EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1040

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1040/2013 af 24. oktober 2013 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MULC 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtesvin og andre mindre udbredte svinearter til slagtning end Sus scrofa domesticus og til slagtekalkuner (indehaver af godkendelsen er Aveve NV) EØS-relevant tekst

OJ L 283, 25.10.2013, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1040/oj

25.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1040/2013

af 24. oktober 2013

om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MULC 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtesvin og andre mindre udbredte svinearter til slagtning end Sus scrofa domesticus og til slagtekalkuner (indehaver af godkendelsen er Aveve NV)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om en ny anvendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754). Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningskategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MULC 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtesvin og andre mindre udbredte svinearter til slagtning end Sus scrofa domesticus og til slagtekalkuner.

(4)

Præparatet blev tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 (2), gennemførelsesforordning (EU) nr. 1088/2011 (3) og til æglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og æglægning ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 989/2012 (4).

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) bekræftede i sine udtalelser af 12. marts 2013 (5) som tidligere konkluderet, at præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet kan forbedre de zootekniske egenskaber hos slagtesvin, og at denne konklusion kan udvides til andre mindre udbredte svinearter til slagtning end Sus scrofa domesticus. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet kan øge slagtekalkuners endelige kropsvægt og forbedre deres tilvækst. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 af 13. november 2009 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Aveve NV) (EUT L 299 af 14.11.2009, s. 6).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1088/2011 af 27. oktober 2011 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MULC 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MULC 49754) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Aveve NV) (EUT L 281 af 28.10.2011, s. 14).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 989/2012 af 25. oktober 2012 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MULC 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MULC 49754) som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og æglægning (indehaver af godkendelsen er Aveve NV)

(EUT L 297 af 26.10.2012, s. 11).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(4):3171 og EFSA Journal 2013; 11(4):3172.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) med en aktivitet på mindst: 40 000 XU (1) og 9 000 BGU (2)/g I fast eller flydende form

 

Aktivstoffets karakteristika

endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Analysemetode  (3)

Aktivstoffets karakteristika i tilsætningsstoffet:

kolorimetri baseret på dinitrosalicylsyres reaktion på reducerende sukker produceret ved endo-1,4-beta-xylanases effekt på xylanindeholdende substrat

kolorimetri baseret på dinitrosalicylsyres reaktion på reducerende sukker produceret ved endo-1,3(4)-beta-glucanases effekt på beta-glucanindeholdende substrat.

Aktivstoffets karakteristika i foderet:

kolometri med måling af det vandopløselige farvestof, der frigives ved hjælp af endo-1,4-beta-xylanase fra hvede-arabinoxylansubstrat tværbundet med farvestoffet

kolometri med måling af det vandopløselige farvestof, der frigives ved hjælp af endo-1,3(4)-beta-glucanase fra byg-betaglucansubstrat tværbundet med farvestoffet.

Slagtesvin

Andre mindre udbredte svinearter til slagtning end Sus scrofa domesticus

Slagtekalkuner

4 000 XU

900 BGU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og pelleteringsstabilitet.

2.

Anvendes i foder med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner).

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal bæres åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker under håndteringen.

14. november 2023


(1)  1 XU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.

(2)  1 BGU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (cellobioseækvivalenter) fra byg-ß-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 50 °C.

(3)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top