EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1269

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1269/2013 af 5. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 802/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser EØS-relevant tekst

OJ L 336, 14.12.2013, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1269/oj

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1269/2013

af 5. december 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 802/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) (1), særlig artikel 23, stk. 1,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (2) skal der anvendes standardformularer til anmeldelse af fusioner efter artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 139/2004, eller begrundede erklæringer om henvisning af fusioner til Kommissionen eller til en medlemsstat i henhold til artikel 4, stk. 4 eller 5, i forordning (EF) nr. 139/2004. Disse formularer er opstillet i bilagene til forordning (EF) nr. 802/2004.

(2)

For at forenkle og fremme behandlingen af anmeldelser og begrundede erklæringer og i lyset af de erfaringer, der er gjort med standardformularerne til anmeldelse af fusioner og udarbejdelsen af begrundede erklæringer, bør oplysningskravene i disse formularer opdateres, strømlines og reduceres. Samtidig bør formularerne sikre, at der indgives tilstrækkelige oplysninger om fusionsforholdene, og at de vigtigste interne dokumenter, der er udarbejdet af de pågældende virksomheder, og hvori fusionen drøftes, forelægges.

(3)

For at forenkle og fremme behandlingen af fusioner, der ikke forventes at skabe konkurrenceproblemer, er det desuden hensigtsmæssigt, at et større antal fusioner kan anmeldes ved hjælp af den korte formular, der findes i bilag II til forordning (EF) nr. 802/2004.

(4)

Kommissionen bør være i stand til fra tid til anden at specificere og ændre det format og antal kopier, der kræves ved anmeldelse fra anmeldende parter, andre berørte parter og tredjeparter, under hensyntagen til udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi og behovet for at give medlemsstaterne kopier af visse dokumenter. Dette gælder især for anmeldelser, begrundede erklæringer, bemærkninger som svar på klagepunkter, som Kommissionen retter til anmeldende parter, samt tilsagn, som de pågældende virksomheder har afgivet i henhold til artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004. Oplysninger om det antal kopier og formatet af de oplysninger og dokumenter, der skal indgives, bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

For at Kommissionen frit og fortroligt kan udveksle synspunkter med konkurrencemyndighederne uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde vedrørende undersøgelsen af anmeldte fusioner, bør retten til indsigt i Kommissionens sagsakter ikke omfatte korrespondance mellem Kommissionen og disse konkurrencemyndigheder.

(6)

Det bør præciseres, at der kræves skriftlig dokumentation for repræsentanters bemyndigelse, når en anmeldelse underskrives af personers eller virksomheders bemyndigede eksterne repræsentanter. Det bør ligeledes præciseres, at anmeldelser skal indeholde de oplysninger, der kræves i de relevante formularer, som fastsat i bilag I og II til forordning (EF) nr. 802/2004. Artikel 12 i forordning (EF) nr. 802/2004 bør ændres, så der tales om en ophævelse af den foreløbige afgørelse og ikke om en annullering (vedrører ikke den danske udgave). Det bør endelig præciseres, at den forlængelse af fristen for vedtagelse af en afgørelse i henhold til artikel 8, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EF) nr. 139/2004, der er fastsat i artikel 10, stk. 3, andet punktum, i nævnte forordning, også finder anvendelse, når de pågældende virksomheder tilbyder at afgive tilsagn i henhold til artikel 8, stk. 2, andet afsnit, i nævnte forordning mindre end 55 arbejdsdage efter procedurens indledning, men fremlægger en ændret version af tilsagnene 55 arbejdsdage eller mere efter procedurens indledning.

(7)

Forordning (EF) nr. 802/2004 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 802/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Er anmeldelser underskrevet af bemyndigede eksterne repræsentanter for personer eller for virksomheder, skal disse repræsentanter fremlægge skriftlig dokumentation for, at de er bemyndiget dertil.«

2)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   CO-formularen samt bilag hertil indsendes til Kommissionen i det format og med det antal kopier, der specificeres af Kommissionen fra tid til anden i Den Europæiske Unions Tidende. Anmeldelsen skal indgives til den adresse, der er anført i artikel 23, stk. 1.«

3)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Anmeldelser skal indeholde alle de oplysninger og dokumenter, der anmodes om på den relevante formular, der er anført i bilag I og II. Oplysningerne skal være korrekte og fuldstændige.«

4)

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   Denne forordnings artikel 2, artikel 3, stk. 1, tredje punktum, artikel 3, stk. 2-5, artikel 4, artikel 5, stk. 1-4, artikel 21 og artikel 23 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på begrundede erklæringer som omhandlet i artikel 4, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 139/2004.«

5)

Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, første punktum, affattes således:

»Når de anmeldende parter og andre implicerede parter har fremsat deres synspunkter, træffer Kommissionen en endelig afgørelse, ved hvilken den foreløbige afgørelse ophæves, ændres eller bekræftes.«

6)

Artikel 13, stk. 3, affattes således:

»3.   De parter, til hvem Kommissionen har meddelt klagepunkterne, eller som den har givet underretning herom, kan skriftligt fremsætte deres bemærkninger til klagepunkterne inden for den fastsatte frist. I deres skriftlige bemærkninger kan de fremføre alle forhold og omstændigheder, der er relevante for varetagelsen af deres forsvar, og de skal vedlægge alle relevante dokumenter til godtgørelse af de anførte faktiske omstændigheder. De kan også foreslå, at Kommissionen indhenter udtalelse fra personer, som kan bekræfte disse omstændigheder. De skal indsende deres bemærkninger til Kommissionen på den adresse, der er anført i artikel 23, stk. 1. Det format, som bemærkningerne skal indgives i, og det antal kopier, der skal fremsendes, specificeres fra tid til anden af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sender omgående kopier af disse skriftlige bemærkninger videre til medlemsstaternes kompetente myndigheder.«

7)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»3.   Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller Kommissionens eller medlemsstaternes kompetente myndigheders interne arbejdsdokumenter. Retten til aktindsigt omfatter heller ikke korrespondance mellem Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder, mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder indbyrdes eller mellem Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder.«

8)

Artikel 19, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   Tilsagn, som de deltagende virksomheder har tilbudt at afgive over for Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004, skal afgives senest 65 arbejdsdage efter den dato, hvor proceduren blev indledt.

Hvis de deltagende virksomheder først tilbyder at afgive tilsagn senest 55 arbejdsdage efter den dato, hvor proceduren blev indledt, men fremlægger en ændret version af tilsagnene 55 eller flere arbejdsdage efter den dato, anses de ændrede tilsagn for at være nye tilsagn med henblik på anvendelsen af artikel 10, stk. 3, andet punktum, i forordning (EF) nr. 139/2004.«

9)

Artikel 20, stk. 1 og 1a, affattes således:

»1.   Tilsagn, som de deltagende virksomheder tilbyder at afgive i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004, indsendes til Kommissionen på den adresse, der er anført i artikel 23, stk. 1, i det format og med det antal kopier, som specificeres af Kommissionen fra tid til anden i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sender omgående kopier af disse tilsagn videre til medlemsstaternes kompetente myndigheder.

1a.   Ud over at opfylde kravene i stk. 1 skal de deltagende virksomheder samtidig med, at de tilbyder at afgive tilsagn i henhold til artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004, fremsende de oplysninger og dokumenter, der kræves på RM-formularen angående afhjælpende foranstaltninger (RM-formularen) i bilag IV til nærværende forordning, i ét originalt eksemplar samt i et antal kopier, der specificeres fra tid til anden af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende. Disse oplysninger skal være korrekte og fuldstændige.«

10)

Artikel 21 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen kan fremsende dokumenter og indbydelser til adressaterne på en af følgende måder:

a)

ved overgivelse med kvittering for modtagelsen

b)

med anbefalet brev med kvittering for modtagelsen

c)

ved telefax med anmodning om kvittering for modtagelsen

d)

med elektronisk post med anmodning om kvittering for modtagelsen.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Er et dokument sendt med telefax eller elektronisk post, anses det for at være adressaten i hænde samme dag, som det er sendt.«

11)

I artikel 23 indsættes følgende som stk. 4:

»4.   Hvis Kommissionen specificerer, at indgivne dokumenter eller yderligere kopier heraf skal indsendes elektronisk, skal den fra tid til anden angive formatet i Den Europæiske Unions Tidende. Dokumenter, der sendes med elektronisk post, skal sendes til den e-mail-adresse, der offentliggøres af Kommissionen fra tid til anden i Den Europæiske Unions Tidende

12)

Bilag I, bilag II og bilag III erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 5. december 2013.

På Kommissionens vegne

Formand

José Manuel BARROSO


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 133 af 30.4.2004, s. 1).


BILAG

»

BILAG I

CO-FORMULAR TIL ANMELDELSE AF EN FUSION EFTER FORORDNING (EF) Nr. 139/2004

INDLEDNING

1.1.   CO-formularens formål

Denne CO-formular angiver, hvilke oplysninger de anmeldende parter skal give, når de forelægger Europa-Kommissionen en anmeldelse af en planlagt fusion, virksomhedsovertagelse eller anden form for virksomhedssammenslutning. Unionens fusionskontrolsystem er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen« (1)) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (2) (»gennemførelsesforordningen«), som denne CO-formular er et bilag til. Disse forordninger og andre relevante dokumenter kan findes på Kommissionens Europa-websted under »Konkurrence«. Opmærksomheden henledes desuden på de tilsvarende bestemmelser i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (3) (EØS-aftalen).

For at begrænse den tid og de udgifter, det kræver at efterkomme de forskellige fusionskontrolprocedurer i flere forskellige lande, har Unionen indført et fusionskontrolsystem, hvor fusioner af EU-dimension (4) (normalt i de tilfælde, hvor fusionsparterne opfylder bestemte omsætningstærskler) (5) vurderes af Europa-Kommissionen ved en enkelt procedure (»one stop shop«-princippet). Fusioner, der ikke opfylder omsætningstærsklerne, kan falde ind under medlemsstaternes og/eller EFTA-staternes nationale fusionskontrolmyndigheders kompetence.

I henhold til fusionsforordningen skal Kommissionen vedtage en afgørelse inden for en bestemt frist. I den indledende fase har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at afgøre, om den skal godkende fusionen eller »indlede en procedure«, dvs. foretage en indgående undersøgelse (6). Hvis Kommissionen beslutter at indlede en procedure, skal den normalt vedtage en endelig afgørelse om fusionen senest 90 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor proceduren blev indledt (7).

I betragtning af disse frister og for at »one stop shop«-princippet kan fungere, er det vigtigt, at Kommissionen i tide får forelagt de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan gennemføre undersøgelsen og vurdere fusionens virkninger på de relevante markeder. Dette kræver, at der gives en vis mængde oplysninger på anmeldelsestidspunktet.

1.2.   Kontakter før indgivelsen af anmeldelsen

Det erkendes, at de oplysninger, der anmodes om i denne CO-formular, er meget omfattende. Erfaringerne har dog vist, at det afhænger af sagens karakter, om Kommissionen har behov for samtlige oplysninger for at kunne foretage en tilstrækkelig undersøgelse af den planlagte fusion. Så hvis De mener, at nogle af de oplysninger, der anmodes om i CO-formularen, ikke er nødvendige for, at Kommissionen kan undersøge sagen, opfordres De til at anmode Kommissionen om at dispensere fra pligten til at give visse oplysninger. Se nærmere herom i denne indledning i punkt 1.4., litra g).

Muligheden for at etablere kontakter inden anmeldelsen er en tjeneste, der tilbydes af Kommissionen til de anmeldende parter på frivillig basis for at forberede den formelle fusionsundersøgelsesprocedure. Selv om de ikke er obligatoriske, kan det som sådan være særdeles nyttigt for både de anmeldende parter og Kommissionen, at der føres kontakter forud for anmeldelsen, således at man bl.a. kan få afklaret, hvilke oplysninger der nærmere bestemt kræves i en anmeldelse, og disse kontakter vil i langt de fleste tilfælde resultere i en betydelig reduktion af oplysningsmængden.

Idet det skal understreges, at det alene er op til parterne at beslutte, om de vil føre kontakter inden anmeldelsen, og hvornår der indgives anmeldelse, opfordres parterne således til på frivillig basis at konsultere Kommissionen om, hvorvidt de oplysninger, de vil lægge til grund for deres anmeldelse, er fyldestgørende.

Desuden skal det bemærkes, at en række fusioner, der sandsynligvis ikke vil give anledning til konkurrenceproblemer, kan anmeldes ved hjælp af en kort CO-formular, der er vedføjet som bilag II til gennemførelsesforordningen.

De anmeldende parter kan støtte sig til retningslinjerne for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer, »Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings«, fra Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (»GD for Konkurrence«), der er offentliggjort på GD for Konkurrences websted og fra tid til anden ajourføres, og som indeholder vejledning vedrørende kontakter forud for anmeldelse og udarbejdelse af anmeldelser.

1.3.   Hvem skal anmeldelsen indgives af?

Når der er tale om en fusion efter fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), eller erhvervelse af fælles kontrol med en virksomhed efter fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), skal anmeldelsen indgives i fællesskab af alle fusionsparterne eller af alle de parter, der erhverver fælles kontrol (8).

Ved erhvervelse af kontrollerende interesser i en anden virksomhed, skal anmeldelsen indgives af den part, der erhverver disse interesser.

I tilfælde af et offentligt overtagelsestilbud skal anmeldelsen indgives af tilbudsgiveren.

De anmeldende parter er hver især ansvarlige for, at deres oplysninger er korrekte.

1.4.   Kravet om en korrekt og fuldstændig anmeldelse

Alle oplysninger, der anmodes om, i denne CO-formular skal være korrekte og fuldstændige. Oplysningerne skal gives under det relevante punkt i denne CO-formular.

De bør især være opmærksom på følgende:

a)

Efter fusionsforordningens artikel 10, stk. 1, og gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 2 og 4, begynder de frister i fusionsforordningen, der er knyttet til anmeldelsen, ikke at løbe, før alle de oplysninger, der skal gives ved anmeldelsen, er Kommissionen i hænde. Dette krav skal sikre, at Kommissionen er i stand til at vurdere den anmeldte fusion inden for de stramme frister, der er fastsat i fusionsforordningen.

b)

Den eller de anmeldende parter skal under udarbejdelsen af anmeldelsen kontrollere, at de kontaktpersoners navne, telefonnumre, faxnumre og e-mailadresser, der meddeles Kommissionen, er nøjagtige, relevante og ajourførte (9).

c)

Ukorrekte eller vildledende oplysninger i anmeldelsen betragtes som ufuldstændige oplysninger (gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 4).

d)

Hvis en anmeldelse er ufuldstændig, meddeler Kommissionen omgående de anmeldende parter eller deres repræsentanter dette skriftligt. Anmeldelsen anses først for at være indgivet den dag, hvor de fuldstændige og korrekte oplysninger er Kommissionen i hænde (fusionsforordningens artikel 10, stk. 1, og gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 2 og 4).

e)

Efter fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra a), kan anmeldende parter, som enten forsætligt eller uagtsomt fremsætter urigtige eller forvanskede oplysninger, få pålagt bøder på op til 1 % af den deltagende virksomheds samlede omsætning. Desuden kan Kommissionen efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 3, litra a), og artikel 8, stk. 6, litra a), tilbagekalde sin afgørelse om, at en anmeldt fusion er forenelig med fællesmarkedet, når den bygger på urigtige oplysninger, som en af virksomhederne er ansvarlig for.

f)

De kan skriftligt anmode Kommissionen om at betragte anmeldelsen som fuldstændig, selv om nogle af de oplysninger, der kræves i CO-formularen, mangler, hvis alle eller nogle af disse oplysninger ikke er rimeligt tilgængelige for Dem (f.eks. fordi der ikke foreligger oplysninger om en målvirksomhed i forbindelse med fjendtlig overtagelse).

Kommissionen vil overveje en sådan anmodning, forudsat at De giver en begrundelse for, at oplysningerne mangler, samt besvarer spørgsmålene efter Deres bedste skøn med angivelse af, hvorpå Deres skøn er baseret. Desuden bedes De så vidt muligt angive, hvor Kommissionen eventuelt vil kunne fremskaffe de oplysninger, som De ikke har været i stand til at give.

g)

I overensstemmelse med gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 2, kan Kommissionen dispensere fra forpligtelsen til at give en bestemt oplysning i anmeldelsen, herunder dokumenter, eller fra andre krav, der er angivet i denne CO-formular, hvis Kommissionen finder, at det for undersøgelsen af sagen ikke er nødvendigt, at de pågældende forpligtelser eller krav er opfyldt. Derfor kan De før anmeldelsen skriftligt anmode Kommissionen om at dispensere fra forpligtelsen til at give sådanne oplysninger, hvis De finder, at de pågældende oplysninger ikke er nødvendige for Kommissionens undersøgelse af sagen.

Kommissionens erfaringer viser, at bestemte kategorier af oplysninger, der kræves i CO-formularen, selv om de er nødvendige for Kommissionens undersøgelse af visse sager, måske ikke er nødvendig for Kommissionens undersøgelse af mange andre sager. Disse kategorier af oplysninger er specifikt angivet i denne CO-formular (se fodnote 15, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30 og 31). De opfordres navnlig til at overveje at anmode om dispensation for disse kategorier af oplysninger.

Anmodninger om dispensation bør indgives sammen med et udkast til CO-formular, således at Kommissionen kan afgøre, hvorvidt de oplysninger, der anmodes om dispensation for, er nødvendige for undersøgelsen af sagen. Der bør anmodes om dispensation enten i selve udkastet til CO-formularen eller ved hjælp af en e-mail eller et brev til den ansvarlige sagsbehandler og/eller kontorchef.

Kommissionen behandler anmodninger om dispensation, hvis der er givet passende begrundelser for, at de pågældende oplysninger ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen. Anmodninger om dispensation behandles i forbindelse med gennemgangen af et udkast til CO-formular. Derfor vil GD Konkurrence i overensstemmelse med sine retningslinjer for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer almindeligvis have brug for fem arbejdsdage til at besvare anmodninger om dispensation.

For at undgå tvivl skal det bemærkes, at det forhold, at Kommissionen kan have accepteret, at en specifik oplysning, der kræves på denne CO-formular, ikke er nødvendig for den fuldstændige anmeldelse af en fusion (ved anvendelse af CO-formularen), ikke på nogen måde hindrer Kommissionen i at kræve disse oplysninger på ethvert tidspunkt, især inden for rammerne af en anmodning om oplysninger i henhold til fusionsforordningens artikel 11.

1.5.   Hvordan indgives anmeldelsen?

Anmeldelsen skal indgives på et af Unionens officielle sprog. Dette sprog vil derefter under sagens behandling blive benyttet over for alle anmeldende parter. Når anmeldelsen indgives i overensstemmelse med artikel 12 i protokol nr. 24 til EØS-aftalen på et officielt sprog i en EFTA-stat, og det pågældende sprog ikke er et af Unionens officielle sprog, skal der vedlægges en oversættelse af anmeldelsen til et af Unionens officielle sprog.

Ved de oplysninger, der skal gives i denne CO-formular, bedes De følge den opdeling i dele og punkter, der er benyttet i denne CO-formular, underskrive erklæringen i del 11 og vedlægge de tilhørende bilag. Originaleksemplaret af CO-formularen skal være underskrevet af de personer, der er bemyndiget til at handle på vegne af de enkelte anmeldende parter, eller af en eller flere bemyndigede eksterne repræsentanter for den eller de anmeldende parter. Ved besvarelsen af del 7-9 i denne CO-formular opfordres de anmeldende parter til at overveje, om det af klarhedshensyn vil være bedst at behandle disse dele hver for sig, eller om de kan behandles sammen for hvert enkelt berørt marked (eller for hver gruppe af berørte markeder).

For klarhedens skyld kan en række oplysninger gives som bilag. Det er dog vigtigt, at alle væsentlige oplysninger, især oplysninger om parternes og deres største konkurrenters markedsandele, gives i selve CO-formularen. Bilag til denne CO-formular bør kun benyttes til at supplere de oplysninger, der gives i selve CO-formularen.

Oplysninger om kontaktpersoner skal gives i en form, som GD for Konkurrence fastlægger på sit websted. For at undersøgelsen kan gennemføres korrekt, er det vigtigt, at oplysningerne om kontaktpersoner er nøjagtige. Hvis der er mange ukorrekte oplysninger om kontaktpersoner, kan det medføre, at anmeldelsen erklæres ufuldstændig.

Bilag indsendes på originalsproget, og når dette ikke er et af Unionens officielle sprog, skal de oversættes til sagsbehandlingssproget (gennemførelsesforordningens artikel 3, stk. 4).

Bilag skal være originaldokumenter eller kopier af originaldokumenterne. I sidstnævnte tilfælde skal anmelderen bekræfte, at de er ægte og fuldstændige.

Der indsendes ét originaleksemplar samt det påkrævede antal kopier af CO-formularen og af alle tilhørende bilag til GD for Konkurrence. Det antal og format (papirudgave og/eller elektronisk format) af kopier, der kræves, vil blive offentliggjort fra tid til anden i Den Europæiske Unions Tidende samt på GD for Konkurrences websted.

Anmeldelsen indsendes til den adresse, der er omhandlet i gennemførelsesforordningens artikel 23, stk. 1. Denne adresse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og kan findes på GD for Konkurrences websted. Anmeldelsen skal indgives til Kommissionen på arbejdsdage, som defineret i gennemførelsesforordningens artikel 24, i de åbningstider, der er anført på GD for Konkurrences websted. De sikkerhedsinstrukser, der er anført på GD for Konkurrences websted, skal overholdes.

Alle elektroniske kopier af CO-formularen og tilhørende bilag skal indgives i en brugbar og søgbar form som specificeret på GD Konkurrences websted.

1.6.   Tavshedspligt

I henhold til fusionsforordningens artikel 17, stk. 2, samt de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (10) må Kommissionen, medlemsstaterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden og de EFTA-stater, deres tjenestemænd og andre ansatte ikke videregive oplysninger, som de har fået kendskab til i medfør af forordningen, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Det samme princip gælder også med hensyn til fortrolige oplysninger i forholdet mellem anmeldende parter.

Hvis De mener, at det vil skade Deres interesser, såfremt nogen af de oplysninger, De anmodes om at give, offentliggøres eller på anden måde videregives til andre, bør De fremsende disse oplysninger særskilt og klart angive »Forretningshemmeligheder« på hver side. Desuden bedes De begrunde, hvorfor disse oplysninger ikke må videregives eller offentliggøres.

Ved fusioner eller fælles overtagelser eller i andre tilfælde, hvor anmeldelsen indgives af mere end en af parterne, kan forretningshemmeligheder fremsendes separat og omtales i anmeldelsen som bilag. Alle sådanne bilag skal være medsendt, for at anmeldelsen kan betragtes som fuldstændig.

1.7.   Definitioner og instrukser med hensyn til udfyldelse af CO-formularen

Anmeldende part(er): i tilfælde, hvor en anmeldelse kun indgives af den ene af de deltagende virksomheder, dækker udtrykket »anmeldende part(er)« kun den virksomhed, der faktisk indgiver anmeldelsen.

Fusionspart(er): herved forstås både den overtagende og den overtagne part ved virksomhedsovertagelser og alle fusionsparterne ved fusioner, herunder alle virksomheder, hvori der erhverves kontrollerende interesser, eller som er genstand for et offentligt overtagelsestilbud.

Medmindre andet er angivet, omfatter begreberne anmeldende part(er) og fusionspart(er) også alle de virksomheder, der tilhører de samme koncerner som disse parter.

Berørte markeder: I del 6 i denne CO-formular skal de anmeldende parter definere de relevante produktmarkeder og desuden angive, hvilke af disse relevante markeder der vil kunne blive berørt af den anmeldte transaktion. Denne definition på berørte markeder danner herefter grundlag for mange af de andre spørgsmål, der skal besvares på CO-formularen. Der kan være tale om relevante markeder for enten produkter eller tjenesteydelser.

År: Hver gang ordet »år« benyttes i denne CO-formular, skal det forstås som kalenderåret, medmindre andet er angivet. Alle de oplysninger, der anmodes om på CO-formularen, skal gives for det år, der gik forud for anmeldelsesåret, medmindre andet er angivet.

De finansielle oplysninger, der skal gives i del 4, skal udtrykkes i euro omregnet efter gennemsnitskurserne i de pågældende år eller andre relevante perioder.

Alle henvisninger til retsforskrifter i denne CO-formular refererer til de relevante artikler og stykker i fusionsforordningen, medmindre andet er angivet.

1.8.   Beskrivelse af kvantitative økonomiske data indsamlet af de deltagende virksomheder

I de tilfælde, hvor det sandsynligvis vil være nyttigt at foretage en kvantitativ økonomisk analyse for de berørte markeder, gives en kort beskrivelse af de data, som hver af de deltagende virksomheder indsamler og opbevarer som led i det normale forretningsforløb, og som kan være nyttige for en sådan analyse.

Nedenfor følger tre eksempler på tilfælde, hvor data kunne være nyttige for en kvantitativ økonomisk analyse: en fusion mellem to leverandører af tjenesteydelser, som erhvervskunder køber på basis af strukturerede indkøbsprocedurer, hvor potentielle leverandører byder mod hinanden, og hvor leverandører eller kunder indsamler data fra buddene, dvs. oplysninger om deltagere, tilbud og resultater fra tidligere indkøbsprocedurer; en fusion mellem producenter af produkter, der sælges til endelige forbrugere, og hvor der over en betydelig periode er indsamlet »scannede data« om forbrugernes køb i forretninger; en fusion mellem udbydere af mobiltelefontjenester til slutbrugere, og hvor tilsynsmyndigheder for telekommunikation indsamler data om kundernes leverandørskift mellem udbydere af mobiltelefontjenester.

Beskrivelsen af data bør navnlig omfatte oplysninger om typen af sådanne data (oplysninger om salg eller bud, fortjenstmargen, nærmere oplysninger om indkøbsprocedure osv.), opdelingsniveau (pr. land, pr. produkt, pr. kunde pr. kontrakt osv.), den periode, for hvilken der foreligger data, og formatet.

De oplysninger, der skal gives i henhold til indledningen i punkt 1.8., er ikke nødvendige for, at CO-formularen kan anses for at være fuldstændig. I betragtning af de foreskrevne frister for Unionens fusionskontrol opfordres de anmeldende parter dog til at give disse beskrivelser tidligst muligt i de tilfælde og for de markeder, hvor det sandsynligvis vil være nyttigt at foretage en kvantitativ analyse.

De deltagende virksomheder kan finde yderligere vejledning i GD for Konkurrences »Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU and in merger cases« (god praksis for forelæggelse af økonomisk dokumentation og dataindsamling i sager om anvendelsen af artikel 101 og 102 i TEUF og i fusionssager), der er offentliggjort på GD for Konkurrences websted og fra tid til anden ajourføres.

1.9.   Internationalt samarbejde mellem Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder

Kommissionen opfordrer de deltagende virksomheder til at lette det internationale samarbejde mellem Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder, der efterprøver den samme fusion. Det er Kommissionens erfaring, at et godt samarbejde mellem Kommissionen og konkurrencemyndighederne i jurisdiktioner uden for EØS er til stor gavn for de deltagende virksomheder. Med henblik herpå opfordrer Kommissionen de anmeldende parter til sammen med denne CO-formular at indsende en liste over de jurisdiktioner uden for EØS, hvor fusionen i henhold til fusionskontrolreglerne skal godkendes, før eller efter at den fuldføres.

Desuden opfordrer Kommissionen de deltagende virksomheder til at indgive samtykkeerklæringer, som kan sætte Kommissionen i stand til at udveksle oplysninger med andre konkurrencemyndigheder uden for EØS, der efterprøver den samme fusion. Hver enkelt samtykkeerklæring letter de fælles drøftelser og analyser af en fusion, idet den giver Kommissionen mulighed for at udveksle relevante oplysninger med en anden konkurrencemyndighed, der efterprøver den samme fusion, herunder fortrolige forretningsoplysninger fra de deltagende virksomheder. Kommissionen opfordrer derfor de deltagende virksomheder til at anvende Kommissionens standardmodel for samtykkeerklæring, der offentliggøres på GD for Konkurrences websted og fra tid til anden ajourføres.

1.10.   Oplysninger til medarbejdere og deres repræsentanter

Kommissionen skal gøre opmærksom på, at fusionsparterne i henhold til EU-retten og/eller national lovgivning kan være pålagt en informations- og høringspligt over for medarbejderne og/eller deres repræsentanter med hensyn til fusionsaktiviteter.

DEL 1

Beskrivelse af fusionen

1.1.

Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af fusionsparterne, fusionens art (f.eks. fusion, overtagelse eller joint venture), de anmeldende parters aktivitetsområder, de markeder, hvor fusionen vil få virkninger (herunder de vigtigste berørte markeder (11)), og den strategiske og økonomiske begrundelse for fusionen.

1.2.

Giv en oversigt (på højst 500 ord) over oplysningerne i punkt 1.1. Denne oversigt vil blive offentliggjort på GD for Konkurrences websted efter anmeldelsen. Den skal udformes således, at den ikke indeholder fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder.

DEL 2

Oplysninger om parterne

2.1.   Oplysninger om den eller de anmeldende parter og andre fusionsparter  (12)

For hver anmeldende part samt for hver enkelt anden fusionspart angives:

2.1.1.

virksomhedens navn

2.1.2.

kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og stilling; den anførte adresse skal være en adresse, hvortil der kan sendes dokumenter og især Kommissionens afgørelser og andre proceduredokumenter, og den anførte kontaktperson skal anses for at være bemyndiget til at modtage forkyndelser

2.1.3.

hvis der udpeges en eller flere bemyndigede eksterne repræsentanter for virksomheden, den eller de repræsentanter, til hvilke dokumenter og især Kommissionens afgørelser og andre proceduredokumenter kan sendes:

2.1.3.1.

hver enkelt repræsentants navn, adresse, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og stilling, og

2.1.3.2.

originaleksemplaret af et skriftligt bevis for, at den enkelte repræsentant er bemyndiget til at handle (baseret på modellen til fuldmagt på GD for Konkurrences websted).

2.2.   Arten af parternes aktiviteter

For hver af de anmeldende parter og andre fusionsparter gives en beskrivelse af arten af virksomhedens aktiviteter.

DEL 3

Fusionens art og ejer- og kontrolforhold  (13)

Svarene på spørgsmålene i denne del kan ledsages af organigrammer eller diagrammer, der viser strukturen i virksomhedernes ejer- og kontrolforhold før og efter fusionen.

3.1.

Beskriv den anmeldte fusions art, med henvisning til de relevante kriterier i fusionsforordningen og Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion (14):

3.1.1.

Angiv de virksomheder eller personer, der alene eller i fællesskab kontrollerer hver af de deltagende virksomheder direkte eller indirekte, og beskriv ejer- og kontrolforholdene for hver af de deltagende virksomheder før fusionen.

3.1.2.

Oplys, om den planlagte fusion er:

i)

en fuldstændig fusion

ii)

en erhvervelse af enekontrol eller fælles kontrol eller

iii)

en kontrakt eller et andet middel, der fører til direkte eller indirekte kontrol som defineret i artikel 3, stk. 2, i fusionsforordningen

iv)

en erhvervelse af fælles kontrol i et selvstændigt fungerende joint venture, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 4, og i givet fald grundene til, at joint venture-selskabet anses for at være selvstændigt fungerende (15).

3.1.3.

Gør rede for, hvordan fusionen vil blive gennemført (f.eks. ved indgåelse af en aftale, gennem iværksættelse af et offentligt overtagelsestilbud osv.).

3.1.4.

Oplys med henvisning til fusionsforordningens artikel 4, stk. 1, om et af følgende forhold gør sig gældende på anmeldelsestidspunktet:

i)

der er indgået en aftale

ii)

der er erhvervet en kontrollerende interesse

iii)

(det tilsigtes at iværksætte) der er fremsat et offentligt overtagelsestilbud, eller

iv)

de deltagende virksomheder har godtgjort, at de i god tro har til hensigt at indgå en aftale.

3.1.5.

Oplys, hvornår væsentlige formaliteter til gennemførelse af fusionen ventes gennemført.

3.1.6.

Gør rede for ejer- og kontrolforholdene for hver af de deltagende virksomheder efter fusionen.

3.2.

Beskriv den økonomiske baggrund for fusionen.

3.3.

Angiv transaktionens værdi (købsprisen (eller alle de involverede aktivers værdi); angiv, om denne har form af egenkapital, likvide midler eller andre aktiver).

3.4.

Angiv, om nogen af parterne har modtaget støtte af økonomisk eller anden art fra offentlige myndigheder — i så fald angives støttens art og størrelse.

3.5.

Opfør for fusionsparterne (undtagen sælgeren) en liste over alle andre virksomheder, som opererer på de berørte markeder, og hvori virksomhederne eller personerne i koncernen alene eller i fællesskab besidder mindst 10 % af stemmerettighederne, den tegnede aktiekapital eller andre værdipapirer, med angivelse af indehaveren og andelens størrelse (16), og

3.6.

Angiv nærmere oplysninger om, hvorvidt de i punkt 2.1 nævnte koncerner i de sidste tre år har overtaget virksomheder, der er aktive på de berørte markeder (17).

DEL 4

Omsætning

For hver af de deltagende virksomheder gives følgende oplysninger for det seneste regnskabsår (18):

4.1.

omsætning på verdensplan

4.2.

omsætning inden for Unionen

4.3.

omsætning inden for EØS (Unionen og EFTA)

4.4.

omsætning i hver enkelt medlemsstat (anfør eventuel medlemsstat, hvor mere end to tredjedele af omsætningen inden for Unionen realiseres)

4.5.

omsætning inden for EFTA

4.6.

omsætning i hver enkelt EFTA-stat (anfør eventuel EFTA-stat, hvor mere end to tredjedele af omsætningen inden for EFTA realiseres; angiv også, om de deltagende virksomheders omsætning på EFTA-staternes område tilsammen udgør mindst 25 % af deres samlede omsætning inden for EØS-området).

Omsætningsdataene skal indberettes ved at udfylde Kommissionens skemamodel, som findes på GD for Konkurrences websted.

DEL 5

Bilag

Den eller de anmeldende parter skal medsende:

5.1.

kopi af de endelige eller seneste udgaver af alle dokumenter vedrørende fusionen, uanset om den finder sted i henhold til aftale mellem fusionsparterne, gennem erhvervelse af kontrollerende interesser eller efter et offentligt overtagelsestilbud

5.2.

hvis der er tale om et offentligt overtagelsestilbud, fremsendes en kopi af tilbudsdokumentet; hvis dette dokument ikke foreligger på anmeldelsestidspunktet, fremsendes en kopi af det seneste dokument, der viser, at det tilsigtes at iværksætte et offentligt overtagelsestilbud, og der fremsendes en kopi af tilbudsdokumentet hurtigst muligt og senest samtidig med, at det fremsendes til aktionærerne

5.3.

en angivelse af den eventuelle internetadresse, hvor der er adgang til fusionsparternes seneste årsberetninger og -regnskaber, eller, hvis en sådan internetadresse ikke findes, kopier af fusionsparternes seneste årsberetninger og -regnskaber, og

5.4.

kopi af følgende dokumenter, der er udarbejdet af eller til eller modtaget af et medlem af direktionen eller bestyrelsen, alt efter hvad der i lyset af ledelsesstrukturen er relevant, eller enhver anden person, som udøver, har fået uddelegeret eller er blevet betroet tilsvarende funktioner, eller generalforsamlingen:

i)

referater af de møder i bestyrelsen, direktionen, bestyrelse og generalforsamlingen, hvor transaktionen er blevet drøftet, eller uddrag af de pågældende referater, som vedrører drøftelserne om transaktionen

ii)

analyser, rapporter, undersøgelser, rundspørger, redegørelser og lignende dokumenter til vurdering eller analyse af fusionen med hensyn til baggrunden for fusionen (herunder dokumenter med diskussioner om transaktionen i relation til alternative erhvervelsesmuligheder), markedsandele, konkurrencevilkår, konkurrenter (faktiske og potentielle), mulighederne for en omsætningsforøgelse eller ekspansion til andre produktmarkeder eller geografiske markeder og/eller de generelle markedsvilkår (19)

iii)

analyser, rapporter, undersøgelser, rundspørger og lignende dokumenter fra de sidste to år til brug for vurdering af de berørte markeder (20) med hensyn til markedsandele, konkurrencevilkår, konkurrenter (faktiske og potentielle) og/eller mulighederne for en omsætningsforøgelse eller ekspansion til andre produktmarkeder eller geografiske markeder (21).

Der skal forelægges en liste over de i denne del, punkt 5.4, nævnte dokumenter med angivelse for hvert dokument af tidspunktet for udarbejdelsen samt navn og stilling på adressaten eller adressaterne.

DEL 6

Markedsdefinitioner

Det er de relevante produktmarkeder og geografiske markeder, der danner grundlaget for vurderingen af den nye enheds markedsstyrke efter fusionen (22). Ved angivelsen af de relevante produktmarkeder og geografiske markeder skal den eller de anmeldende parter foruden de afgrænsninger af produktmarked og geografiske marked, som de finder relevante, angive alle mulige alternative afgrænsninger af produktmarked og geografiske marked. Andre plausible relevante produktmarkeder og geografiske markeder kan fastlægges på grundlag af tidligere kommissionsafgørelser og domme afsagt af EU-Domstolen samt (navnlig når der ikke foreligger præcedens fra Kommissionen eller EU-Domstolen) ved henvisning til industrirapporter, markedsundersøgelser og de anmeldende parters interne dokumenter.

De oplysninger, der ønskes i denne CO-formular, gives af den eller de anmeldende parter på basis af følgende definitioner:

6.1.   Relevante produktmarkeder

Ved et relevant produktmarked forstås markedet for alle de varer og/eller tjenesteydelser, som forbrugerne betragter som indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. Et relevant produktmarked kan i visse tilfælde bestå af flere varer og/eller tjenesteydelser, som i vid udstrækning frembyder identiske fysiske eller tekniske egenskaber og er indbyrdes substituerbare.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante produktmarked, indgår en analyse af, hvorfor de pågældende produkter eller tjenesteydelser henføres til dette marked, og hvorfor andre ikke henføres hertil, på grundlag af ovennævnte definition og under hensyn til f.eks. produkternes og tjenesteydelsernes substituerbarhed, priser, krydspriselasticitet på efterspørgselssiden eller andre relevante faktorer (f.eks. udbudssubstitution).

6.2.   Relevante geografiske markeder

Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder udbyder og efterspørger de pågældende varer og tjenesteydelser, hvor konkurrencevilkårene er tilstrækkeligt homogene, og som kan adskilles fra tilgrænsende geografiske områder på grund af især væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante geografiske marked, indgår de pågældende varers eller tjenesteydelsers art og egenskaber, adgangsbarrierer, forbrugerpræferencer, betydelige forskelle i virksomhedernes markedsandele i dette og tilgrænsende geografiske områder eller væsentlige prisforskelle.

6.3.   Berørte markeder

I forbindelse med de oplysninger, der kræves i denne CO-formular, betragtes alle de relevante produktmarkeder og geografiske markeder samt andre plausible relevante produktmarkeder og geografiske markeder inden for EØS som berørte markeder, når

a)

to eller flere af fusionsparterne opererer på det samme relevante marked, og fusionen vil medføre, at de tilsammen får en markedsandel på mindst 20 % (horisontale forbindelser)

b)

en eller flere af fusionsparterne opererer på et relevant marked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et relevant marked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, og her individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindst 30 %, uanset om der består et leverandør/kundeforhold mellem dem eller ej (23) (vertikale forbindelser).

På grundlag af de definitioner og de markedsandelstærskler, der er fastlagt i del 6, angives de enkelte berørte markeder (24).

6.4.   Andre markeder, hvor den anmeldte transaktion kan få mærkbar indvirkning

På grundlag af definitionerne i del 6, beskrives inden for rammerne af alle mulige alternative markedsafgrænsninger andre produktmarkeder og geografiske markeder (hvor sådanne markeder omfatter hele eller en del af EØS) end de berørte markeder, der er omhandlet i punkt 6.1, og hvor den anmeldte transaktion kan få mærkbar indvirkning, f.eks.:

a)

når en af fusionsparterne har en markedsandel på over 30 %, og en anden af fusionsparterne er en potentiel konkurrent på det pågældende marked. En fusionspart kan især betragtes som en potentiel konkurrent, når den har planer om at trænge ind på et marked eller har udarbejdet eller fulgt sådanne planer i de sidste tre år

b)

når en af fusionsparterne har en markedsandel på over 30 %, og den anden fusionspart har betydelige intellektuelle ejendomsrettigheder på det pågældende marked

c)

når en af fusionsparterne for øjeblikket er til stede på et produktmarked, der er et tilstødende marked, som er nært beslægtet med et produktmarked, hvor en af de andre fusionsparter opererer, og de her individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindst 30 %. Produktmarkeder er nært beslægtede tilstødende markeder, når produkterne er komplementære (25), eller når de tilhører et produktsortiment, der generelt købes af den samme kundekategori til samme anvendelsesformål (26).

For at Kommissionen fra begyndelsen kan undersøge den planlagte fusions virkninger for konkurrencen på de markeder, der er omhandlet i punkt 6.4, opfordres de anmeldende parter til at fremsætte oplysningerne under del 7 og 8 i denne CO-formular også i relation til disse markeder.

DEL 7

Oplysninger om de berørte markeder

For hvert horisontalt berørt marked, for hvert vertikalt berørt marked og for hvert andet marked, hvor den anmeldte transaktion kan få mærkbar indvirkning, og for hvert af de tre seneste regnskabsår (27) angives følgende:

7.1.

for hver af fusionsparterne, arten af virksomhedens aktiviteter, de vigtigste aktive datterselskaber og/eller mærker, produktbetegnelser og/eller varemærker, der anvendes på hvert af disse markeder

7.2.

et skøn over den samlede omsætning på markedet målt i værdi (euro) og volumen (antal enheder) (28) med oplysning om, hvorpå disse beregninger er baseret, og hvorfra de stammer, så vidt muligt vedlagt dokumentation

7.3.

hver af fusionsparternes omsætning i værdi og volumen samt et skøn over markedsandelene

7.4.

et skøn over markedsandelen i værdi (og, hvor det er relevant, i volumen) for alle konkurrenter (også importører), som tegner sig for mindst 5 % af det pågældende relevante marked. Angiv, hvilke kilder der anvendes til beregning af disse markedsandele, så vidt muligt vedlagt dokumentation

7.5.

et skøn over den samlede kapacitet i hele Unionen og EØS. Angiv, hvor stor en del af denne kapacitet de enkelte fusionsparter tegner sig for, samt deres respektive udnyttelsesgrad i de seneste tre år. Hvis det er relevant, angives produktionsanlæggenes beliggenhed og kapacitet på de berørte markeder for de enkelte fusionsparter (29).

DEL 8

Udbudsstrukturen på de berørte markeder

8.1.

Beskriv kort udbudsstrukturen på hvert af de berørte markeder. Præciser især:

a)

hvordan fusionsparterne producerer, prissætter og sælger deres produkter og/eller tjenesteydelser, f.eks. om de producerer, sælger og prissætter lokalt

b)

den vertikale integrations art og omfang for de enkelte fusionsparters vedkommende sammenholdt med deres største konkurrenter

c)

de mest udbredte distributionssystemer på markedet og deres betydning og i hvilket omfang distributionen varetages af tredjemand og/eller virksomheder, der indgår i samme koncern som parterne, samt den betydning eneforhandlingskontrakter og andre langsigtede kontrakter har, og

d)

de mest udbredte servicenet (f.eks. vedligeholdelse og reparation) og deres betydning på disse markeder. I hvilket omfang varetages en sådan service af tredjemand og/eller virksomheder, der indgår i samme koncern som parterne?

Hvis De mener, at andre faktorer på udbudssiden er relevante, bedes De anføre dem.

Efterspørgselsstrukturen på de berørte markeder

8.2.

Beskriv kort efterspørgselsstrukturen på hvert af de berørte markeder og præciser især:

a)

i hvilken udviklingsfase befinder markedet sig — er markedet under opstart eller i ekspansion, er det et fuldt udviklet marked eller et marked i tilbagegang, og hvordan ventes efterspørgslen at udvikle sig?

b)

hvor stor betydning har kundepræferencer med hensyn til f.eks. mærkeloyalitet, service før og efter salg, levering af et komplet produktsortiment eller netvirkninger?

c)

hvilken rolle spiller de omkostninger (tid og penge), som det indebærer for kunderne at skifte leverandør

i)

for eksisterende produkter og

ii)

for nye produkter, der erstatter eksisterende produkter (herunder det normale tidshorisont i kundekontrakter)?

d)

er efterspørgselssiden præget af koncentration, eller er aftagerne spredte?

e)

den måde, hvorpå kunderne køber de pågældende produkter og tjenesteydelser, og navnlig hvorvidt de anvender indkøbsteknikker som f.eks. anmodninger om forslag og udbudsprocedurer.

Produktdifferentiering og konkurrencetæthed

8.3.

Beskriv kort graden af produktdifferentiering på hvert af de berørte markeder og angiv især:

a)

produktdifferentieringens rolle og betydning for kvalitet (»vertikal differentiering«) og andre produktegenskaber (»horisontal differentiering« og »geografisk differentiering«)

b)

om kunderne er opdelt i forskellige grupper, med en beskrivelse af den »typiske kunde« i hver gruppe og

c)

rivaliteten mellem fusionsparterne i almindelighed samt substitutionstætheden mellem fusionsparternes produkter, også for hver af de kundegrupper og »typiske kunder«, der er angivet i besvarelsen af spørgsmålet i litra b).

Adgang til og tilbagetrækning fra markedet

8.4.

Er det i de sidste fem år lykkedes andre virksomheder at vinde indpas på et berørt marked?

I bekræftende fald angives disse virksomheder og et skøn over hver af disse virksomheders nuværende markedsandele.

8.5.

Er der efter de anmeldende parters opfattelse andre virksomheder (herunder også virksomheder, som for øjeblikket udelukkende opererer på markeder uden for Unionen eller EØS), som kan tænkes at ville trænge ind på et berørt marked?

I bekræftende fald angives, hvorfor dette er tilfældet, og et skøn over, hvornår det vil kunne ske.

8.6.

Beskriv kort de vigtigste faktorer, der har betydning for adgangen til hvert af de berørte markeder ud fra både et geografisk og et produktmæssigt synspunkt, idet der tages hensyn til følgende, hvor det er relevant:

a)

de samlede omkostninger (forskning og udvikling, produktion, etablering af distributionssystemer, salgsfremstød, reklame, servicefaciliteter osv.) ved at komme ind på markedet og opnå en afsætning svarende til en betydelig, rentabel konkurrent, med angivelse af en sådan konkurrents markedsandel

b)

eventuelle lovbestemte eller regulerede adgangsbarrierer, såsom offentlig godkendelse eller standarder af enhver art

c)

eventuelle barrierer for adgang til kunder, f.eks. som følge af produktgodkendelsesprocedurer, eller betydningen af omdømme og dokumenterede resultater

d)

eventuelle behov og muligheder for at få adgang til patenter, knowhow og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på disse markeder

e)

det omfang, hvori fusionsparterne har meddelt eller fået meddelt licenser på patenter, knowhow og andre rettigheder på de relevante markeder

f)

stordriftsfordelenes betydning og omfang og netværkseffekter for produktionen eller distributionen af produkterne på de berørte markeder og

g)

adgangen til forsyningskilder, såsom råmaterialer og den nødvendige infrastruktur.

8.7.

Gør rede for, om nogen af fusionsparterne eller konkurrenterne har produkter, der vil kunne komme på markedet på kort eller mellemlang sigt (produkter under udvikling), eller planer om at udvide produktions- eller salgskapaciteten på nogen af de berørte markeder. I bekræftende fald angives et skøn over fusionsparternes planlagte salgs- og markedsandele i de kommende tre-fem år.

8.8.

Har der i de sidste fem år været virksomheder, der har trukket sig tilbage fra et berørt marked?

I bekræftende fald angives de virksomheder, som har trukket sig tilbage fra markedet, og et skøn over deres markedsandel i året forud for tilbagetrækningen.

Forskning og udvikling

8.9.

Gør rede for, hvilken betydning forskning og udvikling på de berørte markeder har for virksomhedernes evne til at konkurrere på lang sigt. Beskriv, hvilken forskning og udvikling, fusionsparterne gennemfører på de berørte markeder.

Der tages hensyn til følgende, hvor det er relevant:

a)

forsknings- og udviklingstendensen og -intensiteten (30) på disse markeder og for fusionsparterne

b)

den teknologiske udvikling, der har fundet sted på disse markeder over et relevant tidsrum (herunder hvor ofte, der indføres nye produkter og/eller tjenesteydelser, udvikling af produkter og/eller tjenesteydelser, produktionsprocesser, distributionssystemer osv.) og

c)

parternes egen forskningsplanlægning og prioriteter for de næste tre år.

Samarbejdsaftaler

8.10.

I hvilket omfang findes der samarbejdsaftaler (horisontale, vertikale eller andre) på de berørte markeder?

8.11.

Hvis det er relevant, angiv nærmere oplysninger om de vigtigste samarbejdsaftaler, som fusionsparterne har indgået på de berørte markeder, f.eks. aftaler om forskning og udvikling, licenser, fælles produktion, specialisering, distribution, langsigtede forsyninger og informationsudveksling og vedlæg en kopi af disse aftaler, hvis De finder det hensigtsmæssigt (31).

Samhandelen mellem medlemsstaterne og import fra lande uden for EØS

8.12.

Gør rede for, i hvilket omfang samhandelen inden for EØS-området med de pågældende produkter påvirkes af transportomkostninger og andre omkostninger.

8.13.

For de berørte markeder gives et skøn over den samlede import (værdi, volumen og oprindelse) fra lande uden for EØS-området med oplysning om:

a)

hvor stor en andel af denne import der kan henføres til de koncerner, hvori fusionsparterne indgår

b)

i hvilket omfang denne import skønnes påvirket af kvoter, told eller ikke-toldmæssige barrierer og

c)

i hvilket omfang denne import skønnes påvirket af transportomkostninger og andre omkostninger.

Brancheorganisationer

8.14.

Med hensyn til de brancheorganisationer, der findes på de berørte markeder, angives:

a)

hvilke brancheorganisationer fusionsparterne er medlemmer af

b)

de vigtigste brancheorganisationer, som fusionsparternes kunder er medlemmer af, og

c)

navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse på kontaktpersonen for alle de i dette punkt anførte brancheorganisationer (31).

Kontaktoplysninger

8.15.

Navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse på chefen for den juridiske afdeling (eller andre, der udøver tilsvarende funktioner, eller, hvis der ikke findes sådanne personer, den administrerende direktør) for (32):

a)

de under punkt 7.4 anførte konkurrenter

b)

hver parts fem største kunder på hvert af de berørte markeder

c)

de nye virksomheder på markedet, der er anført under punkt 8.4 og

d)

de potentielle nye virksomheder på markedet, der er anført under punkt 8.5.

Kontaktoplysningerne skal gives på grundlag af Kommissionens model, der findes på GD for Konkurrences websted.

DEL 9

Effektivitetsgevinster

Hvis De ønsker, at Kommissionen specielt skal tage stilling til fra begyndelsen (33), om de effektivitetsgevinster, som fusionen medfører, vil kunne forbedre den nye virksomheds evne og incitament til at fremme konkurrencen til fordel for forbrugerne, bedes De give en beskrivelse, vedlagt dokumentation, af hver enkelt effektivitetsgevinst (herunder omkostningsbesparelser, indførelse af nye produkter og forbedring af tjenesteydelser eller produkter), som parterne venter, at den planlagte fusion vil medføre for alle relevante produkter (34).

For de enkelte anførte effektivitetsgevinster angives følgende:

i)

en detaljeret beskrivelse af, hvordan den planlagte fusion vil give den nye virksomhed mulighed for at opnå effektivitetsgevinster. Angiv, hvilke skridt parterne forventer at tage for at opnå effektivitetsgevinsterne, de risici, det indebærer, samt den tid og de omkostninger, der er behov for

ii)

så vidt muligt en kvantificering af effektivitetsgevinsterne og en detaljeret beskrivelse af, hvordan denne kvantificering beregnes. Hvor det er relevant, angives også et skøn over effektivitetsgevinsternes betydning i forbindelse med indførelse af nye produkter eller kvalitetsforbedringer. For effektivitetsgevinster, der indebærer omkostningsbesparelser, angives særskilt engangsbesparelserne i de faste omkostninger, tilbagevendende besparelser i de faste omkostninger og besparelserne i de variable omkostninger (i EUR pr. enhed og EUR pr. år)

iii)

i hvilken udstrækning effektivitetsgevinsterne vil komme forbrugerne til gode og en detaljeret beskrivelse af, hvordan De når frem til denne konklusion og

iv)

hvorfor De ikke kan opnå effektivitetsgevinster af tilsvarende omfang på anden måde end ved den planlagte fusion og på en måde, der ikke giver anledning til konkurrenceproblemer.

DEL 10

Et joint venture-selskabs samarbejdsmæssige virkninger

10. Hvis der er tale om et joint venture med henblik på fusionsforordningens artikel 2, stk. 4, besvares følgende spørgsmål:

a)

Bibeholder to eller flere moderselskaber i væsentlig grad aktiviteter på samme marked som joint venture-selskabet eller på et marked i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til dette marked eller på et nært beslægtet tilstødende marked (35)?

I bekræftende fald angives for hvert af de her omhandlede markeder:

hvert moderselskabs omsætning i det foregående regnskabsår

den økonomiske betydning af joint venture-selskabets aktiviteter i relation til denne omsætning

hvert moderselskabs markedsandel.

b)

Hvis svaret på litra a) er bekræftende, og oprettelsen af joint venture-selskabet efter Deres opfattelse ikke resulterer i en samordning mellem uafhængige virksomheder, som begrænser konkurrencen efter artikel 101, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og, hvis det er relevant, de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (36), bedes De begrunde det.

c)

Uanset svarene på litra a) og b) og for at sikre, at Kommissionen kan foretage en fuldstændig vurdering af sagen, bedes De, hvis De finder, at kriterierne i artikel 101, stk. 3, i TEUF og eventuelt de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (37) finder anvendelse, forklare, hvorfor det er tilfældet. Efter artikel 101, stk. 3, i TEUF kan artikel 101, stk. 1, i TEUF erklæres uanvendelig, hvis transaktionen:

i)

bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling

ii)

sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved

iii)

ikke pålægger de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål, og

iv)

ikke giver disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.

DEL 11

Erklæring

Anmeldelsen afsluttes med følgende erklæring, der skal underskrives af alle de anmeldende parter eller på disses vegne:

»De anmeldende parter erklærer, at oplysningerne i denne meddelelse efter deres bedste overbevisning er sande, korrekte og fuldstændige, at der er medsendt ægte og fuldstændige kopier af alle de bilag, som kræves indsendt ifølge CO-formularen, at alle skøn er angivet som værende skøn og foretaget efter bedste overbevisning på grundlag af alle kendte forhold, og at alle antagelser er fremsat i god tro.

Undertegnede er bekendte med fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra a).«

BILAG II

KORT CO-FORMULAR TIL ANMELDELSE AF EN FUSION EFTER FORORDNING (EF) Nr. 139/2004

INDLEDNING

1.1.   Formålet med den korte CO-formular

Det fremgår af den korte CO-formular, hvilke oplysninger de anmeldende parter skal give, når de forelægger Europa-Kommissionen en anmeldelse af en planlagt fusion, virksomhedsovertagelse eller anden form for virksomhedssammenslutning, der sandsynligvis ikke vil skabe konkurrencemæssige problemer.

Når De udfylder denne korte CO-formular, bedes De være opmærksom på Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (38) (»fusionsforordningen«) og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (39) (»gennemførelsesforordningen«), som denne korte CO-formular er et bilag til. Disse forordninger og andre relevante dokumenter kan findes på Kommissionens Europa-websted under »Konkurrence«. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på de tilsvarende bestemmelser i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (40) (EØS-aftalen). Når denne korte CO-formular udfyldes, skal der desuden gøres opmærksom på Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner (41).

Generelt kan den korte CO-formular anvendes til anmeldelse af fusioner, når en af følgende betingelser er opfyldt:

1.

der er tale om et joint venture, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang opererer eller har planer om at operere inden for EØS-området. Dette er tilfældet, når:

a)

joint venture-selskabets omsætning og/eller omsætningen af de tildelte aktiviteter er på under 100 mio. EUR i EØS-området på anmeldelsestidspunktet, og

b)

de aktiver, der er overført til joint venture-selskabet, har en samlet værdi på under 100 mio. EUR i EØS-området på anmeldelsestidspunktet

2.

to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, forudsat at ingen af fusionsparterne er aktive på det samme produktmarked og det samme geografiske marked (42) eller på et produktmarked i tidligere eller senere led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer (43)  (44),

3.

to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, og:

a)

den samlede markedsandel for alle de fusionsparter, der opererer på det samme produktmarked og det samme geografiske marked (horisontale forbindelser), er mindre end 20 % (45), og

b)

ingen af de individuelle eller samlede markedsandele for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer (vertikale forbindelser), for noget niveau er på 30 % eller mere (46).

For så vidt angår betingelserne i punkt 3, litra a) og b), betragtes forbindelser, som kun finder sted mellem kontrolerhvervende virksomheder i de tilfælde, hvor der erhverves fælles kontrol, ikke som horisontale eller vertikale forbindelser i denne korte CO-formular, men kan behandles på samme måde som fusioner, hvor der opstår spørgsmål om samordning

4.

en part overtager enekontrollen over en virksomhed, som den i forvejen har fælles kontrol over.

Kommissionen kan også acceptere en kort CO-formular, når to eller flere af fusionsparterne indgår i et horisontalt forhold (47), forudsat at tilvæksten (»delta«) efter Herfindahl-Hirschman-indekset (HHI) som følge af fusionen er mindre end 150 (48), og parternes samlede markedsandel er på under 50 % (49). Kommissionen vil fra sag til sag afgøre, om der i betragtning af de særlige omstændigheder i den enkelte sag er tale om en sådant øget markedskoncentration, angivet ved HHI-delta, at en kort CO-formular kan accepteres. Det er mindre sandsynligt, at Kommissionen vil acceptere en kort CO-formular, hvis nogen af de særlige omstændigheder, der er nævnt i Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, gør sig gældende (50), f.eks. — men ikke kun — hvis koncentrationsgraden på markedet i forvejen er høj, i tilfælde af en planlagt fusion, hvorved en vigtig konkurrencefaktor fjernes, i tilfælde af en fusion mellem to vigtige innovatorer eller i tilfælde af en fusion, der involverer en virksomhed, som har lovende produkter under udvikling.

Kommissionen kan altid kræve en CO-formular, hvis det viser sig at betingelserne for anvendelse af den korte CO-formular ikke er opfyldt, eller, undtagelsesvis, hvis de er opfyldt, men Kommissionen alligevel beslutter, at en anmeldelse ved hjælp af CO-formularen er nødvendig, for at der kan foretages en passende undersøgelse af eventuelle konkurrenceproblemer.

Som eksempler på sager, hvor en anmeldelse på CO-formularen kan være nødvendig, kan nævnes fusioner, hvor det er vanskeligt at afgrænse de relevante markeder (f.eks. på nye markeder eller i tilfælde, hvor der ikke er nogen fast praksis), fusioner, hvor den ene part er en ny eller potentielt ny virksomhed på markedet eller en betydelig patenthaver, fusioner, hvor det er umuligt at fastslå parternes markedsandele tilstrækkeligt, fusioner på markeder med høje adgangsbarrierer, en høj koncentrationsgrad eller velkendte konkurrenceproblemer, fusioner, hvor mindst to fusionsparter opererer på nært beslægtede tilstødende markeder (51), og fusioner, hvor der opstår spørgsmål om samordning, som omhandlet i fusionsordningens artikel 2, stk. 4. Anmeldelse på CO-formularen kan også være nødvendig i det tilfælde, hvor den ene part erhverver enekontrol med et joint venture, hvor den i forvejen har fælles kontrol, hvor den overtagende part og joint venture-selskabet tilsammen har en stærk markedsstilling, eller joint venture-selskabet og den overtagende part har stærke markedsstillinger på vertikalt integrerede markeder (52).

1.2.   Ændring til normal procedure og anmeldelse ved hjælp af CO-formularen

Når Kommissionen vurderer, om en fusion kan anmeldes på den korte CO-formular, vil den sikre, at alle relevante forhold er fastlagt tilstrækkelig klart. Det er i denne forbindelse de anmeldende parters ansvar at give korrekte og fuldstændige oplysninger.

Hvis Kommissionen, efter at fusionen er anmeldt, konstaterer, at sagen ikke er velegnet til anmeldelse på den korte CO-formular, kan den kræve fuldstændig, eller eventuelt delvis, anmeldelse på CO-formularen. Dette kan være tilfældet:

a)

når det viser sig, at betingelserne for anvendelse af den korte CO-formular ikke er opfyldt

b)

når betingelserne for anvendelse af den korte CO-formular er opfyldt, men det alligevel viser sig nødvendigt, at der indgives en fuldstændig eller delvis anmeldelse på CO-formularen, for at der kan foretages en tilstrækkelig undersøgelse af, om der foreligger konkurrenceproblemer, eller for at det kan fastslås, at transaktionen er en fusion som omhandlet i fusionsforordningens artikel 3

c)

når den korte CO-formular indeholder urigtige eller vildledende oplysninger

d)

når en medlemsstat eller en EFTA-stat udtrykker begrundede betænkeligheder med hensyn til konkurrencen i forbindelse med den anmeldte fusion inden 15 arbejdsdage efter modtagelsen af en kopi af anmeldelsen, eller

e)

når tredjemand udtrykker begrundede betænkeligheder inden for den frist, Kommissionen har fastsat for fremsættelse af sådanne bemærkninger.

I sådanne tilfælde vil anmeldelsen kunne betragtes som ufuldstændig på væsentlige punkter i henhold til gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 2. Kommissionen vil omgående underrette de anmeldende parter eller deres repræsentanter derom skriftligt. Anmeldelsen anses først for indgivet på den dato, hvor alle de ønskede oplysninger er Kommissionen i hænde.

1.3.   Kontakter forud for anmeldelsen

Det erkendes, at de oplysninger, der anmodes om i denne korte CO-formular, kan være meget omfattende. Erfaringerne har dog vist, at det afhænger af sagens karakter, om Kommissionen har behov for samtlige oplysninger for at kunne foretage en tilstrækkelig undersøgelse af den planlagte fusion. Så hvis De mener, at nogle af de oplysninger, der anmodes om i denne korte CO-formular, ikke er nødvendige for, at Kommissionen kan undersøge sagen, opfordres De til at anmode Kommissionen om at dispensere fra pligten til at give visse oplysninger (se nærmere herom i indledningen i punkt 1.6, litra g).

I henhold til fusionsforordningen kan anmeldende parter til enhver tid anmelde en fusion, hvis anmeldelsen er fuldstændig. Muligheden for at etablere kontakter inden anmeldelsen er en tjeneste, der tilbydes af Kommissionen til de anmeldende parter på frivillig basis for at forberede den formelle fusionsundersøgelsesprocedure. Selv om de ikke er obligatoriske, kan det som sådan være særdeles nyttigt for både de anmeldende parter og Kommissionen, at der føres kontakter forud for anmeldelsen, således at man bl.a. kan få afklaret, hvilke oplysninger der nærmere bestemt kræves i en anmeldelse, og disse kontakter vil i langt de fleste tilfælde resultere i en betydelig reduktion af oplysningsmængden.

Idet det skal understreges, at det alene er op til parterne at beslutte, om de vil føre kontakter inden anmeldelsen, og hvornår anmeldelsen indgives, opfordres parterne således til på frivillig basis at konsultere Kommissionen om, hvorvidt de oplysninger, de vil lægge til grund for deres anmeldelse, er fyldestgørende. Ligeledes opfordres parter, der ønsker at indgive en anmeldelse på den korte CO-formular, til forinden at tage kontakt til Kommissionen for at drøfte, om sagen er af en sådan art, at den kan anmeldes på den korte CO-formular.

Anmeldende parter opfordres også til at etablere kontakter inden anmeldelsen, hvis de ønsker at indgive et kort CO-formular i situationer, hvor to eller flere af fusionsparterne indgår i et horisontalt forhold og som følge af fusionen har et HHI-delta-indeks på under 150.

Ikke desto mindre kan det forekomme, at kontakter forud for anmeldelsen, især indgivelsen af et udkast til anmeldelse, kan være mindre nyttige i de tilfælde, der henhører under punkt 5, litra b), i Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner. Der er dermed tale om de tilfælde, hvor parterne ikke er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked eller på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer. I så tilfælde kan de anmeldende parter foretrække at anmelde straks uden først at indgive et udkast til anmeldelse (53).

De anmeldende parter kan støtte sig til retningslinjerne for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer, »Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings«, fra Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (»GD for Konkurrence«), der er offentliggjort på GD for Konkurrences websted og fra tid til anden ajourføres. Disse retningslinjer indeholder vejledning vedrørende kontakter forud for anmeldelse og udarbejdelse af anmeldelser.

1.4.   Hvem skal anmeldelsen indgives af?

Når der er tale om en fusion efter fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), eller erhvervelse af fælles kontrol med en virksomhed efter fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), skal anmeldelsen indgives i fællesskab af alle fusionsparterne eller af alle de parter, der erhverver fælles kontrol (54).

Ved erhvervelse af kontrollerende interesser i en anden virksomhed, skal anmeldelsen indgives af den part, der erhverver disse interesser.

I tilfælde af et offentligt overtagelsestilbud skal anmeldelsen indgives af tilbudsgiveren.

De anmeldende parter er hver især ansvarlige for, at deres oplysninger er korrekte.

1.5.   Oplysninger, der skal afgives

Der er forskellige dele i denne korte CO-formular, der skal udfyldes, afhængigt af årsagerne (55) til, at fusionen opfylder betingelserne for forenklet behandling og anmeldelse på den korte CO-formular:

a)

Del 1, 2, 3, 4, 5 og 10 skal udfyldes i alle tilfælde. Del 9 skal udfyldes i tilfælde af et joint venture.

b)

Hvis fusionen medfører et eller flere indberetningspligtige markeder (56), skal del 6 og 7 udfyldes.

c)

Hvis fusionen ikke medfører et eller flere indberetningspligtige markeder (57), skal del 8 udfyldes; i så fald er det ikke nødvendigt at udfylde del 6 og 7.

1.6.   Kravet om en korrekt og fuldstændig anmeldelse

Alle oplysninger, der anmodes om i denne korte CO-formular, skal være korrekte og fuldstændige. Oplysningerne skal gives i den relevante del i denne korte CO-formular.

De bør især være opmærksom på følgende:

a)

Efter fusionsforordningens artikel 10, stk. 1, og gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 2 og 4, begynder de frister i fusionsforordningen, der er knyttet til anmeldelsen, ikke at løbe, før alle de oplysninger, der skal gives ved anmeldelsen, er Kommissionen i hænde. Dette krav skal sikre, at Kommissionen er i stand til at vurdere den anmeldte fusion inden for de strenge frister, der er fastsat i fusionsforordningen.

b)

Den eller de anmeldende parter skal under udarbejdelsen af anmeldelsen kontrollere, at de kontaktpersoners navne, telefonnumre, faxnumre og e-mailadresser, der meddeles Kommissionen, er nøjagtige, relevante og ajourførte (58).

c)

Ukorrekte eller vildledende oplysninger i anmeldelsen betragtes som ufuldstændige oplysninger (gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 4).

d)

Hvis en anmeldelse er ufuldstændig, meddeler Kommissionen omgående de anmeldende parter eller deres repræsentanter dette skriftligt. Anmeldelsen anses først for at være indgivet den dag, hvor de fuldstændige og korrekte oplysninger er Kommissionen i hænde (fusionsforordningens artikel 10, stk. 1, og gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 2 og 4).

e)

Efter fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra a), kan anmeldende parter, som enten forsætligt eller uagtsomt fremsætter urigtige eller forvanskede oplysninger, få pålagt bøder på op til 1 % af den deltagende virksomheds samlede omsætning. Desuden kan Kommissionen efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 3, litra a), og artikel 8, stk. 6, litra a), tilbagekalde sin afgørelse om, at en anmeldt fusion er forenelig, når den bygger på urigtige oplysninger, som en af virksomhederne er ansvarlig for.

f)

De kan skriftligt anmode Kommissionen om at godkende en ufuldstændig anmeldelse, selv om nogle af de oplysninger, der kræves i denne formular, mangler, hvis alle eller nogle af disse oplysninger ikke er rimeligt tilgængelige for Dem (f.eks. fordi der ikke foreligger oplysninger om en målvirksomhed i forbindelse med en fjendtlig overtagelse).

Kommissionen vil overveje en sådan anmodning, forudsat at De giver en begrundelse for, at oplysningerne mangler samt besvarer spørgsmålene efter Deres bedste skøn med angivelse af, hvorpå Deres skøn er baseret. Desuden bedes De så vidt muligt angive, hvor Kommissionen eventuelt vil kunne fremskaffe de oplysninger, som De ikke har været i stand til at give.

g)

I overensstemmelse med gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 2, kan Kommissionen dispensere fra forpligtelsen til at give en bestemt oplysning i anmeldelsen, herunder dokumenter, eller fra andre krav, der er angivet i denne korte CO-formular, hvis Kommissionen finder, at det for undersøgelsen af sagen ikke er nødvendigt, at de pågældende forpligtelser eller krav er opfyldt. Derfor kan De før anmeldelsen skriftligt anmode Kommissionen om at dispensere fra forpligtelsen til at give sådanne oplysninger, hvis De finder, at de pågældende oplysninger ikke er nødvendige for Kommissionens undersøgelse af sagen.

Anmodninger om dispensation bør indgives samtidig med et udkast til kort CO-formular, således at Kommissionen kan afgøre, hvorvidt de oplysninger, der anmodes om dispensation for, er nødvendige for undersøgelsen af sagen. Der bør anmodes om dispensation enten i selve udkastet til den korte CO-formular eller ved hjælp af en e-mail eller et brev til den ansvarlige sagsbehandler og/eller kontorchef.

Kommissionen behandler anmodninger om dispensation, hvis der er givet passende begrundelser for, at de pågældende oplysninger ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen. Anmodninger om dispensation behandles i forbindelse med gennemgangen af et udkast til den korte CO-formular. Derfor vil GD for Konkurrence i overensstemmelse med sine retningslinjer for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer almindeligvis have brug for fem arbejdsdage til at besvare anmodninger om dispensation.

For at undgå tvivl skal det bemærkes, at det forhold, at der ikke henvises til en del i indledningens punkt 1.5, eller det forhold, at Kommissionen i medfør af punkt 1.6 kan have accepteret, at en specifik oplysning, der kræves på denne korte CO-formular, ikke er nødvendig for den fuldstændige anmeldelse af en fusion (ved anvendelse af den korte CO-formular), ikke på nogen måde hindrer Kommissionen i at kræve oplysningerne på ethvert tidspunkt, især inden for rammerne af en anmodning om oplysninger i henhold til fusionsforordningens artikel 11.

1.7.   Hvordan indgives anmeldelsen?

Anmeldelsen skal indgives på et af Unionens officielle sprog. Dette sprog vil derefter under sagens behandling blive benyttet over for alle anmeldende parter. Når anmeldelsen indgives i overensstemmelse med artikel 12 i protokol nr. 24 til EØS-aftalen på en af EFTA-staternes officielle sprog, og det pågældende sprog ikke er et af Unionens officielle sprog, skal der vedlægges en oversættelse af anmeldelsen til et af Unionens officielle sprog.

Ved de oplysninger, der skal gives i denne korte CO-formular, bedes De følge den opdeling i dele og punkter, der er benyttet i denne korte CO-formular, underskrive erklæringen i del 10 og vedlægge de tilhørende bilag. Originaleksemplaret af den korte CO-formular skal være underskrevet af de personer, der er bemyndiget til at handle på vegne af de enkelte anmeldende parter, eller af en eller flere bemyndigede eksterne repræsentanter for den eller de anmeldende parter. Ved besvarelsen af del 7 i denne korte CO-formular opfordres de anmeldende parter til at overveje, om det af klarhedshensyn vil være bedst at behandle disse dele hver for sig, eller om de kan behandles sammen for hvert enkelt indberetningspligtigt marked (eller for hver gruppe indberetningspligtige markeder).

For klarhedens skyld kan en række oplysninger gives som bilag. Det er dog vigtigt, at alle væsentlige oplysninger, især oplysninger om parternes og deres største konkurrenters markedsandele, gives i selve denne korte CO-formular. Bilag til denne korte CO-formular bør kun benyttes til at supplere de oplysninger, der gives i selve den korte CO-formular.

Oplysninger om kontaktpersoner skal gives i en form, som GD for Konkurrence fastlægger på sit websted. For at undersøgelsen kan gennemføres korrekt, er det vigtigt, at oplysningerne om kontaktpersoner er nøjagtige. Hvis der er mange ukorrekte oplysninger om kontaktpersoner, kan det medføre, at anmeldelsen erklæres ufuldstændig.

Bilag indsendes på originalsproget, og når dette ikke er et af Unionens officielle sprog, skal de oversættes til sagsbehandlingssproget (gennemførelsesforordningens artikel 3, stk. 4).

Bilag skal være originaldokumenter eller kopier af originaldokumenterne. I sidstnævnte tilfælde skal anmelderen bekræfte, at de er ægte og fuldstændige.

Der indsendes ét originaleksemplar samt det påkrævede antal kopier af den korte CO-formular og af alle tilhørende bilag til Kommissionens GD for Konkurrence. Kommissionen har offentliggjort det antal og format (papirudgave og/eller elektronisk format) af kopier, der kræves, i Den Europæiske Unions Tidende samt på GD for Konkurrences websted.

Anmeldelsen indsendes til den adresse, der er omhandlet i gennemførelsesforordningens artikel 23, stk. 1. Denne adresse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og kan findes på GD for Konkurrences websted. Anmeldelsen skal indgives til Kommissionen på arbejdsdage, som defineret i gennemførelsesforordningens artikel 24, i de åbningstider, der er anført på GD for Konkurrences websted. De sikkerhedsinstrukser, der er anført på GD for Konkurrences websted, skal overholdes.

Alle elektroniske kopier af den korte CO-formular og tilhørende bilag skal indgives i en brugbar og søgbar form som specificeret på GD for Konkurrences websted.

1.8.   Tavshedspligt

I henhold til artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fusionsforordningens artikel 17, stk. 2, samt de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (59) må Kommissionen, medlemsstaterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staterne, deres tjenestemænd og andre ansatte ikke videregive oplysninger, som de har fået kendskab til i medfør af forordningen, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Det samme princip gælder også med hensyn til fortrolige oplysninger i forholdet mellem anmeldende parter.

Hvis De mener, at det vil skade Deres interesser, såfremt nogen af de oplysninger, De anmodes om at give, offentliggøres eller på anden måde videregives til andre, bør De fremsende disse oplysninger særskilt og klart angive »Forretningshemmeligheder« på hver side. Desuden bedes De begrunde, hvorfor disse oplysninger ikke må videregives eller offentliggøres.

Ved fusioner eller fælles overtagelser eller i andre tilfælde, hvor anmeldelsen indgives af mere end en af parterne, kan forretningshemmeligheder fremsendes separat og omtales i anmeldelsen som bilag. Alle sådanne bilag skal være medsendt, for at anmeldelsen kan betragtes som fuldstændig.

1.9.   Definitioner og instrukser med hensyn til udfyldelse af denne korte CO-formular

Anmeldende part(er): I tilfælde, hvor en anmeldelse kun indgives af den ene af de deltagende virksomheder, dækker udtrykket »anmeldende part(er)« kun den virksomhed, der faktisk indgiver anmeldelsen.

Fusionspart(er): Herved forstås både den overtagende og den overtagne part ved virksomhedsovertagelser og alle fusionsparterne ved fusioner, herunder alle virksomheder, hvori der erhverves kontrollerende interesser, eller som er genstand for et offentligt overtagelsestilbud.

Medmindre andet er angivet, omfatter begreberne anmeldende part(er) og fusionspart(er) også alle de virksomheder, der tilhører de samme koncerner som disse parter.

År: Hver gang ordet »år« benyttes i denne korte CO-formular, skal det forstås som kalenderåret, medmindre andet er angivet. Alle de oplysninger, der anmodes om i denne korte CO-formular, skal gives for det år, der gik forud for anmeldelsesåret, medmindre andet er angivet.

De finansielle oplysninger, der skal gives i del 4, skal udtrykkes i euro omregnet efter gennemsnitskurserne i de pågældende år eller andre relevante perioder.

Alle henvisninger til retsforskrifter i denne korte CO-formular refererer til de relevante artikler og stykker i fusionsforordningen, medmindre andet er angivet.

1.10.   Internationalt samarbejde mellem Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder

Kommissionen opfordrer de deltagende virksomheder til at lette det internationale samarbejde mellem Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder, der efterprøver den samme fusion. Det er Kommissionens erfaring, at et godt samarbejde mellem Kommissionen og konkurrencemyndighederne i jurisdiktioner uden for EØS er til stor gavn for de deltagende virksomheder. Med henblik herpå opfordrer Kommissionen de anmeldende parter til sammen med denne korte CO-formular at indsende en liste over de jurisdiktioner uden for EØS, hvor fusionen i henhold til fusionskontrolreglerne skal godkendes, før eller efter at den fuldføres.

1.11.   Oplysninger til medarbejdere og deres repræsentanter

Kommissionen skal gøre opmærksom på, at fusionsparterne i henhold til EU-retten og/eller national lovgivning kan være pålagt en informations- og høringspligt over for medarbejderne og/eller deres repræsentanter med hensyn til fusionsaktiviteter.

DEL 1

Beskrivelse af fusionen

1.1.

Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af fusionsparterne, fusionens art (f.eks. fusion, overtagelse eller joint venture), de anmeldende parters aktivitetsområder, de markeder, hvor fusionen vil få virkninger (herunder de vigtigste indberetningspligtige markeder (60)), og den strategiske og økonomiske begrundelse for fusionen.

1.2.

Giv en ikke-fortrolig oversigt (på højst 500 ord) over oplysningerne i punkt 1.1. Denne oversigt vil blive offentliggjort på GD for Konkurrences websted på anmeldelsestidspunktet. Den skal udformes således, at den ikke indeholder fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder.

1.3.

Gør rede for grundene til, at fusionen opfylder betingelserne for forenklet behandling med henvisning til de relevante bestemmelser i Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.

DEL 2

Oplysninger om parterne

For hver anmeldende part samt for hver enkelt anden fusionspart (61) angives:

2.1.1.

virksomhedens navn

2.1.2.

kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og stilling; den anførte adresse skal være en adresse, hvortil der kan sendes dokumenter og især Kommissionens afgørelser og andre proceduredokumenter, og den anførte kontaktperson skal anses for at være bemyndiget til at modtage forkyndelser

2.1.3.

hvis der udpeges en eller flere bemyndigede eksterne repræsentanter for virksomheden, den eller de repræsentanter, til hvilke dokumenter og især Kommissionens afgørelser og andre proceduredokumenter kan sendes:

2.1.3.1.

hver enkelt repræsentants navn, adresse, hvortil der kan sendes dokumenter, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og stilling, og

2.1.3.2.

originaleksemplaret af et skriftligt bevis for, at den enkelte bemyndigede eksterne repræsentant er bemyndiget til at handle (baseret på modellen til fuldmagt på GD for Konkurrences websted).

DEL 3

Fusionens art og ejer- og kontrolfohold  (62)

De oplysninger, der skal gives i denne del, kan ledsages af organigrammer eller diagrammer, der viser strukturen i virksomhedernes ejer- og kontrolforhold før og efter fusionen.

3.1.

Beskriv den anmeldte fusions art, med henvisning til de relevante kriterier i fusionsforordningen og Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion (63):

3.1.1.

angiv de virksomheder eller personer, der alene eller i fællesskab kontrollerer hver af de deltagende virksomheder direkte eller indirekte, og beskriv ejer- og kontrolforholdene for hver af de deltagende virksomheder før fusionen

3.1.2.

oplys, om den planlagte fusion er:

i)

en fuldstændig fusion

ii)

en erhvervelse af enekontrol eller fælles kontrol eller

iii)

en kontrakt eller et andet middel, der fører til direkte eller indirekte kontrol som defineret i fusionsforordningens artikel 3, stk. 2, eller

iv)

erhvervelse af fælles kontrol i et selvstændigt fungerende joint venture, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 4, og i givet fald grundene til, at joint venture-selskabet anses for at være selvstændigt fungerende (64).

3.1.3.

gør rede for, hvordan fusionen vil blive gennemført (f.eks. ved indgåelse af en aftale, gennem iværksættelse af et offentligt overtagelsestilbud osv.)

3.1.4.

oplys med henvisning til fusionsforordningens artikel 4, stk. 1, om et af følgende forhold gør sig gældende på anmeldelsestidspunktet:

i)

der er indgået en aftale

ii)

der er erhvervet en kontrollerende interesse

iii)

(det tilsigtes at iværksætte) der er fremsat et offentligt overtagelsestilbud, eller

iv)

de deltagende virksomheder har godtgjort, at de i god tro har til hensigt at indgå en aftale.

3.1.5.

oplys, hvornår væsentlige formaliteter til gennemførelse af fusionen ventes gennemført

3.1.6.

gør rede for ejer- og kontrolforholdene for hver af de deltagende virksomheder efter fusionen.

3.2.

Beskriv den økonomiske baggrund for fusionen.

3.3.

Angiv transaktionens værdi (købsprisen (eller alle de involverede aktivers værdi); angiv, om denne har form af egenkapital, likvide midler eller andre aktiver).

3.4.

Angiv, om nogen af parterne har modtaget støtte af økonomisk eller anden art fra offentlige myndigheder — i så fald angives støttens art og størrelse.

DEL 4

Omsætning

For hver af de deltagende virksomheder gives følgende oplysninger for det seneste regnskabsår (65):

4.1.

omsætning på verdensplan

4.2.

omsætning inden for Unionen

4.3.

omsætning inden for EØS (Unionen og EFTA)

4.4.

omsætning i hver enkelt medlemsstat (anfør eventuel medlemsstat, hvor mere end to tredjedele af omsætningen inden for Unionen realiseres)

4.5.

omsætning inden for EFTA

4.6.

omsætning i hver enkelt EFTA-stat (anfør eventuel EFTA-stat, hvor mere end to tredjedele af omsætningen inden for EFTA realiseres; angiv også, om de deltagende virksomheders omsætning på EFTA-staternes område tilsammen udgør mindst 25 % af deres samlede omsætning inden for EØS-området).

Omsætningsdataene skal indberettes ved at udfylde Kommissionens skemamodel, som findes på GD for Konkurrences websted.

DEL 5

Bilag

De anmeldende parter skal medsende:

5.1.

kopi af de endelige eller seneste udgaver af alle dokumenter vedrørende fusionen, uanset om den finder sted i henhold til aftale mellem fusionsparterne, gennem erhvervelse af kontrollerende interesser eller efter et offentligt overtagelsestilbud, og

5.2.

en angivelse af den eventuelle internetadresse, hvor der er adgang til alle fusionsparternes seneste årsberetninger og -regnskaber, eller, hvis en sådan internetadresse ikke findes, kopier af fusionsparternes seneste årsberetninger og -regnskaber.

5.3.

Følgende oplysninger skal kun fremsendes i de tilfælde, hvor fusionen medfører et eller flere indberetningspligtige markeder i EØS: kopier af alle redegørelser, der er udarbejdet af eller til eller er modtaget af et medlem af direktionen eller bestyrelsen, alt efter hvad der i lyset af ledelsesstrukturen er relevant, eller enhver anden, som udøver, har fået uddelegeret eller er blevet betroet tilsvarende funktioner, eller til hvem sådanne funktioner er blevet uddelegeret eller overdrages) eller generalforsamlingen, med en analyse af den anmeldte fusion.

Der skal forelægges en liste over de i dette punkt 5.3 nævnte dokumenter med angivelse for hvert dokument af tidspunktet for udarbejdelsen samt navn og stilling på adressaten eller adressaterne.

DEL 6

Markedsdefinitioner

Denne del skal udfyldes for fusioner, der medfører et eller flere indberetningspligtige markeder (66).

6.1.   Markedsdefinitioner

Det er de relevante produktmarkeder og geografiske markeder, der danner grundlaget for vurderingen af den nye enheds markedsstyrke efter fusionen (67).

De oplysninger, der ønskes i denne korte CO-formular, gives af den eller de anmeldende parter på basis af følgende definitioner:

6.1.1.   Relevante produktmarkeder

Ved et relevant produktmarked forstås markedet for alle de varer og/eller tjenesteydelser, som forbrugerne betragter som indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. Et relevant produktmarked kan i visse tilfælde bestå af flere varer og/eller tjenesteydelser, som i vid udstrækning frembyder identiske fysiske eller tekniske egenskaber og er indbyrdes substituerbare.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante produktmarked, indgår en analyse af, hvorfor de pågældende produkter eller tjenesteydelser henføres til dette marked, og hvorfor andre ikke henføres hertil, på grundlag af definitionen og under hensyn til f.eks. substituerbarhed, priser, krydspriselasticitet på efterspørgselssiden eller andre relevante faktorer (f.eks. udbudssubstitution).

6.1.2.   Relevante geografiske markeder

Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder udbyder og efterspørger de pågældende varer og tjenesteydelser, hvor konkurrencevilkårene er tilstrækkeligt homogene, og som kan adskilles fra tilgrænsende geografiske områder på grund af især væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante geografiske marked, indgår de pågældende varers eller tjenesteydelsers art og egenskaber, adgangsbarrierer, forbrugerpræferencer, betydelige forskelle i virksomhedernes markedsandele i dette og tilgrænsende geografiske områder eller væsentlige prisforskelle.

6.2.   Indberetningspligtige markeder

I forbindelse med de oplysninger, der kræves i denne korte CO-formular, betragtes alle de relevante produktmarkeder og geografiske markeder samt andre plausible relevante produktmarkeder og geografiske markeder (68) inden for EØS som indberetningspligtige markeder, når:

a)

to eller flere af fusionsparterne (når der er tale om erhvervelse af fælles kontrol i et joint venture, joint venture-selskabet og mindst én af de overtagende parter) opererer på det samme relevante marked (horisontale forbindelser)

b)

en eller flere af fusionsparterne (når der er tale om erhvervelse af fælles kontrol i et joint venture, joint venture-selskabet og mindst én af de overtagende parter) opererer på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et marked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, uanset om der består et leverandør/kundeforhold mellem fusionsparterne eller ej (vertikale forbindelser).

På grundlag af de markedsdefinitioner, der er fastlagt i del 6, anføres samtlige indberetningspligtige markeder.

Hvis fusionen er omfattet af punkt 5, litra c), i Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, skal De bekræfte, at der ikke findes nogen berørte markeder som defineret i den korte CO-formular i punkt 6.3. under nogen form for plausibel afgrænsning af produktmarked og geografisk marked.

DEL 7

Markedsoplysninger

Denne del skal udfyldes for fusioner, der medfører et eller flere indberetningspligtige markeder.

7.1.

For hvert indberetningspligtigt marked, der er beskrevet i del 6, gives følgende oplysninger for det år, der går forud for transaktionen:

7.1.1.

for hver af fusionsparterne, arten af virksomhedens aktiviteter, de vigtigste aktive datterselskaber og/eller mærker, produktbetegnelser og/eller varemærker, der anvendes på hvert af disse markeder

7.1.2.

et skøn over den samlede omsætning på markedet målt i værdi (euro) og volumen (antal enheder) (69) med oplysning om, hvorpå disse beregninger er baseret, og hvorfra de stammer, så vidt muligt vedlagt dokumentation

7.1.3.

hver af fusionsparternes omsætning i værdi og volumen samt et skøn over markedsandelene med angivelse af, om der er sket væsentlige ændringer i salgs- og markedsandelene i de seneste tre regnskabsår, og

7.1.4.

for horisontale og vertikale forbindelser et skøn over de tre største konkurrenters markedsandel i værdi (og, hvis det er relevant, volumen) (med angivelse af grundlaget for disse skøn). Navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse på chefen for den juridiske afdeling (eller andre, der udøver tilsvarende funktioner, eller, hvis der ikke findes sådanne personer, den administrerende direktør) for disse konkurrenter.

7.2.

Hvis fusionen er omfattet af punkt 6 i Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, skal der for hvert indberetningspligtigt marked, hvor parterne tilsammen har en horisontal markedsandel på 20 % eller derover, gøres rede for følgende:

7.2.1.

Angiv, om nogen af de særlige omstændigheder, der er anført i punkt 20 i Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner (70), gør sig gældende; der skal især gøres rede for graden af markedskoncentration, hvorvidt den planlagte fusion vil kombinere vigtige innovatorer, hvorvidt den planlagte fusion vil fjerne en vigtig konkurrencefaktor, og om den planlagte fusion involverer en virksomhed, som har lovende produkter under udvikling.

7.2.2.

Angiv hver af fusionsparternes omsætning i værdi og volumen samt et skøn over markedsandelene for hvert af de seneste 3 år.

7.2.3.

For hver fusionspart gives en kort beskrivelse af:

7.2.3.1.

forsknings- og udviklingsintensiteten (71)

7.2.3.2.

de vigtigste innovationer i produkter og/eller tjenesteydelser, der er bragt på markedet i de seneste 3 år, produkter under udvikling, som vil blive bragt på markedet i løbet af de næste 3 år, samt betydelige intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes eller kontrolleres.

DEL 8

Målvirksomhedens aktiviteter, hvis der ikke er nogen indberetningspligtige markeder

Denne del skal udfyldes for fusioner, der ikke medfører nogen indberetningspligtige markeder.

8.1.   Forretningsaktiviteter hos den eller de parter, der erhverver kontrol

For hver af de parter, der erhverver kontrol, beskrives arten af virksomhedens aktiviteter.

8.2.   Målvirksomhedens forretningsaktiviteter

8.2.1.

Gør rede for de eksisterende og fremtidige forretningsaktiviteter hos den eller de virksomheder, som der erhverves kontrol over.

8.2.2.

I tilfælde af et joint venture uden nogen faktiske eller planlagte aktiviteter inden for EØS-området som omhandlet i punkt 5, litra a), i Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, er det tilstrækkeligt at redegøre for:

8.2.2.1.

de produkter eller tjenesteydelser, som joint venture-selskabet på nuværende tidspunkt og fremover tilbyder, og

8.2.2.2.

hvorfor joint venture-selskabet ikke ville have nogen direkte eller indirekte virkninger for markeder inden for EØS.

8.3.   Ingen indberetningspligtige markeder

Angiv venligst, hvorfor De finder, at den planlagte fusion ikke medfører noget indberetningspligtigt marked i EØS.

DEL 9

Et joint venture-selskabs samarbejdsmæssige virkninger

Hvis der er tale om et joint venture med henblik på fusionsforordningens artikel 2, stk. 4, besvares følgende spørgsmål:

a)

Bibeholder to eller flere moderselskaber i væsentlig grad aktiviteter på samme marked som joint venture-selskabet eller på et marked i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til dette marked eller på et nært beslægtet tilstødende marked? (72)

I bekræftende fald angives for hvert af de her omhandlede markeder:

i)

hvert moderselskabs omsætning i det foregående regnskabsår

ii)

den økonomiske betydning af joint venture-selskabets aktiviteter i relation til denne omsætning

iii)

hvert moderselskabs markedsandel.

b)

Hvis svaret på litra a) er bekræftende og De mener, at kriterierne i artikel 101, stk. 1, i TEUF og i givet fald de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (73) ikke er opfyldt, bedes De begrunde det.

c)

Uanset svarene på litra a) og b) og for at sikre, at Kommissionen kan foretage en fuldstændig vurdering af sagen, bedes De, hvis De finder, at kriterierne i artikel 101, stk. 3, i TEUF og eventuelt de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (74) finder anvendelse, forklare, hvorfor det er tilfældet. Efter artikel 101, stk. 3, i TEUF kan artikel 101, stk. 1, erklæres uanvendelig, hvis transaktionen:

i)

bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling

ii)

sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved

iii)

ikke pålægger de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål, og

iv)

ikke giver disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.

DEL 10

Erklæring

Anmeldelsen afsluttes med følgende erklæring, der skal underskrives af alle de anmeldende parter eller på disses vegne:

»De anmeldende parter erklærer, at oplysningerne i denne meddelelse efter deres bedste overbevisning er sande, korrekte og fuldstændige, at der er medsendt ægte og fuldstændige kopier af alle de bilag, som kræves indsendt ifølge den korte CO-formular, at alle skøn er angivet som værende skøn og foretaget efter bedste overbevisning på grundlag af alle kendte forhold, og at alle antagelser er fremsat i god tro.

Undertegnede er bekendte med fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra a).«

BILAG III

RS-FORMULAR

(RS = begrundet erklæring i henhold til artikel 4, stk. 4 og 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004)

RS-FORMULAR TIL BEGRUNDEDE ERKLÆRINGER

I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, STK. 4 OG 5, I FORORDNING (EF) Nr. 139/2004

INDLEDNING

1.1.   RS-formularens formål

Det fremgår af denne RS-formular, hvilke oplysninger parterne skal give, når de før anmeldelsen af en fusion indsender en begrundet erklæring om henvisning af sagen efter artikel 4, stk. 4 eller 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (75) (»fusionsforordningen«).

Deres opmærksomhed henledes på fusionsforordningen og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (76) (»gennemførelsesforordningen«), hvortil denne RS-formular er knyttet som bilag. Disse forordninger og andre relevante dokumenter kan findes på Kommissionens Europa-websted under »Konkurrence«. Opmærksomheden henledes desuden på de tilsvarende bestemmelser i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (77) (EØS-aftalen).

Det erkendes, at de oplysninger, der anmodes om i denne RS-formular, kan være meget omfattende. Erfaringerne har dog vist, at det afhængigt af sagens karakter ikke altid er nødvendigt med samtlige oplysninger til indgivelse af en korrekt begrundet erklæring. Så hvis De mener, at nogle af de oplysninger, der anmodes om i RS-formularen, ikke er nødvendige for indgivelsen af en begrundet erklæring i Deres tilfælde, opfordres De til at anmode Kommissionen om at dispensere fra pligten til at give visse oplysninger. Se nærmere herom i denne indledning i punkt 1.3., litra e).

Muligheden for at etablere forudgående kontakter er en tjeneste, der tilbydes af Kommissionen til de parter, der indsender en erklæring, på frivillig basis for at forberede den formelle indgivelse af denne RS-formular. Det er særdeles nyttigt for både de parter, der indsender en erklæring, og for Kommissionen, at der etableres forudgående kontakter, således at man kan få afklaret, hvilke oplysninger der nærmere bestemt kræves i en begrundet erklæring, og det vil i langt de fleste tilfælde resultere i en betydelig reduktion af oplysningsmængden. Parterne opfordres derfor til frivilligt at konsultere Kommissionen og den (de) relevante medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) om, hvorvidt de oplysninger, de vil lægge til grund for deres begrundede erklæring, er fyldestgørende.

Parterne kan støtte sig til retningslinjerne for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer, »Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings«, fra Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (»GD for Konkurrence«), der er offentliggjort på GD for Konkurrences websted og fra tid til anden ajourføres, og som indeholder vejledning vedrørende forudgående kontakter og forberedelse af anmeldelser og begrundede erklæringer.

1.2.   Personer, der har ret til at indgive en begrundet erklæring

Når der er tale om en fusion efter fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), eller erhvervelse af fælles kontrol med en virksomhed efter fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), skal den begrundede erklæring indgives i fællesskab af alle fusionsparterne eller af alle de parter, der erhverver fælles kontrol.

Ved erhvervelse af kontrollerende interesser i en anden virksomhed, skal den begrundede erklæring indgives af den part, der erhverver disse interesser.

I tilfælde af et offentligt overtagelsestilbud skal den begrundede erklæring indgives af tilbudsgiveren.

De parter, der indgiver en begrundet erklæring, er hver især ansvarlige for, at deres oplysninger er korrekte.

1.3.   Kravet om en korrekt og fuldstændig begrundet erklæring

Alle oplysninger, der anmodes om, i denne RS-formular, skal være korrekte og fuldstændige. Oplysningerne skal gives i den relevante del i denne RS-formular.

Ukorrekte eller vildledende oplysninger i den begrundede erklæring betragtes som ufuldstændige oplysninger (gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 4).

De bør især være opmærksomme på følgende:

a)

I henhold til fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 og 5, skal Kommissionen omgående videresende begrundede erklæringer til medlemsstaterne og EFTA-staterne. Fristen for behandling af en begrundet erklæring regnes fra det tidspunkt, hvor den (de) pågældende medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) modtager erklæringen. Afgørelsen om at tilslutte sig den begrundede erklæring eller ej vil normalt blive truffet på grundlag af de oplysninger, den indeholder, uden at de involverede myndigheder foretager yderligere undersøgelser.

b)

De parter, der indsender den begrundede erklæring, skal derfor under udarbejdelsen af den påse, at alle oplysninger og argumenter, som de lægger til grund, er tilstrækkelig underbygget af uafhængige kilder.

c)

Efter fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra a), kan parter, der forsætligt eller uagtsomt giver urigtige eller forvanskede oplysninger, pålægges bøder på op til 1 % af den deltagende virksomheds samlede omsætning.

d)

I overensstemmelse med gennemførelsesforordningen kan Kommissionen dispensere fra forpligtelsen til at give en bestemt oplysning i den begrundede erklæring eller fra andre krav, der er anført i denne RS-formular. Derfor kan De skriftligt anmode Kommissionen om at dispensere fra forpligtelsen til at give sådanne oplysninger, hvis oplysningerne ikke er rimeligt tilgængelige for Dem (f.eks. fordi der ikke foreligger oplysninger om en målvirksomhed i forbindelse med en fjendtlig overtagelse).

Anmodninger om dispensation bør indgives samtidig med udkastet til RS-formular. Der bør anmodes om dispensation enten i selve udkastet til RS-formularen eller ved hjælp af en e-mail eller et brev til den ansvarlige sagsbehandler og/eller kontorchef.

Kommissionen vil overveje en sådan anmodning om dispensation, forudsat at De giver en begrundelse for, hvorfor de pågældende oplysninger mangler, samt besvarer spørgsmålene efter Deres bedste skøn med angivelse af, hvorpå Deres skøn er baseret. De bedes desuden så vidt muligt angive, hvor Kommissionen eller den (de) pågældende medlemsstater(er) eller EFTA-stat(er) eventuelt vil kunne få de oplysninger, som De ikke har været i stand til at give.

Anmodninger om dispensation behandles i overensstemmelse med GD for Konkurrences retningslinjer for god praksis i forbindelse med EU’s fusionskontrolprocedurer, og GD for Konkurrence vil almindeligvis have brug for fem arbejdsdage til at besvare en anmodning om dispensation.

e)

I overensstemmelse med gennemførelsesforordningen kan Kommissionen dispensere fra forpligtelsen til at give en bestemt oplysning i den begrundede erklæring eller fra andre krav, der er anført i denne RS-formular, hvis Kommissionen finder, at det for behandlingen af anmodningen om henvisning før anmeldelse ikke er nødvendigt, at de pågældende forpligtelser eller krav er opfyldt. Derfor kan De skriftligt anmode Kommissionen om at dispensere fra forpligtelsen til at give sådanne oplysninger, hvis De mener, at en konkret oplysning, der anmodes om på denne RS-formular, ikke er nødvendig for Kommissionens eller den (de) pågældende medlemsstat(er)s eller EFTA-stat(er)s behandling af anmodningen om henvisning før anmeldelse.

Anmodninger om dispensation bør indgives samtidig med udkastet til RS-formular, således at Kommissionen kan afgøre, hvorvidt de oplysninger, der anmodes om dispensation for, er nødvendige for behandlingen af anmodningen om henvisning før anmeldelse. Der bør anmodes om dispensation enten i selve udkastet til RS-formularen eller ved hjælp af en e-mail eller et brev til den ansvarlige sagsbehandler og/eller kontorchef.

Kommissionen vil behandle sådanne anmodninger om dispensation, forudsat at De giver passende begrundelser for, hvorfor den pågældende oplysning ikke er nødvendig for behandlingen af Deres anmodning om henvisning før anmeldelsen. Kommissionen kan konsultere den (de) pågældende medlemsstat(er)s eller EFTA-stat(er)s myndigheder, inden den beslutter, om den skal efterkomme en sådan anmodning.

Anmodninger om dispensation behandles i overensstemmelse med GD for Konkurrences retningslinjer for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer, og GD for Konkurrence vil almindeligvis have brug for fem arbejdsdage til at besvare en anmodning om dispensation.

For at undgå tvivl skal det bemærkes, at det forhold, at Kommissionen kan have accepteret, at specifikke oplysning, der kræves på denne RS-formular, ikke er nødvendig for den fuldstændige begrundede erklæring i forbindelse med en fusion, ikke på nogen måde hindrer Kommissionen i at kræve disse specifikke oplysninger på ethvert tidspunkt, især inden for rammerne af en anmodning om oplysninger i henhold til fusionsforordningens artikel 11.

1.4.   Hvordan indgives den begrundede erklæring?

Den begrundede erklæring skal indgives på et af Unionens officielle sprog. Dette sprog vil derefter under sagens behandling blive benyttet over for alle de parter, der har indgivet erklæringen.

For at gøre det lettere for medlemsstaternes og EFTA-staternes myndigheder at behandle RS-formularen opfordres parterne kraftigt til at forelægge Kommissionen en oversættelse af deres begrundede erklæring til et eller flere sprog, der forstås af samtlige modtagere af oplysningerne. Når der anmodes om henvisning til en eller flere medlemsstater eller EFTA-stater, opfordres parterne kraftigt til at vedlægge en kopi af anmodningen på det (de) officielle sprog i den (de) medlemsstat(er) og EFTA-stat(er), hvortil sagen ønskes henvist.

Ved de oplysninger, der skal gives, bedes De følge den opdeling i dele og punkter, der er benyttet i denne formular, underskrive erklæringen sidst i RS-formularen og vedlægge de tilhørende bilag. Originaleksemplaret af RS-formularen skal være underskrevet af de personer, der er bemyndiget til at handle på vegne af den eller de parter, der indsender en erklæring, eller af en eller flere bemyndigede eksterne repræsentanter for den eller de parter, der indsender en erklæring.

For klarhedens skyld kan en række oplysninger gives som bilag. Det er dog vigtigt, at alle væsentlige oplysninger gives i selve RS-formularen. Bilag til denne RS-formular bør kun benyttes til at supplere de oplysninger, der gives i selve RS-formularen.

Bilag indsendes på originalsproget, og når dette ikke er et af Unionens officielle sprog, skal de oversættes til sagsbehandlingssproget.

Bilag skal være originaldokumenter eller kopier af originaldokumenterne. I sidstnævnte tilfælde skal den part, der indgiver den begrundede erklæring, bekræfte, at de er ægte og fuldstændige.

Der indsendes ét originaleksemplar samt det påkrævede antal kopier af RS-formularen og af alle tilhørende bilag til Kommissionen. Det antal og format (papirudgave og/eller elektronisk format) af kopier, der kræves, vil blive offentliggjort fra tid til anden i Den Europæiske Unions Tidende samt på GD for Konkurrences websted.

Den begrundede erklæring indsendes til den adresse, der er omhandlet i gennemførelsesforordningens artikel 23, stk. 1. Denne adresse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og kan findes på GD for Konkurrences websted. Den begrundede erklæring skal indgives til Kommissionen på arbejdsdage, som defineret i gennemførelsesforordningens artikel 24, i de åbningstider, der er anført på GD for Konkurrences websted. De sikkerhedsinstrukser, der er anført på GD for Konkurrences websted, skal overholdes.

Alle elektroniske kopier af RS-formularen og tilhørende bilag skal indgives i en brugbar og søgbar form som specificeret på GD for Konkurrences websted.

1.5.   Tavshedspligt

I henhold til traktatens artikel 287 og fusionsforordningens artikel 17, stk. 2, samt de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (78) må Kommissionen, medlemsstaterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staterne, deres tjenestemænd og øvrige ansatte ikke videregive oplysninger, som de har fået kendskab til i medfør af forordningen, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Det samme princip gælder også med hensyn til fortrolige oplysninger i forholdet mellem parter, der indsender en erklæring.

Hvis De mener, at det vil skade Deres interesser, såfremt nogen af de oplysninger, De anmodes om at give, offentliggøres eller på anden måde videregives til andre, bør De fremsende disse oplysninger særskilt og klart angive »Forretningshemmeligheder« på hver side. Desuden bedes De begrunde, hvorfor disse oplysninger ikke må videregives eller offentliggøres.

Ved fusioner eller fælles overtagelser eller i andre tilfælde, hvor den begrundede erklæring indgives af mere end en af parterne, kan forretningshemmeligheder fremsendes i særskilte bilag og omtales i erklæringen som bilag. Alle sådanne bilag skal være medsendt.

1.6.   Definitioner og instrukser med hensyn til udfyldelse af RS-formularen

Den (de) part(er), der indgiver en begrundet erklæring: I tilfælde, hvor en begrundet erklæring kun indgives af en af de deltagende virksomheder, dækker udtrykket »parter, der indgiver en begrundet erklæring« kun den virksomhed, der faktisk indgiver erklæringen.

Fusionspart(er): Herved forstås både den overtagende og den overtagne part ved virksomhedsovertagelser og alle fusionsparterne ved fusioner, herunder alle virksomheder, hvori der erhverves kontrollerende interesser, eller som er genstand for et offentligt overtagelsestilbud.

Medmindre andet er angivet, omfatter begreberne »den (de) part(er), der indgiver erklæringen« og »fusionspart(er)« også alle de virksomheder, der tilhører de samme koncerner som disse »parter«.

Berørte markeder: I del 4 i denne RS-formular skal parterne definere de relevante produktmarkeder og desuden angive, hvilke af disse relevante markeder der vil kunne blive berørt af transaktionen. Denne definition på berørte markeder danner herefter grundlag for mange af de andre spørgsmål, der skal besvares på RS-formularen. Når der i denne RS-formular tales om de »berørte markeder«, drejer det sig således om de af parterne definerede markeder, og der kan være tale om relevante markeder for enten produkter eller tjenesteydelser.

År: Hver gang ordet »år« benyttes i denne RS-formular, skal det forstås som kalenderåret, medmindre andet er angivet. Alle de oplysninger, der anmodes om på RS-formularen, skal gives for det år, der går forud for det år, hvor den begrundede erklæring blev indgivet, med mindre andet er anført.

De finansielle oplysninger, der anmodes om på RS-formularen, skal angives i euro omregnet efter gennemsnitskurserne i de pågældende år eller andre relevante perioder.

Alle henvisninger til retsforskrifter i denne RS-formular refererer til de relevante artikler og stykker i fusionsforordningen, medmindre andet er angivet.

1.7.   Internationalt samarbejde mellem Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder

Kommissionen opfordrer de deltagende virksomheder til at lette det internationale samarbejde mellem Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder, der efterprøver den samme fusion. Det er Kommissionens erfaring, at et godt samarbejde mellem Kommissionen og konkurrencemyndighederne i jurisdiktioner uden for EØS er til stor gavn for de deltagende virksomheder. Med henblik herpå opfordrer Kommissionen de parter, der indsender en erklæring, til sammen med denne RS-formular at indsende en liste over de jurisdiktioner uden for EØS, hvor fusionen i henhold til fusionskontrolreglerne skal godkendes, før eller efter at den fuldføres.

DEL 1

1.1.   Baggrundsoplysninger

1.1.1.

Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af fusionsparterne, fusionens art (f.eks. fusion, overtagelse eller joint venture), de anmeldende parters aktivitetsområder, de markeder, hvor fusionen vil få virkninger (herunder de vigtigste berørte markeder), og den strategiske og økonomiske begrundelse for fusionen.

1.1.2.

Angiv, om den begrundede erklæring indgives efter fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 eller 5, og/eller i henhold til bestemmelserne i EØS-aftalen.

Artikel 4, stk. 4, henvisning til medlemsstat(er) og/eller henvisning til EFTA-stat(er)

Artikel 4, stk. 5, henvisning til Kommissionen

1.2.   Oplysninger om den eller de parter, der indgiver erklæringen, og andre fusionsparter  (79)

Angiv for hver part, der indgiver den begrundede erklæring, samt for hver anden fusionspart:

1.2.1.

virksomhedens navn

1.2.2.

kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og stilling; den anførte adresse skal være en adresse, hvortil der kan sendes dokumenter og især Kommissionens afgørelser og andre proceduredokumenter, og den anførte kontaktperson skal anses for at være bemyndiget til at modtage forkyndelser

1.2.3.

hvis der udpeges en eller flere bemyndigede eksterne repræsentanter for virksomheden, den eller de repræsentanter, til hvilke dokumenter og især Kommissionens afgørelser og andre proceduredokumenter kan sendes:

1.2.3.1.

hver enkelt repræsentants navn, adresse, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og stilling, og

1.2.3.2.

originaleksemplaret af et skriftligt bevis for, at den enkelte repræsentant er bemyndiget til at handle (baseret på modellen til fuldmagt på GD-for Konkurrences websted).

DEL 2

Generel baggrund og fusionens art

Svarene på spørgsmålene i denne del kan ledsages af organigrammer eller diagrammer, der viser strukturen i virksomhedernes ejer- og kontrolforhold.

2.1.

Beskriv den anmeldte fusions art, med henvisning til de relevante kriterier i fusionsforordningen og Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion (80):

2.1.1.

angiv de virksomheder eller personer, der alene eller i fællesskab kontrollerer hver af de deltagende virksomheder direkte eller indirekte, og beskriv ejer- og kontrolforholdene for hver af de deltagende virksomheder før fusionen

2.1.2.

oplys, om den planlagte fusion er:

i)

en fuldstændig fusion

ii)

en erhvervelse af enekontrol eller fælles kontrol eller

iii)

en kontrakt eller et andet middel, der fører til direkte eller indirekte kontrol som defineret i fusionsforordningens artikel 3, stk. 2

iv)

erhvervelse af fælles kontrol i et selvstændigt fungerende joint venture, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 4, og i givet fald grundene til, at joint venture-selskabet anses for at være selvstændigt fungerende (81).

2.1.3.

gør rede for, hvordan fusionen vil blive gennemført (f.eks. ved indgåelse af en aftale, gennem iværksættelse af et offentligt overtagelsestilbud osv.)

2.1.4.

gør rede for, hvorvidt der med henblik på gennemførelse af fusionen på anmeldelsestidspunktet, jf. fusionsforordningens artikel 4, stk. 1:

i)

er indgået en aftale

ii)

er erhvervet en kontrollerende interesse

iii)

er fremsat (eller er planer om at fremsætte) et offentligt overtagelsestilbud, eller

iv)

om de deltagende virksomheder har godtgjort, at de i god tro har til hensigt at indgå en aftale

2.1.5.

oplys, hvornår væsentlige formaliteter til gennemførelse af fusionen ventes gennemført

2.1.6.

gør rede for ejer- og kontrolforholdene for hver af de deltagende virksomheder efter fusionen.

2.2.

Beskriv den økonomiske baggrund for fusionen.

2.3.

Angiv fusionens værdi (købsprisen (eller alle de involverede aktivers værdi); angiv, om denne har form af egenkapital, likvide midler eller andre aktiver).

2.4.

Angiv, om nogen af parterne har modtaget støtte af økonomisk eller anden art fra offentlige myndigheder — i så fald angives støttens art og størrelse.

2.5.

Giv finansielle oplysninger eller andre data, der er tilstrækkelige til at vise, at fusionen opfylder eller ikke opfylder tærsklerne i fusionsforordningens artikel 1 ved for hver af de deltagende virksomheder at give følgende oplysninger for det seneste regnskabsår (82):

2.5.1.

omsætning på verdensplan

2.5.2.

omsætning inden for Unionen

2.5.3.

omsætning inden for EØS (Unionen og EFTA)

2.5.4.

omsætning i hver enkelt medlemsstat (anfør eventuel medlemsstat, hvor mere end to tredjedele af omsætningen inden for Unionen realiseres)

2.5.5.

omsætning inden for EFTA

2.5.6.

omsætning i hver enkelt EFTA-stat (anfør eventuel EFTA-stat, hvor mere end to tredjedele af omsætningen inden for EFTA realiseres); angiv også, om de deltagende virksomheders omsætning på EFTA-staternes område tilsammen udgør mindst 25 % af deres samlede omsætning inden for EØS-området.

Omsætningsdataene skal indberettes ved at udfylde Kommissionens skemamodel, som findes på GD for Konkurrences websted.

DEL 3

Markedsdefinitioner

Det er de relevante produktmarkeder og geografiske markeder, der danner grundlaget for vurderingen af den nye enheds markedsstyrke efter fusionen (83). Ved angivelsen af de relevante produktmarkeder og geografiske markeder skal den eller de parter, der indsender en erklæring, foruden de afgrænsninger af produktmarked og geografiske marked, som de finder relevante, angive alle mulige alternative afgrænsninger af produktmarked og geografisk marked. Andre plausible relevante produktmarkeder og geografiske markeder kan fastlægges på grundlag af tidligere kommissionsafgørelser og domme afsagt af EU-Domstolen samt (navnlig, når der ikke foreligger præcedens fra Kommissionen eller EU-Domstolen) ved henvisning til industrirapporter, markedsundersøgelser og de interne dokumenter for de parter, der indsender en erklæring.

De oplysninger, der ønskes i denne RS-formular, gives af den eller de parter, som indgiver erklæringen, på basis af følgende definitioner:

3.1.   Relevante produktmarkeder

Ved et relevant produktmarked forstås markedet for alle de varer og/eller tjenesteydelser, som forbrugerne betragter som indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. Et relevant produktmarked kan i visse tilfælde bestå af flere varer og/eller tjenesteydelser, som i vid udstrækning frembyder identiske fysiske eller tekniske egenskaber og er indbyrdes substituerbare.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante produktmarked, indgår en analyse af, hvorfor de pågældende produkter eller tjenesteydelser henføres til dette marked, og hvorfor andre ikke henføres hertil, på grundlag af definitionen og under hensyn til f.eks. produkternes og tjenesteydelsernes substituerbarhed, priser, krydspriselasticitet på efterspørgselssiden eller andre relevante faktorer (f.eks. udbudssubstitution).

3.2.   Relevante geografiske markeder

Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder udbyder og efterspørger de pågældende varer og tjenesteydelser, hvor konkurrencevilkårene er tilstrækkeligt homogene, og som kan adskilles fra tilgrænsende geografiske områder på grund af især væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante geografiske marked, indgår de pågældende varers eller tjenesteydelsers art og egenskaber, adgangsbarrierer, forbrugerpræferencer, betydelige forskelle i virksomhedernes markedsandele i dette og tilgrænsende geografiske områder eller væsentlige prisforskelle.

3.3.   Berørte markeder

I forbindelse med de oplysninger, der kræves i denne RS-formular, betragtes alle de relevante produktmarkeder og geografiske markeder samt andre plausible relevante produktmarkeder og geografiske markeder inden for EØS som berørte markeder, når:

a)

to eller flere af fusionsparterne opererer på det samme relevante marked, og fusionen vil medføre, at de tilsammen får en markedsandel på mindst 20 % (horisontale forbindelser)

b)

en eller flere af fusionsparterne opererer på et relevant marked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et relevant marked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, og her individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindst 30 %, uanset om der består et leverandør/kundeforhold mellem dem eller ej (84) (vertikale forbindelser).

På grundlag af definitionerne i del 3 (herunder alle mulige alternative markedsafgrænsninger) og markedsandelstærskler angives de enkelte berørte markeder (85).

DEL 4

Oplysninger om de berørte markeder

For hvert berørt marked gives for det seneste regnskabsår følgende oplysninger:

4.1.

for hver af fusionsparterne, arten af virksomhedens aktiviteter, de vigtigste aktive datterselskaber og/eller mærker, produktbetegnelser og/eller varemærker, der anvendes på hvert af disse markeder

4.2.

et skøn over den samlede omsætning på markedet målt i værdi (euro) og volumen (antal enheder) (86) med oplysning om, hvorpå disse beregninger er baseret, og hvorfra de stammer, så vidt muligt vedlagt dokumentation

4.3.

hver af fusionsparternes omsætning i værdi og volumen samt et skøn over markedsandelene; hvis der som svar på dette spørgsmål ikke anføres markedsandele på medlemsstatsniveau, skal de fem største kunders geografiske placering angives for hver af fusionsparterne

4.4.

for horisontale og vertikale forbindelser et skøn over de tre største konkurrenters markedsandel i værdi (og, hvis det er relevant, volumen) (med angivelse af grundlaget for disse skøn).

4.5.

Hvis fusionen er et joint venture, vil to eller flere moderselskaber så i væsentlig grad bibeholde aktiviteter på samme marked som joint ventureselskabet eller på et marked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til dette marked eller på et nært beslægtet tilstødende marked (87)?

4.6.

Beskriv den planlagte fusions virkninger på konkurrencen på de berørte markeder, og hvordan den vil kunne påvirke forbrugere i erhvervslivet og de endelige forbrugere.

DEL 5

Nærmere oplysninger om anmodningen om henvisning og årsagerne til, at sagen bør henvises

5.1.

Angiv, om den begrundede erklæring indgives i henhold til fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 eller 5, og/eller i henhold til bestemmelserne i EØS-aftalen og udfyld kun det relevante punkt:

henvisning efter artikel 4, stk. 4, til medlemsstat(er) og/eller henvisning til EFTA-stat(er)

henvisning efter artikel 4, stk. 5, til Kommissionen.

5.2.

(for henvisninger efter artikel 4, stk. 4 og/eller henvisninger i henhold til bestemmelserne i EØS-aftalen):

5.2.1.

Angiv, hvilken (hvilke) medlemsstat(er) og EFTA-stat(er), De i henhold til fusionsforordningens artikel 4, stk. 4, mener, bør undersøge fusionen, med angivelse af, om De har haft formelle kontakter med denne (disse) medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) eller ej.

5.2.2.

Angiv, om De ønsker henvisning af hele sagen eller en del deraf.

Hvis De ønsker en del af sagen henvist, bedes De angive klart, hvilken del/hvilke dele det drejer sig om.

Hvis De ønsker hele sagen henvist, skal De bekræfte, at der ikke findes nogen berørte markeder uden for den (de) medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er), som De ønsker sagen henvist til.

5.2.3.

Redegør for, hvordan hvert af de berørte markeder i den (de) medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er), hvortil De ønsker sagen henvist, i enhver henseende fremstår som et særskilt marked som omhandlet i fusionsforordningens artikel 4, stk. 4.

5.2.4.

Redegør for, på hvilken måde konkurrencen på hvert af ovennævnte særskilte markeder kan blive påvirket betydeligt som omhandlet i fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 (88).

5.2.5.

Hvis en eller flere medlemsstater eller EFTA-stater bliver kompetente til at efterprøve hele sagen eller en del deraf efter en henvisning i henhold til EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4, indvilliger De så i, at den eller de pågældende medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) lægger oplysningerne i denne RS-formular til grund for deres nationale procedurer vedrørende sagen eller en del deraf? JA eller NEJ.

5.3.

(for henvisninger efter artikel 4, stk. 5, og/eller henvisninger efter bestemmelserne i EØS-aftalen)

5.3.1.

For hver medlemsstat eller EFTA-stat angives, om fusionen kan eller ikke kan efterprøves i henhold til den nationale konkurrencelovgivning. Omsætningsdataene skal indberettes ved at udfylde Kommissionens skemamodel, som findes på GD for Konkurrences websted. Der skal sættes et kryds for hver enkelt medlemsstat eller EFTA-stat (89).

5.3.2.

For hver medlemsstat eller EFTA-stat gives finansielle oplysninger eller andre data, der er tilstrækkelige til at vise, om fusionen opfylder de relevante jurisdiktionskriterier efter den pågældende nationale konkurrenceret.

5.3.3.

Redegør for, hvorfor sagen bør undersøges af Kommissionen. Angiv specielt, om fusionen kan påvirke konkurrencen uden for en enkelt medlemsstats eller EFTA-stats område (90).

DEL 6

Erklæring

Anmeldelsen afsluttes med følgende erklæring, der skal underskrives af alle de anmeldende parter eller på disses vegne:

 

»De anmeldende parter erklærer, at oplysningerne i denne meddelelse efter deres bedste overbevisning er sande, korrekte og fuldstændige, at der er medsendt ægte og fuldstændige kopier af alle de bilag, som kræves indsendt ifølge RS-formularen, at alle skøn er angivet som værende skøn og foretaget efter bedste overbevisning på grundlag af alle kendte forhold, og at alle antagelser er fremsat i god tro.

 

Undertegnede er bekendte med fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra a).«

«

(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT L 133 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  Se især EØS-aftalens artikel 57, punkt 1 i bilag XIV til EØS-aftalen, protokol 21 og 24 til EØS-aftalen samt protokol 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol (tilsyns- og domstolsaftalen). Enhver henvisning til EFTA-staterne skal forstås som en henvisning til de EFTA-stater, der er kontraherende parter i EØS-aftalen. Disse stater er pr. 1. maj 2004 Island, Liechtenstein og Norge.

(4)  Med virkning fra den 1. december 2009 er der ved traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) foretaget en række ændringer, såsom udskiftning af »Fællesskabet« med »Unionen« og »fællesmarkedet« med »det indre marked«. TEUF's terminologi vil blive anvendt overalt i denne CO-formular.

(5)  Udtrykkene »fusion« og »EU-dimension« defineres i henholdsvis artikel 3 og 1 i fusionsforordningen. Desuden er det fastsat i artikel 4, stk. 5, at de anmeldende parter under visse omstændigheder, hvor tærsklerne for EU-omsætningen ikke er opfyldt, kan anmode Kommissionen om at behandle deres planlagte fusion som en fusion af EU-dimension.

(6)  Jf. fusionsforordningens artikel 10, stk. 1.

(7)  Jf. fusionsforordningens artikel 10, stk. 3.

(8)  Jf. fusionsforordningens artikel 4, stk. 2.

(9)  Alle personoplysninger, der indgives på denne CO-formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(10)  Jf. især EØS-aftalens artikel 122, artikel 9 i protokol nr. 24 til EØS-aftalen og artikel 17, stk. 2, i kapitel XIII i protokol nr. 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (tilsyns- og domstolsaftalen).

(11)  Jf. definitionen af berørte markeder i punkt 6.3.

(12)  Herunder målselskabet i forbindelse med et fjendtligt overtagelsestilbud; i dette tilfælde gives så udførlige oplysninger som muligt.

(13)  Jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 3, 4 og 5, og artikel 5, stk. 4.

(14)  Jf. Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 95 af 16.4.2008, s. 1).

(15)  Jf. afsnit B IV i den konsoliderede meddelelse om jurisdiktion.

(16)  Som anført i indledningen i punkt 1.2, og 1.4, litra g), kan den eller de anmeldende parter inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger (i denne forbindelse data om andele i andre virksomheder).

På den anden side kan Kommissionen for bestemte fusioner kræve følgende for at anse anmeldelsen på grundlag af denne CO-formular for at være fuldstændig: For så vidt angår fusionsparterne og hver enkelt virksomhed eller person, der er identificeret ved besvarelsen af punkt 3.1.1. eller 3.1.6., opføres en liste for hver enkelt virksomhed over de medlemmer af dens direktion, som også beklæder en direktions- eller bestyrelsespost i en anden virksomhed, der opererer på de berørte markeder, og (hvor det er relevant) en liste for hver enkelt virksomhed over de medlemmer af dens bestyrelse, der også beklæder en direktionspost i en anden virksomhed, der opererer på de berørte markeder. I hvert enkelt tilfælde angives navnet på den anden virksomhed, og hvilke poster der beklædes af det pågældende direktions- eller bestyrelsesmedlem.

(17)  Som anført i indledningen i punkt 1.2 og 1.4, litra g), kan den eller de anmeldende parter inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger (i denne forbindelse tidligere virksomhedsovertagelser).

(18)  Jf. Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 95 af 16.4.2008, s. 1), for så vidt angår begreberne »deltagende virksomhed« og beregning af omsætning.

(19)  Som anført i indledningen i punkt 1.2 og 1.4, litra g), kan den eller de anmeldende parter inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger (i denne forbindelse dokumenter).

(20)  Jf. definitionen af berørte markeder i punkt 6.3.

(21)  Som anført i indledningen i punkt 1.2 og 1.4, litra g), kan den eller de anmeldende parter inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger (i denne forbindelse dokumenter).

(22)  Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5).

(23)  Hvis en af fusionsparterne f.eks. har en markedsandel på over 30 % på et marked i et tidligere omsætningsled i forhold til et marked, hvor den anden part opererer, betragtes både markedet i det tidligere og markedet i det senere omsætningsled som berørte markeder. Hvis et vertikalt integreret selskab fusionerer med en anden part, der opererer i et senere omsætningsled, og fusionen medfører, at de tilsammen får en markedsandel i det senere omsætningsled på mindst 30 %, er både markedet i det tidligere og markedet i det senere omsætningsled berørte markeder.

(24)  Som anført i GD for Konkurrences retningslinjer for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer rådes de anmeldende parter til forud for anmeldelsen at afgive oplysninger vedrørende alle eventuelt berørte markeder, også selv om de i sidste ende mener, at de ikke er berørt, og uanset at de kan indtage et særligt standpunkt i forbindelse med spørgsmålet om markedsafgrænsning. Som anført i indledningen i punkt 1.2 og 1.4, litra g), kan den eller de anmeldende parter i den forbindelse inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger (i denne forbindelse om visse berørte markeder eller visse andre markeder som beskrevet i punkt 6.4).

(25)  Produkter (eller tjenesteydelser) kaldes komplementære, hvis f.eks. anvendelsen af det ene produkt medfører anvendelse af det andet produkt, som f.eks. hæftemaskiner og hæfteklammer, printere og printerpatroner.

(26)  Som eksempel på sådanne produkter kan nævnes whisky og gin, der sælges til barer og restauranter, og forskellige materialer til emballering af en bestemt varekategori, der sælges til producenterne af disse varer.

(27)  Med forbehold af gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 2.

(28)  Et markeds værdi og volumen skal angives således, at det afspejler produktionen minus eksport plus import på de pågældende geografiske områder. Som anført i indledningen i punkt 1.2 og 1.4, litra g), kan den eller de anmeldende parter inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger (i denne forbindelse værdi- eller volumenbaserede data vedr. markedsstørrelse og -andele).

(29)  Som anført i indledningen i punkt 1.2 og 1.4, litra g), kan den eller de anmeldende parter inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger (i denne forbindelse data om kapacitet). En grund til en dispensation kan f.eks. være, at kapacitet ikke synes at være konkurrencerelevant på det pågældende marked.

(30)  Forsknings- og udviklingsintensiteten kan f.eks. illustreres ved forsknings- og udviklingsudgifternes andel af omsætningen.

(31)  Som anført i indledningen i punkt 1.2 og 1.4, litra g), kan den eller de anmeldende parter inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger.

(32)  Kommissionen kan til enhver tid, også for en komplet anmeldelse af en fusion på grundlag af denne CO-formular, anmode om flere kontaktoplysninger for hver af de kategorier af markedsaktører, der er anført i denne CO-formular, og anmode om kontaktoplysninger for andre kategorier af markedsaktører, f.eks. leverandører.

(33)  Det skal bemærkes, at besvarelsen af del 9 ikke er påkrævet for en komplet anmeldelse og derfor er frivillig. Den eller de anmeldende parter skal ikke give nogen begrundelse for ikke at udfylde det. Hvis der ikke gives oplysninger om effektivitetsgevinster, vil det ikke blive anset for at indebære, at den planlagte fusion ikke skaber effektivitetsgevinster, eller at begrundelsen for fusionen er en forøgelse af markedsstyrken. Selv om der ikke gives oplysninger om effektivitetsgevinster på anmeldelsestidspunktet, udelukker det ikke, at de kan meddeles på et senere tidspunkt. Men jo tidligere oplysningerne gives, desto bedre kan Kommissionen undersøge dem.

(34)  Der kan findes yderligere vejledning om vurdering af effektivitetsgevinster i Kommissionens Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 31 af 5.2.2004, s. 5).

(35)  Med hensyn til markedsdefinitioner henvises dér til del 6.

(36)  Jf. EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.

(37)  Jf. EØS-aftalens artikel 53, stk. 3.

(38)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(39)  EUT L 133 af 30.4.2004, s. 1.

(40)  Se især EØS-aftalens artikel 57, punkt 1 i bilag XIV til EØS-aftalen, protokol 21 og 24 til EØS-aftalen samt protokol 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol (tilsyns- og domstolsaftalen). Enhver henvisning til EFTA-staterne skal forstås som en henvisning til de EFTA-stater, der er kontraherende parter i EØS-aftalen. Disse stater er pr. 1. maj 2004 Island, Liechtenstein og Norge.

(41)  Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (EUT С 366 af 14.12.2013, s. 1).

(42)  I denne korte CO-formular skal henvisninger til virksomheders aktiviteter på markeder forstås som aktiviteter på markeder i EØS-området eller markeder, som omfatter EØS-området, men som også kan strække sig ud over EØS-området.

(43)  Et vertikalt forhold forudsætter normalt, at et produkt eller en tjenesteydelse fra en virksomhed, der opererer på det pågældende marked i tidligere omsætningsled, udgør et vigtigt input til et produkt eller en tjenesteydelse fra en virksomhed, der opererer på markedet i senere omsætningsled; jf. desuden Kommissionens retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 265 af 18.10.2008, s. 6), punkt 34.

(44)  I tilfælde, hvor der erhverves fælles kontrol, betragtes forhold mellem de virksomheder, der erhverver fælles kontrol, ikke som horisontale eller vertikale, for så vidt angår denne korte CO-formular, men kan behandles som fusioner, hvis der opstår spørgsmål om samordning.

(45)  Tærsklerne for horisontale og vertikale forhold gælder for enhver plausibel alternativ definition af produkt og geografisk marked, som måtte skulle tages i betragtning i en given sag. Det er både vigtigt, at de underliggende markedsdefinitioner i meddelelsen er præcise nok til at begrunde en vurdering af, at disse tærskler ikke er overholdt, og at alle plausible alternative markedsdefinitioner, som måtte skulle tages i betragtning, er nævnt (herunder geografiske markeder, der er mindre end de nationale markeder).

(46)  Se fodnote 5 og 7.

(47)  I tilfælde, hvor der erhverves fælles kontrol, betragtes forhold mellem de virksomheder, der erhverver fælles kontrol, ikke som horisontale eller vertikale, for så vidt angår denne korte CO-formular, men kan behandles som fusioner, hvis der opstår spørgsmål om samordning.

(48)  HHI beregnes som summen af kvadratsummen af alle virksomhedernes individuelle markedsandele på det pågældende marked; ændringen i HHI som følge af en fusion kan beregnes uafhængigt af koncentrationen på markedet som helhed, udelukkende på grundlag af fusionsparternes markedsandele. Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 31 af 5.2.2004, s. 5), punkt 16 og fodnote 19. For at beregne HHI-delta som følge af en fusion, er det imidlertid tilstrækkeligt at trække summen af kvadratsummen af parternes individuelle markedsandele fra kvadratsummen af summen af fusionsparternes markedsandele, dvs. kvadratsummen af den fusionerede enheds markedsandel efter fusionen (idet størrelsen af alle andre konkurrenters markedsandele forbliver uændrede og derfor ikke påvirker resultatet af ligningen). Med andre ord kan HHI-delta beregnes alene med udgangspunkt i fusionsparternes markedsandele, uden at der er behov for at kende nogen af de øvrige konkurrenters markedsandele.

(49)  Se fodnote 7.

(50)  Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, navnlig punkt 20.

(51)  Produktmarkeder er nært beslægtede tilstødende markeder, når produkterne er komplementære, eller når de tilhører et produktsortiment, der generelt købes af den samme kundekategori til samme anvendelsesformål, jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 265 af 18.10.2008, s. 6), punkt 91.

(52)  Jf. Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, punkt 8-19.

(53)  På baggrund af GD for Konkurrences retningslinjer for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer (»Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings«) opfordrer Kommissionen dog parterne til på forhånd at indgive en anmodning om tildeling af sagsbehandlere i GD-for Konkurrence.

(54)  Jf. fusionsforordningens artikel 4, stk. 2.

(55)  Jf. betingelser i punkt 5 og 6 i Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) Nr. 139/2004 (EUT С 366 af 14.12.2013, s. 1).

(56)  Indberetningspligtige markeder som omhandlet i del 6.

(57)  Indberetningspligtige markeder som omhandlet i del 6.

(58)  Alle personoplysninger, der indgives på denne korte CO-formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(59)  Jf. især EØS-aftalens artikel 122, artikel 9 i protokol nr. 24 til EØS-aftalen og artikel 17, stk. 2, i kapitel XIII i protokol nr. 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (tilsyns- og domstolsaftalen).

(60)  Indberetningspligtige markeder som omhandlet i del 6.

(61)  Herunder målselskabet i forbindelse med et fjendtligt overtagelsestilbud; i dette tilfælde gives så udførlige oplysninger som muligt.

(62)  Jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 3, 4 og 5, og artikel 5, stk. 4.

(63)  Jf. Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 95 af 16.4.2008, s. 1).

(64)  Jf. afsnit B IV i den konsoliderede meddelelse om jurisdiktion.

(65)  Jf. Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 95 af 16.4.2008, s. 1), for så vidt angår begreberne »deltagende virksomhed« og beregning af omsætning.

(66)  Indberetningspligtige markeder som omhandlet i denne del 6.

(67)  Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5).

(68)  Andre plausible relevante produktmarkeder og geografiske markeder kan fastlægges på grundlag af tidligere kommissionsafgørelser og domme afsagt af EU-Domstolen samt (navnlig når der ikke foreligger præcedens fra Kommissionen eller EU-Domstolen) ved henvisning til industrirapporter, markedsundersøgelser og de anmeldende parters interne dokumenter.

(69)  Et markeds værdi og volumen skal angives således, at det afspejler produktionen minus eksport plus import på de pågældende geografiske områder.

(70)  Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 31 af 5.2.2004, s. 5).

(71)  Forsknings- og udviklingsintensiteten kan f.eks. illustreres ved forsknings- og udviklingsudgifternes andel af omsætningen.

(72)  Med hensyn til markedsdefinitioner henvises til del 6.

(73)  Jf. EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.

(74)  Jf. EØS-aftalens artikel 53, stk. 3.

(75)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(76)  EUT L 133 af 30.4.2004, s. 1.

(77)  Jf. især EØS-aftalens artikel 57, punkt 1 i bilag XIV til EØS-aftalen, protokol 21 og 24 til EØS-aftalen samt protokol 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol (tilsyns- og domstolsaftalen). Enhver henvisning til EFTA-staterne skal forstås som en henvisning til de EFTA-stater, der er kontraherende parter i EØS-aftalen. Disse stater er pr. 1. maj 2004 Island, Liechtenstein og Norge.

(78)  Se især EØS-aftalens artikel 122, artikel 9 i protokol 24 til EØS-aftalen og artikel 17, stk. 2, i kapitel XIII i protokol 4 til tilsyns- og domstolsaftalen.

(79)  Herunder målselskabet i forbindelse med et fjendtligt overtagelsestilbud; i dette tilfælde gives så udførlige oplysninger som muligt.

(80)  Jf. Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 95 af 16.4.2008, s. 1).

(81)  Jf. afsnit B IV i den konsoliderede meddelelse om jurisdiktion.

(82)  Jf. Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 95 af 16.4.2008, s. 1), for så vidt angår begreberne »deltagende virksomhed« og beregning af omsætning.

(83)  Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5).

(84)  Hvis en af fusionsparterne f.eks. har en markedsandel på over 30 % på et marked i et tidligere omsætningsled i forhold til et marked, hvor den anden part opererer, betragtes både markedet i det tidligere og markedet i det senere omsætningsled som berørte markeder. Hvis et vertikalt integreret selskab fusionerer med en anden part, der opererer i et senere omsætningsled, og fusionen medfører, at de tilsammen får en markedsandel i det senere omsætningsled på mindst 30 %, er både markedet i det tidligere og markedet i det senere omsætningsled berørte markeder

(85)  Som anført i GD for Konkurrences retningslinjer for god praksis i forbindelse med fusionskontrolprocedurer rådes de parter, der indsender en erklæring, til forud for anmeldelsen at afgive oplysninger vedrørende alle eventuelt berørte markeder, også selv om de i sidste ende mener, at de ikke er berørt, og uanset at de kan indtage et særligt standpunkt i forbindelse med spørgsmålet om markedsafgrænsning.

(86)  Et markeds værdi og volumen skal angives således, at det afspejler produktionen minus eksport plus import på de pågældende geografiske områder. Som anført i indledningen i punkt 1.1 og 1.3, litra e), kan den eller de parter, der indsender en erklæring, inden anmeldelsen drøfte med Kommissionen, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet om udlevering af nogle af de ønskede oplysninger (i denne forbindelse værdi- eller volumenbaserede data vedr. markedsstørrelse og -andele).

(87)  Med hensyn til markedsdefinitioner henvises til del 3.

(88)  Jf. Kommissionens meddelelse om henvisning af fusioner (»meddelelsen om henvisning«) (EUT C 56 af 5.3.2005, s. 2), for så vidt angår de overordnede principper for henvisning af sager. I praksis vil forekomsten af »berørte markeder« i den i RS-formularen anførte betydning almindeligvis blive anset for at være tilstrækkelig til at opfylde kravene i artikel 4, stk. 4, i så henseende. Imidlertid er forekomsten af »berørte markeder« i den i RS-formularen anførte betydning ikke en nødvendig betingelse for opfyldelsen af disse krav; jf. punkt 17 samt fodnote 21 i meddelelsen om henvisning.

(89)  Hvis der hverken angives JA eller NEJ ved en medlemsstat og/eller EFTA-stat, betragtes det som JA for den pågældende medlemsstat eller EFTA-stat.

(90)  De vejledende principper for henvisninger af sager kan findes i Kommissionens meddelelse om henvisning af fusioner (»meddelelsen om henvisning«) (EUT C 56 af 5.3.2005, s. 2). Det er mest oplagt, at en sag henvises til Kommissionen, hvis det eller de markeder, hvor fusionen vil kunne få konkurrencevirkninger, geografisk set er mere omfattende end nationale markeder, eller hvis nogle af de potentielt berørte markeder er mere omfattende end nationale markeder, og fusionens primære økonomiske virkninger har forbindelse til sådanne markeder. Jf. punkt 28 i meddelelsen om henvisning.


Top