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at ansøgeren på tilfredsstillende vis har påvist, at den emissionsbesparelse, der opnås ved brug af den innovative teknologi, er mindst 1 g CO2 pr. km.

(9)

Eftersom aktivering af nærlyset ikke er påkrævet for den CO2-emissionsprøvning til typegodkendelse, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (6), finder Kommissionen, at teknologien ikke er omfattet af standardprøvecyklussen.

(10)

Aktiveringen af de relevante lygtefunktioner er obligatorisk for at sikre, at driften af køretøjet er sikker, og er således ikke afhængig af førerens valg. På dette grundlag finder Kommissionen, at producenten må betragtes som ansvarlig for den nedsættelse af CO2-emissionerne, der følger af brugen af lysdioder.

(11)

Kommissionen konstaterer, at verifikationsrapporten er udarbejdet af FAKT S.r.l., som er et uafhængigt og godkendt organ, og at rapporten understøtter ansøgningens konklusioner og resultater.

(12)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at der ikke bør gøres indvendinger mod godkendelsen af den pågældende innovative teknologi.

(13)

Enhver producent, som ønsker at drage fordel af en nedbringelse af sine gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for at nå sine specifikke emissionsmål ved hjælp af de CO2-besparelser, der opnås ved brug af den innovative teknologi, der godkendes ved denne afgørelse, skal i henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 henvise til denne afgørelse, når producenten ansøger om et EF-typegodkendelsescertifikat for de relevante køretøjer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   LED-nærlysmodulet »E-Light« beregnet til brug i køretøjer i klasse M1 godkendes som en innovativ teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

2.   Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af det i stk. 1 omhandlede LED-nærlysmodul, »E-Light« bestemmes ved brug af den metode, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/128/EU af 13. marts 2013 om godkendelsen af brugen af lysdioder i visse lygtefunktioner på et køretøj i klasse M1 som en innovativ teknologi til nedbringelse af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 af 14.3.2013, s. 7).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).


BILAG

METODE TIL BESTEMMELSE AF REDUKTIONEN AF CO2-EMISSIONER SOM FØLGE AF BRUGEN AF LED-NÆRLYSMODULET E-LIGHT I KØRETØJER I KLASSE M1

1.   Indledning

For at bestemme den reduktion af CO2-emissioner, der kan tilskrives brugen af LED-nærlysmodulet E-Light i køretøjer i klasse M1, er det nødvendigt at fastsætte følgende:

a)

prøvningsbetingelserne

b)

prøvningsproceduren

c)

formlerne til bestemmelse af CO2-besparelserne

d)

formlerne til beregning af standardafvigelsen

e)

bestemmelsen af CO2-besparelser til brug ved typegodkendelsesmyndighedernes certificering.

2.   Prøvningsbetingelser

Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 112 (1) om ensartede forskrifter for godkendelse af forlygter, der afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler finder anvendelse. Vedrørende bestemmelse af strømforbruget henvises der til punkt 6.1.4 i FN/ECE-regulativ nr. 112 samt punkt 3.2.1 og 3.2.2 i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 112.

Ved prøvningen opvarmes det testede udstyr desuden i 30 minutter vha. 0,78 A med en spænding på 13,4 V. Det testede udstyr består af LED-lampens elektroniske styreenhed og nærlysmodulet.

3.   Prøvningsprocedure

Målingerne foretages som vist i figuren. Følgende udstyr benyttes:

to digitale multimetre, et til måling af jævnstrøm og et til måling af jævnstrømsspænding

en strømforsyningsenhed.

Image

Figur

Prøvningsopstilling (A er ampere, LED-ESE er LED-lampens elektroniske styreenhed)

Der foretages i alt 10 målinger med følgende spændinger: 9,0 V; 10,0 V; 11,0 V; 12,0 V; 13,0 V; 13,2 V; 13,4 V; 14,0 V; 15,0 V; 16,0 V (hvor værdierne 13,2 V og 13,4 V er typiske for spændingen i personbiler).

For hver spænding måles den respektive strøm.

Den nøjagtige installerede spænding og den målte strøm angives med fire decimaler.

4.   Formler

Følgende trin gennemgås for at fastslå CO2-besparelsen og for at fastslå, om minimumstærsklen på 1 g CO2/km er nået:

Trin 1

:

Beregning af effektbesparelsen

Trin 2

:

Beregning af CO2-besparelsen

Trin 3

:

Beregning af fejlen i CO2-besparelsen

Trin 4

:

Verificering af minimumstærsklen.

4.1.   Beregning af effektbesparelsen

For hver af de 10 målinger beregnes effektforbruget ved at multiplicere den installerede spænding med den målte strøm. Dette resulterer i 10 værdier. Hver værdi angives med fire decimaler. Derpå beregnes gennemsnitsværdien af effektforbruget som summen af de 10 værdier divideret med 10.

De deraf følgende effektbesparelser beregnes ved hjælp af følgende formel:

Formel 1: Formula

hvor:

ΔP

:

effektbesparelse i W

Pgrundscenario

:

grundscenariets effektforbrug, som er 137 W

Pmiljøinnovation

:

gennemsnitsværdien af miljøinnovationens effektforbrug i W.

4.2.   Beregning af CO2-besparelsen

CO2-besparelsen ved miljøinnovationen beregnes efter følgende formler:

 

For en benzinbil:

Formel 2: Formula

 

For en dieselbil:

Formel 3: Formula

Hvor CO2 er CO2-besparelsen i g CO2/km.

Inputdataene for formel 2 og 3 er:

ΔP

:

den sparede elektriske effekt i W, som er resultatet af trin 1

UF

:

udnyttelsesfaktoren, som er 0,33 for et nærlys

v

:

den gennemsnitlige kørehastighed for NEDC, som er 33,58 km/t

VPe-P

:

det faktiske effektforbrug for benzinbiler, som er 0,264 1/kWh

VPe-D

:

det faktiske effektforbrug for dieselbiler, som er 0,22 1/kWh

ηΑ

:

generatorens effektivitet, som er 0,67

CFP

:

omregningsfaktoren for benzin, som er 2 330 g CO2/l

CFD

:

omregningsfaktoren for dieselolie, som er 2 640 g CO2/l.

4.3.   Beregning af den statistiske fejl i CO2-besparelsen

Den statistiske fejl i CO2-besparelsen bestemmes i to trin. På første trin bestemmes effektens fejlværdi som en standardafvigelse, der svarer til et konfidensinterval på 68 %.

Dette gøres vha. formel 4.

Formel 4: Formula

hvor:

Formula

:

standardafvigelse af aritmetisk gennemsnit [W]

xi

:

måleværdi [W]

Formula

:

det aritmetiske gennemsnit [W]

n

:

antallet af målinger, som er 10.

Derpå fastslås fejlen i CO2-besparelsen vha. fejlophobningsloven, der udtrykkes som formel 5.

Formel 5: Formula

hvor:

ΔCCO2

gennemsnittet af den samlede fejl i CO2-besparelsen (g CO2/km)

∂ CCO2 /∂P

den beregnede CO2-besparelses følsomhed i forhold til inputværdien xi

ePi

fejl i inputværdien (W).

Substituering af formel 2 i formel 5 giver for benzinbiler:

Formel 6: Formula

hvor:

ΔCCO2

:

fejlen i CO2-besparelserne (g CO2/km)

eP

:

fejlen i effektforbruget (W).

Substituering af formel 2 i formel 5 giver for dieselbiler:

Formel 7: Formula

hvor:

ΔCCO2

:

fejlen i CO2-besparelserne (g CO2/km)

eP

:

fejlen i effektforbruget (W).

4.4.   Verificering af minimumstærsklen

Minimumstærskelværdien verificeres vha. formel 8. Minimumstærskelværdien er 1,0 g CO2/km.

Formel 8: Formula

hvor:

MT

:

minimumstærskelværdien (g CO2/km)

CCO2

:

den samlede CO2-besparelse (g CO2/km), der angives med fire decimaler

Formula

:

den gennemsnitlige samlede fejl i CO2-besparelsen (g CO2/km), der skal angives med fire decimaler.

5.   Miljøinnovationskode, som skal anføres på typegodkendelsesdokumenterne

Med henblik på fastsættelse af den almene miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (2), er den individuelle kode, der skal anvendes for den innovative teknologi, som godkendes ved nærværende afgørelse, »5«.

F.eks. er miljøinnovationskoden i tilfælde af miljøbesparelser, der er certificeret af den tyske typegodkendelsesmyndighed »e1 5«.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 – E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. januar 2013.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1)


Top