Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0818

Kommissionens forordning (EU) nr. 818/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår saccharoseestere af fedtsyrer (E 473) i aromaer til klare aromatiserede drikkevarer på basis af vand EØS-relevant tekst

OJ L 230, 29.8.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/818/oj

29.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 818/2013

af 28. august 2013

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår saccharoseestere af fedtsyrer (E 473) i aromaer til klare aromatiserede drikkevarer på basis af vand

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarearomaer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan ændres i overensstemmelse med den fælles procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(4)

Der blev den 20. august 2008 indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende saccharoseestere af fedtsyrer (E 473) som emulgator i aromaer, og ansøgningen er blevet forelagt for medlemsstaterne.

(5)

Emulgatorer anvendes til at stabilisere oliebaserede aromaer, som tilsættes drikkevarer på basis af vand. Hvis der ikke tilsættes en emulgator, vil den oliebaserede aroma ikke være opløselig og vil lægge sig på overfladen af drikkevaren som en ring af olie. Dette forhindrer aromaen i at fordele sige ligeligt i drikkevaren og øger dens eksponering for ilt, hvilket fører til formindsket organoleptisk accept. Det gør det også ekstremt vanskeligt at udvikle klare drikkevarer. Disse problemer kan i nogen grad afhjælpes ved at bruge vasket olie, som dog har formindsket organoleptisk accept. Anvendelsen af saccharoseestere af fedtsyrer gør det muligt at fremstille klare drikkevarer med forbedret funktionalitet for så vidt angår den tilsatte aroma.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet afgav en udtalelse om saccharoseestere af fedtsyrer (E 473) og fastsatte et acceptabelt dagligt indtag på 40 mg/kg legemesvægt/dag (3). Eksponeringen for saccharoseestere af fedtsyrer som følge af den forslåede udvidede anvendelse i klare aromatiserede læskedrikke udgør mindre end 0,1 % af ADI (4). Under hensyntagen til at eksponeringen som følge af den udvidede anvendelse af dette tilsætningsstof er ubetydelig sammenlignet med ADI, kan denne udvidede anvendelse af saccharoseestere af fedtsyrer (E 473) ikke få virkninger for menneskers sundhed.

(8)

Det bør derfor tillades at anvende saccharoseestere af fedtsyrer (E 473) som fødevaretilsætningsstof i aromaer til klare aromatiserede drikkevarer på basis af vand.

(9)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EFSA Journal (2004) 106, 1-24.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(5):2658.


BILAG

I del 4 i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 indsættes følgende oplysninger efter oplysningerne om fødevaretilsætningsstoffet E 459:

"E 473

Saccharoseestere af fedtsyrer

Aromaer til klare aromatiserede drikkevarer på basis af vand, som tilhører kategorien 14.1.4

15 000 mg/kg i aromaer, 30 mg/l i den færdige fødevare"


Top