Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1003

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 af 12. juli 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre EØS-relevant tekst

OJ L 279, 19.10.2013, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1003/oj

19.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1003/2013

af 12. juli 2013

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 72, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 62 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (2) består Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA) indtægter af gebyrer til ESMA i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i EU-lovgivningen, samt bidrag fra de nationale offentlige myndigheder og et tilskud fra Unionen.

(2)

Transaktionsregistre, der er etaberet i Unionen, bør pålægges et registreringsgebyr for at afspejle ESMA's udgifter til behandlingen af registreringsansøgningen. Udgifterne i forbindelse med behandlingen af ansøgningen stiger, hvis et transaktionsregister har til hensigt at dække mindst tre derivatklasser eller at tilbyde accessoriske tjenester. Registreringsgebyret bør derfor beregnes under hensyn til disse to objektive kriterier.

(3)

Ydelse af accessoriske tjenester og indberetningstjenester for mere end tre derivatklasser forventes også at have en direkte indflydelse på transaktionsregistrets fremtidige omsætning. I forbindelse med opkrævning af registreringsgebyrer bør transaktionsregistre derfor inddeles i tre forskellige kategorier for forventet samlet omsætning (stor, mellemstor og lille forventet samlet omsætning), for hvilke der bør gælde forskellige registreringsgebyrer, afhængigt af om de har til hensigt at levere accessoriske tjenester eller indberetningstjenester i mere end tre derivatklasser eller begge dele.

(4)

Hvis et transaktionsregister efter at være blevet registreret begynder at tilbyde accessoriske tjenester eller at drive virksomhed for mere end tre derivatklasser og derved kommer op i en højere kategori hvad angår forventet samlet omsætning, bør transaktionsregistret betale forskellen mellem det registreringsgebyr, der oprindelig er betalt, og det registreringsgebyr, der svarer til den nye kategori af forventet samlet omsætning, som det er omfattet af.

(5)

For at modvirke ubegrundede ansøgninger bør registreringsgebyrer ikke tilbagebetales, hvis en ansøger trækker sin ansøgning tilbage under registreringsproceduren, eller hvis registrering nægtes.

(6)

For at sikre en effektiv anvendelse af ESMA's budget og samtidig lette den finansielle byrde for medlemsstaterne og Unionen er det nødvendigt at sikre, at transaktionsregistre som minimum betaler alle udgifterne i forbindelse med tilsynet med dem. Gebyrerne bør fastsættes på et niveau, der forhindrer, at der opstår en væsentlig akkumulering af underskud eller overskud i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til transaktionsregistre. Hvis der opstår tilbagevendende underskud eller overskud, bør Kommissionen tage niveauet for gebyrerne op til revision.

(7)

For at sikre en rimelig og klar fordeling af gebyrerne, som samtidig afspejler den faktiske administrative indsats, der kræves for hver tilsynsunderlagt enhed, bør tilsynsgebyret beregnes på grundlag af den omsætning, som transaktionsregistrets hovedaktiviteter genererer. De tilsynsgebyrer, der pålægges et transaktionsregister, bør svare til det pågældende transaktionsregisters aktiviteter sammenlignet med alle registrerede og tilsynsunderlagte transaktionsregistres aktiviteter i et givet regnskabsår. Da der er en række faste administrative omkostninger forbundet med tilsynet med transaktionsregistre, bør der imidlertid fastsættes et minimumstilsynsgebyr.

(8)

Da der kun vil være begrænsede data til rådighed vedrørende et transaktionsregisters aktiviteter i det første år, det er registreret, bør det første årlige tilsynsgebyr beregnes på grundlag af registreringsgebyret og den tilsynsindsats, ESMA har lagt i tilsynet med transaktionsregistret det pågældende år.

(9)

Transaktionsregistre er relativt nye enheder, der tilbyder nye regulerede finansielle tjenester, og derfor findes der endnu ikke et pålideligt mål for deres omsætning. For at nå frem til et skøn over transaktionsregistrenes omsætning bør der dog tages hensyn til en række indikatorer, navnlig transaktionsregistrenes hovedindtægter ved centralt at indsamle og opbevare optegnelser over derivater, eksklusive eventuelle indtægter fra accessoriske tjenester, antallet af indberettede handler i en given periode og antallet af udestående handler ved udløbet af hver periode. I transaktionsregistrets første driftsår bør tilsynsgebyret svare til den indsats, ESMA har lagt i tilsynet fra datoen for registreringen og til årets udgang, på grundlag af de efter den forventede samlede omsætning fastsatte registreringsgebyrer.

(10)

Transaktionsregistre, der registreres i 2013, vil ikke begynde at levere tjenester før udgangen af 2013, og deres aktivitetsniveau i 2013 må forventes at være meget tæt på nul. Deres årlige tilsynsgebyr for 2014 bør derfor beregnes på grundlag af deres relevante omsætning i første halvdel af 2014.

(11)

Da transaktionsregisterbranchen endnu er i sin vorden, og da der må tages hensyn til mulige udviklingstendenser, bør metoden for beregning af transaktionsregistres omsætning tages op til revision, hvis det er nødvendigt. Kommissionen bør evaluere egnetheden af metoden for beregning af omsætningen som fastsat i denne forordning inden fire år efter forordningens ikrafttræden.

(12)

Der bør fastsættes bestemmelser om gebyrer, der skal pålægges transaktionsregistre fra tredjelande, når disse ansøger om anerkendelse i Unionen i henhold til de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012, til dækning af udgifterne til anerkendelse og de årlige administrative tilsynsudgifter. I denne henseende baseres ESMA's udgifter på de nødvendige omkostninger ved anerkendelse af et sådant transaktionsregister fra et tredjeland, jf. artikel 77, stk. 2, i den nævnte forordning, indgåelsen af samarbejdsordninger med de kompetente myndigheder i det tredjeland, hvor det ansøgende transaktionsregister er registreret, i henhold til artikel 75, stk. 3, i den nævnte forordning, og tilsynet med anerkendte transaktionsregistre. Udgifterne i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsordninger deles mellem de anerkendte transaktionsregistre fra samme tredjeland.

(13)

De tilsynsfunktioner, som ESMA udøver over for anerkendte transaktionsregistre fra tredjelande, vedrører hovedsagelig gennemførelsen af samarbejdsordninger, herunder effektiv udveksling af data mellem de relevante myndigheder. Udgifterne ved disse funktioner bør dækkes af de tilsynsgebyrer, der pålægges anerkendte transaktionsregistre. Da disse udgifter vil være meget mindre end de udgifter, som ESMA har i forbindelse med det direkte tilsyn med registrerede transaktionsregistre i Unionen, bør tilsynsgebyrerne for anerkendte transaktionsregistre være væsentligt lavere end det minimumstilsynsgebyr, der pålægges registrerede transaktionsregistre, som ESMA fører direkte tilsyn med.

(14)

Under hensyn til de mulige fremtidige udviklingstendenser bør metoden for beregning af den relevante omsætning samt niveauet for registrerings-, anerkendelses- og tilsynsgebyrer tages op til revision og ajourføres, når det er nødvendigt.

(15)

Der opstår udgifter for de nationale kompetente myndigheder, når de udfører opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, særlig i forbindelse med delegation af opgaver i henhold til artikel 74 i forordning (EU) nr. 648/2012. De gebyrer, som ESMA pålægger transaktionsregistre, bør også dække disse udgifter. For at undgå, at de kompetente myndigheder lider tab eller opnår overskud ved udførelse af delegerede opgaver, eller når de yder bistand til ESMA, bør ESMA kun refundere de faktiske omkostninger, som den nationale kompetente myndighed har afholdt.

(16)

Denne forordning bør danne grundlag for ESMA's ret til at opkræve gebyrer af transaktionsregistre. For straks at fremme effektive tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter bør den træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser for de gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) skal pålægge transaktionsregistre i forbindelse med registrering, tilsyn og anerkendelse.

Artikel 2

Dækning af de fulde udgifter til tilsyn

De gebyrer, som transaktionsregistre pålægges, skal dække:

a)

alle udgifter ved ESMA's registrering af og tilsyn med transaktionsregistre, jf. forordning (EU) nr. 648/2012, herunder udgifter i forbindelse med anerkendelse af transaktionsregistre

b)

alle udgifter i forbindelse med godtgørelse til de nationale kompetente myndigheder, der har udført opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, særlig i forbindelse med delegation af opgaver i henhold til artikel 74 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 3

Relevant omsætning

1.   Et transaktionsregisters relevante omsætning i et givet regnskabsår (n) er summen af en tredjedel af hver af følgende:

a)

indtægterne ved transaktionsregistrets hovedopgave bestående i centralt at indsamle og opbevare optegnelser over derivater beregnet på grundlag af de reviderede regnskaber for det foregående år (n–1) divideret med de samlede indtægter for alle registrerede transaktionsregistre ved udførelsen af deres hovedopgave bestående i centralt at indsamle og opbevare optegnelser over derivater i det foregående år (n–1)

b)

antallet af handler, der er indberettet til transaktionsregistret i det foregående år (n–1), divideret med det samlede antal handler, der er indberettet til alle registrerede transaktionsregistre i det foregående år (n–1)

c)

antallet af registrerede udestående handler pr. 31. december det foregående år (n–1) divideret med det samlede antal registrerede udestående handler pr. 31. december det foregående år (n–1) i alle registrerede transaktionsregistre.

Den relevante omsætning for et givet transaktionsregister (TRi i nedenstående formel) som omhandlet i første afsnit beregnes som følger:

Formula

2.   Hvis transaktionsregistret ikke har udøvet virksomhed i hele året (n–1), beregnes den relevante omsætning skønsmæssigt efter formlen i stk. 1 ved for transaktionsregistret og for hvert af elementerne i stk. 1, litra a), b) og c), at ekstrapolere værdierne beregnet for det antal måneder, i hvilket transaktionsregistret udøvede virksomhed i år (n–1), i forhold til hele året (n–1).

Artikel 4

Justering af gebyrer

1.   De gebyrer, der pålægges transaktionsregistre, bør fastsættes på et niveau, der forhindrer, at der opstår en væsentlig akkumulering af underskud eller overskud.

Hvis der forekommer et tilbagevendende væsentligt overskud eller underskud, ændrer Kommissionen gebyrernes niveau.

2.   Hvis de gebyrer, der pålægges transaktionsregistre, i år (n) er utilstrækkelige til at dække ESMA's samlede nødvendige udgifter til registrering af, tilsyn med og anerkendelse af transaktionsregistre, hæver ESMA i år (n+1) de tilsynsgebyrer, der skal pålægges de transaktionsregistre, der har været registreret i hele år (n), og som stadig er registreret i år (n+1), med det nødvendige beløb.

3.   Justeringen af gebyrer for at tage hensyn til underskud, jf. stk. 2, skal beregnes for hvert enkelt transaktionsregister i forhold til dets relevante omsætning i år (n).

KAPITEL II

GEBYRER

Artikel 5

Typer af gebyrer

1.   Transaktionsregistre, der er etableret i Unionen, og som ansøger om registrering i henhold til artikel 55, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, pålægges følgende typer gebyrer:

a)

registreringsgebyrer i henhold til artikel 6

b)

årlige tilsynsgebyrer i henhold til artikel 7.

2.   Transaktionsregistre, der er etableret i tredjelande, og som ansøger om anerkendelse i henhold til artikel 77, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, pålægges følgende typer gebyrer:

a)

anerkendelsesgebyrer i henhold til artikel 8, stk. 1

b)

årlige tilsynsgebyrer for anerkendte transaktionsregistre i henhold til artikel 8, stk. 2.

Artikel 6

Registreringsgebyr

1.   Det registreringsgebyr, der skal betales af ansøgende transaktionsregistre, beregnes afhængigt af den tilsynsindsats, der er nødvendig for at vurdere og behandle ansøgningen, samt transaktionsregistrenes forventede samlede omsætning, jf. stk. 2-6.

2.   Ved beregningen af registreringsgebyret skal følgende aktiviteter tages i betragtning:

a)

transaktionsregistrets ydelse af accessoriske tjenester som f.eks. handelsbekræftelse, »trade matching«, servicering af kredithændelser, porteføljebekræftelse eller porteføljekomprimering

b)

transaktionsregistrets ydelse af registertjenester for tre eller flere klasser af derivater.

3.   Med henblik på stk. 2 anses et transaktionsregister for at yde accessoriske tjenester i følgende tilfælde:

a)

hvis det yder direkte accessoriske tjenester

b)

hvis en enhed, der tilhører samme gruppe som transaktionsregistret, yder indirekte accessoriske tjenester

c)

hvis en enhed, med hvilken transaktionsregistret har indgået en aftale om samarbejde om ydelse af tjenester som led i handels- eller efterhandelskæden eller på dette forretningsområde, yder de accessoriske tjenester.

4.   Hvis et transaktionsregister ikke udøver nogen af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, anses det pågældende transaktionsregister for at have en lille forventet samlet omsætning og skal betale et registreringsgebyr på 45 000 EUR.

5.   Hvis et transaktionsregister udøver en af de to aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, anses det pågældende transaktionsregister for at have en mellemstor forventet samlet omsætning og skal betale et registreringsgebyr på 65 000 EUR.

6.   Hvis et transaktionsregister udøver begge de to aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, anses det pågældende transaktionsregister for at have en stor forventet samlet omsætning og skal betale et registreringsgebyr på 100 000 EUR.

7.   Hvis der sker en væsentlig ændring med hensyn til ydelse af tjenester, som har til følge, at transaktionsregistret i henhold til stk. 4, 5 og 6 skal betale et højere registreringsgebyr end det oprindelig betalte, pålægges transaktionsregistret at betale forskellen mellem det oprindelig betalte registreringsgebyr og det højere registreringsgebyr, som den væsentlige ændring medfører.

Artikel 7

Årligt tilsynsgebyr for registrerede transaktionsregistre

1.   Et registreret transaktionsregister pålægges et årligt tilsynsgebyr.

2.   Det samlede årlige tilsynsgebyr for et givet regnskabsår (n) beregnes som følger:

a)

som grundlag for beregningen af det samlede årlige tilsynsgebyr for et givet regnskabsår (n) anvendes det overslag over udgifterne til tilsyn med transaktionsregistre, der fremgår af ESMA's i overensstemmelse med artikel 63 i forordning (EU) nr. 1095/2010 opstillede og godkendte budget for det pågældende år.

b)

det samlede årlige tilsynsgebyr for et givet regnskabsår (n) beregnes ved at fratrække følgende fra det i litra a) omhandlede overslag over udgifterne:

i)

de samlede registreringsgebyrer betalt af transaktionsregistre i henhold til artikel 6 i et givet regnskabsår (n) og de yderligere registreringsgebyrer betalt i et givet regnskabsår (n) af allerede registrerede transaktionsregistre, hvis der sker en væsentlig ændring af deres registrering som omhandlet i artikel 6, stk. 7

ii)

de samlede anerkendelsesgebyrer betalt af transaktionsregistre fra tredjelande i henhold til artikel 8 i det pågældende regnskabsår (n)

iii)

det første tilsynsgebyr, der skal betales af transaktionsregistre i et givet regnskabsår (n) i henhold til stk. 4

c)

et registreret transaktionsregister skal betale et årligt tilsynsgebyr beregnet ved at fordele det samlede årlige tilsynsgebyr beregnet i henhold til litra b) på alle transaktionsregistre, der er registreret i år n–1, efter andelen af transaktionsregistrets relevante omsætning i forhold til den samlede relevante omsætning for alle registrerede transaktionsregistre beregnet efter artikel 3, stk. 1, og justeret efter artikel 4, stk. 2 og 3.

3.   Det årlige tilsynsgebyr, som transaktionsregistret skal betale, kan ikke være mindre end 30 000 EUR.

4.   Uanset stk. 2 og 3 skal et registreret transaktionsregister det år, hvor det bliver registreret, betale et første tilsynsgebyr svarende til det mindste af følgende beløb:

a)

det registreringsgebyr, der skal betales i henhold til artikel 6

b)

det registreringsgebyr, der skal betales i henhold til artikel 6, multipliceret med forholdet mellem antal arbejdsdage fra dets registreringsdato til årets udgang og 60 arbejdsdage.

Beregningen foretages efter følgende formel:

Formula

Formula

Artikel 8

Gebyr for anerkendelse af transaktionsregistre fra tredjelande

1.   Et transaktionsregister, der ansøger om anerkendelse, betaler et ansøgningsgebyr, der beregnes som summen af følgende:

a)

20 000 EUR

b)

det beløb, der fremkommer ved at fordele 35 000 EUR på det samlede antal transaktionsregistre fra det samme tredjeland, der enten er anerkendt af ESMA, eller som har ansøgt om anerkendelse, men som endnu ikke er blevet anerkendt.

2.   Et transaktionsregister, der er anerkendt i henhold til artikel 77, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, betaler et årligt tilsynsgebyr på 5 000 EUR.

KAPITEL III

BETALINGS- OG GODTGØRELSESBESTEMMELSER

Artikel 9

Generelle betalingsbetingelser

1.   Alle gebyrer betales i euro. Gebyrerne betales som anført i artikel 10, 11 og 12.

2.   Forsinkede betalinger medfører krav om betaling af en tvangsbøde på 0,1 % af det skyldige beløb pr. dag.

Artikel 10

Betaling af registreringsgebyrer

1.   Det i artikel 6 omhandlede registreringsgebyr betales fuldt ud, når transaktionsregistret ansøger om registrering.

2.   Registreringsgebyrer godtgøres ikke, hvis et transaktionsregister trækker sin ansøgning om registrering tilbage, før ESMA har vedtaget en begrundet afgørelse om registrering eller om nægtelse af registrering, eller hvis registrering nægtes.

Artikel 11

Betaling af årlige tilsynsgebyrer

1.   Det i artikel 7 omhandlede årlige tilsynsgebyr for et givet regnskabsår betales i to rater.

Første rate forfalder den 28. februar i samme år og fastsættes til to tredjedele af det skønsmæssigt beregnede årlige tilsynsgebyr. Hvis de relevante tal for omsætningen beregnet i henhold til artikel 3 endnu ikke foreligger, beregnes omsætningen på grundlag af den seneste relevante omsætning som beregnet efter artikel 3.

Anden rate forfalder den 31. august. Anden rate er det årlige tilsynsgebyr beregnet i henhold til artikel 7 minus første rate.

2.   ESMA sender opkrævninger for raterne til transaktionsregistrene mindst 30 dage før den respektive betalingsdato.

Artikel 12

Betaling af anerkendelsesgebyrer

1.   De i artikel 8, stk. 1, omhandlede anerkendelsesgebyrer betales fuldt ud, når transaktionsregistret ansøger om anerkendelse. De godtgøres ikke.

2.   Hver gang der indgives en ny ansøgning om anerkendelse af et transaktionsregister fra et tredjeland, omberegner ESMA det i artikel 8, stk. 1, litra b), omhandlede beløb.

ESMA godtgør ligeligt blandt de transaktionsregistre fra det samme tredjeland, der allerede er anerkendt, forskellen mellem det beløb, der er pålagt i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), og det beløb, der fremkommer ved omberegningen. Forskellen godtgøres enten ved direkte betaling eller ved nedsættelse af de gebyrer, der pålægges det følgende år.

3.   Det årlige tilsynsgebyr for et anerkendt transaktionsregister forfalder ved udgangen af februar. ESMA sender en opkrævning til et anerkendt transaktionsregister mindst 30 dage før denne dato.

Artikel 13

Godtgørelse til kompetente myndigheder

1.   Kun ESMA kan pålægge transaktionsregistre gebyrer for registrering, tilsyn og anerkendelse.

2.   ESMA godtgør en kompetent myndighed de faktiske omkostninger, myndigheden har pådraget sig i forbindelse med udførelse af arbejde i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, navnlig som følge af delegation af opgaver i henhold til artikel 74 i forordning (EU) nr. 648/2012.

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Gebyrer i 2013

1.   Transaktionsregistre, der ansøger om registrering i 2013, betaler det i artikel 6 omhandlede registreringsgebyr fuldt ud ved indgivelsen af ansøgningen om registrering, dog tidligst 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

2.   Transaktionsregistre, der registreres i 2013, betaler for 2013 et første årligt tilsynsgebyr beregnet i henhold til artikel 7, stk. 4, fuldt ud 30 dage efter at der er truffet afgørelse om registrering, dog tidligst 60 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

3.   Transaktionsregistre fra tredjelande, der ansøger om anerkendelse i 2013, betaler det i artikel 8, stk. 1, omhandlede anerkendelsesgebyr fuldt ud ved indgivelsen af ansøgningen om anerkendelse, dog tidligst 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

4.   Transaktionsregistre fra tredjelande, der anerkendes i 2013, betaler for 2013 et årligt tilsynsgebyr beregnet i henhold til artikel 8. stk. 3, fuldt ud 30 dage efter at der er truffet afgørelse om anerkendelse, dog tidligst 60 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 15

Årligt tilsynsgebyr for 2014 for transaktionsregistre, der registreres i 2013

1.   Transaktionsregistre, der registreres i 2013, betaler et årligt tilsynsgebyr for 2014 beregnet i henhold til artikel 7 på grundlag af deres relevante omsætning i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. juni 2014, jf. stk. 2.

2.   Med henblik på beregningen af tilsynsgebyrer for 2014 for transaktionsregistre, der registreres i 2013, jf. artikel 7, er et transaktionsregisters relevante omsætning summen af en tredjedel af hver af følgende:

a)

indtægterne ved transaktionsregistrets hovedopgave bestående i centralt at indsamle og opbevare optegnelser over derivater i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. juni 2014 divideret med de samlede indtægter for alle registrerede transaktionsregistre ved udførelsen af deres hovedopgave bestående i centralt at indsamle og opbevare optegnelser over derivater i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. juni 2014

b)

antallet af handler, der er indberettet til transaktionsregistret i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. juni 2014, divideret med det samlede antal handler, der er indberettet til alle registrerede transaktionsregistre i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. juni 2014

c)

antallet af registrerede udestående handler pr. 30. juni 2014 divideret med det samlede antal registrerede udestående handler pr. 30. juni 2014 i alle registrerede transaktionsregistre.

3.   Det årlige tilsynsgebyr for 2014 for transaktionsregistre, der registreres i 2013, betales i to rater.

Den første rate forfalder den 28. februar 2014 og er af samme størrelse som det registreringsgebyr, som transaktionsregistret har betalt i 2013 i henhold til artikel 6.

Anden rate forfalder den 31. august. Anden rate er det årlige tilsynsgebyr beregnet i henhold til stk. 1 og 2 minus første rate.

Hvis det beløb, et transaktionsregister har betalt som første rate, er større end det årlige tilsynsgebyr beregnet i henhold til stk. 1 og 2, godtgør ESMA transaktionsregistret forskellen mellem det ved første rate betalte beløb og det årlige tilsynsgebyr beregnet i henhold til stk. 1 og 2.

4.   ESMA sender opkrævninger for raterne vedrørende det årlige tilsynsgebyr for 2014 til transaktionsregistre, der registreres i 2013, senest 30 dage før betalingsdatoen.

5.   Når de reviderede regnskaber for 2014 foreligger, indberetter transaktionsregistre, der registreres i 2013, til ESMA eventuelle ændringer i de i stk. 2, litra a), b) eller c), omhandlede indikatorer, der anvendes ved beregningen af den relevante omsætning i henhold til stk. 2, og som skyldes forskellen mellem de endelige data og de foreløbige data, der er anvendt ved beregningen.

Transaktionsregistre betaler forskellen mellem det faktisk betalte årlige tilsynsgebyr for 2014 og det årlige tilsynsgebyr for 2014, der skal betales som følge af ændringer af de indikatorer, der er omhandlet i stk. 2, litra a), b) eller c), og som anvendes til beregning af den relevante omsætning i henhold til stk. 2.

ESMA sender opkrævningen for en eventuel yderligere betaling, som et transaktionsregister skal foretage som følge af en ændring af en eller flere af de indikatorer, der er omhandlet i stk. 2, litra a), b) eller c), og som anvendes til beregning af den relevante omsætning i henhold til stk. 2, senest 30 dage før den respektive betalingsdato.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.


Top