EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1143

Kommissionens forordning (EU) nr. 1143/2013 af 13. november 2013 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, med særlig henblik på optagelse på listen af en auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland EØS-relevant tekst

OJ L 303, 14.11.2013, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1143/oj

14.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2013

af 13. november 2013

om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, med særlig henblik på optagelse på listen af en auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3d, stk. 3, og artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstater, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (2), kan udpege deres egne auktionsplatforme til auktionering af deres andel af den kvotemængde, der er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF. I henhold til artikel 30, stk. 5, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1031/2010 forudsætter udpegelsen af sådanne auktionsplatforme, at de opføres på listen i forordningens bilag III.

(2)

I overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Tyskland, jf. artikel 26, stk. 1 og 2, i samme forordning, givet Kommissionen meddelelse om sin beslutning om ikke at deltage i den fælles aktion, men udpege sin egen auktionsplatform.

(3)

Den 15. marts 2013 meddelte Tyskland Kommissionen, at landet agter at udpege European Energy Exchange AG (i det følgende benævnt »EEX«) som auktionsplatfom som omhandlet i artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010.

(4)

Den 20. marts 2013 forelagde Tyskland sin meddelelse for Udvalget for Klimaændringer, der er nedsat ved artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (3).

(5)

For at sikre, at den foreslåede udpegelse af EEX som auktionsplatform som omhandlet i artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010 er forenelig med bestemmelserne i forordningen og i overensstemmelse med målene i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, er det nødvendigt at pålægge EEX nogle betingelser og forpligtelser.

(6)

I henhold til artikel 35, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en udpeget auktionsplatform give uhindret, retfærdig og lige adgang for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) til at byde på auktionerne og adgang for små drivhusgasudledere til at byde på auktionerne. For at sikre dette bør EEX give sådanne SMV'er og små drivhusgasudledere gennemskuelige, omfattende og ajourførte oplysninger om adgangsmuligheder til auktioner, der afholdes af EEX på vegne af Tyskland, herunder al den nødvendige praktiske rådgivning om, hvordan de bedst udnytter en sådan mulighed. Sådanne oplysninger bør gøres offentligt tilgængelige på EEX's websted. Derudover bør EEX meddele den auktionstilsynsførende, der er udpeget i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1031/2010, om den opnåede dækning, herunder også den geografiske dækning, og tage størst muligt hensyn til den auktionstilsynsførendes udtalelse i denne henseende for at sikre, at EEX overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 35, stk. 3, litra a) og b), i samme forordning.

(7)

I henhold til artikel 35, stk. 3, litra e), i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal medlemsstaterne, når de udpeger en auktionsplatform, tage hensyn til, i hvilket omfang en kandidat er i stand til at imødegå konkurrenceforvridning på det indre marked, herunder kvotemarkedet. En auktionsplatform bør især ikke kunne udnytte sin kontrakt til at øge sin konkurrenceevne inden for sine andre aktiviteter, navnlig på det sekundære marked, som den organiserer. En auktionsplatform bør give mulighed for, at potentielle budgivere kan indgive bud ved auktionerne uden krav om, at de bliver børsmedlem eller deltager på det sekundære marked, som auktionsplatformen organiserer, eller andre markeder for handel med kvoter, der organiseres af auktionsplatformen eller tredjepart.

(8)

I henhold til artikel 35, stk. 3, litra h), i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal medlemsstaterne, når de udpeger en auktionsplatfom, tage hensyn til, i hvilket omfang der er truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til at kræve, at en auktionsplatform overdrager alle materielle og immaterielle aktiver, der er nødvendige for at gennemføre auktionerne, til sin efterfølger. Disse foranstaltninger bør affattes tydeligt og rettidigt i en exitstrategi, som skal gennemgås af den auktionstilsynsførende. Ikke kun EEX, der er udpeget af Tyskland, men alle auktionsplatforme bør udvikle en sådan exitstrategi og tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende herom.

(9)

I lyset af de høstede erfaringer bør bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1031/2010 vedrørende de offentlige udbud til udpegning af de fælles auktionsplatforme og auktionstilsynsførende samt afholdelsen af auktioner ændres.

(10)

Da kvoterne skal leveres inden for fem dage efter auktionen, og fordi disse kvoter i sig selv er omsættelige, behøver auktionsproduktet ikke at være omsætteligt.

(11)

En auktionsplatform skal lejlighedsvis høre den auktionstilsynsførende. Det indebærer et ansvar og erstatningsansvar for den auktionstilsynsførende at besvare sådanne høringer. Med henblik på at mindske et sådant ansvar og erstatningsansvar, især i hastende tilfælde, bør det være muligt for den hørende auktionsplatform at handle, allerede inden udtalelsen fra den auktionstilsynsførende er indhentet. Auktionsplatformens forpligtelse til at tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende bør fortsat være gældende.

(12)

Fastlæggelsen af auktionskalendere bør også revideres. For det første er det hverken praktisk muligt eller nødvendigt at fastlægge auktionskalendere så tidligt som i februar og marts i det foregående år. For det andet bør de mængder, der skal auktioneres i august, kun være halvt så store som i hver af årets øvrige måneder, hvilket kan opnås ved at afholde færre auktioner og ved at auktionere mindre mængder. For det tredje fastsætter artikel 3d i direktiv 2003/87/EF mængderne og medlemsstaternes andel af de luftfartskvoter, der skal auktioneres, og bestemmelsen i forordning (EU) nr. 1031/2010 vedrørende den årlige mængde af luftfartskvoter, der skal auktioneres, bør tage hensyn til de usikkerheder, der er knyttet til nogle af de underliggende faktorer, og som bestemmer disse mængder og andele. På baggrund af den usikkerhed, der er forbundet med resultaterne af internationale forhandlinger, er det desuden berettiget med større fleksibilitet til at sprede mængden af luftfartskvoter, der skal auktioneres, over et givet kalenderår. For det fjerde bør kvoterne i tilfælde af flere på hinanden følgende annulleringer fordeles over flere end de næste fire planlagte auktioner. Endelig bør der tilføjes bestemmelser vedrørende auktionskalenderen for auktioner, der afholdes af den fælles auktionsplatform for en medlemsstat, som har besluttet ikke at deltage i den fælles auktionsplatform, men som er nødt til at gøre brug af den fælles auktionsplatform, indtil dens egen auktionsplatform er udpeget. Disse bestemmelser bør modsvare bestemmelsen vedrørende de auktionskalendere, som auktionsplatforme, der er udpeget af sådanne medlemsstater, skal fastlægge.

(13)

Adgang til auktionerne må ikke afhænge af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af auktionsplatformen, eller et andet marked, som organiseres af auktionsplatformen eller tredjepart. Dette krav bør finde anvendelse på enhver auktionsplatform og ikke kun på de auktionsplatforme, der er udpeget af medlemsstater, som ikke deltager i den fælles procedure for udpegelse af en fælles auktionsplatform.

(14)

En auktionsplatform kan tilbyde en eller flere alternative måder for adgang til sine auktioner, hvis hovedadgangen af en ikke nærmere bestemt årsag ikke kan benyttes, forudsat at sådanne alternative adgangsmåder er sikre og pålidelige og ikke ved deres brug fører til diskrimination af budgiverne. For at undgå tvivl bør det præciseres, at medlemsstaterne kan kræve af en auktionsplatform, at den tilbyder sådanne alternative adgangsmåder.

(15)

Gennemførelsen af et forbud for medlemsstaterne mod at videregive intern viden til nogen, der arbejder for en kvoteudbyder, kan vise sig at være praktisk umulig eller have negativ indvirkning på det arbejde, som udføres af den udpegede kvoteudbyder eller personer, der arbejder for kvoteudbyderen. Kvoteudbydere har kun en begrænset rolle ved gennemførelsen af auktionerne, og der findes en række foranstaltninger til at mindske risikoen for insiderhandel, herunder foranstaltninger i situationer, hvor kvoteudbyderen eller personer, der arbejder for kvoteudbyderen, har adgang til interne oplysninger. I den sammenhæng er et fuldstændigt forbud ude af proportioner. Medlemsstaterne bør dog have ansvaret for at sikre, at en udpeget kvoteudbyder har tilstrækkelige foranstaltninger til at forhindre insiderhandel, før de videregiver sådanne interne oplysninger.

(16)

En meddelelse fra en medlemsstat, som ikke deltager i den fælles procedure for udpegelse af den fælles auktionsplatform, om, hvilken auktionsplatform den agter at udpege, kan ikke indeholde den fuldstændige auktionskalender, men bør indeholde de oplysninger, der er relevante for koordinering af auktionskalendere på et senere tidspunkt.

(17)

Den auktionstilsynsførendes rapport vedrørende den auktion, der er gennemført i 2014, som kan forventes at blive leveret i starten af det efterfølgende år, bør danne baggrund for den fornyede undersøgelse af forordning (EU) nr. 1031/2010.

(18)

I henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en auktionsplatform være et reguleret marked. For at kunne nyde godt af den relevante erfaring og viden samt mindske risiciene i forbindelse med gennemførelsen af auktionerne er det hensigtsmæssigt at præcisere, at der bør være tale om et reguleret market, hvis operatør organiserer et marked for kvoter eller kvotederivater.

(19)

Da den auktionstilsynsførende kan blive betalt af auktionsprovenuet, kan det være ønskeligt for en auktionsplatform at fungere som betalingsagent for omkostningerne til den auktionstilsynsførende.

(20)

En begrænset udbudsprocedure for udpegelsen af den auktionstilsynsførende har ikke resulteret i en kontrakt, da der ikke er nogen kandidater, som har anmodet om at deltage i den fælles procedure herom. Under en ny procedure skal der tages stilling til en række komplekse spørgsmål, f.eks. vedrørende valg af udbudsprocedure, kontraktens form og en præcis opgavebeskrivelse, hvilket tager tid. Manglen på en auktionstilsynsførende indebærer imidlertid ikke en så stor risiko for gennemførelsen af auktionerne, at de bør stoppes, indtil der er udpeget en tilsynsførende.

(21)

En auktionsplatform kan give mulighed for at indgive ansøgninger om adgang til at byde elektronisk, men det bør også være tilladt at kræve, at sådanne ansøgninger indgives i form af papirbaserede dokumenter.

(22)

I tilfælde af, at den auktionsplatform, der er udpeget af en medlemsstat, som ikke deltager i den fælles procedure for udpegelse af den fælles auktionsplatform, ikke kan afholde auktionerne, bør den pågældende medlemsstat henvende sig til den fælles auktionsplatform med henblik på auktionering af sin andel af den kvotemængde, der skal auktioneres. Det bør præciseres, at ordningerne mellem den fælles auktionsplatform og kvoteudbydere, der er udpeget af disse medlemsstater, skal være på plads, inden der gennemføres en sådan auktionering på en fælles auktionsplatform, men ikke før.

(23)

Alle auktionsplatforme bør fastlægge en exitstrategi og høre den auktionstilsynsførende herom. Denne forpligtelse bør ikke kun gælde for auktionsplatforme, der er udpeget af medlemsstater, som ikke deltager i den fælles procedure for udpegelse af fælles auktionsplatforme.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer.

(25)

Kontrakten mellem Tyskland og EEX i dens egenskab af midlertidig fravalgsauktionsplatform udløber i december 2013. Med henblik på at sikre en forudsigelig og rettidig videreførelse af EEX-auktionerne bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(26)

Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1031/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Kvoter udbydes til salg på en auktionsplatform ved hjælp af standardiserede elektroniske kontrakter (»auktionsproduktet«).«

2)

Artikel 7, stk. 7 og 8, affattes således:

»7.   Auktionsplatformen fastlægger inden den pågældende auktion, hvilken metodologi der skal anvendes med henblik på stk. 6, efter at have hørt den auktionstilsynsførende, hvis en sådan er udpeget, og underrettet de kompetente nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 56.

Auktionsplatformen kan ændre metodologi mellem to budperioder på samme auktionsplatform. Den underretter straks den auktionstilsynsførende, hvis en sådan er udpeget, og de kompetente nationale myndigheder som omhandlet i artikel 56.

Den pågældende auktionsplatform skal tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende, hvis den foreligger.

8.   Hvis en eller flere auktioner annulleres i medfør af stk. 5 eller 6 i forlængelse af hinanden, fordeles den samlede kvotemængde for disse auktioner ligeligt over de efterfølgende auktioner, der er planlagt på den samme auktionsplatform.

Hvad angår de kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, skal antallet af auktioner, over hvilke den samlede mængde fordeles, være fire gange det antal auktioner, der blev annulleret.

Hvad angår de kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, skal antallet af auktioner, over hvilke den samlede mængde fordeles, være to gange det antal auktioner, der blev annulleret.«

3)

Artikel 8 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Under ekstraordinære omstændigheder kan en auktionsplatform, efter at have hørt den auktionstilsynsførende, hvis en sådan er udpeget, ændre klokkeslættene for en budperiode ved at give alle personer, der kan ventes at blive berørt af ændringen, meddelelse herom. Den pågældende auktionsplatform skal tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende, hvis den foreligger.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auktioneres på den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, fordeles ligeligt over de auktioner, der afholdes i løbet af et kalenderår, dog således at der i august kun auktioneres halvt så stor en mængde som i hver af årets øvrige måneder.

Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, og som skal auktioneres på den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, fordeles i princippet ligeligt over de auktioner, der afholdes i løbet af et kalenderår, dog således at der i august kun auktioneres halvt så stor en mængde som i hver af årets øvrige måneder.«

4)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Omstændigheder, der forhindrer afholdelse af auktioner

Uden at anvendelsen af reglerne i artikel 58 indskrænkes, kan en auktionsplatform annullere en auktion, hvis der foreligger omstændigheder, der forhindrer eller formentlig vil forhindre, at den pågældende auktion forløber korrekt. Hvis en eller flere auktioner annulleres i forlængelse af hinanden, fordeles den samlede kvotemængde for disse auktioner ligeligt over de efterfølgende auktioner, der er planlagt på den samme auktionsplatform.

Hvad angår kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, skal antallet af auktioner, over hvilke den samlede mængde fordeles, være fire gange det antal auktioner, der blev annulleret i forlængelse af hinanden.

Hvad angår kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, skal antallet af auktioner, over hvilke den samlede mængde fordeles, være to gange det antal auktioner, der blev annulleret i forlængelse af hinanden.«

5)

Artikel 11 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 og 2, fastlægger og offentliggør budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert kalenderår, senest den 30. september året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, idet de forinden har rådført sig med Kommissionen og fået dens udtalelse herom. De pågældende auktionsplatforme skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kalenderen med individuelle auktioner over kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, som afholdes af en anden auktionsplatform end de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, i nærværende forordning, fastlægges og offentliggøres som fastsat i artikel 32 i nærværende forordning.

Artikel 32 finder også anvendelse på auktioner, som afholdes i henhold til artikel 30, stk. 7, andet afsnit, af den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2.«

6)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Årlige auktionsmængder af kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF

1.   Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, til auktionering hvert år er 15 % af den forventede mængde af sådanne kvoter, der er i omløb i det pågældende år. Hvis auktionsmængden i et givet år er større eller mindre end 15 % af den mængde, der rent faktisk blev bragt i omløb det pågældende år, korrigeres den mængde, der skal auktioneres i det efterfølgende år, for denne forskel. Eventuelle kvoter, der ikke er auktioneret efter det sidste år i en handelsperiode, auktioneres i de første fire måneder af det efterfølgende år.

I kvotemængden til auktionering i det sidste år i en handelsperiode skal der tages hensyn til de kvoter, der er sat til side i en særlig reserve, jf. artikel 3f i direktiv 2003/87/EF.

2.   For hvert kalenderår i en given handelsperiode opgøres den enkelte medlemsstats andel af kvoter, der skal auktioneres, og som er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, efter artikel 3d, stk. 3, i samme direktiv.«

7)

Artikel 13 ændres således:

a)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, fastlægger og offentliggør fra 2013 budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2013/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert kalenderår, i princippet senest den 30. september året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, idet de forinden har rådført sig med Kommissionen og fået dens udtalelse herom. De pågældende auktionsplatforme skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.«

b)

I stk. 4 indsættes følgende som andet afsnit:

»Artikel 32 finder også anvendelse på de auktioner, som afholdes i henhold til artikel 30, stk. 7, andet afsnit, af den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2.«

8)

Artikel 16 ændres således:

a)

Som stk. 1a indsættes følgende:

»1a.   Adgang til auktionerne må ikke være afhængig af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af auktionsplatformen, eller et andet marked, der organiseres af auktionsplatformen eller tredjepart.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   En auktionsplatform kan tilbyde, og medlemsstaterne kan kræve, at en auktionsplatform tilbyder en eller flere alternative måder for adgang til deres auktioner, hvis hovedadgangen af en ikke nærmere bestemt årsag ikke kan benyttes, forudsat at sådanne alternative adgangsmåder er sikre og pålidelige og ikke ved deres brug fører til diskrimination af budgiverne.«

9)

Artikel 18, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

driftsledere og luftfartøjsoperatører, der har en driftslederkvotekonto eller en luftfartøjsoperatørkvotekonto og byder for egen regning, hvilket inkluderer eventuelle moder- og dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder, der indgår i samme virksomhedsgruppe som driftslederen eller luftfartøjsoperatøren«

10)

Artikel 20, stk. 2, affattes således:

»2.   Ansøgningen om adgang til at byde efter stk. 1 indgives ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema til auktionsplatformen. Ansøgningsskemaet og adgangen til det via internettet stilles til rådighed og vedligeholdes af den pågældende auktionsplatform.«

11)

Artikel 22 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For medlemsstater, der ikke deltager i de fælles aktioner i artikel 26, stk. 1 og 2, udpeges kvoteudbyderen af den udpegende medlemsstat, således at de nødvendige aftaler med de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 og 2, herunder det tilsluttede clearing- eller afviklingssystem, kan indgås og gennemføres, hvorved kvoteudbyderen bliver i stand til at auktionere kvoter på den udpegende medlemsstats vegne på sådanne auktionsplatforme på gensidigt aftalte vilkår, jf. artikel 30, stk. 7, andet afsnit, og artikel 30, stk. 8, første afsnit.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Medlemsstaterne undlader at videregive interne oplysninger til nogen, der arbejder for kvoteudbyderen, medmindre vedkommende, der arbejder for medlemsstaten eller handler på dennes vegne, videregiver oplysningerne på »need-to-know«-basis som et normalt led i udøvelsen af deres beskæftigelse, erhverv eller funktioner, og den pågældende medlemsstat konstaterer, at kvoteudbyderen har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til at forhindre insiderhandel som defineret i artikel 3, nr. 28, eller som forbudt i henhold til artikel 38 af nogen, der arbejder for en kvoteudbyder, ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1 og 2.«

12)

Artikel 24, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis en auktionstilsynsførende som følge af force majeure hindres i at udføre sine opgaver i fuldt omfang i forbindelse med en bestemt auktion, kan den pågældende auktionsplatform beslutte at gennemføre auktionen, forudsat at den træffer de fornødne foranstaltninger til selv at føre behørigt tilsyn med auktionen. Denne bestemmelse finder også anvendelse, indtil den første auktionstilsynsførende, der er udpeget i henhold til stk. 2, påbegynder overvågning af de pågældende auktioner som nærmere fastsat i kontrakten om udpegelse af den auktionstilsynsførende.«

13)

Artikel 25, stk. 6, affattes således:

»6.   Den auktionstilsynsførende skal fremsætte udtalelser i medfør af artikel 7, stk. 7, artikel 8, stk. 3, artikel 27, stk. 3, og artikel 31, stk. 1, og som fastsat i bilag III. Udtalelserne skal fremsættes inden for en rimelig frist.«

14)

I artikel 27 tilføjes følgende som stk. 3:

»3.   Inden for tre måneder fra datoen for sin udpegelse skal auktionsplatformen indgive sin exitstrategi til Kommissionen, som rådfører sig med den auktionstilsynsførende herom. Inden for to måneder efter modtagelsen af den auktionstilsynsførendes udtalelse i medfør af artikel 25, stk. 6, skal auktionsplatformen revurdere sin exitstrategi og ændre den, hvis det er relevant, idet den tager størst muligt hensyn til udtalelsen.«

15)

Artikel 30, stk. 6, litra c), affattes således:

»c)

auktionsproduktet samt alle oplysninger, som Kommissionen skal bruge for at kunne vurdere, om den foreslåede auktionskalender er forenelig med enhver eksisterende eller foreslået auktionskalender for de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, og de øvrige auktionskalendere, der foreslås af andre medlemsstater, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, men har valgt at udpege deres egne auktionsplatforme«

16)

Artikel 31, stk. 1, affattes således:

»1.   En auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1, skal udføre de samme funktioner som den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, jf. artikel 27.

En auktionsplatform, der er udpeget i medfør af artikel 30, stk. 1, er dog undtaget fra bestemmelserne i artikel 27, stk. 1, litra c), og den skal indgive sin exitstrategi som omhandlet i artikel 27, stk. 3, til den udpegende medlemsstat, som skal rådføre sig med den auktionstilsynsførende herom.«

17)

Artikel 32, stk. 4, første afsnit, affattes således:

»4.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1 og 2, fastlægger og offentliggør budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert år, senest den 31. oktober året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato. De pågældende auktionsplatforme foretager først deres fastlæggelser og offentliggørelser, efter at de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1 eller 2, har foretaget deres fastlæggelser og offentliggørelser efter artikel 11, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, medmindre sådanne auktionsplatforme endnu ikke er udpeget. De pågældende auktionsplatforme foretager først deres fastlæggelser og offentliggørelser efter at have rådført sig med Kommissionen og indhentet dennes udtalelse. De pågældende auktionsplatforme skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.«

18)

Artikel 33, stk. 1, affattes således:

»Når den auktionstilsynsførende har afleveret sin årlige konsoliderede rapport vedrørende de auktioner, der er gennemført i 2014, reviderer Kommissionen ordningerne i denne forordning, herunder hvordan auktionsprocesserne fungerer.«

19)

Artikel 35, stk. 1, affattes således:

»1.   Der må kun gennemføres auktioner på en auktionsplatform, der har fået tilladelse som et reguleret marked, og hvis operatør organiserer et marked for kvoter eller kvotederivater.«

20)

Artikel 44, stk. 2, affattes således:

»2.   En auktionsplatform, herunder de dertil knyttede clearingsystemer eller afviklingssystemer, overfører betalinger, som foretages af budgiverne eller deres retssuccessorer efter auktionering af kvoter, der er omfattet af kapitel II og III til direktiv 2003/87/EF, til de kvoteudbydere, der har auktioneret de pågældende kvoter, bortset fra beløb, for hvilke den bliver anmodet om at fungere som betalingsagent i forbindelse med den auktionstilsynsførende.«

21)

Bilag III ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1.

(3)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.


BILAG

I tabellen i bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010 foretages følgende ændringer:

I del 1 indsættes følgende række efter navnet på den af Tyskland udpegede auktionsplatform:

 

»Retsgrundlag

Artikel 30, stk. 2.«

I del 2 indsættes følgende række efter navnet på den af Det Forenede Kongerige udpegede auktionsplatform:

 

»Retsgrundlag

Artikel 30, stk. 1.«

Følgende del 3 indsættes:

»Auktionsplatforme udpeget af Tyskland

3

Auktionsplatform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Retsgrundlag

Artikel 30, stk. 1.

 

Udpegelsesperiode

Tidligst fra den 15. november 2013 til senest den 14. november 2018, jf. dog artikel 30, stk. 5, andet afsnit.

 

Betingelser

Adgang til auktionerne må ikke være afhængig af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af EEX, eller ethvert andet marked, som organiseres af EEX eller en tredjepart.

 

Forpligtelser

1.

Inden for to måneder efter den 15. november 2013 skal EEX indgive sin exitstrategi til Tyskland med henblik på høring af den auktionstilsynsførende. Exitstrategien berører ikke de forpligtelser, der påhviler EEX i henhold til den kontrakt med Kommissionen og medlemsstaterne, der indgås i medfør af artikel 26, og de rettigheder, som Kommissionen og de pågældende medlemsstater har i henhold til kontrakten.

2.

EEX opretter og vedligeholder på sit websted en omfattende og ajourført liste over de børsmedlemmer, der er godkendt til at byde på vegne af SMV'er og små drivhusgasudledere, tillige med en let forståelig praktisk vejledning, som informerer SMV'er og små drivhusgasudledere om, hvilke de skridt de skal tage for at få adgang til auktionerne gennem sådanne børsmedlemmer.

3.

Inden for seks måneder efter begyndelsen på en auktion, dog senest to måneder efter udpegelsen af den auktionstilsynsførende, meddeler EEX den auktionstilsynsførende, hvem der er omfattet heraf, herunder også den geografiske dækning, og tager størst muligt hensyn til den auktionstilsynsførendes udtalelse i den henseende for at sikre, at den overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 35, stk. 3, litra a) og b).

4.

Tyskland underretter Kommissionen om enhver vigtig ændring i de relevante kontaktlige relationer med EEX, som er meddelt Kommissionen den 15. marts 2013 og Udvalget for Klimaændringer den 20. marts 2013.«


Top