EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0834

Kommissionens forordning (EU) nr. 834/2013 af 30. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, bixafen, diazinon, difenoconazol, etoxazol, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos og prothioconazol i eller på visse produkter EØS-relevant tekst

OJ L 233, 31.8.2013, p. 11–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/834/oj

31.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 233/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 834/2013

af 30. august 2013

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, bixafen, diazinon, difenoconazol, etoxazol, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos og prothioconazol i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diazinon, etoxazol, fenhexamid, lambda-cyhalothrin og profenofos. Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acequinocyl, bixafen, difenoconazol, fludioxonil, isopyrazam, prosulfocarb og prothioconazol.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acequinocyl, på agurker, meloner og græskar indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier.

(3)

For så vidt angår bixafen er der indgivet en sådan ansøgning for rapsfrø, hørfrø, valmuefrø og sennepsfrø. For så vidt angår difenoconazol er der indgivet en sådan ansøgning for kvæder, rødbeder, gulerødder, peberrod, jordskokker, pastinakker, persillerod, radiser, havrerod, løg, cucurbitae (ikke spiselig skræl), julesalat, artiskokker, ris og cikorierødder. For så vidt angår etoxazol er der indgivet en sådan ansøgning for kirsebær, blommer og bananer. For så vidt angår fenhexamid er der indgivet en sådan ansøgning for solbær og ribs samt bønner med bælg. For så vidt angår fludioxonil er der indgivet en sådan ansøgning for cucurbitae (ikke spiselig skræl) og radiser. For så vidt angår isopyrazam er der indgivet en sådan ansøgning for kernefrugter, abrikoser, ferskner, hørfrø, valmuefrø, rapsfrø og sennepsfrø. For så vidt angår lambda-cyhalothrin er der indgivet en sådan ansøgning for azarolhvidtjørn og almindelig kaki. For så vidt angår prosulfocarb er der indgivet en sådan ansøgning for fennikel. For så vidt angår prothioconazol er der indgivet en sådan ansøgning for rapsfrø, hørfrø, valmuefrø og sennepsfrø.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af difenoconazol på papaja. Ansøgeren hævder, at den godkendte anvendelse af difenoconazol på sådanne afgrøder i Brasilien medfører højere restkoncentrationer end maksimalgrænseværdierne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte højere maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer for at undgå handelsbarrierer for importen af disse afgrøder.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har vurderet ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(7)

For så vidt angår anvendelsen af acequinocyl på meloner og græskar, anvendelsen af isopyrazam på abrikoser og anvendelsen af prosulfocarb på fennikel konkluderede autoriteten i sine begrundede udtalelser, at de forelagte data ikke er tilstrækkelige til at fastsætte nye maksimalgrænseværdier. For så vidt angår anvendelsen af acequinocyl på agurker konkluderede autoriteten, at de forelagte data ikke er tilstrækkelige til at fastsætte en ny maksimalgrænseværdi for anvendelse udendørs i den nordlige del af Unionen.

(8)

For så vidt angår alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag (ADI) eller den akutte referencedosis (ARfD) overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde stofferne, eller ved kortvarig eksponering gennem et ekstremt forbrug af de pågældende afgrøder og produkter.

(9)

Den 7. juli 2012 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen (3) en Codex-maksimalgrænseværdi (CXL) for anvendelse af profenofos på chilipeber. Denne CXL er sikker for forbrugere i Unionen og bør derfor optages i forordning (EF) nr. 396/2005 som maksimalgrænseværdi (4).

(10)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, de relevante krav i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

For så vidt angår diazinon blev der i forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat en maksimalgrænseværdi på 0,3 mg/kg for ananas, som i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 899/2012 af 21. september 2012 (5) blev reduceret til 0,1 mg/kg. Kommissionen blev informeret om, at der for maksimalgrænseværdien på 0,3 mg/kg for anvendelsen af diazinon på ananas i den ordlyd, den havde, før den blev ændret, var blevet fastsat en importtolerance. Da der opretholdes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør denne maksimalgrænseværdi fastsættes til 0,3 mg/kg for at undgå handelsbarrierer. Da forordning (EU) nr. 899/2012 finder anvendelse fra den 26. april 2013, bør den maksimalgrænseværdi for anvendelse af diazinon på ananas, som fastsættes ved nærværende forordning, finde anvendelse fra og med samme dato.

(12)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder dog anvendelse fra den 26. april 2013 for så vidt angår anvendelsen af diazinon på ananas henhørende under kodenummer 0163080.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for acequinocyl in cucumbers, melons and pumpkins. EFSA Journal 2013; 11(3):3134 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bixafen in rape seed, linseed, poppy seed and mustard seed. EFSA Journal 2013; 11(2):3127 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2013; 11(3):3149 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.

Reasoned opinion on the modification of MRLs for etoxazole in cherry, plum and banana. EFSA Journal 2012; 10(12):3006 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenhexamid in currants and beans with pods. EFSA Journal 2013; 11(2):3110 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in cucurbits inedible peel and radishes. EFSA Journal 2013; 11(2):3113 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in pome fruits, various stone fruits and oilseeds. EFSA Journal 2013; 11(4):3165 [34 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for lambda-cyhalothrin in azarole and persimmon. EFSA Journal 2013; 11(2):3117 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for prosulfocarb in fennel. EFSA Journal 2013;11(3):3133 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for prothioconazole in rape seed, linseed, poppy seed and mustard seed. EFSA Journal 2012; 10(11):2952 [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.

(3)  Rapporter udarbejdet af Codex-udvalget for pesticidrester kan findes på følgende websted:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf,

det fælles FAO/WHO-program for fødevarestandarder, Codex Alimentarius-Kommissionen. Bilag II og III. 35. møde. Rom, Italien, den 2.-7. juli 2012.

(4)  Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.

(5)  EUT L 273 af 6.10.2012, s. 1.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende diazinon, etoxazol, fenhexamid, lambda-cyhalothrin og profenofos således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Diazinon (F)

Etoxazol

Fenhexamid

Lambda-cyhalothrin (F) (R)

Profenofos (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,01 (2)

0,1

0,05 (2)

0,2

0,01 (2)

0110010

Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110030

Citroner (Cedrat, citron)

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner (Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandler

0,05

 

 

 

 

0120020

Paranødder

0,02 (2)

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

0,02 (2)

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

0,02 (2)

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

0,02 (2)

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder (Lambertsnød)

0,02 (2)

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,02 (2)

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

0,02 (2)

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

0,02 (2)

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

0,02 (2)

 

 

 

 

0120110

Valnødder

0,02 (2)

 

 

 

 

0120990

Andet

0,02 (2)

 

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,01 (2)

0,07

0,05 (2)

0,1

0,01 (2)

0130010

Æbler (Vildæble)

 

 

 

 

 

0130020

Pærer (Kinesisk pære)

 

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japanmispel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Andet

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

0,01 (2)

 

 

 

0,01 (2)

0140010

Abrikoser

 

0,1

5

0,2

 

0140020

Kirsebær (Sødkirsebær, surkirsebær)

 

0,3

5

0,3

 

0140030

Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger)

 

0,1

5

0,2

 

0140040

Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen)

 

0,04

1

0,2

 

0140990

Andet

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,1

 

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

 

 

 

0,01 (2)

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,01 (2)

0,5

5

0,2

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,01 (2)

0,2

5

0,5

 

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01 (2)

0,02 (2)

10

0,2

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

0153020

Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær)

 

 

 

 

 

0153030

Hindbær (Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,02 (2)

 

0,2

 

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, bølle)

0,01 (2)

 

5

 

 

0154020

Tranebær (Tyttebær)

0,2

 

5

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

0,01 (2)

 

15

 

 

0154040

Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter)

0,01 (2)

 

5

 

 

0154050

Hyben

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Morbær (Bær fra jordbærtræ)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarolhvidtjørn (Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Andet

0,01 (2)

 

5

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

 

 

 

 

0161000

a)

Spiselig skræl

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0161010

Dadler

 

 

 

0,02 (2)

 

0161020

Figner

 

 

 

0,02 (2)

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

1

 

0161040

Kumquat (Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,02 (2)

 

0161050

Karambol (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Almindelig kaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (javablomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0162010

Kiwifrugter

 

 

10

 

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi), mangostan)

 

 

0,05 (2)

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

0,05 (2)

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Stjerneæble

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Andet

 

 

0,05 (2)

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

0,05 (2)

 

 

0163010

Avocadoer

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163020

Bananer (Dværgbanan, melbanan, æblebanan)

0,01 (2)

0,2

 

0,1

0,01 (2)

0163030

Mangofrugter

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,2

0,2

0163040

Papaja

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163050

Granatæbler

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163060

Cherimoya (Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava (Rød pitahaya eller dragefrugt (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163090

Brødfrugt (Jackfrugt)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Pigget annona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Andet

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0211000

a)

Kartofler

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0212010

Maniok (Taro, tarorod, tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Andet,

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213020

Gulerødder

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213030

Knoldselleri

0,01 (2)

 

 

0,1

 

0213040

Peberrod (Angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213050

Jordskokker

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213060

Pastinakker

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213070

Persillerod

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213080

Radiser (Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

0,1

 

 

0,1

 

0213090

Havrerod (Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante))

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213100

Kålroer

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213110

Majroer

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213990

Andet

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0220000

ii)

Løg

 

0,02 (2)

 

0,2

0,02 (2)

0220010

Hvidløg

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220020

Kepaløg (Perleløg)

0,05

 

0,6

 

 

0220030

Skalotteløg

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220040

Forårsløg (Pibeløg og lignende sorter)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220990

Andet

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Tomater (Kirsebærtomat, trætomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarumog L. chinense))

0,01 (2)

0,1

1

0,1

10

0231020

Peberfrugter (Chilipeber)

0,05

0,02 (2)

2

0,1

0,01 (2) (+)

0231030

Auberginer (æggeplanter) (Melonpære)

0,01 (2)

0,1

1

0,5

0,01 (2)

0231040

Okra, lady's fingers

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,01 (2)

0231990

Andet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,01 (2)

0232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

0,01 (2)

0,02 (2)

1

0,1

0,01 (2)

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

0232030

Courgetter (Sommersquash, mandelgræskar (patisson))

 

 

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae - ikke spiselig skræl

0,01 (2)

0,05

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0233010

Meloner (Hornmelon)

 

 

 

 

 

0233020

Græskar (Vintersquash)

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,02

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0240000

iv)

Kål

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0241000

a)

Blomsterkål

0,01 (2)

 

 

 

 

0241010

Broccoli (Calabrese, kailankål, cime di rapa)

 

 

 

0,1

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0,1

 

0241990

Andet

 

 

 

0,5

 

0242000

b)

Hovedkål

0,01 (2)

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0,05

 

0242020

Hovedkål (Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

 

 

0,2

 

0242990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

1

 

0243010

Kinakål (Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

0,05

 

 

 

 

0243020

Grønkål (Foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

0,01 (2)

 

 

 

 

0243990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

0,2

 

 

0,02 (2)

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,01 (2)

0251010

Vårsalat (Feldsalat)

 

 

30

1

 

0251020

Havesalat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romersk salat (cossalat))

 

 

40

0,5

 

0251030

Endivie, bredbladet (Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf)

 

 

30

1

 

0251040

Havekarse

 

 

30

1

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Salatsennep (rucola) (Vild sennep, sandsennep)

 

 

30

1

 

0251070

Rød sennep

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Blade og skud af Brassica spp. (Mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8))

 

 

30

1

 

0251990

Andet

 

 

30

1

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,5

0,01 (2)

0252010

Spinat (Newzealandsk spinat, amarantspinat)

 

 

 

 

 

0252020

Portulak (Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Bladbeder (Blade af rødbeder)

 

 

 

 

 

0252990

Andet

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0255000

e)

Julesalat

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0256000

f)

Urter

0,02 (2)

 

30

1

0,05 (+)

0256010

Kørvel

 

0,02 (2)

 

 

 

0256020

Purløg

 

0,02 (2)

 

 

 

0256030

Blade af selleri (Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea)

 

0,02 (2)

 

 

 

0256040

Persille

 

0,02 (2)

 

 

 

0256050

Salvie (Vintersar, almindelig sar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timian (Merian, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilikum (Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Laurbærblade

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Isop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Andet (Spiselige blomster)

 

0,02 (2)

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,2

0,01 (2)

0260010

Bønner, med bælg (Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne)

 

 

5

 

 

0260020

Bønner, uden bælg (Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

 

 

0,05 (2)

 

 

0260030

Ærter, med bælg (Mangetout (sukkerært))

 

 

0,05 (2)

 

 

0260040

Ærter, uden bælg (Haveært/ grønært, kikært)

 

 

0,05 (2)

 

 

0260050

Linser

 

 

0,05 (2)

 

 

0260990

Andet

 

 

0,05 (2)

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0270010

Asparges

 

 

 

0,02 (2)

 

0270020

Kardoner

 

 

 

0,02 (2)

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

0,3

 

0270040

Fennikel

 

 

 

0,3

 

0270050

Artiskokker

 

 

 

0,2

 

0270060

Porrer

 

 

 

0,3

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0,02 (2)

 

0270080

Bambusskud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmehjerter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

 

0280000

viii)

Svampe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0280010

Dyrkede (Havechampignon, østershat, shitake)

 

 

 

0,02 (2)

 

0280020

Vilde (Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

 

 

0,5

 

0280990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

 

0290000

(ix)

Tang

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0300010

Bønner (Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

 

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

 

 

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

 

 

 

 

 

0300040

Lupiner

 

 

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,02 (2)

 

 

 

 

0401000

i)

Olieholdige frø

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401020

Jordnødder

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401030

Valmuefrø

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401040

Sesamfrø

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401050

Solsikkefrø

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401060

Rapsfrø (Frø af agerkål, rybs)

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401070

Sojabønner

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401080

Sennepsfrø

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401090

Bomuldsfrø

 

 

 

0,2

3

0401100

Græskarfrø (Frø af andre frugter af græskarfamilien)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401110

Safflor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Hjulkrone

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sæddodder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Hampfrø

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401150

Kristpalmefrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Andet

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0,05 (2)

1

 

0402020

Palmenødder (oliepalmekerner)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Andet

 

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0500000

5.

KORN

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0500010

Byg

 

 

 

0,5

 

0500020

Boghvede (Amarant, quinoa)

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Majs

 

 

 

0,02 (2)

 

0500040

Hirse (Kolbehirse, teff)

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Havre

 

 

 

0,05

 

0500060

Ris

 

 

 

1

 

0500070

Rug

 

 

 

0,05

 

0500080

Durra

 

 

 

0,02 (2)

 

0500090

Hvede (Spelt, triticale)

 

 

 

0,05

 

0500990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

 

15

 

1

0,05 (2)

0620000

ii)

Kaffebønner

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Blomster

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Blomster af kamille

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Blomster af hibiscus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Kronblade af roser

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Blomster af jasmin (Hyldeblomst (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Blomster af lind

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Blade

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Jordbærblade

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibosblade (Ginkgoblade)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Rødder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Baldrianrod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengrod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andre urteudtræk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (gærede bønner)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,5

15

0,1 (2)

10

0,05 (2)

0800000

8.

KRYDDERIER

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Frø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Sortkommen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sellerifrø (Løvstikkefrø)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Korianderfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Spidskommenfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Dildfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fennikelfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Bukkehornsfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatnød

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Frugter og bær

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Allehånde

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anispeber (kinesisk peber)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kommen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemomme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Enebær

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Peber, hvid og sort (Lang peber, rosapeber)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillestænger

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kanel (Cassia)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakrids

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingefær

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Peberrod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knopper

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Kryddernellike

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapers

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Støvfang

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Saffrankrokus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Frøkapper

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatblomme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUKKERPLANTER

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sukkerroer (roden)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sukkerrør

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cikorierødder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

0,05 (2)

 

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

 

0,01 (2)

 

 

0,05

1011000

a)

Svin

 

 

 

0,5

 

1011010

Kød

0,02

 

 

 

 

1011020

Fedt, uden kødindhold

0,7

 

 

 

 

1011030

Lever

0,03

 

 

 

 

1011040

Nyre

0,03

 

 

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (2)

 

 

 

 

1011990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

 

1012000

b)

Kvæg

 

 

 

0,5

 

1012010

Kød

0,02

 

 

 

 

1012020

Fedt

0,7

 

 

 

 

1012030

Lever

0,03

 

 

 

 

1012040

Nyre

0,03

 

 

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (2)

 

 

 

 

1012990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

 

1013000

c)

Får

 

 

 

0,5

 

1013010

Kød

0,02

 

 

 

 

1013020

Fedt

0,7

 

 

 

 

1013030

Lever

0,03

 

 

 

 

1013040

Nyre

0,03

 

 

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (2)

 

 

 

 

1013990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

 

1014000

d)

Geder

 

 

 

0,5

 

1014010

Kød

0,02

 

 

 

 

1014020

Fedt

0,7

 

 

 

 

1014030

Lever

0,03

 

 

 

 

1014040

Nyre

0,03

 

 

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (2)

 

 

 

 

1014990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Kød

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Fedt

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Lever

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nyre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Fjerkræ - høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

 

 

0,02 (2)

 

1016010

Kød

0,02

 

 

 

 

1016020

Fedt

0,01 (2)

 

 

 

 

1016030

Lever

0,01 (2)

 

 

 

 

1016040

Nyre

0,01 (2)

 

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

0,02

 

 

 

 

1016990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

 

1017000

g)

Andre husdyr (Kaniner, kænguruer)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Kød

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Fedt

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Lever

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nyre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse

0,02

0,01 (2)

 

0,05

0,01 (2)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gæs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Vagtler

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honning (Gelée royale, pollen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Padder og krybdyr (Frølår, krokodiller)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Snegle

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

Fedtopløselig

(R)

=

Definitionen på restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Lambdacyhalothrin - kode 1000000 undtagen 1040000: Lambdacyhalothrin inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)

(+)

Følgende maksimalgrænseværdi anvendes på chilipeber: 3 mg/kg.

0231020

Peberfrugter (Chilipeber)

(+)

Denne maksimalgrænseværdi tages op til revision efter 1 år, hvor overvågningsdataene om forekomsten af profenofos i urter skal evalueres.

0256000

f)

Urter

0256010

Kørvel

0256020

Purløg

0256030

Blade af selleri (Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea)

0256040

Persille

0256990

Andet (Spiselige blomster)«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A affattes kolonerne vedrørende acequinocyl, bixafen, difenoconazol, fludioxonil, isopyrazam og prothioconazol således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Acequinocyl

Bixafen (R)

Difenoconazol

Fludioxonil

Isopyrazam

Prothioconazol (prothioconazol-desthio) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i)

Citrusfrugter

 

 

0,1

10

0,01 (5)

 

0110010

Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

0,2

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

0,4

 

 

 

 

 

0110030

Citroner (Cedrat, citron)

0,2

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

0,2

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner (Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger)

0,4

 

 

 

 

 

0110990

Andet

0,2

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0120010

Mandler

0,02

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder (Lambertsnød)

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120990

Andet

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,1

 

 

5

0,7

 

0130010

Æbler (Vildæble)

 

 

0,5

 

 

 

0130020

Pærer (Kinesisk pære)

 

 

0,5

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

0,4

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

0,5

 

 

 

0130050

Japanmispel

 

 

0,5

 

 

 

0130990

Andet

 

 

0,2

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

 

 

 

 

 

0140010

Abrikoser

0,01 (5)

 

0,5

5

0,01 (5)

 

0140020

Kirsebær (Sødkirsebær, surkirsebær)

0,01 (5)

 

0,3

5

0,01 (5)

 

0140030

Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger)

0,04

 

0,5

7

1,5

 

0140040

Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen)

0,01 (5)

 

0,5

0,5

0,01 (5)

 

0140990

Andet

0,01 (5)

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,3

 

0,5

 

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

5

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

4

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,01 (5)

 

0,4

3

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0153010

Brombær

 

 

1,5

5

 

 

0153020

Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær)

 

 

0,1

0,05 (5)

 

 

0153030

Hindbær (Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

1,5

5

 

 

0153990

Andet

 

 

0,1

0,05 (5)

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, bølle)

 

 

0,1

3

 

 

0154020

Tranebær (Tyttebær)

 

 

0,1

1

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

0,2

3

 

 

0154040

Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

0,1

3

 

 

0154050

Hyben

 

 

0,1

1

 

 

0154060

Morbær (Bær fra jordbærtræ)

 

 

0,1

1

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn (Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

 

0,1

1

 

 

0154080

Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

 

0,1

2

 

 

0154990

Andet

 

 

0,1

1

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0161010

Dadler

 

 

0,1

 

 

 

0161020

Figner

 

 

0,1

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

2

 

 

 

0161040

Kumquat (Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambol (Bilimbi)

 

 

0,1

 

 

 

0161060

Almindelig kaki

 

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan (javablomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

0,1

 

 

 

0161990

Andet

 

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

0,1

 

0,01 (5)

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

 

20

 

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi), mangostan)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162050

Stjerneæble

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey))

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162990

Andet

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163020

Bananer (Dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,05

 

0163030

Mangofrugter

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163040

Papaja

 

 

0,2

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163050

Granatæbler

 

 

0,1

3

0,01 (5)

 

0163060

Cherimoya (Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163070

Guava (Rød pitahaya eller dragefrugt (Hylocereus undatus))

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163080

Ananas

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163090

Brødfrugt (Jackfrugt)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163100

Durian

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163990

Andet

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

0,1

1

 

0,02 (5)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,1

 

 

0,02 (5)

0212010

Maniok (Taro, tarorod, tannia)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

10

 

 

0212030

Yams (Yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

10

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0212990

Andet,

 

 

 

0,05 (5)</