EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0763

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 763/2013 af 7. august 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 637/2009 for så vidt angår klassificeringen af visse plantearter med henblik på at vurdere egnetheden af sortsbetegnelser EØS-relevant tekst

OJ L 213, 8.8.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0384

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/763/oj

8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 763/2013

af 7. august 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 637/2009 for så vidt angår klassificeringen af visse plantearter med henblik på at vurdere egnetheden af sortsbetegnelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 9, stk. 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (2), særlig artikel 9, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For så vidt angår visse arter bør klasserne i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter (3) tilpasses for at tage hensyn til ændringer i den internationale botaniske klassifikation. EF-Sortsmyndigheden indførte allerede ændringerne i november 2012 i »Guidelines with explanatory notes on Article 63 of Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights«.

(2)

Forordning (EF) nr. 637/2009 bør derfor ændres.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 637/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(2)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(3)  EUT L 191 af 23.7.2009, s. 10.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 637/2009 ændres således:

1)

Rækkerne om klasse 4.1 og 4.2 i tabel 1, Klasser inden for en slægt, affattes således:

Klasse

Videnskabeligt navn

»Klasse 4.1

Solanum tuberosum

Klasse 4.2

Solanum lycopersicum, grundstammer af tomat og artshybrider

Klasse 4.3

Solanum melongena

Klasse 4.4

Solanum, undtagen klasse 4.1, 4.2 og 4.3«

2)

Rækkerne om klasse 201 og 203 i tabel 2, Klasser, der omfatter mere end én slægt, affattes således:

Klasse

Videnskabeligt navn

»Klasse 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Klasse 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum og Poa«


Top