EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0127

2014/127/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. marts 2014 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2014) 1386) EØS-relevant tekst

OJ L 70, 11.3.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/127/oj

11.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 70/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 7. marts 2014

om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt

(meddelt under nummer C(2014) 1386)

(EØS-relevant tekst)

(2014/127/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, og artikel 19, hovedet, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 92/65/EØF er der fastsat betingelser for import til Unionen af bl.a. sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien. Betingelserne skal mindst svare til dem, der gælder for samhandel mellem medlemsstaterne.

(2)

I direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af levende dyr af hestefamilien. Det fastsættes, at import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande, der opfylder visse dyresundhedsmæssig krav.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2004/211/EF (3) er der fastsat en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes områdeopdeling, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, samt de øvrige importbetingelser. Den pågældende liste findes i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(4)

Med henblik på værtskabet for et hestearrangement i forbindelse med Global Champions Tour i oktober 2013 i Det Internationale Rideforbunds regi (FEI) anmodede de kompetente kinesiske myndigheder om anerkendelse af en hestesygdomsfri zone i storbyområdet Shanghai, hvortil der er direkte adgang fra den nærliggende internationale lufthavn. Da det drejer sig om midlertidige særlige bygningsfaciliteter på parkeringsområdet ved EXPO 2010, bør der kun gives en midlertidig godkendelse af den pågældende zone.

(5)

I lyset af de garantier og oplysninger, som de kinesiske myndigheder har forelagt, og for at indrømme en begrænset tidsperiode, hvor det fra en del af Kinas område tillades at genindføre registrerede heste efter midlertidig udførsel, jf. Kommissionens beslutning 93/195/EØF (4), vedtog Kommissionen Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/259/EU (5), hvorved region CN-2 blev midlertidigt godkendt.

(6)

Da hestearrangementet af tekniske årsager blev udsat til den 6.-8. juni 2014, og de dyresundhedsmæssige betingelser er uændrede, skal tidsrummet i kolonne 15 ud for region CN-2 i skemaet i bilag I til beslutning 2004/211/EF tilpasses.

(7)

Beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kolonne 15 i linjen for Kinas region CN-2 i skemaet i bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres ordene »Gyldig fra 24. september til 24. oktober 2013« til ordene: »Gyldig fra 30. maj til 30. juni 2014«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/259/EU af 31. maj 2013 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Bahrain og Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (EUT L 150 af 4.6.2013. s. 28).


Top