Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0912

Kommissionens forordning (EU) nr. 912/2013 af 23. september 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer EØS-relevant tekst

OJ L 252, 24.9.2013, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/912/oj

24.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 252/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 912/2013

af 23. september 2013

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 452/2008 er der fastlagt fælles retningslinjer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker på området uddannelse og livslang læring inden for tre specifikke områder, som skal gennemføres ved hjælp af statistiske aktioner.

(2)

Det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger til gennemførelse af individuelle statistiske aktioner med henblik på udarbejdelse af statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, som er omfattet af område 1 i forordning (EF) nr. 452/2008.

(3)

I forbindelse med udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, bør de nationale og europæiske statistiske myndigheder tage hensyn til principperne i den adfærdskodeks for europæiske statistikker, der blev godkendt af Udvalget for det Europæiske Statistiske System i september 2011.

(4)

Ved gennemførelsen af foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer bør der tages hensyn til de eventuelle byrder for uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner og til den seneste aftale mellem UNESCO's statistiske kontor (UIS), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Kommissionen (Eurostat) vedrørende begreber, definitioner, databehandling, hyppighed og frister for fremsendelse af resultater.

(5)

De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har revideret den hidtil anvendte udgave af International Standard Classification of Education (ISCED 1997) for at sikre, at den er i overensstemmelse med udviklingen inden for uddannelsespolitikker og -strukturer.

(6)

For at have international sammenlignelighed mellem uddannelsesstatistikker er det nødvendigt, at medlemsstaterne og EU-institutionerne anvender uddannelsesklassifikationer, der stemmer overens med den reviderede International Standard Classification of Education ISCED 2011 (i det følgende benævnt »ISCED 2011«), som blev vedtaget af UNESCO-medlemsstaterne på deres 36. generalkonference i november 2011.

(7)

Dataindsamling fra administrative og andre kilder om studerendes mobilitet på alle studieforløb bør forbedres for at overvåge fremskridtene og udpege udfordringer samt bidrage til evidensbaseret politikudformning.

(8)

Kommissionens forordning (EU) nr. 88/2011 af 2. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer (2), bør ophæves.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der regler for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 452/2008 for så vidt angår indsamling, fremsendelse og bearbejdning af statistiske data inden for område 1 om uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer.

Artikel 2

Emner, der er omfattet, og deres kendetegn

Udvælgelsen og definitionen af de emner, der er omfattet af område 1 om uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, samt en detaljeret liste over deres kendetegn og opdelinger fastsættes som anført i bilag I.

Artikel 3

Referenceperioder og fremsendelse af resultater

1.   Data om tilmeldte studerende, nytilmeldte studerende og personale vedrører skoleåret/det akademiske år som fastsat nationalt (år t/t + 1). Årlige data om tilmeldte studerende, nytilmeldte studerende og personale fremsendes årligt til Kommissionen (Eurostat) senest den 30. september i år t + 2. Den første dataindberetning i september 2014 vedrører skoleåret/det akademiske år 2012-2013 som fastsat nationalt.

2.   Dimittender vedrører skoleåret/det akademiske år som fastsat nationalt (år t/t + 1) eller kalenderåret (år t + 1). Årlige data om dimittender fremsendes til Kommissionen (Eurostat) en gang om året senest den 30. november i år t + 2.

3.   Den første fremsendelse af data om dimittender (undtagen data om dimittender, som har haft et »mobilitets«-ophold i hele studieforløbet), skal indgives i november 2014 og vedrører skoleåret/det akademiske år 2012/13 som fastsat nationalt eller kalenderåret 2013.

4.   Den første fremsendelse af data om dimittender, som har haft et »mobilitets«-ophold i hele studieforløbet, skal indgives i november 2017 og vedrører skoleåret/det akademiske år 2015/16 som fastsat nationalt eller kalenderåret 2016.

5.   Mobile studerende/dimittender, uanset deres statsborgerskab, kendetegnes ved deres hjemland (forrang til tidligere uddannelse, frem for bopæl, frem for statsborgerskab). Før 2016 indgives oplysninger om »mobile studerende/dimittender« ud fra den nationale definition af »oprindelsesland«. Fra 2016 bør definitionen af oprindelsesland være det land, hvor den gymnasiale eksamen blev tildelt eller det bedste nationale skøn herfor.

6.   Data om uddannelsesudgifter vedrører medlemsstatens regnskabsår som fastsat nationalt (år t). Årlige data om uddannelsesudgifter og antal studerende justeret efter dækningen af uddannelsesudgiftsstatistikkerne fremsendes årligt til Kommissionen (Eurostat) senest den 30. november i år t + 2. Den første dataindberetning i november 2014 vedrører regnskabsåret 2012.

Artikel 4

Datakvalitetskrav og kvalitetsrapporteringsramme

1.   Datakvalitetskrav og standardkvalitetsrapporter vedrørende uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer fastsættes som anført i bilag II.

2.   Medlemsstaterne indsender hvert år en kvalitetsrapport til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med kravene i bilag II. Standardkvalitetsrapporterne fremsendes sammen med den ISCED-integrerede kortlægning af nationale programmer og kvalifikationer ud fra den model, der er leveret af Kommissionen (Eurostat).

Den første rapport skal henvise til 2014-dataindsamlingsåret (skoleåret/det akademiske år 2012-13). Kvalitetsrapporten vedrørende referenceperioderne i artikel 3 indsendes til Kommissionen senest den 31. januar i år t + 3.

3.   Medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige data ved at kombinere forskellige kilder som f.eks. stikprøveundersøgelser, administrative datakilder og andre datakilder.

4.   Medlemsstaterne oplyser Kommissionen (Eurostat) om metoder og kvaliteten af data fra andre anvendte kilder end stikprøveundersøgelser og administrative datakilder, jf. stk. 3.

Artikel 5

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 88/2011 ophæves.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227.

(2)  EUT L 29 af 3.2.2011, s. 5.


BILAG I

Emner, der er omfattet, samt detaljeret liste over kendetegn og opdelinger

Data fremsendt efter ISCED-niveau skal henvise til ISCED 2011. Sondringen mellem akademiske og erhvervsmæssige uddannelser (ISCED 6 og 7 på det 2-cifrede niveau), som ikke var præcist defineret i ISCED 2011, der blev vedtaget af UNESCO-medlemsstaterne på deres 36. generalkonference i november 2011, foretages i overensstemmelse med de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamlingen vedrørende uddannelsessystemer.

Data fremsendt efter »undervisningsområde« skal henvise til »Fields of education and training manual, version of 1999« og til »ISCED-undervisningsområder«-klassifikationen begyndende med det skoleår/det akademiske år, der følger efter vedtagelsen af den seneste reviderede udgave af denne klassifikation.

Data om tilmeldte studerende

antal tilmeldte studerende efter ISCED-niveau 0 til 8 (ISCED 0 og 2: 2-cifret niveau, ISCED 1: 1-cifret niveau, ISCED 3 til 7: 3-cifret niveau, ISCED 8: 1-cifret niveau), institutionstype (offentlig, privat), deltagelsesintensitet (fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter) og køn. Indberetning af data om ISCED 01 er valgfri

antal tilmeldte studerende efter ISCED-niveau 0 til 8 (ISCED 0 og 2 til 5: 2-cifret niveau, ISCED 1 og 6 til 8: 1-cifret niveau), køn og alder. Indberetning af data om ISCED 01 er valgfri. Indberetning af data om ISCED 6 og 7 på det 2-cifrede niveau er valgfri

antal tilmeldte studerende efter ISCED-niveau 3 til 8 (ISCED 3 og 4: kun erhvervsuddannelser, ISCED 5: 2-cifret niveau, ISCED 6 til 8: 1-cifret niveau), uddannelsesområde (tredje niveau) og køn. Indberetning af data om ISCED 6 og 7 på det 2-cifrede niveau er valgfri

antal studerende, der er tilmeldt »kombinerede skolebaserede og arbejdspladsbaserede uddannelsesprogrammer« efter ISCED-niveau 3 til 5, kun erhvervsuddannelser, institutionstype (offentlig, privat), deltagelsesintensitet (fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter) og køn

antal tilmeldte studerende efter ISCED-niveau 0 til 8 (ISCED 0 og 2 til 5: 2-cifret niveau, ISCED 1 og 6 til 8: 1-cifret niveau), NUTS2 (1)-regioner og køn. Indberetning af data om ISCED 01 er valgfri

antal tilmeldte studerende aggregeret efter ISCED-niveau 0 til 8, efter NUTS2 (1)-regioner, køn og alder

antal tilmeldte studerende efter ISCED-niveau 1 til 3 (ISCED 1 og 2: 1-cifret niveau, ISCED 3: 2-cifret niveau) og moderne fremmedsprog, der studeres

antal tilmeldte studerende efter ISCED-niveau 1 til 3 (ISCED 1 og 2: 1-cifret niveau, ISCED 3: 2-cifret niveau) og antal moderne fremmedsprog, der studeres.

Data om nytilmeldte studerende

antal nytilmeldte studerende efter ISCED-niveau 3 til 8 (ISCED 3 til 5: 2-cifret niveau, ISCED 6 til 8: 1-cifret niveau), køn og alder. Indberetning af data om ISCED 6 og 7 på det 2-cifrede niveau er valgfri

antal tilmeldte studerende efter ISCED-niveau 3 til 8 (ISCED 3 og 4: kun erhvervsuddannelser, ISCED 5: 2-cifret niveau, ISCED 6 til 8: 1-cifret niveau), køn og uddannelsesområde (andet niveau). Indberetning af data om ISCED 6 og 7 på det 2-cifrede niveau er valgfri.

Data om studerendes mobilitet

antal tilmeldte mobile studerende efter ISCED-niveau 5 til 8 (1-cifret niveau), uddannelsesområde (tredje niveau) og køn

antal tilmeldte mobile studerende efter ISCED-niveau 5 til 8 (1-cifret niveau), oprindelsesland og køn

antal tilmeldte mobile studerende efter ISCED-niveau 5 til 8 (1-cifret niveau), oprindelsesland og køn. Indberetning af data om ISCED 5 på det 2-cifrede niveau er valgfri

antal dimittender, der har haft et »mobilitets«-ophold af en varighed på mindst tre måneder i studieforløbet, efter ISCED-niveau 5 til 8 (1-cifret niveau) og type mobilitetsordning (EU-programmer, andre internationale/nationale programmer, andre programmer). Indberetning af data om ISCED 5 på det 2-cifrede niveau er valgfri. Indberetning af data yderligere opdelt efter mobilitetstype (studieophold, praktikophold) er valgfri

antal dimittender, der har haft et »mobilitets«-ophold af en varighed på mindst tre måneder i studieforløbet, efter ISCED-niveau 5 til 8 (1-cifret niveau) og bestemmelsesland. Indberetning af data om ISCED 5 på det 2-cifrede niveau er valgfri. Indberetning af data yderligere opdelt efter mobilitetstype (studieophold, praktikophold) er valgfri

frivillig indberetning af data om antallet af dimittender, der har haft et »mobilitets«-ophold af en varighed på under tre måneder i hele studieforløbet, efter ISCED-niveau 5 til 8 (ISCED 5: 2-cifret niveau, ISCED 6 til 8: 1-cifret niveau), bestemmelsesland og mobilitetstype (studieophold, praktikophold).

Data om dimittender

antal dimittender efter ISCED-niveau 3 til 8 (ISCED 3 til 7: 3-cifret niveau, ISCED 8: 1-cifret niveau), køn og alder.

antal dimittender efter ISCED-niveau 3 til 8 (ISCED 3 og 4: kun erhvervsuddannelser, ISCED 5: 2-cifret niveau, ISCED 6 til 8: 1-cifret niveau), uddannelsesområde (tredje niveau) og køn. Indberetning af data om ISCED 6 og 7 på det 2-cifrede niveau er valgfri.

Data om personalet

Data om lærere skal indberettes efter ISCED-niveau 0 til 4 ifølge denne opdeling: ISCED 0: 2-cifret niveau, ISCED 1 til 2: 1-cifret niveau, ISCED 3 og 4: 2-cifret niveau. Data om akademisk personale skal indberettes aggregeret efter ISCED-niveau 5 til 8. Indberetning af data om ISCED 01 er valgfri. Indberetning af aggregerede data for ISCED-niveau 5 til 8, akademiske studieretninger, og ISCED-niveau 5 til 8, erhvervsorienterede studieretninger, er valgfri.

antal lærere (efter ISCED-niveau 0 til 4) og akademisk personale efter køn og aldersgrupper

antal lærere (efter ISCED-niveau 0 til 4) og akademisk personale efter institutionstype (offentlig, privat), beskæftigelsesstatus (fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter) og køn

antal tilmeldte studerende justeret efter data om uddannelsespersonale efter ISCED-niveau 0 til 8 (ISCED 0, 3 og 4: 2-cifret niveau, ISCED 1 og 2: 1-cifret niveau, ISCED 5 til 8 aggregeret), institutionstype (offentlig, privat) og deltagelsesintensitet (fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter). Indberetning af data om ISCED 01 er valgfri. Indberetning af aggregerede data om ISCED 5 til 8, akademiske studieretninger, og ISCED-niveau 5 til 8, erhvervsorienterede studieretninger, er valgfri

frivillig indberetning af data vedrørende antallet af personer beskæftiget med forvaltning på skolerne efter ISCED-niveau 0 til 3 (1-cifret niveau), beskæftigelsesstatus (fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter) og køn.

Data om uddannelsesudgifter og antal studerende justeret efter uddannelsesudgifternes dækning

Data om uddannelsesudgifter og antal studerende justeret efter uddannelsesudgiftsstatistikkernes dækning skal indberettes for ISCED-niveau 0 til 8 ifølge denne opdeling: ISCED 0: 2-cifret niveau (ISCED 01 valgfri), ISCED 1 og 2: 1-cifret niveau, ISCED 3-4 aggregeret på det 2-cifrede niveau (almen, erhvervsfaglig), ISCED 5: 1-cifret niveau, ISCED 6-8 aggregeret. Indberetning af aggregerede data for ISCED 5 til 8, akademiske studieretninger, og ISCED-niveau 5 til 8, erhvervsorienterede studieretninger, er valgfri. Der er en frivillig opdeling af private institutioner i statsstøttede private og uafhængige private institutioner vedrørende alle data om uddannelsesudgifter. FoU-udgifter findes kun for videregående uddannelser:

uddannelsesudgifter efter ISCED-niveau, kilde og transaktionstype:

udgiftskilder: offentlige udgifter (centralt, regionalt og lokalt), midler fra internationale organer og andre udenlandske kilder, husholdningernes udgifter og andre private enheders udgifter

transaktionstyper for offentlige udgifter: direkte udgifter for offentlige institutioner, direkte udgifter for private institutioner, samlede direkte udgifter for alle former for uddannelsesinstitutioner (heraf: direkte udgifter beregnet til kapital, til hjælpetjenester og FoU-aktiviteter), overførsler til regionale myndigheder (netto), overførsler til lokale myndigheder (netto), stipendier og andre tilskud til studerende/husstande, studielån, overførsler og betalinger til andre private enheder

transaktionstyper for midler fra internationale organer og andre udenlandske kilder: internationale betalinger direkte til alle typer af institutioner (heraf: betaling for FoU-udgifter), overførsler fra internationale kilder til alle myndighedsniveauer, valgfrit: internationale betalinger direkte til offentlige institutioner, internationale betalinger direkte til private institutioner, overførsler fra internationale kilder til statslige, regionale og lokale myndigheder

transaktionstyper for husholdningernes udgifter: betalinger til offentlige institutioner (netto), betalinger til private institutioner (netto), betalinger for uddannelsesvarer og -tjenesteydelser andet end til uddannelsesinstitutioner, valgfrit: gebyrer betalt til institutioner for hjælpetjenester, betalinger for varer, som uddannelsesinstitutioner har bestilt direkte eller indirekte, betalinger for varer, der ikke er direkte nødvendige for deltagelse, betalinger for privatundervisning

transaktionstyper for andre private enheders udgifter: betalinger til offentlige institutioner, betalinger til private institutioner, betalinger til alle typer af institutioner (heraf: betalinger til andre private enheder for FoU-udgifter), stipendier og andre tilskud til studerende/husstande, studielån, valgfrit: private virksomheders betalinger for specifikke uddannelsesaktiviteter, gebyrer betalt til institutioner for hjælpetjenester

uddannelsesudgifter efter ISCED-niveau, art og ressourcekategori. Udgiftsart: udgifter i offentlige institutioner og udgifter i private institutioner. Ressourcekategorier: løbende udgifter til aflønning af personale, andre løbende udgifter, kapitaludgifter, tilpasninger som følge af ændringer i den finansielle balance, udgifter til hjælpetjenester, udgifter til FoU-aktiviteter. Der er en valgfri opdeling af løbende udgifter til aflønning af personale: lærere, andet pædagogisk, administrativt og fagligt personale og støttepersonale, lønninger, pensionsudgifter, andre ikke-lønmæssige vederlag

antal studerende justeret efter dækningen af uddannelsesudgiftsstatistikkerne efter ISCED-niveau, institutionstype og deltagelsesintensitet. Institutionstyper: offentlige institutioner og private institutioner. Deltagelsesintensivitet: fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter.


(1)  NUTS-niveau 2 for alle lande undtagen Tyskland og Det Forenede Kongerige (NUTS-niveau 1).


BILAG II

Datakvalitetskrav og standard kvalitetsrapportering

Datakvalitetskrav

Datakvalitetskravene til data om uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne vedrører ESS (1)-kvalitetsstandarden for relevans, nøjagtighed, aktualitet og punktlighed, tilgængelighed og klarhed, sammenlignelighed og sammenhæng.

Dataene skal navnlig være i overensstemmelse med de definitioner og begreber, der er fastlagt i de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamlingen vedrørende uddannelsessystemer.

Standarddatakvalitetsrapport

Hvert år sender Kommissionen (Eurostat) medlemsstaterne den årlige standardkvalitetsrapport, der allerede er delvist udfyldt med de oplysninger, der allerede er til rådighed for Kommissionen (Eurostat), tre måneder før indberetningsfristen nævnt i artikel 4, stk. 2. Medlemsstaterne indsender den udfyldte kvalitetsrapport, jf. artikel 4, stk. 2, til Kommissionen (Eurostat).

Standarddatakvalitetsrapporten skal dokumentere overholdelse af aspekterne vedrørende relevans, nøjagtighed, aktualitet og punktlighed, tilgængelighed og klarhed, sammenlignelighed og sammenhæng.

Datakvalitetsrapporten skal navnlig dokumentere overensstemmelsen med de definitioner og begreber, der er fastlagt i de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamlingen vedrørende uddannelsessystemer.

Afvigelser fra de definitioner og begreber, der er fastlagt i de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamlingen vedrørende uddannelsessystemerne, skal dokumenteres og forklares og om muligt kvantificeres.

Medlemsstaterne skal navnlig fremsende en beskrivelse af de kilder, der er anvendt på variabelniveau, jf. bilag I, og anvendelsen af skøn og revisioner i forbindelse med tabeller og opdelinger skal tydeligt fremgå.


(1)  Europæisk statistisk system.


Top