EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1264

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1264/2013 af 3. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet EØS-relevant tekst

OJ L 326, 6.12.2013, p. 7–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1264/oj

6.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1264/2013

af 3. december 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 (3) er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005.

(2)

En række medlemsstater og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("EASA") har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. På grundlag af disse oplysninger bør fællesskabslisten ajourføres.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Unionen eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(4)

Kommissionen har givet de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give en mundtlig redegørelse til Kommissionen og det udvalg, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/1991 ("Udvalget for Luftfartssikkerhed") (4).

(5)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har modtaget ajourføringer fra Kommissionen om igangværende fælles konsultationer inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2111/2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil i forordning (EF) nr. 473/2006 med de kompetente myndigheder og luftfartsselskaber i Republikken Guinea, Indonesien, Kasakhstan, Kirgisistan, Libanon, Iran, Madagaskar, Den Islamiske Republik Mauretanien, Mozambique, Nepal, Filippinerne og Zambia. Udvalget for Luftfartssikkerhed har også modtaget oplysninger fra Kommissionen vedrørende Albanien, Indien, Yemen og Zimbabwe. Udvalget for Luftfartssikkerhed har også modtaget ajourføringer fra Kommissionen om tekniske konsultationer med Den Russiske Føderation og om overvågning af Libyen.

(6)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har hørt redegørelser fra EASA om resultaterne af analysen af auditrapporterne fra Organisationen for International Civil Luftfart ("ICAO") inden for rammerne af ICAO's verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden ("USOAP"). Medlemsstaterne opfordres til at prioritere rampeinspektioner for luftfartsselskaber med licens fra stater, for hvilke ICAO har påpeget betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, eller for hvilke EASA har konkluderet, at der findes betydelige mangler i deres system for tilsyn med sikkerheden. Ud over Kommissionens drøftelser i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005 giver prioriteringen af rampeinspektioner mulighed for at skaffe yderligere oplysninger om sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskaberne med licens fra disse stater.

(7)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har hørt redegørelser fra EASA om resultaterne af analyserne af rampeinspektioner, der er udført som led i programmet for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer ("SAFA") i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (5).

(8)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har også hørt redegørelser fra EASA om de tekniske bistandsprojekter, der er udført i stater, som er berørt af foranstaltninger eller overvågning i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005. Det er blevet underrettet om EASA's planer og anmodninger om yderligere teknisk bistand og samarbejde for at forbedre civile luftfartsmyndigheders administrative og tekniske kapacitet med sigte på at afhjælpe manglende overholdelse af gældende internationale standarder. Medlemsstaterne er også blevet opfordret til at reagere på disse anmodninger på et bilateralt grundlag og koordinere med Kommissionen og EASA. I den forbindelse understreger Kommissionen nytten af at give oplysninger til det internationale luftfartssamfund, navnlig gennem ICAO’s SCAN-database, om teknisk bistand, der ydes af Unionen og af dens medlemsstater med sigte på at forbedre luftfartssikkerheden på verdensplan.

(9)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har også fået en redegørelse fra EUROCONTROL om status for og udviklingen af det alarmsystem, som understøtter EU's SAFA-program. Der blev gjort særlig opmærksom på statistikker over varslingsmeddelelser for luftfartsselskaber med flyveforbud og mulige systemforbedringer.

(10)

Efter EASA's analyse af resultater af SAFA-rampeinspektioner for luftfartøjer tilhørende EU-luftfartsselskaber eller af standardiseringsinspektioner udført af EASA såvel som specifikke inspektioner og audit, som er udført af nationale luftfartsmyndigheder, har adskillige medlemsstater iværksat håndhævelsesforanstaltninger og underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed herom. Rumænien har oplyst, at luftfartsselskabet Jetran Air's luftfartscertifikat ("AOC") er blevet tilbagekaldt, og Spanien har oplyst, at IMD Airways' AOC er udløbet og er ved at blive tilbagekaldt.

(11)

Medlemsstaterne har gentaget, at de er parat til at tage de nødvendige skridt, hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er en umiddelbar sikkerhedsrisiko som følge af EU-luftfartsselskabers manglende overholdelse af de passende sikkerhedsstandarder.

(12)

Som aftalt på mødet i Bruxelles i januar 2013 har de kompetente myndigheder i Republikken Guinea (DNAC) regelmæssigt forelagt oplysninger om den fortsatte gennemførelse af planen for afhjælpende foranstaltninger, der blev godkendt af ICAO i december 2012, såvel som alle de aktiviteter, der er knyttet til den.

(13)

Den seneste statusrapport, der blev modtaget den 15. oktober 2013, beskriver de seneste aktiviteter og udviklingsforløb vedrørende gennemførelsen af planen for afhjælpende foranstaltninger. Den franske oversættelse af Republikken Guineas retsakter om civil luftfart (oprindeligt inspireret af og i vidt omfang overtaget fra eksisterende bestemmelser i engelsktalende nabolande) blev afsluttet i begyndelsen af august 2013. Den reviderede lov om civil luftfart blev fremsendt til Parlamentet til vedtagelse den 21. august 2013. Inspektøruddannelsessystemet, der blev foreslået af Banjul Accord Group Aviation Safety Oversight Organisation (BAGASOO) blev vedtaget. Udpegningen af Guineas kontaktpunkt for farligt gods og dets anmeldelse til ICAO fandt sted den 3. september 2013.

(14)

Den 30. august 2013 fremsendte DNAC den reviderede og ajourførte plan for afhjælpende foranstaltninger til ICAO. Alle de afhjælpende foranstaltninger, der var planlagt for 2012 og første halvdel af 2013, er blevet gennemført, og de, der er planlagt for tredje og fjerde kvartal af 2013, er iværksat. ICAO's validering af disse foranstaltninger er undervejs.

(15)

Da alle tidligere eksisterende luftfartscertifikater ("AOC') blev suspenderet i slutningen af marts 2013, er en fuldstændig ICAO-certificering (fem faser) af et nationalt luftfartsselskab (PROBIZ Guinée, som flyver med et Beechcraft King Air 90-luftfartøj) ved at blive gennemført med hjælp og støtte fra en specifik CAFAC/BAGASOO-mission, idet DNAC's inspektører samtidig uddannes i hele processen på arbejdsstedet. PROBIZ opererer ikke i Unionens luftrum.

(16)

DNAC har anmodet om et koordinerings- og valideringsbesøg ("ICVM") for at validere de fremskridt, der er sket, med hensyn til gennemførelsen af de afhjælpende foranstaltninger, og ICAO har planlagt at gennemføre det i maj 2014.

(17)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder, vil Kommissionen være tvunget til at træffe foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

(18)

Kommissionen henviste til sin vedvarende dialog med de indiske myndigheder med hensyn til tilsynet med denne stats luftfartsselskaber. Kommissionen skrev i oktober 2007 og januar 2010 til det indiske generaldirektorat for civil luftfart ("DGCA") vedrørende visse selskaber, som DGCA har det reguleringsmæssige ansvar over for, og var tilfreds med svarene.

(19)

Hvad angår en ajourføring af de seneste begivenheder gennemførte ICAO et ICVM i december 2012, hvilket førte til udstedelsen af to betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Den første betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed vedrørte certificeringsprocessen for AOC, og den anden vedrørte godkendelsen af ændringer i luftfartøjet og reparationer af udenlandske typecertificerede luftfartøjer, der er registreret i Indien. Kommissionen skrev den 30. april 2013 endnu engang til de indiske myndigheder for at forhøre sig nærmere om de betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder samt at tage andre spørgsmål op i forbindelse med EASA's rutinemæssige kontrol med sikkerhedsoplysninger i forbindelse med tilsynet med sikkerheden inden for den indiske stat. DGCA svarede den 10. maj 2013 og gav en nærmere beskrivelse af afhjælpende foranstaltninger for de betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder. I august 2013 tog ICAO på sit andet ICVM til Indien for at kontrollere, om det var lykkedes Indien at gennemføre de afhjælpende foranstaltninger, som var aftalt med ICAO. Som følge af dette ICVM fjernede ICAO sine betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Den fuldstændige ICVM-rapport er endnu ikke tilgængelig.

(20)

Af yderligere relevans er besøget af USA's luftfartsadministration ("FAA") med henblik på evaluering af den internationale luftfartssikkerhed ("IASA") i august 2013. Indtil videre har den indiske stat bevaret sin FAA kategori 1-status for overholdelse. Hvis der i fremtiden forekommer en nedklassificering af denne status, vil Kommissionen være nødt til at tage behørigt hensyn til indledningen af de formelle konsultationer med de indiske myndigheder i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning 473/2006.

(21)

Medlemsstaterne vil fortsat kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for indiske operatører i medfør af forordning (EF) nr. 965/2012.

(22)

Drøftelserne med Indonesiens kompetente myndigheder ("DGCA") videreføres med henblik på at overvåge DGCA's fremskridt med hensyn til at sikre, at sikkerhedstilsynet med alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(23)

Luftfartsselskabet PT. Citilink Indonesia skrev den 2. august 2013 til Kommissionen og anmodede om at blive fjernet fra bilag A. Vedlagt dette brev var omfattende dokumentation for gennemførelsen af certificeringsprocessen i fem trin.

(24)

Der blev afholdt et teknisk møde i Bruxelles den 5. november 2013 mellem PT. Citilink Indonesia, Kommissionen, EASA og medlemsstaterne for at evaluere den omfattende dokumentation, som luftfartsselskabet havde fremsendt. DGCA var også inviteret til dette møde, men nåede frem til, at deres deltagelse ikke var absolut nødvendig på dette tidspunkt. Kommissionen vil på grundlag af dette møde samarbejde med DGCA om at fremskaffe alle de nødvendige præciseringer for at beslutte, om og hvornår den vil være i stand til at foreslå, at restriktionerne over for PT. Citilink Indonesia ophæves.

(25)

Ved brev af 23. oktober 2013 fremlagde DGCA også ajourførte oplysninger om andre luftfartsselskaber, som er underlagt deres tilsyn. De meddelte Kommissionen, at der den 23. april 2013 var udstedt en AOC nr. 121-050 til PT Batik Air Indonesia. Men da DGCA ikke forelagde dokumentation for, at sikkerhedstilsynet med dette luftfartsselskab varetages i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, vurderes det ud fra de fælles kriterier, at dette luftfartsselskab fortsat bør være opført i bilag A.

(26)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed opfordrer fortsat DGCA til at gøre en indsats for at nå deres mål om oprettelse af et luftfartssystem i fuld overensstemmelse med ICAO’s standarder.

(27)

Kommissionen har fortsat aktive drøftelser med Kasakhstans kompetente myndigheder for at blive underrettet om og overvåge disse myndigheders langsigtede fremskridt med hensyn til at sikre, at sikkerhedstilsynet med alle de luftfartsselskaber, der er certificeret i Kasakhstan, er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(28)

Navnlig oplyste Kasakhstans Udvalg for Civil Luftfart ("CAC") om de igangværende gencertificeringsaktiviteter, der har til formål at tilpasse Kasakhstans procedurer og praksis for udstedelse af og tilsyn med operatørcertifikater til ICAO's. CAC oplyste også, at dette har resulteret i, at adskillige luftfartsselskaber har fået deres certifikater suspenderet eller tilbagekaldt.

(29)

Den 18. oktober 2013 modtog Kommissionen dokumenter, der bekræftede tilbagekaldelsen af seks AOC'er, der tilhører Mega, Samal, Euro-Asia Air International, Asia Continental Airlines, Deta Air og Kazair West (som allerede er gencertificeret under arbejdsflyvning og allerede er fjernet fra bilag A (6)) på den ene side og suspensionen af AOC'erne for Semeyavia og Irtysh Air indtil den 4. august 2013 på den anden side. Efterfølgende oplyste CAC også, at AOC'et for Semeyavia i mellemtiden var udløbet, og at operatøren ikke havde ansøgt om forlængelse eller genudstedelse. AOC'et for Irtysh Air blev yderligere suspenderet på ubestemt tid. Eftersom suspensionen af et AOC er en midlertidig foranstaltning, som ikke nødvendigvis medfører, at luftfartsselskabets flyveoperationer ophæves, bør Irtysh Air fortsat være opført i bilag A. På baggrund af de fælles kriterier vurderes det derfor, at seks operatører - Mega, Samal, Euro-Asia Air International, Asia Continental Airlines, Deta Air og Semeyavia bør fjernes fra bilag A.

(30)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed støtter op om de foranstaltninger, der er iværksat af de kompetente myndigheder i Kazakhstan om etablering af en tilsynsordning for den civile luftfart, der er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. I den henseende opfordrer Kommissionen dem til at fremskynde og intensivere indsatsen for at gennemføre planen for afhjælpende foranstaltninger som aftalt med ICAO, idet der fokuseres på den øjeblikkelige fjernelse af de to betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Kommissionen opfordrer også til en aktiv deltagelse fra Kasakhstans side i Unionens Traceca-projekt om luftfartssikkerhed for at øge CAC-sikkerhedsinspektørernes viden og erfaring.

(31)

Kommissionen er fortsat rede til, med bistand fra EASA og med medlemsstaternes hjælp, at gennemføre et besøg i Kazakhstan og forberede en gennemgang af sagen i Udvalget for Luftfartssikkerhed, når der er sket tilstrækkelige fremskridt med at afhjælpe de påviste sikkerhedssvagheder.

(32)

Med hensyn til Air Astanas flyveoperationer til Unionen har medlemsstaterne og EASA bekræftet, at der ikke er konstateret nogen betænkeligheder ved rampeinspektioner i Unionens lufthavne inden for rammerne af SAFA-programmet. Medlemsstaternes kompetente myndigheder vil fortsat kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres på Air Astanas luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 965/2012. På dette grundlag vil Kommissionen forberede en gennemgang af de nuværende begrænsninger af Air Astanas operationer på det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(33)

Kommissionen afholder løbende drøftelser med Kirgisistans kompetente myndigheder med henblik på at identificere mulige luftfartsselskaber, hvis certificering og tilsyn vil kunne opfylde de internationale sikkerhedsstandarder, og over for hvilke der kan overvejes en gradvis lempelse af begrænsningerne.

(34)

De kirgisiske myndigheder har imidlertid ikke indgivet skriftlige redegørelser, der giver Kommissionen mulighed for at forberede en gennemgang af sagen, hvilket også var tilfældet ved mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed i juni 2013 samt ved dets møde i november 2013. Som følge af den manglende dokumentation fra Kirgistans side kan Kommissionen heller ikke foreslå, at kirgisiske operatører, hvis AOC ikke tillader dem at udøve erhvervsmæssig lufttransport, bliver fjernet fra fællesskabslisten.

(35)

Den 24. oktober 2013 modtog Kommissionen kopier af AOC'erne og driftsspecifikationerne for det nyligt certificerede luftfartsselskab TEZ JET, som påbegyndte erhvervsmæssige flyvninger den 1. august 2013. Der er ikke modtaget dokumenter vedrørende tre andre nyligt certificerede luftfartsselskaber, nemlig Kyrgyz Airlines, S. Group International og Heli Sky, som ellers står opført på de kirgisiske kompetente myndigheders officielle websted. Da de kompetente kirgisiske myndigheder ikke har været i stand til at forelægge dokumentation for, at sikkerhedstilsynet med disse fire luftfartsselskaber varetages i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, vurderes det ud fra de fælles kriterier, at TEZ JET, Kyrgyz Airlines, S. Group International og Heli Sky bør opføres i bilag A.

(36)

Kommissionen opfordrer de kompetente kirgisiske myndigheder til at fremskynde deres arbejde for at afhjælpe de sikkerhedsmæssige svagheder, herunder dem, som ICAO har påvist, og regelmæssigt at meddele Kommissionen deres fremskridt med hensyn til sikkerhedstilsynet med de luftfartsselskaber, der er certificeret i Kirgistan, således at Kommissionen på sigt har mulighed for at fremsætte et forslag til Udvalget for Luftfartssikkerhed om en gennemgang af sagen. Under denne forudsætning er Kommissionen fortsat rede til, med bistand fra EASA og med medlemsstaternes hjælp, at gennemføre et sikkerhedskontrolbesøg på stedet for at bekræfte, at de kirgisiske kompetente myndigheder kan udføre deres tilsynspligt i overensstemmelse med internationale standarder og forberede en gennemgang af sagen i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(37)

Fra den 5. til den 11. december 2013 gennemførte ICAO et ICVM i Libanon og gennemgik de fremskridt, der var gjort for at afhjælpe de mangler, som ICAO's USOAP-audit af Libanons civile luftfartssystem havde påvist mellem den 1. og den 9. juli 2008. Efter dette ICVM er der sket en lille forbedring i forhold til den generelle mangel på effektiv gennemførelse af de otte kritiske elementer.

(38)

I løbet af missionen identificerede ICVM-teamet en betydelig sikkerhedsmæssig betænkelighed i forbindelse med certificeringsprocessen af luftfartsselskaber. Det blev konstateret, at Libanon havde udstedt og fornyet AOC og driftsspecifikationer for to regelmæssige internationale luftfartsselskaber og en række mindre AOC-indehavere, der gennemfører internationale flyvninger uden at udføre nogen af de påkrævede certificeringsaktiviteter. ICAO's valideringsudvalg for betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder bekræftede den 31. januar 2013, at betænkeligheden fortsat eksisterer.

(39)

Ud fra analysen af ICAO's endelige ICVM-rapport af december 2012, der blev udarbejdet af Kommissionen, EASA og medlemsstaterne, tyder det på, at Libanon har et reelt problem med at sikre en effektiv gennemførelse af standarderne og anbefalingerne på to af de analyserede USOAP-områder: luftdygtighed og undersøgelse af flyhavarier. Desuden lader statens evne til at være påvirket af væsentlige problemer på fire andre af de analyserede USOAP-områder.

(40)

Den 12. november inviterede Kommissionen de kompetente libanesiske myndigheder til et teknisk konsultationsmøde med deltagelse af EASA og en repræsentant for en EU-medlemsstat. Under dette møde orienterede de kompetente libanesiske myndigheder om den kommende luftfartslovgivning (Lov nr. 481/2002), der fastsætter, at der skal oprettes en uafhængig myndighed for civil luftfart, men som på grund af den politiske ustabilitet i landet ikke er blevet vedtaget. Denne vedtagelse afhænger af oprettelsen af en ny regering, som muliggør en udpegning af en ny bestyrelse for myndigheden, hvilket forventes at ske i 2014. De kompetente myndigheder oplyste, at de i hast har foretaget de opgaver, der kan afhjælpe de mangler, der er konstateret i ICAO's plan for afhjælpende foranstaltninger. På grundlag af dette møde blev de kompetente libanesiske myndigheder opfordret til at fremsende oplysninger om tilsynet med deres luftfartsselskaber. Kommissionen og EASA vil vurdere den dokumentation, som de modtager, idet der tages hensyn til yderligere oplysninger fra ICAO i forhold til det arbejde, der var iværksat for at løse den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed. Kommissionen opfordrer også Libanon til at deltage aktivt i Unionens MASC (enheden for flysikkerhed for Middelhavslandene) for at fremme oprettelsen af det statslige sikkerhedsprogram og forbedre reglerne for luftfartssikkerhed i Libanon.

(41)

På baggrund af den situation, der er beskrevet i betragtning 37 til 40 finder Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, at det er nødvendigt at forsætte konsultationerne med de libanesiske myndigheder i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning 473/2006.

(42)

Konsultationerne med Libyens kompetente myndigheder ("LYCAA") fortsætter med henblik på at bekræfte, at Libyen gør fremskridt med arbejdet med at reformere sikkerhedsordningen for landets civile luftfart, og navnlig med henblik på at sikre, at sikkerhedstilsynet med alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Libyen, overholder de internationale sikkerhedsstandarder.

(43)

Kommissionen skrev den 7. oktober 2013 til LYCAA og anmodede om at blive ajourført vedrørende gencertificeringen af libyske luftfartsselskaber. LYCAA svarede den 29. oktober 2013 og anmodede om at fremlægge deres fremskridt ved et møde med Kommissionen og derudover om at få møde for Udvalget for Luftfartssikkerhed i november.

(44)

I et brev af 29. oktober 2013 bekræftede LYCAA over for Kommissionen, at de ville bibeholde de nuværende begrænsninger på flyvninger inden for Unionen for alle luftfartsselskaber, og at enhver ændring af dette vil ske under forbehold af en aftale mellem LYCAA, Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(45)

På et møde den 7. november 2013 gennemførte Kommissionen, EASA og repræsentanter for medlemsstaterne drøftelser med LYCAA og luftfartsselskaberne Libyan Airlines og Afriqyiah Airways. Under disse drøftelser meddelte LYCAA, at de efter deres opfattelse havde gennemført gencertificeringsprocessen i fem trin for Libyan Airlines, og at det var på tide, at dette luftfartsselskab fik tilladelse til at flyve inden for Unionen. På mødet modtog Kommissionen dokumentation for de aktiviteter, som LYCAA havde foretaget i forbindelse med gencertificeringsprocessen.

(46)

LYCAA og Libyan Airlines var til høring i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 19. november 2013. LYCAA meddelte Udvalget for Luftfartssikkerhed, at gencertificeringsprocessen i fem trin for Libyan Airlines nu var overstået, og at dette luftfartsselskab efter LYCAA's opfattelse burde få tilladelse til at foretage ruteflyvning inden for Unionen.

(47)

LYCAA bekræftede dog udtrykkeligt over for Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, at enhver lempelse af de nuværende restriktioner for flyvning inden for Unionen ville ske under forbehold af en aftale mellem LYCAA, Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(48)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed bemærkede følgende:

den fremlagte dokumentation til støtte for gencertificeringen af Libyan Airlines, som var blevet forelagt Udvalget, kunne ikke vurderes i tilstrækkelig grad inden Udvalgets møde

af spørgsmål fra medlemmer af Udvalget fremgik det, at antallet af LYCAA-inspektører ikke er tilstrækkeligt til at løse myndighedens opgaver

LYCAA har ikke i tilstrækkelig grad begrænset ambulanceflyvninger, der er udført i erhvervsmæssig øjemed af libyske luftfartsselskaber, inden for Unionens luftrum, hvilket er i strid med aftalen mellem LYCAA, Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed

nogle af disse fly er blevet underlagt rampeinspektioner, og ved flere lejligheder er der fundet væsentlige mangler.

(49)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed meddelte, at det bør godtgøres til Kommissionens og Udvalget for Luftfartssikkerheds tilfredshed, at gencertificeringsprocessen reelt er afsluttet, og at der er et passende løbende tilsyn i overensstemmelse med ICAO's standarder, inden LYCAA påtænker at udstede en tilladelse til sine flyselskaber til at flyve til Unionen. Hvis dette ikke godtgøres over for Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, vil Kommissionen være forpligtet til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at forhindre luftfartsselskaberne i at flyve inden for Unionen.

(50)

I henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 har medlemsstaterne kontrolleret den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af rampeinspektioner, som udføres for luftfartøjer, der benyttes af luftfartsselskaber, som er certificeret i Mauretanien. EASA's seneste SAFA-analyse viser, at der er gennemført fem inspektioner for luftfartøjer fra Mauritania Airlines International. EASA's analyse af de mangler, der blev konstateret under disse SAFA-inspektioner, viser en uheldig tendens. Inspektionerne afslørede en række mangler, som i nogle tilfælde påvirker sikkerheden, særligt med hensyn til vedligeholdelsesbetingelserne. Efter analysen blev der yderligere gennemført to inspektioner i oktober 2013, som bekræftede den tendens, der blev konstateret, og karakteren af manglerne.

(51)

EASA oplyste de mauretanske nationale myndigheder ("ANAC") om disse suboptimale SAFA-resultater. ANAC blev opfordret til at foretage afhjælpende foranstaltninger og at oplyse EASA om disse foranstaltninger. Den 14. oktober 2013 svarede ANAC ved at oplyse, at den første flyvning til Unionen fandt sted den 8. maj 2013, og at der ifølge dets indikator kunne konstateres en forbedring. ANAC-sikkerhedsinspektører blev givet specifikke instrukser om at forbyde flyvninger til Europa for luftfartøjer med SAFA-konstateringer, der er klassificeret i kategori 2 og 3.

(52)

Spanien har oplyst Udvalget for Luftfartssikkerhed om, at staten for nylig har givet yderligere fire ANAC-inspektører kendskab til SAFA-inspektionerne, hvilket bør medføre en forbedring af situationen.

(53)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed bemærkede, at ANAC og Mauritania Airlines International er nødt til at fortsætte med at forbedre situationen. Kommissionen vil også over for Mauretanien gentage vigtigheden af at overholde de forpligtelser, som staten påtog sig i forbindelse med planen for afhjælpende foranstaltninger og nødvendigheden af at udføre en årsagsanalyse, og den vil bede om de regelmæssige rapporter, som ANAC og Mauritania Airlines International bør stille til rådighed.

(54)

Hvis resultaterne af de fremtidige SAFA-rampeinspektioner eller andre sikkerhedsrelevante oplysninger indikerer en forringelse af sikkerhedsstandarderne, der når et uacceptabelt niveau, vil Kommissionen være nødt til at overveje at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

(55)

Mozambiques kompetente myndigheder ("IACM") har rapporteret om den igangværende gennemførelse af planen for afhjælpende foranstaltninger, der er forelagt for og godkendt af ICAO. I den seneste statusrapport, der blev modtaget den 29. oktober 2013, oplyses det, at IACM arbejder på at behandle de åbne USOAP-konstateringer med hensyn til associerede protokolspørgsmål, men ICAO's validering af de rapporterede fremskridt er undervejs, og de vil blive oplyst hurtigst muligt. IACM's uddannelsespolitik er blevet oprettet, og det tilsvarende træningsprogram er undervejs.

(56)

Ved samme lejlighed oplyste IACM, at den har fortsat gencertificeringsprocessen for luftfartsoperatører, som fuldt ud overholder ICAO SARPS, og at der indtil videre er tolv operatører (CFM – Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation, CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital, Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari Air, Solenta Aviation (tidligere CFA-Mozambique) og TTA SARL), som er blevet gencertificeret i overensstemmelse med den liste, der er forelagt af IACM. Men da de kompetente myndigheder i Mozambique ikke har været i stand til at forelægge dokumentation for, at sikkerhedstilsynet med disse tolv luftfartsselskaber varetages i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, vurderes det ud fra de fælles kriterier, at CFM – Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation, CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital, Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari Air, Solenta Aviation (tidligere CFA-Mozambique) og TTA SARL bør opføres i bilag A.

(57)

De andre fem luftfartsselskaber, der tidligere var opført i bilag A (Aero-Serviços SARL, Aerovisão de Moçambique, Emílio Air Charter Lda, Unique Air Charter og VR Cropsprayers Lda) er ikke blevet gencertificeret. Selvom disse fem luftfartsselskaber ikke er opstillet på den liste over gencertificerede luftfartsselskaber, der er fremsendt af myndighederne, er de fem luftfartsselskaber stadig opført på IACM's websted. Da de kompetente myndigheder i Mozambique ikke har været i stand til at forelægge dokumentation for, at sikkerhedstilsynet med disse fem luftfartsselskaber varetages i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, vurderes det ud fra de fælles kriterier, at Aero-Serviços SARL, Aerovisão de Moçambique, Emílio Air Charter Lda, Unique Air Charter og VR Cropsprayers Lda fortsat bør være opført i bilag A.

(58)

Indsatsen rettet mod kapacitetsopbygning er stadig i gang med ansættelsen af nationale eksperter, idet der i alt skal ansættes 15 medarbejdere inden udgangen af 2013 (for at styrke følgende områder: operationer og certificering, navigation og flyvepladser, luftdygtighed, regulering og håndhævelse, lufttransportaftaler, og administration) og yderligere fire medarbejdere (navigation og flyvepladser) i 2014. Der er også stillet en AGA-ekspert (flyvepladser, luftruter og jordbaserede hjælpemidler) til rådighed i oktober 2013 igennem et projekt, der er finansieret af ICAO med henblik på at styrke dette område.

(59)

IACM oplyste også, at luftfartsselskabet Linhas Aéreas de Moçambique har fortsat bestræbelserne på at gennemføre de videregående faser, hovedsageligt fase III, i deres sikkerhedsstyringssystem ("SMS"). Der er udnævnt sikkerhedschefer og sikkerhedspersonale på alle driftsområder, og der er en igangværende uddannelse i SMS og erhvervelse af it-værktøjer til integrering af kvalitetssystemet i SMS. Sideløbende og efter en vellykket audit, der blev foretaget i juni 2013, har Linhas Aéreas de Moçambique fornyet sin IOSA-certificering (IATA's Operational Safety Audit Programme), som nu er gyldig indtil oktober 2015. Linhas Aéreas de Moçambique's kvalitetssystem blev også auditeret med et positivt resultat i august 2013, og selskabets ISO 9001-certificering er blevet fornyet.

(60)

IACM har anmodet om et ICVM for at validere de fremskridt, der er gjort i forhold til gennemførelsen af planen for afhjælpende foranstaltninger, og ICAO har planlagt at gennemføre det i maj 2014.

(61)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed ser med tilfredshed på de fremskridt, som Mozambiques kompetente myndigheder har underrettet om for så vidt angår afhjælpningen af de mangler, som ICAO har konstateret, og særligt dem, der er rettet mod intern kapacitetsopbygning, og de opfordrer dem til at gøre en indsats for at afslutte deres arbejde for at gennemføre et luftfartssystem i fuld overensstemmelse med ICAO’s standarder.

(62)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed anerkender og bifalder også de vedvarende forbedringer, som Linhas Aéreas de Moçambique har rapporteret i deres fortsatte indsats for at overholde og vedtage internationale sikkerhedsstandarder.

(63)

I maj 2009 bekræftede resultaterne af en ICAO-audit, at Nepals gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder ligger relativt langt under verdensgennemsnittet.

(64)

Auditten viste, at Nepals kompetente myndigheder ("CAAN") ikke var i stand til at sikre en effektiv gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder på områderne flyveoperationer, luftdygtighed og havariundersøgelser, og at der var væsentlige konstateringer, som påvirker landets kapacitet, også inden for primær luftfartslovgivning og forskrifter vedrørende civil luftfart, organiseringen af den civile luftfart og udstedelse af licenser til personale og uddannelse af personale.

(65)

Der har i løbet af en periode på to år mellem august 2010 og september 2012 været fem dødelige ulykker i Nepal med luftfartøjer, der er registreret i Nepal, og som har involveret et antal unionsborgere. Derudover har der været yderligere tre ulykker i 2013. Det høje antal ulykker er tegn på, at der eksisterer systemiske sikkerhedsmangler.

(66)

På baggrund af oplysninger fra konsultationer mellem CAAN, Kommissionen og EASA gennemgik Udvalget for Luftfartssikkerhed på sit møde i juni 2013 for første gang situationen med hensyn til luftfartssikkerhed i Nepal.

(67)

På trods af de alvorlige konstaterede mangler og høje antal flyulykker var Udvalget for Luftfartssikkerhed opmuntret over de initiativer, som de kompetente myndigheder havde iværksat, men konstaterede, at en gennemgang af resultaterne af ICAO's ICVM og andre sikkerhedsoplysninger kan føre til, at Kommissionen træffer foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

(68)

ICAO foretog et ICVM i juli 2013, hvilket udmøntede sig i en betydelig sikkerhedsmæssig betænkelighed i forbindelse med flyveoperationer. Den oprindelige plan for afhjælpende foranstaltninger, som CAAN fremsendte til ICAO for at rette op på de mangler, der var konstateret i den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed, blev ikke afsluttet inden for den anførte frist, og betænkeligheden fortsatte med at være gældende. Den fuldstændige ICVM-rapport er endnu ikke tilgængelig.

(69)

Den 19. november 2013 hørte Udvalget for Luftfartssikkerhed redegørelser fra CAAN om deres foranstaltninger for at forbedre luftfartssikkerheden i Nepal. Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed fandt, at der på trods af CAAN's bestræbelser stadig er betydelige betænkeligheder vedrørende flysikkerhedsrisici, som ikke i tilstrækkelig grad er begrænset.

(70)

Udvalget for Luftfartssikkerhed hørte også redegørelser fra Nepals forbund af luftfartsselskaber, Nepal Airlines, Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air og Shree Airlines.

(71)

Luftfartsselskabernes redegørelser dækkede hovedsageligt sikkerhedsstyring og pilotuddannelse, og Udvalget for Luftfartssikkerhed var opmuntret over luftfartsselskabernes professionelle tilgang til luftfartssikkerhed generelt.

(72)

På trods af CAAN's bestræbelser er der ikke tilstrækkelig dokumentation for, at der er sket en tydelig og varig forbedring. Denne iagttagelse understøttes af problemet med ICAO's betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed og den manglende evne til på effektiv vis at rette op på de problemer, der blev konstateret i den.

(73)

Selvom Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed anser CAAN for at være i en kapacitetsopbygningsfase, bemærkede de, at de nødvendige kompetencer ikke i tilstrækkelig grad er på plads hos CAAN, således at den kan sikre opfyldelsen af sine internationale forpligtelser.

(74)

Selvom nogle af luftfartsselskaberne kan have tilstrækkelige midler til at håndtere sikkerheden i overensstemmelse med deres forpligtelser, er Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed af den opfattelse, at CAAN's svagheder fører til en situation, hvor den ikke kan garantere sikkerheden hos sine luftfartsselskaber.

(75)

Det vurderes på grundlag af den situation, der er beskrevet i betragtning 63 til 74, og på grundlag af de fælles kriterier, at ingen af de luftfartsselskaber, der er certificeret i Nepal, overholder de relevante sikkerhedsstandarder, og at de derfor bør pålægges et driftsforbud og opføres i bilag A.

(76)

Kommissionen forbereder med bistand fra EASA og medlemsstaterne at gennemføre et besøg i Nepal for yderligere at vurdere CAAN's og Nepals større luftfartsselskabers kompetencer, helst inden Udvalget for Luftfartssikkerheds næste møde, med henblik på at undersøge, om nogen form for lempelse af driftsforbuddet er mulig.

(77)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed anerkender de problemer, som CAAN står over for, og vil undersøge mulighederne for at udvide det allerede eksisterende tekniske samarbejdsprogram mellem CAAN og EASA.

(78)

Som følge af en ulykke hos Cebu Pacific den 2. juni 2013 i Davao International Airport, som førte til en afvigelse fra start- og landingsbane, besluttede luftfartsselskabet sig for ikke at deltage i mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed i juni.

(79)

Siden mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed i juni har Filippinernes myndigheder for civil luftfart ("CAAP") og luftfartsselskabet Cebu Pacific fremsendt visse former for dokumentation for at give Kommissionen et klarere billede af Cebu Pacific's og CAAP's sikkerhedsforanstaltninger i forhold til ulykken. Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed noterede sig CAAP's fortsatte positive indsats og bifaldt den gennemsigtige dialog med Kommissionen i forbindelse med ulykken.

(80)

Kommissionen har inviteret repræsentanter for CAAP og Cebu Pacific til et teknisk møde til en mere detaljeret drøftelse af disse sikkerhedsforanstaltninger og andre relevante faktorer i forbindelse med ulykken.

(81)

Medlemsstater har anført, at Philippine Airlines den 4. november 2013 har genoptaget lufttransporten til Unionen, efter at det i juli blev fjernet fra bilag A i fællesskabslisten. Medlemsstaterne vil fortsat kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner i medfør af forordning (EF) nr. 965/2012.

(82)

Luftfartøjer, der drives af visse luftfartsselskaber, som er certificeret i Den Russiske Føderation og flyver til lufthavne i Unionen er underlagt opprioriterede SAFA-rampeinspektioner for at kontrollere deres overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne og EASA fortsætter med at orientere deres modparter i Den Russiske Føderation om de konstaterede problemer og opfordrer dem til at træffe foranstaltninger for at afhjælpe eventuel manglende overholdelse af ICAO’s standarder.

(83)

Kommissionen fortsætter i mellemtiden dialogen med de kompetente myndigheder i Den Russiske Føderation om luftfartssikkerhedsspørgsmål, navnlig for at sikre, at de aktuelle risici som følge af dårlig sikkerhed hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Russiske Føderation, styres på passende vis.

(84)

Den 7. november 2013 afholdt Kommissionen bistået af EASA og flere medlemsstater et møde med repræsentanter for den russiske føderale lufttransportmyndighed ("FATA"), hvor FATA orienterede om de foranstaltninger, som myndigheden og de berørte luftfartsselskaber har truffet for at følge op på resultaterne af SAFA-rampeinspektionerne. FATA oplyste navnlig, at den kontrollerer luftfartsselskabernes præstationer og er parat til at gribe ind om nødvendigt. Den benytter regelmæssigt SAFA-resultater i forbindelse med kontrollen med certificering eller udstedelse af specifikke godkendelser for at verificere, om et luftfartsselskab overholder kravene.

(85)

Der blev også inviteret repræsentanter for Kogalymavia til mødet den 7. november 2013 for at svare på spørgsmål vedrørende den kraftige stigning i antallet af SAFA-konstateringer. De russiske kompetente myndigheder oplyste at den har foretaget en uanmeldt inspektion af Kogalymavia, hvor der blev påvist alvorlige problemer inden for områderne luftdygtighed, flyveoperationer og sikkerhedsstyring. Luftfartsselskabet fik en måned til at afhjælpe alle problemer. Efterfølgende vil FATA efter en periode på to uger foretage en opfølgende inspektion og afgøre, om luftfartsselskabets AOC skal begrænses, suspenderes eller tilbagekaldes. Kommissionen påpegede, at dette luftfartsselskabs flåde og operationer skal gennemgås nøje sammen med en styrkelse af det løbende tilsyn, så det kan bekræftes, at luftfartøjernes tekniske tilstand og flysikkerheden er i hastig forbedring. Hvis situationen med Kogalymavia ikke bliver bedre, eller myndighedernes foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, vil Kommissionen træffe passende foranstaltninger. Eftersom en del af flåden er registreret i Irland, vil de irske kompetente myndigheder ("IAA") træffe passende foranstaltninger.

(86)

Kommissionen og EASA vil fortsat nøje overvåge sikkerhedsforholdene hos de luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Russiske Føderation, og som flyver til Unionen. Til dette formål skal medlemsstaternes kompetente myndigheder kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for disse luftfartsselskabers luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 965/2012. Kommissionen vil fortsat udveksle sikkerhedsoplysninger med de kompetente russiske myndigheder for at få bekræftet, at resultaterne af SAFA-rampeinspektionerne afhjælpes på hensigtsmæssig vis af de berørte luftfartsselskaber.

(87)

Hvis resultaterne af sådanne kontroller eller nogen andre sikkerhedsrelevante oplysninger indikerer, at de internationale sikkerhedsstandarder ikke overholdes, vil Kommissionen være nødt til at træffe foranstaltninger inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2111/2005.

(88)

Undersøgelsesrapporten i forbindelse med Yemen Airways' ulykke på Moroni, Comorerne, den 29. juni 2009 (2254 UTC) blev offentliggjort den 25. juni 2013. I overensstemmelse med internationale standarder blev rapporten offentliggjort af Staten Comorerne med deltagelse af andre stater, såsom Frankrig, USA og Yemen. Blandt deltagerne var der været bekymring med hensyn til den tid, der er gået siden selve ulykken, og offentliggørelsen af den endelige rapport.

(89)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed hilste offentliggørelsen af den endelige rapport velkommen. Hvad angår konklusionerne i forhold til Yemen Airways, anføres det i rapporten, at ulykken skyldes besætningens uhensigtsmæssige forsøg på at kontrollere luftfartøjets flyvevej, hvilket resulterede i, at luftfartøjet stallede uden mulighed for genopretning og derfor landede i havet. Den faktor, der gik forud for motorstoppet, var en ukontrolleret visuel manøvre under en natlig cirklingsprocedure. I rapporten anføres det endvidere, at Yemen Airways' besætning sandsynligvis ikke har haft åndsnærværelse nok til at reagere på en hensigtsmæssig måde over for de forskellige alarmer i cockpittet. Desuden bemærkes det i rapporten, at der manglede en klar procedure, som besætningen skulle følge i det tilfælde, at en eller begge banelys ikke fungerede.

(90)

Undersøgelsesrapporten kom med tre hovedhenstillinger: for det første at myndighederne på Comorerne indfører permanente nødforanstaltninger, der er tilpasset til efterforskningen og den efterfølgende bjærgning af et flyvehavari, der finder sted i havet i nærheden af deres flyvepladser; for det andet at de yemenitiske myndigheder sikrer, at alle besætninger, der flyver til Moroni, er korrekt uddannet i udførelsen af cirkling med fastsatte beholdne kurser (MVI), og for det tredje, at de yeminitiske myndigheder gennemgår uddannelsen af Yemen Airways' piloter, særligt med henblik på deres evne til at reagere i nødsituationer.

(91)

I lyset af offentliggørelsen af rapporten afholdt Kommissionen den 1. juli 2013 et møde i Bruxelles med deltagelse af repræsentanter fra det arabiske udvalg for civil luftfart ("ACAC") og Yemens myndighed for civil luftfart og meteorologi ("CAMA"). Mødet blev afholdt for at give CAMA mulighed for at fremsætte sine synspunkter om undersøgelsesrapportens hovedkonklusioner og henstillinger. I et brev af 10. september anførte Kommissionen, at den, selvom den ikke ønskede at blive involveret i detaljerne i undersøgelsesrapporten, gerne ville fokusere mere på Yemen Airways' sikkerhedspræstation og sikkerhedstilsynet med det, især fordi luftfartsselskabet regelmæssigt flyver med europæiske statsborgere. Mere specifikt nævnte Kommissionen, at den ønskede at vide mere om de konkrete foranstaltninger, som CAMA og Yemen Airways har truffet efter offentliggørelsen af undersøgelsesrapporten.

(92)

Da der ikke blev modtaget noget svar, sendte Kommissionen den 30. oktober 2013 endnu et brev, hvori den understregede, at en hurtig reaktion på dens tidligere henvendelser var påkrævet for at undgå en indkaldelse i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005.

(93)

I et brev af 7. november 2013 svarede CAMA med nogle nærmere oplysninger om sine sikkerhedsforanstaltninger som følge af ulykken. Disse nærmere oplysninger skal udgøre grundlaget for et møde med repræsentanter for CAMA og Yemen Airways. Afhængig af resultatet af dette møde, vil Kommissionen enten opretholde de formelle konsultationer med de ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med de luftfartsselskaber, der er certificeret i Yemen, og med Yemen Airways, eller være nødt til at overveje en indkaldelse i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005.

(94)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2009 af 13. juli 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 bør alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Zambia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, opføres i bilag A.

(95)

Opførelsen på listen i overensstemmelse med de fælles kriterier i forordning (EF) nr. 2111/2005 blev underbygget af dokumentation, som omfattede audit-konstateringer under ICAO USOAP i februar 2009, hvilket førte til offentliggørelsen af en betydelig sikkerhedsmæssig betænkelighed vedrørende luftfartøjsoperationer, certificering og tilsyn, der blev udført af Zambias myndigheder for civil luftfart.

(96)

Efterfølgende besøgte ICAO i december 2012 Zambia i ICAO-regi under et ICVM-besøg. ICVM'ets anvendelsesområde omfattede den oprindelige betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed, der blev rejst som følge af ICAO's USOAP-audit i februar 2009, og de afhjælpende foranstaltninger, der blev fremsendt af Zambias myndigheder i den forbindelse. Efter ICVM'et konkluderede ICAO's valideringsudvalg for betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, at betænkeligheden kunne fjernes.

(97)

Kommissionen ajourførte Udvalget for Luftfartssikkerhed om sin seneste korrespondance med Zambias myndigheder.

(98)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed er opmuntrede over de fremskridt, som Zambias ministerium for civil luftfart har gjort, og opfordrer Zambias myndigheder til at fortsætte deres arbejde med henblik på, at der på et passende tidspunkt og efter den nødvendige kontrol kan overvejes en lempelse af de nuværende driftsmæssige begrænsninger.

(99)

I betragtning af betydningen for sikkerheden anerkendes det i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2111/2005, at det er nødvendigt at træffe hurtige afgørelser og om nødvendigt skabe mulighed for en hasteprocedure. For at beskytte følsomme oplysninger og minimere de kommercielle virkninger er det derfor afgørende, at afgørelser om at ajourføre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud eller -restriktioner i Unionen, offentliggøres og træder i kraft straks efter vedtagelsen.

(100)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(101)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1.

Bilag A erstattes af teksten i bilag A til nærværende forordning.

2.

Bilag B erstattes af teksten i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14).

(4)  Forordning (EØF) nr. 3922/1991 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1146/2012 af 3. december 2012 (EUT L 333 af 5.12.2012, s. 7).


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I EU  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republikken Ghana

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Afghanistan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Den Islamiske Republik Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Den Islamiske Republik Afghanistan

Kam Air

AOC 001

KMF

Den Islamiske Republik Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Ukendt

PIR

Den Islamiske Republik Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Den Islamiske Republik Afghanistan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Republikken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republikken Angola

AIR GICANGO

009

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republikken Angola

AIR NAVE

017

Ukendt

Republikken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republikken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Ukendt

Republikken Angola

DIEXIM

007

Ukendt

Republikken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Ukendt

Republikken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republikken Angola

HELIANG

010

Ukendt

Republikken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Ukendt

Republikken Angola

MAVEWA

016

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Benin, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republikken Benin

AFRICA AIRWAYS

Ukendt

AFF

Republikken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Ukendt

Republikken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republikken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republikken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republikken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republikken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republikken Benin

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Congo, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republikken Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Ukendt

Republikken Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Ukendt

Republikken Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republikken Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republikken Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Ukendt

Republikken Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Ukendt

Republikken Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republikken Congo

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR BARAKA

409/CAB/MIN/ TVC/002/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR CASTILLA

409/CAB/MIN/ TVC/007/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR MALEBO

409/CAB/MIN/ TVC/0122/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS

409/CAB/MIN/ TVC/029/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BIEGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/ TVC/051/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/048/09

ABB

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CETRACA

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/ TVC/0078/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CONGO EXPRESS AIRLINES

409/CAB/MIN/ TVC/059/2012

EXY

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

EAGLES SERVICES

409/CAB/MIN/ TVC/0196/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

EPHRATA AIRLINES

409/CAB/MIN/ TVC/040/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

FILAIR

409/CAB/MIN/ TVC/037/2008

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

FLY CONGO

409/CAB/MIN/ TVC/0126/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/ TVC/0027/2008

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/ TVC/0082/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/ TVC/0051/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/ TVC/011/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GTRA

409/CAB/MIN/ TVC/0060/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/ TVC/0065/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

JET CONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/ TVC/0011/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/ TVC/0083/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/ TVC/0092/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/ TVC/0059/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/ TVC/001/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/ TVC/009/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MAVIVI AIR TRADE

409/CAB/MIN/ TVC/00/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

OKAPI AIRLINES

409/CAB/MIN/ TVC/086/2011

OKP

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

PATRON AIRWAYS

409/CAB/MIN/ TVC/0066/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

PEGASUS

409/CAB/MIN/ TVC/021/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SAFE AIR

409/CAB/MIN/ TVC/021/2008

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SION AIRLINES

409/CAB/MIN/ TVC/0081/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

STELLAR AIRWAYS

409/CAB/MIN/ TVC/056/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/0084/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/ TVC/0085/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/ TVC/073/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/004/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/ TVC/0247/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/ TVC/039/2008

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Djibouti, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ukendt

DAO

Djibouti

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Ækvatorialguinea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Ukendt

Ækvatorialguinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Ukendt

Ækvatorialguinea

TANGO AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Eritrea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Den Gabonesiske Republik

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Den Gabonesiske Republik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Den Gabonesiske Republik

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua og Indonesia Air Asia, herunder:

 

 

Republikken Indonesien

AIR BORN INDONESIA

135-055

Ukendt

Republikken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Republikken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ukendt

Republikken Indonesien

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

Ukendt

Republikken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Ukendt

Republikken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Republikken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Republikken Indonesien

BATIK AIR

121-050

BTK

Republikken Indonesien

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republikken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Republikken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republikken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republikken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republikken Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Republikken Indonesien

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Ukendt

Republikken Indonesien

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Ukendt

Republikken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republikken Indonesien

HEAVY LIFT

135-042

Ukendt

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republikken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Republikken Indonesien

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

Ukendt

Republikken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republikken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republikken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republikken Indonesien

KOMALA INDONESIA

135-051

Ukendt

Republikken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republikken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republikken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Republikken Indonesien

MARTABUANA ABADION

135-049

Ukendt

Republikken Indonesien

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Ukendt

Republikken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republikken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Ukendt

Republikken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ukendt

Republikken Indonesien

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

Ukendt

Republikken Indonesien

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Ukendt

Republikken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republikken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Republikken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Republikken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republikken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Republikken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Ukendt

Republikken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republikken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republikken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ukendt

Republikken Indonesien

SURYA AIR

135-046

Ukendt

Republikken Indonesien

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

Ukendt

Republikken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Republikken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republikken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Republikken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republikken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republikken Indonesien

UNINDO

135-040

Ukendt

Republikken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republikken Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Air Astana, herunder:

 

 

Republikken Kasakhstan

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Republikken Kasakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Republikken Kasakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republikken Kasakhstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-067-12

SAP

Republikken Kasakhstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republikken Kasakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Republikken Kasakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Republikken Kasakhstan

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Republikken Kasakhstan

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Republikken Kasakhstan

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Republikken Kasakhstan

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Republikken Kasakhstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republikken Kasakhstan

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Republikken Kasakhstan

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Republikken Kasakhstan

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Republikken Kasakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republikken Kasakhstan

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Republikken Kasakhstan

LUK AERO (TIDLIGERE EASTERN EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Republikken Kasakhstan

PRIME AVIATION

AK-0448-11

PKZ

Republikken Kasakhstan

SCAT

AK-0460-12

VSV

Republikken Kasakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republikken Kasakhstan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Kirgisiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Den Kirgisiske Republik

AIR BISHKEK (TIDLIGERE EASTOK AVIA)

15

EAA

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CRS

Den Kirgisiske Republik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

HELI SKY

Ukendt

HAC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

CCC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ AIRLINES

Ukendt

KGZ

Den Kirgisiske Republik

KIRGISISTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

SGL

Den Kirgisiske Republik

S GROUP INTERNATIONAL

Ukendt

IND

Den Kirgisiske Republik

SKY BISHKEK

Ukendt

BIS

Den Kirgisiske Republik

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

39

SAB

Den Kirgisiske Republik

STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

SUPREME AVIATION

40

SGK

Den Kirgisiske Republik

TEZ JET

46

TEZ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

VAC

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Liberia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn

 

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Mozambique, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Mozambique

AERO-SERVICOS SARL

MOZ-08

Ukendt

Republikken Mozambique

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Ukendt

Ukendt

Republikken Mozambique

CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA

MOZ-07

Ukendt

Republikken Mozambique

COASTAL AVIATION

MOZ-15

Ukendt

Republikken Mozambique

CR AVIATION

MOZ-14

Ukendt

Republikken Mozambique

EMILIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Ukendt

Republikken Mozambique

ETA - AIR CHARTER

MOZ-04

Ukendt

Republikken Mozambique

HELICOPTEROS CAPITAL

MOZ-11

Ukendt

Republikken Mozambique

KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Republikken Mozambique

MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE LAM, S.A.)

MOZ-01

LAM

Republikken Mozambique

MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MEX

Republikken Mozambique

OHI

MOZ-17

Ukendt

Republikken Mozambique

SAFARI AIR

MOZ-12

Ukendt

Republikken Mozambique

SOLENTA AVIATION (former CFA – MOZAMBIQUE, SA)

MOZ-10

Ukendt

Republikken Mozambique

TTA SARL

MOZ-16

Ukendt

Republikken Mozambique

UNIQUE AIR CHARTER

MOZ-13

Ukendt

Republikken Mozambique

VR CROPSPRAYERS LDA

MOZ-06

Ukendt

Republikken Mozambique

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Nepal, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035-01

Ukendt

Republikken Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Ukendt

Republikken Nepal

BUDDHA AIR

014/96

Ukendt

Republikken Nepal

BUDDHA AIR (INTERNATIONAL OPERATIONS)

058/2010

Ukendt

Republikken Nepal

FISHTAIL AIR

017/01

Ukendt

Republikken Nepal

GOMA AIR

064/2010

Ukendt

Republikken Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Ukendt

Republikken Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Ukendt

Republikken Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Ukendt

Republikken Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORTATION

003/2000

RNA

Republikken Nepal

SHREE AIRLINES

030/02

Ukendt

Republikken Nepal

SHREE AIRLINES (INTERNATIONAL OPERATIONS)

059/2010

Ukendt

Republikken Nepal

SIMRIK AIR

034/00

Ukendt

Republikken Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

Ukendt

Republikken Nepal

SITA AIR

033/2000

Ukendt

Republikken Nepal

TARA AIR

053/2009

MNA

Republikken Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

Ukendt

Republikken Nepal

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Filippinerne, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Philippine Airlines, herunder:

 

 

Republikken Filippinerne

AEROEQUIPEMENT AVIATION

2010037

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIR ASIA PHILIPPINES

2012047

APG

Republikken Filippinerne

AIR JUAN AVIATION

2013053

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republikken Filippinerne

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

2012048

Ukendt

Republikken Filippinerne

ASIAN AEROSPACE CORPORATION

2012050

Ukendt

Republikken Filippinerne

ASTRO AIR INTERNATIONAL

2012049

Ukendt

Republikken Filippinerne

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Ukendt

Republikken Filippinerne

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

2010026

Ukendt

Republikken Filippinerne

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republikken Filippinerne

CM AERO SERVICES

20110401

Ukendt

Republikken Filippinerne

CYCLONE AIRWAYS

2010034

Ukendt

Republikken Filippinerne

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Ukendt

Republikken Filippinerne

INAEC AVIATION CORP.

2010028

Ukendt

Republikken Filippinerne

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Ukendt

Republikken Filippinerne

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republikken Filippinerne

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Ukendt

Republikken Filippinerne

LION AIR

2009019

Ukendt

Republikken Filippinerne

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Ukendt

Republikken Filippinerne

MAGNUM AIR

2012051

Ukendt

Republikken Filippinerne

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Ukendt

Republikken Filippinerne

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Ukendt

Republikken Filippinerne

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Ukendt

Republikken Filippinerne

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Ukendt

Republikken Filippinerne

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES

2009 004

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL

2012052

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Ukendt

Republikken Filippinerne

SUBIC SEAPLANE, INC.

2011035

Ukendt

Republikken Filippinerne

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Ukendt

Republikken Filippinerne

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

EZD

Republikken Filippinerne

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i São Tomé og Príncipe, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

São Tomé og Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé og Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé og Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé og Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Ukendt

São Tomé og Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé og Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé og Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé og Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Ukendt

São Tomé og Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TLZ

São Tomé og Príncipe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Sierra Leone, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Sudan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republikken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republikken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republikken Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

029

BNT

Republikken Sudan

BLUE BIRD AVIATION

011

BLB

Republikken Sudan

DOVE AIRLINES

052

DOV

Republikken Sudan

ELIDINER AVIATION

008

DND

Republikken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

053

CUN

Republikken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Ukendt

Republikken Sudan

HELEJETIC AIR

057

HJT

Republikken Sudan

KATA AIR TRANSPORT

009

KTV

Republikken Sudan

KUSH AVIATION

060

KUH

Republikken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republikken Sudan

MID AIRLINES

025

NYL

Republikken Sudan

NOVA AIRLINES

046

NOV

Republikken Sudan

SUDAN AIRWAYS

001

SUD

Republikken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republikken Sudan

TARCO AIRLINES

056

TRQ

Republikken Sudan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Swaziland, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Zambia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I EU  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

Luftfartøjstype med begrænsning

Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis de/det er kendt

Registreringsstat

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republikken Angola

Hele flåden, undtagen: 5 luftfartøjer af typen Boeing B777 og 4 luftfartøjer af typen Boeing B737-700

Hele flåden, undtagen: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republikken Angola

AIR ASTANA (2)

AK-0443-11

KZR

Kasakhstan

Hele flåden, undtagen: luftfartøjer af typen Boeing B767, luftfartøjer af typen B757, luftfartøjer af typen Airbus A319/320/321

Hele flåden, undtagen: luftfartøjer i Boeing B767-flåden, som opført på AOC, luftfartøjer i Boeing B757-flåden, som opført på AOC, luftfartøjer i Airbus A319/320/321-flåden, som opført på AOC

Aruba (Kongeriget Nederlandene)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336)

Comorerne

AFRIJET (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Falcon 50, 2 luftfartøjer af typen Falcon 900

Hele flåden, undtagen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Den Gabonesiske Republik

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Boeing B-767-200

Hele flåden, undtagen: TR-LHP

Den Gabonesiske Republik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Challenger CL-601, 1 luftfartøj af typen HS-125-800

Hele flåden, undtagen: TR-AAG, ZS-AFG

Den Gabonesiske Republik; Den Sydafrikanske Republik:

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republikken Ghana

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen DC8-63F

Hele flåden, undtagen: 9G-TOP og 9G-RAC

Republikken Ghana

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Den Islamiske Republik Iran

Hele flåden, undtagen: 14 luftfartøjer af typen A300, 8 luftfartøjer af typen Airbus A310, 1 luftfartøj af typen Boeing B737

Hele flåden, undtagen:

 

EP-IBA

 

EP-IBB

 

EP-IBC

 

EP-IBD

 

EP-IBG

 

EP-IBH

 

EP-IBI

 

EP-IBJ

 

EP-IBM

 

EP-IBN

 

EP-IBO

 

EP-IBS

 

EP-IBT

 

EP-IBV

 

EP-IBX

 

EP-IBZ

 

EP-ICE

 

EP-ICF

 

EP-IBK

 

EP-IBL

 

EP-IBP

 

EP-IBQ

 

EP-AGA

Den Islamiske Republik Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen TU-204

Hele flåden, undtagen: P-632 og P-633

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hele flåden, undtagen: 3 luftfartøjer af typen Boeing B737-300, 2 luftfartøjer af typen ATR 72-500, 1 luftfartøj af typen ATR 42-500, 1luftfartøj af typen ATR 42-320 og 3 luftfartøjer af typen DHC 6-300

Hele flåden, undtagen: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MFL, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republikken Madagaskar


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Til sine nuværende flyvninger i EU har Air Astana kun lov til at anvende de anførte specifikke luftfartøjstyper, forudsat 1) at de er registreret i Aruba og 2) at alle ændringer af AOC'et fremsendes rettidigt til Kommissionen og Eurocontrol.

(3)  Afrijet må kun bruge de luftfartøjer, der er anført for dets nuværende operationer i Den Europæiske Union.

(4)  Gabon Airlines må kun bruge de luftfartøjer, der er anført for dets nuværende operationer i Den Europæiske Union.

(5)  Iran Air må kun beflyve Den Europæiske Union med de specifikke luftfartøjer og på de betingelser, der er fastsat i betragtning 69 i forordning (EU) nr. 590/2010, EUT L 170 af 6.7.2010, s. 15.


Top