EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1374

Kommissionens forordning (EU) nr. 1374/2013 af 19. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard 36 EØS-relevant tekst

OJ L 346, 20.12.2013, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1374/oj

20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1374/2013

af 19. december 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard 36

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkninger, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 29. maj 2013 offentliggjorde International Accounting Standards Board en række ændringer til international regnskabsstandard IAS 36 Værdiforringelse af aktiver. Formålet med ændringerne er at præcisere, at omfanget af offentliggørelsen af oplysninger om det erholdelige beløb for aktiver er begrænset til værdiforringede aktiver, hvis det erholdelige beløb er baseret på en rimelig værdi minus omkostninger til overdragelse.

(3)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe under European Financial Reporting Advisory Group bekræfter, at ændringerne til IAS 36 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres international regnskabsstandard (IAS) 36 Værdiforringelse af aktiver som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det førstkommende regnskabsår, der begynder den 1. januar 2014 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.


BILAG

INTERNATIONAL REGNSKABSSTANDARD

IAS 36

IAS 36

Værdiforringelse af aktiver

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på internetadressen www.iasb.org«.

Ændringer af IAS 36 Værdiforringelse af aktiver

Oplysninger om genindvindingsværdi for ikke-finansielle aktiver

Afsnit 130 og 134 samt overskriften over afsnit 138 ændres, og afsnit 140J tilføjes.

OPLYSNINGSPLIGT

130

Virksomheder skal give følgende oplysninger for et enkelt aktiv, herunder goodwill, eller en pengestrømsfrembringende enhed, hvis et tab ved værdiforringelse er indregnet eller tilbageført i perioden:

a)

...

e)

genindvindingsværdien af aktivet (den pengestrømsfrembringende enhed), og hvorvidt genindvindingsværdien af aktivet (den pengestrømsfrembringende enhed) er dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger eller nytteværdien

f)

hvis genindvindingsværdien er dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger, skal virksomheden afgive følgende oplysninger:

i)

niveauet i dagsværdihierarkiet (jf. IFRS 13), hvori målingen af dagsværdien af aktivet (den pengestrømsfrembringende enhed) er kategoriseret i sin helhed (uden hensyntagen til, om »afhændelsesomkostningerne« kan konstateres)

ii)

for dagsværdimålinger kategoriseret på niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet, en beskrivelse af de(n) værdiansættelsesmetode(r), der anvendes til at måle dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger. Hvis der er foretaget en ændring af værdiansættelsesmetoden, skal virksomheden give oplysning om denne ændring og begrundelsen for den, og

iii)

for dagsværdimålinger kategoriseret på niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet, hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for fastsættelsen af dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som aktivets (den pengestrømsfrembringende enheds) genindvindingsværdi er mest følsom over for. Virksomheden skal også oplyse den anvendte diskonteringssats for den aktuelle og tidligere måling, hvis dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger måles ved hjælp af en nutidsværdimetode

g)

Anvendte skøn ved måling af genindvindingsværdi af pengestrømsfrembringende enheder, som indeholder goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid

134

Virksomheder skal give de i a)-f) krævede oplysninger om hver pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til den pågældende enhed (gruppe af enheder), er væsentlig sammenlignet med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid:

a)

...

c)

grundlaget for opgørelse af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi (dvs. nytteværdi eller dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger)

d)

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

138

...

140J

Afsnit 130 og 134 og overskriften over afsnit 138 er ændret i maj 2013. Virksomheder skal anvende disse ændringer med tilbagevirkende kraft for regnskabsår, som begynder 1. januar 2014 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. En virksomhed må ikke anvende disse ændringer i perioder (herunder sammenlignelige perioder), i hvilke den ikke samtidig anvender IFRS 13.


Top