Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0006

2014/6/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. januar 2014 om anerkendelse af ordningen »HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

OJ L 5, 10.1.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/6/oj

10.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 5/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 9. januar 2014

om anerkendelse af ordningen »HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

(2014/6/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), særlig artikel 18, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (2), særlig artikel 7c, stk. 6,

efter høring af Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsætter bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. Artikel 7b og 7c og bilag IV i direktiv 98/70/EF svarer til artikel 17 og 18 og bilag V i direktiv 2009/28/EF.

(2)

Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning hvad angår de formål, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffers og flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i direktiv 2009/28/EF.

(3)

Når en økonomisk aktør fremlægger bevis eller data opnået i henhold til en frivillig ordning, som Kommissionen har anerkendt, i det omfang, anerkendelsesbeslutningen omfatter, kan medlemsstaten ikke kræve, at leverandøren fremlægger yderligere dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(4)

Anmodningen om anerkendelse af, at ordningen »HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels« dokumenterer, at partier af biobrændstof overholder bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, blev forelagt Kommissionen den 14. august 2013. Ordningen kan dække alle råstoffer, der er egnede til biodiesel af typen hydrogenerede vegetabilske olier (HVO) (herunder rå palmeolie, rapsolie, sojaolie og animalsk fedt) og har et globalt anvendelsesområde. Ordningen dækker hele forsyningskæden fra produktion af råmaterialer til distribution af biobrændstoffer. Den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på gennemsigtighedsplatformen oprettet ved direktiv 2009/28/EF. Der bør tages hensyn til kommercielt følsomme data, og det bør eventuelt besluttes kun delvist at offentliggøre ordningen.

(5)

Vurderingen af ordningen »HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels« viste, at den i tilstrækkelig grad opfylder bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, og at den anvender en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

(6)

Ved vurderingen af ordningen »HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels« blev det konstateret, at den opfylder standarderne for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision, og at den ligeledes opfylder de metodemæssige krav i bilag IV til direktiv 98/70/EF og bilag V til direktiv 2009/28/EF.

(7)

Ordningen »HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels« blev vurderet på grundlag af den gældende lovgivning på tidspunktet for vedtagelsen af Kommissionens nærværende gennemførelsesafgørelse. I tilfælde af væsentlige ændringer i retsgrundlaget vil Kommissionen vurdere ordningen med henblik på at fastslå, om ordningen stadig på en hensigtsmæssig måde dækker de bæredygtighedskriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ordningen »HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels« (i det følgende benævnt »ordningen«), som blev forelagt for Kommissionen til anerkendelse den 14. august 2013, dokumenterer, at partier af biobrændstof overholder bæredygtighedskriterierne artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF.

Ordningen indeholder ligeledes nøjagtige data hvad angår de formål, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF.

Ordningen kan anvendes til at dokumentere overensstemmelse med artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

Artikel 2

Hvis ordningen efter vedtagelsen af denne afgørelse gennemgår ændringer i indholdet på en måde, der kunne påvirke grundlaget for afgørelsen, meddeles sådanne ændringer straks til Kommissionen. Kommissionen vil vurdere de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig på en hensigtsmæssig måde dækker de bæredygtighedskriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

Hvis det klart kan påvises, at ordningen ikke har gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, og hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer, forbeholder Kommissionen sig ret til at annullere denne afgørelse.

Artikel 3

Afgørelsen gælder i en periode på fem år.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

(2)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.


Top