EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0885

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 885/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer EØS-relevant tekst

OJ L 247, 18.9.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/885/oj

18.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 247/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 885/2013

af 15. maj 2013

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (1), særlig artikel 3, litra e), og artikel 6, stk. 1,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 3, litra e), i direktiv 2010/40/EU er tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer en prioriteret foranstaltning.

(2)

Artikel 6, stk. 1, i direktiv 2010/40/EU kræver, at Kommissionen vedtager de nødvendige specifikationer til sikring af kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet med henblik på indførelse og praktisk anvendelse af ITS i forbindelse med sikrede parkeringspladser. Formålet med nærværende forordning er at optimere udnyttelsen af parkeringspladserne og ved indførelse af informationstjenester at gøre det lettere for førere og transportvirksomheder at træffe beslutning om, hvor og hvornår der parkeres.

(3)

Rådets resolution (2) om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet mod vejgodstransport og etablering af sikre parkeringsområder for lastbiler fremhæver behovet for at forbedre sikkerheden for lastbilchauffører og deres parkeringsmuligheder.

(4)

Obligatoriske hvileperioder og pauser kan have betydning for førernes valg af parkeringsplads. Formålet med denne forordning er at optimere udnyttelsen af parkeringspladserne og ved indførelse af informationstjenester at gøre det lettere for førere og transportvirksomheder at træffe beslutning om, hvor og hvornår der skal parkeres.

(5)

For at sikre tjenestens interoperabilitet og kontinuitet i hele Unionen og tage størst muligt hensyn til databeskyttelsesreglerne, er det vigtigt, at alle medlemsstater udvikler en harmoniseret og sammenhængende tilgang til tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer i hele Unionen. Medlemsstaterne kan i den forbindelse anvende tekniske løsninger og standarder, som primært stilles til rådighed af europæiske og/eller internationale standardiseringsorganisationer og/eller -sammenslutninger, for at sikre tjenestens interoperabilitet og kontinuitet i hele EU, idet der også tages størst muligt hensyn til databeskyttelsesreglerne.

(6)

Tilrådighedsstillelse af sikkerhedsinformation bidrager til førernes beslutning om valg af parkeringsplads. Der kan ydes vejledning ved at vise de sikkerheds- og servicefaciliteter, en given parkeringsplads tilbyder.

(7)

Hvis der kontinuerligt opstår en stor efterspørgsel efter sikrede parkeringspladser i visse områder, bør førerne henvises fra en optaget parkeringsplads til et andet sted i det prioriterede område, hvor gratis sikrede pladser er til rådighed, for således at undgå uhensigtsmæssig parkering. Medlemsstaterne bør derfor definere deres »prioriterede områder«.

(8)

Hvis der anvendes statisk skiltning til at angive de sikrede parkeringspladser, bør disse overholde Wienerkonventionen af 8. november 1968 i de tilfælde, hvor medlemsstater er part i denne.

(9)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (3) fastsætter minimumsregler for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer i Unionen. Det bygger på to af det indre markeds hovedsøjler, nemlig gennemsigtighed og fair konkurrence, og opfordrer medlemsstaterne til at bevæge sig ud over disse minimumsregler for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer og vedtage politikker, der muliggør en bred anvendelse af den offentlige sektors dokumenter eller data, som det er tilfældet i denne forordning. I nogle tilfælde vil videreanvendelse af data finde sted uden nogen form for licensaftale. I andre tilfælde vil der blive udstedt en licens, der stiller betingelser til licensindehaverens videreanvendelse og omfatter spørgsmål som erstatningsansvar og korrekt anvendelse af dokumenterne, garanti for, at der ikke foretages ændringer, og angivelse af kilden. Tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder vil ikke blive berørt.

(10)

Tilbagemeldinger fra brugerne af parkeringspladserne er information, der anvendes til at give personlige og anonyme råd til fremtidige brugere og operatørerne af parkeringsområder for lastbiler. Denne information vil kunne bruges til kvalitetskontrol af informationstjenesten såvel som til vurdering heraf. Der bør garanteres anonymitet i forbindelse med tilbagemeldingerne.

(11)

Indførelse og anvendelse af ITS-applikationer og -tjenester kan indebære behandling af personoplysninger, som skal foretages i overensstemmelse med EU-lovgivningen, således som den især er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (5). Principperne om formålsbegrænsning og dataminimering bør derfor gælde for ITS-applikationer.

(12)

Indførelse og anvendelse af ITS-applikationer og -tjenester som fastsat i de specifikationer, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 2010/40/EU, behandles i henhold til gældende EU-ret, herunder særlig Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (6) samt relevant national lovgivning.

(13)

Efter proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger de specifikationer, der er nødvendige for at sikre kompabilitet, interoperabilitet og kontinuitet i forbindelse med udvikling og praktisk anvendelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer i Unionen, jf. direktiv 2010/40/EU.

Den finder anvendelse på tilrådighedsstillelse af informationstjenester på det transeuropæiske vejnet.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

1)   »sikret parkeringsplads«: en parkeringsplads for erhvervsbrugere, som gør det muligt at undgå uhensigtsmæssig parkering og dermed bidrager til øget sikkerhed for førere og gods

2)   »bruger«: enhver fører af en lastbil eller et erhvervskøretøj, speditør, vognmand, trafikforvaltningsorgan eller ethvert andet organ som eksempelvis lastejere, forsikringsselskaber, vejmyndigheder og politistyrker; brugerne bør få information fra tjenesteudbyderne

3)   »tjenesteudbyder«: ethvert offentligt eller privat organ, som stiller informationstjenester til rådighed for brugerne

4)   »data«: information, som en operatør af parkeringsområder for lastbiler stiller til rådighed, og som beskriver parkeringsområdet

5)   »information«: enhver form for samlede, behandlede og/eller udtrukne data, som tjenesteudbyderen stiller til rådighed for brugerne gennem forskellige distributionskanaler

6)   »informationstjeneste«: enhver tjeneste, som vejleder brugerne, og dermed gør det muligt for dem at overholde de obligatoriske hviletidsperioder og pauser, mindsker uhensigtsmæssig parkering og optimerer brugen af parkeringspladser

7)   »tilbagemeldinger fra brugerne«: information fra brugerne af parkeringspladserne, som giver personlige og anonymiserede råd til fremtidige brugere og operatører af parkeringsområder for lastbiler

8)   »dynamisk information«: information som på givet tidspunkt angiver de ledige parkeringspladser i parkeringsområdet eller parkeringsområdets nuværende status (fri, optaget, lukket)

9)   »statisk information«: information, som stilles til rådighed af operatøren af parkeringsområdet og er en beskrivelse heraf

10)   »informationens pålidelighed«: hvor præcis informationstjenesten er sammenlignet med den reelle situation

11)   »uhensigtsmæssig parkering«: standsning eller parkering af tunge godskøretøjer uden for sikrede parkeringspladser på motorveje eller korridorer, i nødspor eller på overfyldte parkeringspladser

12)   »adgangspunkt«: et digitalt adgangspunkt, hvor information om parkeringspladser samles, behandles og gøres tilgængelig til videreformidling Disse adgangspunkter vil gøre det muligt at formidle informationstjenester på tværs af grænser

13)   »prioriteret område«: et område fastlagt af de nationale myndigheder, hvor der er mangel på pladser i et eller flere sikrede parkeringsområder, og hvor denne mangel kan afhjælpes ved at formidle information om andre ubenyttede parkeringspladser i samme område.

Artikel 3

Krav til tilrådighedsstillelse af informationstjenester

1.   Medlemsstaterne udpeger områder, hvor trafik- og sikkerhedsforholdene kræver indførelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser.

De fastlægger ligeledes prioriterede områder, hvor der vil blive stillet dynamisk information til rådighed.

2.   Tilrådighedsstillelsen af informationstjenesterne skal opfylde kravene i artikel 4-7.

Artikel 4

Dataindsamling

Data om sikrede offentlige og private parkeringsområder, som beskriver parkeringsfaciliteten, og som stilles til rådighed for brugerne, indsamles og leveres af offentlige eller private parkeringspladsoperatører og tjenesteudbydere. De data, som indsamles, skal kunne indsamles nemt, også på afstand og på en hvilken som helst relevant måde med det formål at gøre det nemt for alle parkeringspladsoperatører at indsamle data på afstand. Offentlige eller private operatører og tjenesteudbydere anvender DATEX II-profiler (7) eller andre internationalt kompatible formater for at sikre, at informationerne kan anvendes i hele Unionen.

Følgende data skal indsamles:

1)

Statiske data for parkeringspladserne, herunder (hvor det er relevant):

Parkeringspladsens identifikationsoplysninger (navn og adresse på parkeringsområdet for lastbiler) [begrænset til 200 tegn]

Hvor indkørslen til parkeringsområdet befinder sig (længde- og breddegrader) [20 + 20 tegn]

Primært vejkendetegn 1/kørselsvejledning [20 tegn/20 tegn], primært vejkendetegn 2/kørselsvejledning [20 tegn/20 tegn], hvis der er adgang til samme parkeringsplads fra to forskellige veje

Om nødvendigt angivelse af den afkørsel, der skal tages [begrænset til 100 tegn]/afstanden fra hovedvejen [3 heltal] i km eller mil

Samlet antal gratis parkeringspladser til lastbiler [3 heltal]

Pris for parkeringspladsen, og hvilken valuta der anvendes [300 tegn]

2)

Information om sikkerhed og udstyr på parkeringsområdet

Beskrivelse af parkeringspladsens sikkerheds- og serviceudstyr, herunder pladsens nationale klassifikation, hvis en sådan findes [500 tegn]

Antal pladser til køretøjer med kølevarer [numerisk, 4 cifre]

Information om særligt udstyr eller tjenester for køretøjer med særligt gods m.fl. [300 tegn]

Parkeringspladsoperatørens kontaktoplysninger:

Navn og efternavn [op til 100 tegn]

Telefonnummer [op til 20 tegn]

E-mailadresse [op til 50 tegn]

Operatørens samtykke i at kontaktoplysningerne offentliggøres [ja/nej]

3)

Dynamiske data om parkeringspladsers ledighed, herunder hvorvidt en parkeringsplads er optaget, lukket eller hvor mange ledige pladser der er tilbage.

Artikel 5

Deling og udveksling af data

1.   Offentlige og private parkeringspladsoperatører og tjenesteudbydere deler og udveksler de data, som er nævnt i artikel 4, stk. 1. De anvender til dette formål formatet DATEX II (CEN/TS 16157) eller ethvert andet DATEX II-format, som er kompatibelt med internationale maskinlæsbare formater. Dataene er tilgængelige for udveksling og videreanvendelse for enhver offentlig eller privat udbyder af informationstjenester og/eller parkeringspladsoperatører uden forskelsbehandling og i overensstemmelse med de adgangsrettigheder og procedurer, der er fastsat i direktiv 2003/98/EF.

2.   De statiske data gøres tilgængelige gennem et nationalt eller internationalt adgangspunkt.

3.   Hvad angår dynamiske data, er medlemsstaterne (eller de nationale myndigheder) ansvarlige for at etablere og forvalte et centralt nationalt eller internationalt adgangspunkt, som i brugernes interesse henviser til alle individuelle adgangspunkter for parkeringspladsoperatører og/eller tjenesteudbydere i deres område.

4.   Medlemsstaterne kan bidrage til et internationalt adgangspunkt ved at stille data til rådighed og sikre, at kvaliteten af dataene opfylder kravene i artikel 7.

5.   Prisen for adgang til samt udveksling og videreanvendelse af offentlige og private dynamiske data skal, i henhold til direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, være rimelig.

6.   Offentlige og private parkeringspladsoperatører og/eller tjenesteudbydere sender regelmæssigt og mindst én gang om året de indsamlede statiske data omtalt i artikel 4, stk. 1, til det nationale eller internationale adgangspunkt ved hjælp af passende elektroniske midler.

Hvad angår dynamiske data, opdaterer offentlige og private operatører og/eller tjenesteudbydere de informationer, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, mindst én gang hvert 15. minut.

Artikel 6

Formidling af information

Tjenesteudbydere, som indsamler information i et bestemt område, angiver:

som minimum de næste to sikrede parkeringspladser langs en korridor på cirka 100 km

ledige parkeringspladser i et prioriteret område i minimum de næste to parkeringsområder inden for 100 km.

I medlemsstater, som er part i Wienerkonventionen, skal informationsformidlingen være i overensstemmelse hermed. For at føreren ikke bliver distraheret eller træt, skal indbyggede anordninger have en robust grænseflade mellem menneske og maskine.

Parkeringspladsoperatører og/eller tjenesteudbydere informerer ved hjælp af de kommunikationsmidler, som de finder passende, brugerne om lancering af nye informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser.

Artikel 7

Kvalitetsstyring

Offentlige og private parkeringspladsoperatører underretter øjeblikkeligt det nationale eller internationale adgangspunkt og de nationale myndigheder om enhver ændring af situationen for parkeringsområdet, herunder dets lukning.

Offentlige og private parkeringspladsoperatører sikrer, at informationerne for hvert nyt prioriteret område er pålidelige. I den forbindelse foretager de regelmæssige kontroller af detektionsudstyret og måler bl.a. forskellen mellem de data, der vises, og det reelle antal parkeringspladser. Disse oplysninger vurderes i henhold til artikel 8.

Artikel 8

Vurdering af overholdelsen af kravene

1.   Medlemsstaterne udpeger et nationalt organ, som er kompetent til at vurdere, hvorvidt tjenesteudbydere, parkeringspladsoperatører og vejoperatører opfylder kravene i artikel 4-7. Organet skal være upartisk og uafhængigt af sidstnævnte.

To eller flere medlemsstater kan vælge at udpege et fælles regionalt organ, som er kompetent til at vurdere, om kravene opfyldes i deres områder.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de udpegede organer.

2.   Alle tjenesteudbydere indgiver en erklæring til de udpegede organer om, at de overholder kravene i artikel 4-7.

Erklæringen indeholder følgende oplysninger:

a)

de data, som er indsamlet i henhold til artikel 4, om sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer, herunder en procentvis angivelse af, hvor mange pladser, der er registreret i informationstjenesten

b)

måden, hvorpå informationstjenesterne formidles til brugerne

c)

hvilken dækning, den dynamiske informationstjeneste vedrørende sikrede parkeringspladser har

d)

kvalitet og tilgængelighed af den information, som stilles til rådighed, adgangspunktet for information og det format, informationen stilles til rådighed i.

3.   De udpegede organer foretager stikprøvekontrol af erklæringernes korrekthed blandt en række offentlige og private tjenesteudbydere og parkeringspladsoperatører og anmoder om dokumentation for, at kravene i artikel 4-7 opfyldes.

Tjenestens kvalitet kan også vurderes ved hjælp af kommentarer fra brugerne.

De udpegede organer underretter hvert år de relevante nationale myndigheder om de indgivne erklæringer såvel som om resultaterne af stikprøvekontrollen.

Artikel 9

Opfølgning

1.   Senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden fremsender medlemsstaterne følgende oplysninger til Kommissionen:

a)

det kompetente organ, som er udpeget til vurdering af, om kravene i artikel 4-7 overholdes

b)

en beskrivelse af det nationale adgangspunkt, hvis det er relevant.

2.   Senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden og hvert kalenderår herefter indsender medlemsstaterne følgende information til Kommissionen:

a)

antallet af forskellige parkeringspladser og parkeringsområder i deres land

b)

den procentvise andel af disse pladser, som er registreret hos informationstjenesten

c)

den procentvise andel af parkeringspladser, der stiller dynamisk information om ledige pladser til rådighed, og prioriteringsområder.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes:

fra den 1. oktober 2015 hvad angår tjenester, som allerede er indført på datoen for denne forordnings ikrafttræden, og

fra den 1. oktober 2013 hvad angår tjenester, som indføres efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.

(2)  SN 15504/10 af 27.10.2010.

(3)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(5)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(6)  EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29.

(7)  CEN/TS 16157.


Top