EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0798

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 798/2013 af 21. august 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet pyrethriner EØS-relevant tekst

OJ L 224, 22.8.2013, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/798/oj

22.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 798/2013

af 21. august 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet pyrethriner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet pyrethriner blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (2) ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (3) i overensstemmelse med proceduren i artikel 24b i Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 af 3. december 2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (4). Efter at direktiv 91/414/EØF er blevet afløst af forordning (EF) nr. 1107/2009, betragtes dette stof som godkendt i henhold til nævnte forordning, og det er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (5).

(2)

I overensstemmelse med artikel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 forelagde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) den 12. december 2012 Kommissionen sin vurdering af udkastet til revideret vurderingsrapport om pyrethriner (6). Autoriteten kommunikerede sin vurdering af pyrethriner til anmelderen. Kommissionen opfordrede denne til at fremsætte bemærkninger til udkastet til revideret vurderingsrapport om pyrethriner. Udkastet til revideret vurderingsrapport og autoritetens vurdering blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 16. juli 2013 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om pyrethriner.

(3)

Det bekræftes, at aktivstoffet pyrethriner betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne for pyrethriner. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende oplysninger.

(5)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Før anvendelsen af denne forordning bør medlemsstaterne, anmelderne og indehaverne af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pyrethriner, have en rimelig frist til at opfylde de krav, som ændringen af godkendelsesbetingelserne medfører.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89.

(4)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(5)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyrethrins. EFSA Journal 2013;11(1):3032. [76 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3032. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes række 246 om aktivstoffet pyrethriner således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»246

Pyrethriner: 8003-34-7

CIPAC-nr.: 32

Ekstrakt A: ekstrakter af chrysanthemum cinerariaefolium:

89997- 63-7

Pyrethrin 1: CAS 121- 21-1

Pyrethrin 2: CAS 121- 29-9

Cinerin 1: CAS 25402- 06-6

Cinerin 2: CAS 121- 20-0

Jasmolin 1: CAS 4466- 14-2

Jasmolin 2: CAS 1172- 63-0

Ekstrakt B:

Pyrethrin 1: CAS 121-21-1

Pyrethrin 2: CAS 121- 29-9

Cinerin 1: CAS 25402- 06-6

Cinerin 2: CAS 121- 20-0

Jasmolin 1: CAS 4466- 14-2

Jasmolin 2: CAS 1172- 63-0

Pyrethriner er en kompleks blanding af kemiske stoffer.

Ekstrakt A: ≥ 500 g/kg pyrethriner

Ekstrakt B: ≥ 480 g/kg pyrethriner

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pyrethriner (SANCO/2627/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

a)

være særligt opmærksomme på risikoen for brugere og arbejdstagere

b)

være særligt opmærksomme på risikoen for organismer, der ikke er målarter.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte anvendelse af passende personlige værnemidler og andre risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Ansøgeren fremlægger bekræftende oplysninger om:

1.

specifikationerne vedrørende det tekniske materiale som kommercielt fremstillet, herunder oplysninger om eventuelle relevante urenheder og ækvivalensen mellem disse specifikationer og specifikationerne vedrørende det testmateriale, der er anvendt i toksicitetsundersøgelserne

2.

risikoen i forbindelse med inhalering

3.

definitionen af restkoncentrationer

4.

repræsentativiteten af hovedbestanddelen »pyrethrin 1« for så vidt angår skæbne og opførsel i jord og vand.

Ansøgeren forelægger Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten de oplysninger, der er angivet i punkt 1, senest den 31. marts 2014 og de oplysninger, der er angivet i punkt 2-4, senest den 31. december 2015.«


Top