EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0069

2014/69/EU: Kommissionens afgørelse af 6. februar 2014 om bemyndigelse af Sverige og Det Forenede Kongerige til at fravige visse fælles regler for luftfartssikkerhed i henhold til artikel 14, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (meddelt under nummer C(2014) 559) EØS-relevant tekst

OJ L 39, 8.2.2014, p. 60–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/69(1)/oj

8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/60


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. februar 2014

om bemyndigelse af Sverige og Det Forenede Kongerige til at fravige visse fælles regler for luftfartssikkerhed i henhold til artikel 14, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(meddelt under nummer C(2014) 559)

(EØS-relevant tekst)

(2014/69/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 14, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater anmodede om at anvende fravigelser fra de fælles regler for luftfartssikkerhed, der er indeholdt i gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 216/2008. I henhold til artikel 14, stk. 6, i nævnte forordning vurderede Kommissionen på grundlag af henstillinger fra EASA behovet for fravigelserne og det sikkerhedsniveau, der opnås som følge af de fravigelser, der anmodes om. Kommissionen konkluderede, at der med afvigelsen ville blive opnået et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås ved at anvende de fælles regler for luftfartssikkerhed, forudsat at nærmere bestemte betingelser opfyldes. Vurderingen af hver fravigelse og betingelserne for anvendelsen heraf er beskrevet i særskilte bilag til denne afgørelse om bemyndigelse af disse fravigelser.

(2)

I henhold til artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 216/2008, meddeles fravigelser, der er indrømmet en medlemsstat, til alle medlemsstater, der også har ret til at anvende denne fravigelse. Denne afgørelse bør derfor rettes til alle medlemsstater. Beskrivelsen af hver fravigelse og de tilknyttede betingelser bør udformes således, at andre medlemsstater kan anvende denne foranstaltning, når de er i samme situation, uden at det kræver yderligere godkendelse fra Kommissionen. Dog bør medlemsstaterne meddele, at de anvender fravigelser, da dette kan have virkninger uden for den pågældende medlemsstat.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Regeringerne i Sverige og Det Forenede Kongerige kan godkende fravigelser af visse gennemførelsesbestemmelser i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 som angivet i bilagene til denne afgørelse.

Artikel 2

Alle medlemsstater har ret til at anvende de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 1, som angivet i bilagene til denne afgørelse. Medlemsstaterne giver Kommissionen, agenturet og de nationale luftfartsmyndigheder meddelelse herom.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2014.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.


BILAG I

Det Forenede Kongeriges fravigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011  (1) med hensyn til syntetiske flyveinstruktørers (SFI's) beføjelser

1.   BESKRIVELSE AF ANMODNINGEN

Ifølge FCL.905.SFI, litra a), i del-FCL har SFI beføjelser til at udføre syntetisk flyveinstruktion inden for den relevante luftfartøjskategori med henblik på: a) udstedelse, forlængelse og fornyelse af en IR, hvis vedkommende indehaver eller har været indehaver af en IR i den relevante luftfartøjskategori og har gennemført et IRI-træningskursus.

Ved et brev, som Kommissionen modtog den 27. november 2012, meddelte regeringen for Det Forenede Kongerige Kommissionen og EASA, at den har til hensigt at fravige FCL.905.SFI, litra a), i forordning (EU) nr. 1178/2011 (flyvebesætningsforordningen) på grundlag af artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008 (grundforordningen).

Det Forenede Kongerige foreslog at adskille kravet til IRI-kursus og beføjelsen til at give instruktion med henblik på en første IR fra de øvrige SFI-krav og gøre det muligt for SFI, der ikke har fuldført IRI-træning, at tilbyde træning med henblik på forlængelse og fornyelse af de typespecifikke IR.

2.   VURDERING AF ANMODNINGEN

2.1.   Behov

I øjeblikket findes der ikke et tilstrækkeligt antal flyveinstruktører, som er kvalificeret til at tilbyde træningskurser, og der godkendes ikke et tilstrækkeligt antal IRI-kurser til, at potentielle SFI kan kvalificere sig. Det Forenede Kongeriges myndigheder fremhævede, at kravet om at deltage i et IRI-kursus skaber en utilsigtet byrde som følge af det utilstrækkelige antal flyveinstruktører. Dette kan afhjælpes ved at tillade SFI, som ikke har fuldført IRI-træningskurset, at tilbyde træning med henblik på forlængelse og fornyelse af de typespecifikke IR. Agenturet fandt, at Det Forenede Kongerige i tilstrækkelig grad har påvist behovet for at fravige kravene i FCL.905.SFI.

2.2.   Ækvivalens af sikkerhedsniveauet

Således som del-FCL er formuleret, er fuldførelsen af et IRI-kursus et generelt krav, der gælder for alle SFI's instruktionsbeføjelser i relation til IR. Det gælder derfor også for beføjelserne til at give instruktion med henblik på forlængelse og fornyelse af de typespecifikke IR, samt for de yderligere beføjelser til at give instruktion i forbindelse med den første tildeling af en IR.

Det Forenede Kongerige fremhævede, at et tilsvarende sikkerhedsniveau opnås ved den påtænkte fravigelse, fordi man med denne fravigelse vender tilbage til JAR FCL-standarden.

Endvidere foreslog Det Forenede Kongerige alene at kræve IRI-kurset for at opnå beføjelse til at give instruktion til en første IR og begrænse beføjelserne for SFI, som ikke har gennemgået dette kursus i træningen med henblik på forlængelse eller fornyelse af en typerettighed og herunder den typespecifikke IR. For at opnå tilladelse til at tilbyde denne træning uden at have fulgt det fulde IRI-kursus foreslog Det Forenede Kongerige, at SFI skal have bestået en duelighedsprøve for luftfartøjstypen og herunder instrumentrettigheden inden for de seneste 12 måneder. En SFI med denne kvalifikation, der ikke har deltaget i hele IRI-kurset, må ikke give instruktion i forbindelse med hverken den første udstedelse af en instrumentrettighed eller forlængelse eller fornyelse af en instrumentrettighed, der ikke sker i tilknytning til forlængelsen eller fornyelsen af en typerettighed.

Agenturet konkluderede efter at have gennemgået den ændrede anmodning, at Det Forenede Kongerige med rette påpeger, at SFI's beføjelser er ændret i del-FCL sammenholdt med JAR-FCL. Det nye krav om, at SFI skal deltage i et IRI, hvis der gennemføres flyveinstruktion for IR, er tilføjet som en yderligere betingelse, fordi det blev opfattet som påkrævet for at kunne udvide beføjelserne.

Agenturet delte Det Forenede Kongeriges vurdering af, at den foreslåede fravigelse giver et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås med anvendelsen af del-FCL, fordi den ikke åbner mulighed for, at denne særlige gruppe af SFI kan gennemføre træning med henblik på fornyelse og forlængelse af en generel IR uden at have deltaget i et IRI-kursus, men alene vil give dem mulighed for at tilbyde træning med henblik på forlængelse og fornyelse af de typespecifikke IR.

3.   BESKRIVELSE AF FRAVIGELSEN

Det Forenede Kongerige kan uanset FCL.905.SFI litra a), i forordning (EU) nr. 1178/2011 tillade SFI at tilbyde træning med henblik på forlængelse og fornyelse af typespecifikke IR uden at have fuldført IRI-træning.

4.   BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF FRAVIGELSEN

SFI med denne kvalifikation må ikke udføre træning med henblik på fornyelse og forlængelse af en generel IR uden at have deltaget i et IRI- kursus.

5.   FRAVIGELSENS ALMENGYLDIGHED

Alle medlemsstaterne kan anvende denne fravigelse, såfremt betingelserne i punkt 4 er opfyldt.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).


BILAG II

Det Forenede Kongeriges fravigelse af forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til syntetiske flyveeksaminatorers (SFE's) beføjelser

1.   BESKRIVELSE AF ANMODNINGEN

Ifølge FCL.1005.SFE, litra a), nr. 2), har SFE på flyvemaskiner eller VTOL-luftfartøjer beføjelser til i en FFS at udføre: »(…) duelighedsprøver for forlængelse eller fornyelse af IR, hvis SFE opfylder kravene i FCL.1010.IRE for den relevante luftfartøjskategori«.

Ved et brev, som Kommissionen modtog den 27. november 2012, meddelte regeringen for Det Forenede Kongerige Kommissionen og EASA, at den har til hensigt at fravige FCL.1005.SFE, litra a), nr. 2), i forordning (EU) nr. 1178/2011 (flyvebesætningsforordningen) på grundlag af artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008 (grundforordningen).

Det Forenede Kongerige foreslog at oprette en ny kategori af SFE med beføjelser til at eksaminere med henblik på forlængelse og fornyelse af en IR, der hænger sammen med en typerettighed, ved at adskille kravet for IRI/IRE fra de øvrige SFE-krav og begrænse beføjelserne til forlængelse eller fornyelse af en typerettighed og herunder den typespecifikke IR.

2.   VURDERING AF ANMODNINGEN

2.1.   Behov

I øjeblikket findes der ikke et tilstrækkeligt antal godkendte kurser til, at potentielle SFE kan kvalificere sig. Det Forenede Kongerige fremhævede, at dette krav vil skabe en utilsigtet byrde, ved at påpege, at der pt. ikke findes tilstrækkeligt uddannede ressourcer. Dette kan afhjælpes ved at lade SFE, som ikke har opfyldt kravene for IRE, udføre duelighedsprøver med henblik på forlængelse og fornyelse af de typespecifikke IR. Agenturet fandt, at Det Forenede Kongerige i tilstrækkelig grad har påvist behovet for at fravige kravene i FCL.1005.SFE.

2.2.   Ækvivalens af sikkerhedsniveauet

Det Forenede Kongerige begrundede den påtænkte fravigelse ved at henvise til det tilsvarende JAR-FCL-krav og påvise en ændring af denne eksaminatorkategoris beføjelser og betingelserne, som ansøgeren skal opfylde. Det Forenede Kongerige fremhævede, at inden for rammerne af JAR-systemet tillod mange nationale myndigheder syntetiske flyveeksaminatorer (SFE) at eksaminere med henblik på forlængelse eller fornyelse af instrumentflyvningsbeføjelser, der er forbundet med typerettigheden, dvs. en forlængelse eller fornyelse af typerettigheden kombineret med den typespecifikke instrumentrettighed (IR). SFE havde ikke tilladelse til at eksaminere med henblik på den generelle ikke-typespecifikke IR og ej heller med henblik på den første tildeling af de typespecifikke IR-beføjelser.

Det Forenede Kongerige påpegede endvidere, at det på baggrund af SFE's styrkede beføjelser kræves i del-FCL, at en SFE skal opfylde de gældende krav til instrumentrettighedseksaminatorer (IRE), og herunder kræves det, at de indehaver et bevis som instrumentrettighedsinstruktør (IRI). Således som del-FCL er formuleret, er dette krav en generel forudsætning, der derfor gælder for alle SFE's eksamineringsbeføjelser af IR-rettigheder. Det gælder for beføjelserne med henblik på forlængelse og fornyelse af typespecifikke IR, samt de nye beføjelser til at eksaminere i forbindelse med den første tildeling af en IR.

Det Forenede Kongerige fremhævede, at et tilsvarende sikkerhedsniveau opnås ved den påtænkte fravigelse, fordi man med denne fravigelse vender tilbage til JAR FCL-standarden.

Agenturet konkluderede efter at have gennemgået anmodningen om fravigelse, at Det Forenede Kongerige med rette påpeger, at kravet i FCL.1005.SFE i realiteten ikke giver SFE beføjelse til at gennemføre praktiske prøver med henblik på første udstedelse af en IR i en FFS, men alene til forlængelse og fornyelse af IR (se litra a), nr. 2)). Endvidere har Det Forenede Kongerige ret, når det anfører, at under JAR-FCL havde SFE beføjelse til at gennemføre praktiske prøver med henblik på forlængelse eller fornyelse af IR. Det Forenede Kongerige anfører ligeledes med rette, at SFE under JAR-FCL ikke blev pålagt også at skulle opfylde IRL/IRI-kravene. Det er korrekt, at SFE's beføjelser er ændret i forhold til JAR-FCL.

For at inkludere beføjelsen til at eksaminere med henblik på forlængelse eller fornyelse af en kombineret typerettighed og IR uden at have opfyldt kravene for IRE foreslog Det Forenede Kongerige, at SFE skal bestå en duelighedsprøve for luftfartøjstypen og herunder instrumentrettigheden inden for de seneste 12 måneder. En SFE med denne kvalifikation må ikke eksaminere med henblik på hverken den første udstedelse af en instrumentrettighed eller forlængelse eller fornyelse af en instrumentrettighed, der ikke sker i tilknytning til en forlængelse eller fornyelse af en typerettighed.

Efter gennemgangen af anmodningen delte agenturet Det Forenede Kongeriges vurdering af, at den foreslåede fravigelse giver et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås med anvendelsen af del-FCL, fordi den ikke åbner mulighed for, at denne særlige gruppe af SFE kan eksaminere med henblik på fornyelse og forlængelse af en IR uden at have deltaget i et IRI-kursus, men vil give dem beføjelse til at eksaminere med henblik på forlængelse og fornyelse af de typespecifikke IR.

3.   BESKRIVELSE AF FRAVIGELSEN

Det Forenede Kongerige kan uanset FCL.1005.SFE litra a), nr. 2), i forordning (EU) nr. 1178/2011, tillade SFE at gennemføre duelighedsprøver med henblik på forlængelse og fornyelse af de typespecifikke IR uden at have opfyldt kravene for en instrumentrettighedseksaminator (IRE), der omfatter krav om, at de indehaver et bevis som instrumentrettighedsinstruktør (IRI).

4.   BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF FRAVIGELSEN

En SFE med denne kvalifikation må ikke eksaminere med henblik på hverken den første udstedelse af en instrumentrettighed eller forlængelse eller fornyelse af en instrumentrettighed, der ikke sker i tilknytning til en forlængelse eller fornyelse af en typerettighed.

5.   FRAVIGELSENS ALMENGYLDIGHED

Alle medlemsstaterne kan anvende denne fravigelse, såfremt betingelserne i punkt 4 er opfyldt.


BILAG III

Det Forenede Kongeriges fravigelse af forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til en syntetisk flyveinstruktørs (SFI's) begrænsede beføjelser og de midler, hvormed disse begrænsninger kan ophæves

1.   BESKRIVELSE AF ANMODNINGEN

I FCL.910.SFI, litra b), fastsættes det, at for at en SFI's beføjelser kan udvides til andre simulatorer, der repræsenterer andre luftfartøjstyper, skal vedkommende eksamineres af en typerettighedseksaminator (TRE). Del-FCL tillader ikke en SFE, der er kvalificeret på typen, at gennemføre prøven med henblik på at tilføje en yderligere type til en SFI's beføjelser.

Ved et brev, som er modtaget den 27. november 2012, meddelte regeringen for Det Forenede Kongerige Kommissionen og EASA, at den har til hensigt at fravige FCL910.SFI, litra b), i forordning (EU) nr. 1178/2011 (flyvebesætningsforordningen) på grundlag af artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008 (grundforordningen).

Det Forenede Kongerige anmodede om denne fravigelse for at tillade, at SFE ikke blot kan gennemføre prøver i forbindelse med den første udstedelse af SFI-beviset, men beføjelserne udvides således, at SFE tillades at gennemføre prøver for SFI på en eventuel anden type.

2.   VURDERING AF ANMODNINGEN

2.1.   Behov

SFE har behov for tilladelse til ikke blot at gennemføre prøver i forbindelse med den første udstedelse af SFI-beviset, men beføjelserne må udvides således, at SFE tillades at gennemføre prøver for SFI på en eventuel anden type, da det i modsat fald vil pålægge branchen en unødvendig byrde som følge af manglen på kvalificeret personale. Agenturet er enig i den begrundelse, som Det Forenede Kongerige har givet for behovet for at indrømme denne undtagelse.

2.2.   Ækvivalens af sikkerhedsniveauet

Det Forenede Kongerige begrundede den påtænkte fravigelse ved at angive, at denne udvidelse af beføjelser ikke vil afstedkomme nogen negativ indvirkning på sikkerhedsniveauet.

Efter gennemgangen erklærede agenturet sig enig i Det Forenede Kongeriges vurdering af, at et ækvivalent sikkerhedsniveau fastholdes uagtet den påtænkte fravigelse, idet del-FCL allerede tillader en SFE at gennemføre en prøve for en SFI for den luftfartøjstype, som indgår i den første udstedelse af SFI-beviset.

3.   BESKRIVELSE AF FRAVIGELSEN

Det Forenede Kongerige kan fravige FCL.910.SFI, litra b), i forordning (EU) nr. 1178/2011 ved at tillade, at SFE ikke blot kan gennemføre prøver i forbindelse med den første udstedelse af SFI-beviset, men udvide beføjelserne således, at SFE tillades at gennemføre prøver for SFI på andre typer.

4.   BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF FRAVIGELSEN

En SFI's beføjelser kan udvides til andre FSTD, der repræsenterer andre typer af samme luftfartøjskategori, når indehaveren har:

bestået simulatordelen af det relevante typerettighedskursus og

på et typerettighedskursus mindst udført tre timers flyveinstruktion vedrørende en SFI's opgaver på den relevante type under tilsyn og godkendt af en TRE eller en SFE, der er kvalificeret til dette formål.

5.   FRAVIGELSENS ALMENGYLDIGHED

Alle medlemsstaterne kan anvende denne fravigelse, såfremt betingelserne i punkt 4 er opfyldt.


BILAG IV

Det Forenede Kongeriges fravigelse af forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til beføjelser og betingelser for syntetiske flyveinstruktører (SFI)

1.   BESKRIVELSE AF ANMODNINGEN

I FCL.905.SFI i bilag I til forordning (EU) nr. 1178/2011, fastsættes syntetiske flyveinstruktørers (SFI's) beføjelser, og det tillades ikke SFI at give instruktion af ansøgere til et SFI-bevis. Ifølge del-FCL er denne beføjelse forbeholdt indehavere af et bevis som typerettighedsinstruktør (TRI), forudsat at de har mindst tre års erfaring som TRI (FCL.905.TRI, litra b)).

Ved brev af 27. november 2012 meddelte regeringen for Det Forenede Kongerige Kommissionen og EASA, at den har til hensigt at fravige denne bestemmelse i forordning (EU) nr. 1178/2011 (flyvebesætningsforordningen) på grundlag af artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008.

Det Forenede Kongerige foreslog at tildele indehavere af et SFI-bevis beføjelsen til at give instruktion af ansøgere til et SFI-bevis, uden at indehaveren skal opfylde kravet om at have mindst tre års erfaring som TRI.

2.   VURDERING AF ANMODNINGEN

2.1.   Behov

Det Forenede Kongerige meddelte, at de tidligere fortolkede JAR-FCL således, at SFI tillades at fungere som vejledere på SFI-kurser, når de har gennemført et specifikt vejlederkursus efterfulgt af en kompetencebedømmelse. Det Forenede Kongerige redegjorde endvidere for, at efter gennemførelsen af del-FCL og indførelsen af en mere præcis affattelse tildeles beføjelsen til at undervise ansøgere til et SFI-bevis alene til typerettighedsinstruktører (TRI's) med 3 års erfaring som TRI. I Det Forenede Kongerige opfylder mange SFI, som er certificeret af Det Forenede Kongerige, og som arbejder med at undervise ansøgere til et SFI-bevis, ikke kravet om, at de skal have tre års erfaring som en TRI. De vil derfor ikke længere kunne fungere som undervisere på SFI-kurser. Det Forenede Kongerige angav desuden, at mange af de nuværende SFI ikke kan opfylde TRI-kravet af helbredsmæssige årsager.

Det Forenede Kongerige har på grundlag af en vurdering af den aktuelle situation konkluderet, at der er et utilstrækkeligt antal TRI til at undervise et tilstrækkeligt antal ansøgere til et SFI-bevis og opfylde branchens uddannelsesbehov. Som følge heraf vil der mangle kvalificerede instruktører til at tilbyde denne træning, hvilket vil forårsage alvorlige forstyrrelser af træningen af piloter, navnlig på området forretningsluftfartøjer. Derfor må SFI, som ikke opfylder kravet om at have mindst tre års erfaring som TRI, gives beføjelse til at give instruktion af SFI-ansøgere. Agenturet er enig i den begrundelse, som Det Forenede Kongerige har givet for behovet for denne undtagelse.

2.2.   Ækvivalens af sikkerhedsniveauet

Endvidere påpegede Det Forenede Kongerige en uoverensstemmelse i del-FCL, idet syntetiske flyveeksaminatorer (SFE), som skal være i besiddelse af et SFI-bevis, vil have beføjelse til at gennemføre kompetencebedømmelser med henblik på udstedelse, forlængelse eller fornyelse af et SFI-bevis, men samtidig har de ikke beføjelse til at give instruktion til disse SFI. Det forhold, at en SFE, der også er en SFI, ikke kan undervise en pilot i at blive en SFI, men kan eksaminere SFI, er påpeget som en uoverensstemmelse i del-FCL, fordi alle eksaminatorer inden for rammerne af del-FCL-systemet har beføjelse til at give instruktion i forbindelse med beviser, rettigheder og licenser, for hvilke han/hun er bemyndiget til at gennemføre eksamener.

Del-FCL afspejler JAR-FCL-systemet, hvor det var hensigten, at instruktion af ansøgere til et SFI-bevis alene skulle gives af TRI. Efter at have gennemgået forslagene til, hvordan Det Forenede Kongerige har til hensigt at kvalificere SFI yderligere til denne opgave, deler agenturet Det Forenede Kongeriges vurdering af, at der ved den påtænkte fravigelse opnås et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås med anvendelsen af del-FCL, navnlig med hensyn til de supplerende krav til træning og kontrol, som Det Forenede Kongerige foreslog.

Det bør dog fremhæves, at Det Forenede Kongerige også påtænker at indføre dette specifikke vejlederkursus for TRI, som ønsker at tilbyde en sådan træning. Eftersom del-FCL allerede giver denne beføjelse til TRI, som ønsker at give instruktion med henblik på et SFI-bevis, hvis han/hun opfylder kravet om tre års erfaring, er et sådant specifikt vejlederkursus for TRI ikke påkrævet. Disse kurser bør derfor kun gives til SFI.

3.   BESKRIVELSE AF FRAVIGELSEN

Det Forenede Kongerige kan uanset FCL.905.SFI tildele en beføjelse til SFI, som ikke opfylder kravet om at have mindst tre års erfaring som TRI, til at give instruktion af SFI-ansøgere.

4.   BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF FRAVIGELSEN

Sådanne SFI skal have mindst tre års erfaring med instruktion som SFI, de skal fuldføre et specifikt todages SFI-vejlederkursus, der gives af en SFI-vejleder, og de skal bestå en kompetencebedømmelse.

5.   FRAVIGELSENS ALMENGYLDIGHED

Alle medlemsstater kan anvende denne fravigelse, såfremt de tilknyttede betingelser er opfyldt.


BILAG V

Det Forenede Kongeriges fravigelse af forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til forlængelse og fornyelse af en instrumentrettighed (IR)

1.   BESKRIVELSE AF ANMODNINGEN

FCL.625, litra c) og d), i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011 har følgende ordlyd:

c)   Fornyelse. Hvis en IR er udløbet, skal ansøgere for at forny deres beføjelser:

1)

gennemgå opfriskningstræning hos en ATO for at nå op på det færdighedsniveau, der kræves for at bestå instrumentdelen af den praktiske prøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del, og

2)

gennemføre en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til denne del i den relevante luftfartøjskategori.

d)   Hvis IR'en ikke er blevet forlænget eller fornyet i de foregående syv år, skal indehaveren igen bestå teoriprøven og den praktiske prøve for IR.«

Ved brev af 18. marts 2013 meddelte regeringen for Det Forenede Kongerige Kommissionen og EASA, at den har til hensigt at fravige denne bestemmelse i forordning (EU) nr. 1178/2011 på grundlag af artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008.

2.   VURDERING AF ANMODNINGEN

2.1.   Behov

Det er nødvendigt at tillade indehavere af licenser, som er udstedt i overensstemmelse med del-FCL, med ICAO-overensstemmende IR, som indehaves i kraft af et tredjelands licens, at opretholde deres beføjelser, uden at det er nødvendigt på ny at bestå teoriprøverne. Flyvebesætningsforordningen tager ikke højde for denne situation, hvilket skaber en unødvendig byrde.

2.2.   Ækvivalens af sikkerhedsniveauet

Det Forenede Kongerige er af den opfattelse, at kravene i FCL.625, litra d), blev indført i tilfælde af, at en licensindehaver ophører med at flyve i henhold til instrumentflyvereglerne (IFR) i syv år. I den pågældende regel tages der ikke hensyn til den mulighed, at licensindehaveren kan have fløjet i henhold til IFR med en IR, der indehaves i kraft af et tredjelands licens, i løbet af syvårsperioden, som er blevet fornyet i den pågældende periode, og som derfor er gyldig.

Efter at have gennemgået anmodningen om fravigelse erklærede agenturet sig enig med Det Forenede Kongerige i, at det er ude af proportioner at kræve, at en pilot, der har en gældende eller nyligt udløbet IR, som er i overensstemmelse med ICAO bilag 1, og som er udstedt af et tredjeland, på ny skal bestå de teoriprøver, der er nødvendige for at forny en europæisk IR, der har været udløbet i mere end syv år; dvs. at det er uhensigtsmæssigt at stille de samme krav til en pilot med nylig IFR-erfaring, som ville blive stillet til en pilot, der ikke har fløjet i henhold til IFR i mere end syv år.

Agenturet er enig i den begrundelse, som Det Forenede Kongerige fremfører. I den pågældende regel tages der ikke højde for den mulighed, at licensindehaveren kan have fløjet i henhold til IFR med en IR, der indehaves i kraft af et tredjelands licens, i løbet af syvårsperioden, som er blevet fornyet i den pågældende periode, og som derfor er gyldig. Den påtænkte fravigelse vedrører indehavere af licenser i henhold til del-FCL, der omfatter ICAO-overensstemmende IR. Hvis sådanne piloter efter en vis tid ophører med at flyve på den pågældende licens, men fortsat flyver på en ICAO-baseret licens fra et tredjeland, der omfatter en IR, og efterfølgende ønsker at forny deres IR på en europæisk licens, vil de alene skulle opfylde kriterier vedrørende forlængelse i FCL.625, litra b), baseret på den nuværende og gyldige IR fra tredjelandet. Dette indebærer, at indehaveren af rettigheden skal bestå en duelighedsprøve, men vedkommende pålægges ikke at gennemgå træning eller på ny at bestå teoriprøverne. Angående piloter, der var indehaver af en IR udstedt af et tredjeland, som ikke længere er gyldig, men som er forlænget eller fornyet i de foregående syv år, skal indehaveren af rettigheden opfylde kravene vedrørende fornyelse, jf. FCL.625, litra c), men de vil heller ikke blive pålagt på ny at bestå teoriprøven. Agenturet finder, at dette indebærer et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås i kraft af del-FCL.

3.   BESKRIVELSE AF FRAVIGELSEN

Det Forenede Kongerige kan uanset FCL.625, litra c) og d), i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011 tillade, at indehavere af licenser, som er udstedt i overensstemmelse med del-FCL, opretholder deres beføjelser i relation til en IR, som indehaves i kraft af et tredjelands licens, uden at det er nødvendigt igen at bestå teoriprøverne.

4.   BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF FRAVIGELSEN

Fravigelsen gælder for indehavere af licenser, som er udstedt i overensstemmelse med del-FCL, forudsat at en IR indehaves i kraft af en ICAO-overensstemmende licens fra et tredjeland.

5.   FRAVIGELSENS ALMENGYLDIGHED

Alle medlemsstaterne kan anvende denne fravigelse, såfremt betingelserne i punkt 4 er opfyldt.


BILAG VI

Sveriges fravigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012  (1) med hensyn til de eksisterende bestemmelser vedrørende udstedelse af luftdygtighedsbeviser for importerede luftfartøjer

1.   BESKRIVELSE AF ANMODNINGEN

I overensstemmelse med 21.A.174, litra b), nr. 3) ii), i bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012 skal en ansøgning om et luftdygtighedsbevis for et luftfartøj, der er importeret fra et tredjeland, indeholde en erklæring fra den kompetente myndighed i den stat, hvor luftfartøjet er eller var registreret, der afspejler luftfartøjets luftdygtighedsstatus ifølge registreringen på overdragelsestidspunktet.

Ved brev af 24. januar 2011 meddelte den svenske trafikstyrelse Kommissionen og EASA, at den har til hensigt at fravige bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 (2) (ophævet ved forordning (EU) nr. 748/2012) og give afkald på kravet om, at en sådan erklæring skal vedlægges.

2.   VURDERING AF ANMODNINGEN

2.1.   Behov

Sverige har afdækket et behov for at fravige denne regel, fordi en sådan erklæring i nogle tilfælde ikke foreligger og ikke kan skaffes.

2.2.   Ækvivalens af sikkerhedsniveauet

Hensigten med at kræve erklæringen fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor luftfartøjet er eller var registreret, der afspejler luftfartøjets luftdygtighedsstatus ifølge registreringen på overdragelsestidspunktet, når et luftfartøj importeres i en EASA-stat, er at sætte den importerende stat i stand til at verificere, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en typekonstruktion, der er godkendt ifølge et EASA-typecertifikat, at ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation, er godkendt i henhold til bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012, og at de gældende luftdygtighedsdirektiver er gennemført.

Den af den svenske regering foreslåede foranstaltning om at give afkald på kravet om at vedlægge en sådan erklæring kan tilvejebringe et sikkerhedsniveau svarende til det, som er foreskrevet i de gældende gennemførelsesbestemmelser i bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012 angående de dokumenter, der er nødvendige for at udstede et luftdygtighedsbevis for et brugt luftfartøj, som importeres fra en stat uden for EU, forudsat at den fornødne sikkerhed opnås med andre midler. Disse midler er beskrevet i punkt 4.

3.   BESKRIVELSE AF FRAVIGELSEN

Sverige kan acceptere ansøgninger om et luftdygtighedsbevis for et luftfartøj, der er importeret fra et tredjeland, uden at ansøgningen indeholder en erklæring fra den kompetente myndighed i den stat, hvor luftfartøjet er eller var registreret, der afspejler luftfartøjets luftdygtighedsstatus ifølge registreringen på overdragelsestidspunktet.

Denne fravigelse gælder indtil vedtagelsen og ikrafttrædelsen af ændringen med henblik på at løse dette problem som led i mandatet til at opstille regel RMT.0020 i subpart H (luftdygtighedsbevis og begrænsede luftdygtighedsbeviser) i bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012.

4.   BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF FRAVIGELSEN

Den kompetente myndighed skal undersøge luftfartøjets dokumentation og inspicere luftfartøjet med henblik på at verificere, at:

de historiske data om luftfartøjet er komplette og tilstrækkelige til, at produktions- og modifikationsstandard kan fastslås

luftfartøjet er fremstillet i overensstemmelse med den typekonstruktion, som var grundlaget for EASA-typecertifikatet. Til dette formål skal de historiske optegnelser indeholde en genpart af det første luftdygtighedsbevis eller eksportcertifikat, som er udstedt for det nye luftfartøj. Alternativt kan vedkommende, der ansøger om et luftdygtighedsbevis, indhente en erklæring fra indehaveren af typecertifikatet med konstruktionsstatens påtegning vedrørende produktionsstatus

luftfartøjet er i overensstemmelse med en typekonstruktion, der er godkendt ifølge et typecertifikat

ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation er godkendt i henhold til bilag I (del-21) til forordning (EU) nr. 748/2012

de gældende luftdygtighedsdirektiver er blevet gennemført.

Endelig skal den kompetente myndighed fastslå, at resultatet af undersøgelsen stemmer overens med resultaterne af undersøgelsen foretaget af den organisation, der udfører luftdygtighedseftersynet i henhold til bilag I (del-M) til Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 (3).

5.   FRAVIGELSENS ALMENGYLDIGHED

Alle medlemsstaterne kan anvende denne fravigelse, såfremt betingelserne i punkt 4 er opfyldt.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1).


Top