EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1375

Kommissionens forordning (EU) nr. 1375/2013 af 19. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard 39 EØS-relevant tekst

OJ L 346, 20.12.2013, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1375/oj

20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1375/2013

af 19. december 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard 39

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkninger, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 27. juni 2013 vedtog International Accounting Standards Board en række ændringer til international regnskabsstandard (IAS) 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling kaldet Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (nyordning af derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring). Formålet med ændringerne er at lette situationer, hvor et derivat, der er udpeget som et sikringsinstrument, nyordnes fra en modpart til en central modpart som følge af lovgivning eller regler. Lettelsen indebærer, at regnskabsmæssig sikring kan fortsætte uanset nyordningen, hvilket uden ændringen ikke ville være tilladt.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3) kræver central clearing af visse klasser af OTC-derivater. Modparter i visse afdækningsinstrumenter bør derfor enes om at erstatte deres oprindelige modpart til afdækningstransaktionen med en central modpart, der overholder kravene i nævnte forordning.

(4)

For at undgå, at nyordningen af OTC-derivater til en central modpart fører til en administrativ byrde i forbindelse med finansiel rapportering som følge af lovgivning eller regler eller indførelsen af lovgivning eller regler, er det nødvendigt at tillade en undtagelse fra de eksisterende krav i IAS 39 vedrørende afbrydelse af regnskabsmæssig sikring.

(5)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe under European Financial Reporting Advisory Group bekræfter, at ændringerne til IAS 39 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres international regnskabsstandard (IAS) 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det førstkommende regnskabsår, der begynder den 1. januar 2014 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).


BILAG

IAS 39

IAS 39

Finansielle instrumenter: indregning og måling

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for "fair dealing". Yderligere oplysninger fås hos IASB på internetadressen www.iasb.org«.

Ændringer til IAS 39 Finansielle instrumenter: indregning og måling

Novation i forbindelse med derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring

Afsnit 91 og 101 ændres.

Sikring af dagsværdi

91

Virksomheden skal fremadrettet ophøre med den i afsnit 89 specificerede regnskabsmæssige sikring, hvis:

a)

sikringsinstrumentet udløber eller sælges, afvikles eller udnyttes. I denne sammenhæng er udskiftningen eller forlængelsen af et sikringsinstrument med et andet sikringsinstrument ikke udløb eller afvikling, hvis en sådan udskiftning eller forlængelse indgår i virksomhedens dokumenterede sikringsstrategi. Desuden er der i denne sammenhæng ikke tale om udløb eller afvikling af sikringsinstrumentet, hvis:

i)

parterne i et sikringsinstrument som følge af gældende love eller retsforskrifter eller indførelsen af love eller retsforskrifter aftaler, at en eller flere clearingmodparter erstatter deres oprindelige modpart og bliver den nye modpart for hver af parterne. I denne sammenhæng er en clearingmodpart en central modpart (som også kaldes en »clearingorganisation« eller et »clearingagentur«) eller en virksomhed eller virksomheder, eksempelvis et clearingmedlem i en clearingorganisation eller en kunde hos et clearingmedlem i en clearingorganisation, som fungerer som modpart ved effektueringen af en central modparts clearing. Hvis parterne i et sikringsinstrument erstatter deres oprindelige modparter med andre modparter, finder dette afsnit dog kun anvendelse, hvis hver af disse parter effektuerer clearing med den samme centrale modpart

ii)

andre eventuelle ændringer af sikringsinstrumentet er begrænset til de ændringer, der er nødvendige for at effektuere en sådan erstatning af modparten. Sådanne ændringer er begrænset til ændringer, som er i overensstemmelse med de betingelser, som kunne forventes, hvis sikringsinstrumentet oprindeligt blev clearet med clearingmodparten. Disse ændringer omfatter bl.a. ændringer af sikkerhedsstillelseskravene, retten til at modregne tilgodehavender og gæld samt afgifterne.

b)

Sikring af pengestrømme

101

Virksomheden skal i et eller flere af følgende tilfælde fremadrettet ophøre med den i afsnit 95-100 specificerede regnskabsmæssige sikring:

a)

Sikringsinstrumentet udløber eller sælges, afvikles eller udnyttes. I dette tilfælde skal de akkumulerede gevinster eller tab på sikringsinstrumentet, som er blevet indregnet i øvrig totalindkomst fra det regnskabsår, hvor sikringen blev effektiv (jvf. afsnit 95a)), fortsat holdes separat i egenkapitalen, indtil den forventede transaktion finder sted. Når transaktionen finder sted, finder afsnit 97, 98 eller 100 anvendelse. For så vidt angår dette underafsnit er udskiftningen eller forlængelsen af et sikringsinstrument med et andet sikringsinstrument ikke udløb eller afvikling, hvis en sådan udskiftning eller forlængelse indgår i virksomhedens dokumenterede sikringsstrategi. Desuden er der i dette underafsnit ikke tale om udløb eller afvikling af sikringsinstrumentet, hvis:

i)

parterne i et sikringsinstrument som følge af love eller retsforskrifter eller indførelsen af love eller retsforskrifter aftaler, at en eller flere clearingmodparter erstatter deres oprindelige modpart og bliver den nye modpart for hver af parterne. I denne sammenhæng er en clearingmodpart en central modpart (som også kaldes en »clearingorganisation« eller et »clearingagentur«) eller en virksomhed eller virksomheder, eksempelvis et clearingmedlem i en clearingorganisation eller en kunde hos et clearingmedlem i en clearingorganisation, som fungerer som modpart ved effektueringen af en central modparts clearing. Hvis parterne i et sikringsinstrument erstatter deres oprindelige modparter med andre modparter, finder dette afsnit dog kun anvendelse, hvis hver af disse parter effektuerer clearing med den samme centrale modpart

ii)

andre eventuelle ændringer af sikringsinstrumentet er begrænset til de ændringer, der er nødvendige for at effektuere en sådan erstatning af modparten. Sådanne ændringer er begrænset til ændringer, som er i overensstemmelse med de betingelser, som kunne forventes, hvis sikringsinstrumentet oprindeligt blev clearet med clearingmodparten. Disse ændringer omfatter bl.a. ændringer vedrørende sikkerhedsstillelseskravene, ret til at modregne tilgodehavender og gæld samt afgifter.

b)

Afsnit 108D og afsnit AG113A (i appendiks A) tilføjes.

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

108D

Novation i forbindelse med derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring (ændringer til IAS 39), udstedt i juni 2013, ændring af afsnit 91 og 101 og tilføjelse af afsnit AG113A, Virksomhederne skal anvende disse afsnit på regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller derefter. Virksomheder skal anvende disse ændringer med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

Vurdering af sikringseffektivitet

AG113A

For at undgå tvivl skal virkningerne af at erstatte en oprindelige modpart med en clearingmodpart og at foretage de dermed forbundne ændringer, jf. afsnit 91a), nr. ii), og afsnit 101a), nr. ii), afspejles i målingen af sikringsinstrumentet og således i vurderingen af sikringseffektiviteten og målingen af sikringseffektiviteten.


Top