EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0665

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere EØS-relevant tekst

OJ L 192, 13.7.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 307 - 329

No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/665/oj

13.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 665/2013

af 3. maj 2013

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, der rummer betydelige energisparemuligheder, og som med samme funktionsegenskaber udviser stor spredning i præstationsniveauerne.

(2)

Støvsugere tegner sig for en væsentlig del af husholdningernes samlede elforbrug i EU. Mulighederne for at reducere støvsugeres energiforbrug er betydelige.

(3)

Vådstøvsugere, våd/tørstøvsugere, robotstøvsugere, industristøvsugere, centralstøvsugere og batteridrevne støvsugere samt polermaskiner til gulve og udendørsstøvsugere har særlige karakteristika og bør derfor undtages fra denne forordnings anvendelsesområde.

(4)

Oplysningerne på etiketten bør være tilvejebragt ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering (2).

(5)

Denne forordning bør fastsætte ensartede krav til, hvordan etiketten til støvsugere skal udformes, og hvad den skal indeholde.

(6)

Desuden bør forordningen fastsætte krav til den tekniske dokumentation og databladet for støvsugere.

(7)

Endelig bør forordningen fastsætte krav til, hvilke oplysninger der skal gives ved enhver form for fjernsalg af støvsugere, og hvilke oplysninger reklamer og teknisk salgsmateriale skal indeholde.

(8)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af forskrifterne i lyset af den teknologiske udvikling —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til mærkning af og angivelse af supplerende oplysninger for støvsugere med almindelig elnettilslutning, herunder hybridstøvsugere.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

vådstøvsugere, våd/tørstøvsugere, batteridrevne støvsugere, robotstøvsugere, industristøvsugere og centralstøvsugere

b)

polermaskiner til gulve

c)

udendørsstøvsugere.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning:

1.   "støvsuger": et apparat, der fjerner snavs fra den pågældende overflade ved hjælp af en luftstrøm, der dannes af et undertryk, der frembringes i apparatet

2.   "hybridstøvsuger": en støvsuger, der kan drives ved såvel elnet som batterier

3.   "vådstøvsuger": en støvsuger, der fjerner tørt og/eller vådt materiale (snavs) fra overfladen ved at tilføre et vandbaseret rengøringsmiddel eller damp på den pågældende overflade og fjerne midlet eller vandet sammen med snavset ved hjælp af en luftstrøm, der dannes af et undertryk, der frembringes i apparatet; denne type betegnes også tæpperensere

4.   "våd/tørstøvsuger": en støvsuger, der er konstrueret til at fjerne en væskemængde på mere end 2,5 liter, men samtidig har de samme funktioner som en tørstøvsuger

5.   "tørstøvsuger": en støvsuger, der er konstrueret til at fjerne snavs, der hovedsagelig er tørt (støv, hår, mv.), herunder typer, der har mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme

6.   "mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme": et mundstykke med en batteridrevet bearbejdningsanordning, der forbedrer opsamlingen af snavs

7.   "batteridrevet støvsuger": en støvsuger, der udelukkende drives af batterier

8.   "robotstøvsuger": en batteridrevet støvsuger, der kan arbejde inden for et afgrænset område uden menneskelig indgriben; den består af en mobil del og en ladestation samt eventuelt andet tilbehør til driften

9.   "industristøvsuger": en kommerciel støvsuger, som er konstrueret til at indgå i en produktionsproces, som er konstrueret til at fjerne farlige materialer, som er konstrueret til at fjerne tungt støv i forbindelse med byggeri, støberi, minedrift eller fødevareindustri, eller som er konstrueret som en del af en industrimaskine eller et industriværktøj, og/eller som har et mundstykke med en sugebredde på mere end 0,50 m

10.   "kommerciel støvsuger": en støvsuger til professionel rengøring, som er beregnet til at kunne bruges af alle, herunder rengøringspersonale og rengøringsfirmaer, i kontorer, butikker, hospitaler og hoteller, og som fabrikanten har beskrevet som sådan i sin overensstemmelseserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (3)

11.   "centralstøvsuger": en støvsuger med en fast monteret (ikke flytbar) sugeenhed og sugeudtag placeret faste steder i bygningen

12.   "polermaskine til gulve": et elektrisk husholdningsapparat, der er konstrueret til behandling af visse gulvtyper, hvorved de beskyttes og/eller bliver glatte og/eller blanke; det benyttes normalt i kombination med en polish, som apparatet fordeler på gulvet, og er almindeligvis også udstyret med en støvsuger som hjælpefunktion

13.   "udendørsstøvsuger": et husholdningsapparat, der er konstrueret til udendørs brug til opsamling af afklippet græs, blade mv. i en beholder ved hjælp af en luftstrøm, der dannes af et undertryk, der frembringes i apparatet; det kan tillige have en findelingsenhed og kan i nogle tilfælde også anvendes som blæser

14.   "batteridrevet gulvstøvsuger": en batteridrevet støvsuger, som på en fuld opladning kan støvsuge et gulvareal på 15 m2 ved to frem- og tilbagegående bevægelser hen over hvert punkt på gulvet uden genopladning

15.   "støvsuger med vandfilter": en tørstøvsuger, der benytter mere end 0,5 liter vand som det vigtigste filtermedium, idet sugeluften presses gennem vandet, der opfanger det tørre materiale under luftens passage og tilbageholder det

16.   "husholdningsstøvsuger": en støvsuger, der er konstrueret til husholdningsbrug eller hjemmebrug, og som fabrikanten har beskrevet som sådan i overensstemmelseserklæringen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF (4)

17.   "universalstøvsuger": en støvsuger, der leveres med et fastmonteret eller mindst ét udskifteligt mundstykke, der er konstrueret til rengøring af både gulvtæpper og hårde gulve, eller med både mindst ét udskifteligt mundstykke, der er konstrueret specifikt til rengøring af gulvtæpper, og mindst ét udskifteligt mundstykke til rengøring af hårde gulve

18.   "støvsuger til hårde gulve": en støvsuger, der leveres med et fastmonteret mundstykke, der er specifikt konstrueret til rengøring af hårde gulve, eller som leveres udelukkende med et eller flere udskiftelige mundstykker, der er specifikt konstrueret til rengøring af hårde gulve

19.   "støvsuger til gulvtæpper": en støvsuger, der leveres med et fastmonteret mundstykke, der er specifikt konstrueret til rengøring af gulvtæpper, eller som leveres udelukkende med et eller flere udskiftelige mundstykker, der er specifikt konstrueret til rengøring af gulvtæpper

20.   "tilsvarende støvsuger": en støvsugermodel, der er i omsætning, og som har samme effektforbrug, årligt energiforbrug, støvopsamling på gulvtæpper og hårde gulve, støvemission og lydeffektniveau som en anden støvsugermodel, som samme fabrikant har bragt i omsætning med en anden handelsbetegnelse.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder og tidsplan

1.   Leverandørerne sørger for, at fra den 1. september 2014:

a)

leveres alle støvsugere med en trykt etiket i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag II

b)

er der et datablad som foreskrevet i bilag III til rådighed

c)

stilles den tekniske dokumentation som foreskrevet i bilag IV til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen efter anmodning

d)

er energieffektivitetsklassen anført i al reklame for en specifik støvsugermodel, hvis der i reklamen gives energirelaterede oplysninger eller pris

e)

viser alle former for teknisk salgsmateriale vedrørende en bestemt støvsugermodel, der indeholder oplysninger om modellens specifikke tekniske parametre, også, hvilken energieffektivitetsklasse apparatet tilhører.

2.   Etiketten, der udformes som anført i bilag II, anvendes efter følgende tidsplan:

a)

for støvsugere, der bringes i omsætning fra den 1. september 2014, skal etiketten udformes som etiket 1 i bilag II

b)

for støvsugere, der bringes i omsætning fra den 1. september 2017, skal etiketten udformes som etiket 2 i bilag II.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

Leverandørerne sørger for, at fra den 1. september 2014:

a)

er hver støvsugermodel, der udstilles på et salgssted, forsynet med den i artikel 3 omhandlede etiket fra leverandøren enten udvendigt på støvsugeren eller fastgjort til den, således at den er klart synlig

b)

bliver støvsugere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet på en sådan måde, at slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, markedsført med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag V og VI til nærværende forordning

c)

er energieffektivitetsklassen anført i al reklame for en specifik støvsugermodel, hvis der i reklamen gives energirelaterede oplysninger eller pris

d)

indeholder teknisk salgsmateriale vedrørende en specifik støvsugermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, en henvisning til den pågældende models energieffektivitetsklasse.

Artikel 5

Målemetoder

De i artikel 3 og 4 omhandlede oplysninger skal være tilvejebragt ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsmetoder under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag VI.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne følger proceduren i bilag VII ved vurdering af overensstemmelsen af den angivne energieffektivitetsklasse, rengøringsklasse og støvemissionsklasse og det angivne årlige energiforbrug og lydeffektniveau.

Artikel 7

Revision

Kommissionen revurderer denne forordning i lyset af den tekniske udvikling senest fem år efter, at den er trådt i kraft. I den forbindelse vurderes navnlig måletolerancerne i bilag VII, samt om batteridrevne gulvstøvsugere bør inddrages i forordningens anvendelsesområde, og om det er muligt at benytte metoder til måling af det årlige energiforbrug, støvopsamling og støvemission, som bygger på en delvis fyldt pose/støvbeholder og ikke en tom pose/støvbeholder.

Artikel 8

Overgangsbestemmelse

Denne forordning finder anvendelse på støvsugere med vandfilter fra den 1. september 2017.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

(3)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.

(4)  EUT L 374 af 27.12.2006, s. 10.


BILAG I

Energieffektivitetsklasse, rengøringsklasse og støvemissionsklasse

1.   Energieffektivitetsklasser

En støvsugers energieffektivitetsklasse fastlægges efter dens årlige energiforbrug ifølge tabel 1. En støvsugers årlige energiforbrug bestemmes i overensstemmelse med bilag VI.

Tabel 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklasse

Årligt energiforbrug (AE) [kWh/år]

Etiket 1

Etiket 2

A+++

ikke relevant

AE ≤ 10,0

A++

ikke relevant

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

ikke relevant

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

ikke relevant

F

52,0 < AE ≤ 58,0

ikke relevant

G

AE > 58,0

ikke relevant

2.   Rengøringsklasser

En støvsugers rengøringsklasse fastlægges efter dens støvopsamling (dust pick up, dpu) ifølge tabel 2. En støvsugers støvopsamling bestemmes i overensstemmelse med bilag VI.

Tabel 2

Rengøringsklasser

Rengøringsklasse

Støvopsamling på gulvtæppe (dpuc )

Støvopsamling på hårdt gulv (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Støvemission

En støvsugers støvemissionsklasse fastlægges efter dens støvemission ifølge tabel 3. En støvsugers støvemission bestemmes i overensstemmelse med bilag VI.

Tabel 3

Støvemissionsklasser

Støvemissionsklasse

Støvemission (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


BILAG II

Etiketten

1.   ETIKET 1

1.1.   Universalstøvsugere

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

Image

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation, idet der ved "modelidentifikation" forstås den kode, som regel alfanumerisk, der adskiller støvsugermodellen fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

III.

Energieffektivitetsklassen som fastlagt ifølge bilag I; spidsen af den pil, der angiver støvsugerens energieffektivitetsklasse, skal befinde sig ud for spidsen af pilen for den tilsvarende energieffektivitetsklasse.

IV.

Det gennemsnitlige årlige energiforbrug, jf. bilag VI.

V.

Støvemissionsklassen som fastlagt ifølge bilag I.

VI.

Rengøringsklassen for gulvtæppe som fastlagt ifølge bilag I.

VII.

Rengøringsklassen for hårdt gulv som fastlagt ifølge bilag I.

VIII.

Lydeffektniveauet, jf. bilag VI.

Etiketten udformes som vist i punkt 4.1. Har en model fået tildelt "EU-miljømærket" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

1.2.   Støvsugere til hårde gulve

Image

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation, idet der ved "modelidentifikation" forstås den kode, som regel alfanumerisk, der adskiller støvsugermodellen fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

III.

Energieffektivitetsklassen som fastlagt ifølge bilag I; spidsen af den pil, der angiver støvsugerens energieffektivitetsklasse, skal befinde sig ud for spidsen af pilen for den tilsvarende energieffektivitetsklasse.

IV.

Det gennemsnitlige årlige energiforbrug, jf. bilag VI.

V.

Støvemissionsklassen som fastlagt ifølge bilag I.

VI.

Forbudstegn.

VII.

Rengøringsklassen for hårdt gulv som fastlagt ifølge bilag I.

VIII.

Lydeffektniveauet, jf. bilag VI.

Etiketten udformes som vist i punkt 4.2. Har en model fået tildelt "EU-miljømærket" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

1.3.   Støvsugere til gulvtæpper

Image

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation, idet der ved "modelidentifikation" forstås den kode, som regel alfanumerisk, der adskiller støvsugermodellen fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

III.

Energieffektivitetsklassen som fastlagt ifølge bilag I; spidsen af den pil, der angiver støvsugerens energieffektivitetsklasse, skal befinde sig ud for spidsen af pilen for den tilsvarende energieffektivitetsklasse.

IV.

Det gennemsnitlige årlige energiforbrug, jf. bilag VI.

V.

Støvemissionsklassen som fastlagt ifølge bilag I.

VI.

Rengøringsklassen for gulvtæppe som fastlagt ifølge bilag I.

VII.

Forbudstegn.

VIII.

Lydeffektniveauet, jf. bilag VI.

Etiketten udformes som vist i punkt 4.3. Har en model fået tildelt "EU-miljømærket" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

2.   ETIKET 2

2.1.   Universalstøvsugere

Image

Oplysningerne i punkt 1.1 skal fremgå af etiketten.

Etiketten udformes som vist i punkt 4.1. Har en model fået tildelt "EU-miljømærket" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

2.2.   Støvsugere til hårde gulve

Image

Oplysningerne i punkt 1.2 skal fremgå af etiketten.

Etiketten udformes som vist i punkt 4.2. Har en model fået tildelt "EU-miljømærket" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

2.3.   Støvsugere til gulvtæpper

Image

Oplysningerne i punkt 1.3 skal fremgå af etiketten.

Etiketten udformes som vist i punkt 4.3. Har en model fået tildelt "EU-miljømærket" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

3.   UDFORMNING AF ETIKETTEN

3.1.   Etiketter til universalstøvsugere udformes således:

Image

Forklaringer:

a)

Etiketten skal være mindst 75 mm bred og mindst 150 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

Baggrunden skal være hvid.

c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens kantlinje: 3,5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 2,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energilogo: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 62 mm, højde: 12 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 62 mm.

Image

Skala fra A til G og A+++ til D:

Pil: højde: 6 mm, mellemrum: 1 mm – farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00,

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00,

Femtebedste klasse: 00-30-X-00,

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00,

Ringeste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri, fed type, 13 pkt., versaler, hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 17 mm, højde: 9 mm, 100 % sort

Tekst: Calibri, fed type, 18,5 pkt., versaler, hvid; "+"-symboler: Calibri fed type 11 pkt., hvid, på én linje.

Image

Energi

Tekst: Calibri, almindelig type, 6 pkt., versaler, sort.

Image

Årligt energiforbrug i kWh/år:

Tal "YZ": Calibri, fed type, 20 pkt., 100 % sort,

Tekst "kWh/annum": Calibri, fed type, 12 pkt., 100 % sort.

Image

Rengøringsevne på gulvtæppe:

Ramme: 1,5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 2,5 mm.

Bogstaver: Calibri, almindelig type, 13,5 pkt., 100 % sort, og Calibri, fed type, 18 pkt., 100 % sort.

Image

Rengøringsevne på hårdt gulv:

Ramme: 1,5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 2,5 mm.

Bogstaver: Calibri, almindelig type, 13,5 pkt., 100 % sort, og Calibri, fed type, 18 pkt., 100 % sort.

Image

Støvemission

Ramme: 1,5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 2,5 mm.

Bogstaver: Calibri, almindelig type, 13,5 pkt., 100 % sort, og Calibri, fed type, 18 pkt., 100 % sort.

Image

Lydeffektniveau:

Ramme: 1,5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 2,5 mm.

Tal: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort,

"dB": Calibri, almindelig type, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Image

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal stå i et felt på 62 × 10 mm.

Image

Forordningens og etikettens nummer:

Tekst: Calibri, fed type, 8 pkt.

3.2.   Etiketter til støvsugere til hårde gulve udformes således:

Image

Forklaringer:

Etiketten udformes som beskrevet i punkt 4.1, idet dog nr. 9 læses således:

Image

Rengøringsevne på gulvtæppe:

Forbudstegn: ramme: 3 pkt. – farve: 00-X-X-00 (100 % rød) – diameter 16 mm.

3.3.   Etiketter til støvsugere til gulvtæpper udformes således:

Image

Forklaringer:

Etiketten udformes som beskrevet i punkt 4.1, idet dog nr. 10 læses således:

Image

Rengøringsevne på hårdt gulv:

Forbudstegn: ramme: 3 pkt. – farve: 00-X-X-00 (100 % rød) – diameter 16 mm.


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.


BILAG III

Datablad

1.

Oplysningerne i støvsugerens datablad skal anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren og andet materiale, der følger med produktet:

a)

leverandørens navn eller varemærke

b)

leverandørens modelidentifikation, dvs. den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik støvsugermodel skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn

c)

energieffektivitetsklassen som fastlagt ifølge bilag I

d)

det årlige energiforbrug i kWh/år, afrundet til én decimal, som defineret i bilag VI; det angives således: "Vejledende årligt energiforbrug (kWh/år) beregnet ud fra 50 støvsugninger. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes støvsugeren benyttes."

e)

rengøringsklassen for gulvtæppe som fastlagt ifølge bilag I for universalstøvsugere og støvsugere til gulvtæpper; for støvsugere til hårde gulve angives "ikke egnet til brug på gulvtæpper med det leverede mundstykke"

f)

rengøringsklassen for hårdt gulv som fastlagt ifølge bilag I for universalstøvsugere og støvsugere til hårde gulve; for støvsugere til gulvtæpper angives "ikke egnet til brug på hårde gulve med det leverede mundstykke"

g)

støvemissionsklassen som fastlagt ifølge bilag I

h)

lydeffektniveauet som defineret i bilag VI

i)

det nominelle effektoptag som defineret i bilag VI

j)

hvis støvsugeren har fået tildelt "EU-miljømærket" i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan det oplyses her.

2.

Et datablad kan omfatte flere støvsugermodeller fra samme leverandør.

3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af etiketten, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, der ikke optræder på etiketten, også anføres.


BILAG IV

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, skal omfatte følgende:

a)

leverandørens navn og adresse

b)

en generel beskrivelse af den pågældende støvsugertype og/eller -model og/eller -handelsbetegnelse, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

c)

i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

d)

i givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

f)

de tekniske parametre, der er målt og beregnet som beskrevet i bilag VI

i)

specifikt energiforbrug ved test på gulvtæppe, hvis det er relevant

ii)

specifikt energiforbrug ved test på hårdt gulv, hvis det er relevant

iii)

støvopsamling på gulvtæppe og hårdt gulv

iv)

støvemission

v)

lydeffektniveau

vi)

nominelt effektoptag

vii)

de specifikke værdier, som er anført i bilag VI, punkt 3 og 4, når det er relevant

g)

resultaterne af beregninger, der er udført som beskrevet i bilag VI.

2.

Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt støvsugermodel, er fremkommet ved beregninger på grundlag af en tilsvarende støvsuger, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger samt prøvninger, som leverandøren har udført for at bekræfte nøjagtigheden af de foretagne beregninger. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre tilsvarende støvsugermodeller, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag.

3.

Oplysningerne i denne tekniske dokumentation kan fremlægges sammen med den tekniske dokumentation, der skal leveres i henhold til retsakter vedtaget i medfør af direktiv 2009/125/EF.


BILAG V

Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet

1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

energieffektivitetsklassen som fastlagt ifølge bilag I

b)

det årlige energiforbrug som defineret i bilag VI

c)

rengøringsklassen for gulvtæppe som fastlagt ifølge bilag I for universalstøvsugere og støvsugere til gulvtæpper; for støvsugere til hårde gulve angives "ikke egnet til brug på gulvtæpper"

d)

rengøringsklassen for hårdt gulv som fastlagt ifølge bilag I for universalstøvsugere og støvsugere til hårde gulve; for støvsugere til gulvtæpper angives "ikke egnet til brug på hårde gulve"

e)

støvemissionsklassen som fastlagt ifølge bilag I

f)

lydeffektniveauet som defineret i bilag VI.

2.

Når der også anføres andre oplysninger fra databladet, skal de anføres i den form og den rækkefølge, der er anvist i bilag III.

3.

Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, der gør dem let læselige.


BILAG VI

Måle og beregningsmetoder

1.   Med henblik på overholdelse af kravene i denne forordning og verifikation af overholdelsen foretages alle målinger og beregninger under anvendelse af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. De tekniske definitioner, betingelser, formler og parametre i dette bilag skal overholdes.

2.   Tekniske definitioner

a)

Ved "test på hårdt gulv" forstås en test bestående af to rengøringscyklusser, hvor mundstykket på en støvsuger, der kører med maksimal sugestyrke, passerer hen over et testareal bestående af en træplade af samme bredde som mundstykket og af passende længde, hvori der diagonalt (45°) er anbragt en testspalte; under testen skal den forløbne tid, elforbruget og den relative placering af mundstykkets midtpunkt på testarealet måles og registreres med passende hyppighed, og ved afslutningen af hver rengøringscyklus bedømmes massetabet i testspalten på passende måde.

b)

Ved "testspalte" forstås en udtagelig U-formet indsats af passende dimensioner, hvori der ved begyndelsen af hver rengøringscyklus fyldes passende kunstigt støv.

c)

Ved "test på gulvtæppe" forstås en test bestående af et passende antal rengøringscyklusser, der udføres på en Wilton-gulvtæppeprøvestand ved, at mundstykket på en støvsuger, der kører med maksimal sugestyrke, passerer hen over et testareal af samme bredde som mundstykket og af passende længde, som er tilsmudset med jævnt fordelt og passende nedrullet teststøv af passende sammensætning; under testen skal den forløbne tid, elforbruget og den relative placering af mundstykkets midtpunkt på testarealet måles og registreres med passende hyppighed, og ved afslutningen af hver rengøringscyklus bedømmes masseforøgelsen i støvsugerens støvbeholder på passende måde.

d)

Ved "mundstykkets bredde" forstås den udvendige maksimale bredde af mundstykket, angivet i m med tre decimaler.

e)

Ved "rengøringscyklus" forstås fem frem- og tilbagegående bevægelser med støvsugeren på et overfladespecifikt testareal ("gulvtæppe" eller "hårdt gulv").

f)

Ved "frem- og tilbagegående bevægelse" forstås en fremadgående og en tilbagegående bevægelse med mundstykket af en bestemt længde, foretaget parallelt og med ensartet hastighed.

g)

Ved "hastighed" forstås den passende hastighed målt i m/h, som mundstykket bevæges med ved prøvningen, der fortrinsvis skal udføres med en elektromekanisk arm. Produkter med motormundstykke skal ligge så tæt som muligt på den passende hastighed, men der tillades en vis afvigelse, når det angives tydeligt i den tekniske dokumentation.

h)

Ved "længde" forstås længden af testarealet plus den afstand, mundstykkets midte bevæges i accelerationszonerne før og efter testarealet.

i)

Ved "støvopsamling" (dust pick up, dpu) forstås forholdet mellem massen af den mængde kunstigt støv, der er fjernet, hvilket for gulvtæppers vedkommende bestemmes som støvbeholderens masseforøgelse og for hårde gulves vedkommende som testspaltens massetab efter et antal frem- og tilbagegående bevægelser med mundstykket, og massen af den mængde kunstigt støv, der er oprindelig er tilført testarealet, anført med tre decimaler; for gulvtæppers vedkommende skal der korrigeres for de specifikke prøvningsbetingelser og for hårde gulves vedkommende for testspaltens længde og placering.

j)

Ved "referencestøvsugersystem" forstås det elektriske laboratorieudstyr, der benyttes til at måle den kalibrerede støvopsamling og referencestøvopsamlingen på gulvtæpper ved givne luftrelaterede parametre, hvorved testresultaternes reproducerbarhed øges.

k)

Ved "nominelt effektoptag" i W forstås det effektforbrug, som fabrikanten har oplyst, idet der for apparater, der også kan anvendes til andre formål end støvsugning, kun medregnes det effektforbrug, der er relevant for støvsugning.

l)

Ved "støvemission" forstås forholdet mellem det antal partikler i størrelsesintervallet 0,3-10 μm, som en støvsuger udsender, og det antal partikler i samme størrelsesinterval, som støvsugeren suger ind, når den får tilført en bestemt mængde støv i dette størrelsesinterval; emissionen udtrykkes i procent med to decimaler. I denne værdi medregnes ikke blot støv, der måles ved støvsugerens udblæsning, men også støv, der udsendes andre steder, enten fra utætheder eller ved dannelse i støvsugeren selv.

m)

Ved "lydeffektniveau" forstås emissionen af luftbåren støj udtrykt som dB(A) re 1 pW, afrundet til nærmeste hele tal.

3.   Årligt energiforbrug

Det årlige energiforbrug (AE) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

 

for støvsugere til gulvtæpper:

Formula

 

for støvsugere til hårde gulve:

Formula

 

for universalstøvsugere:

Formula

hvor:

ASEc er det gennemsnitlige specifikke energiforbrug i Wh/m2 ved test på gulvtæppe, beregnet som anført nedenfor

ASEhf er det gennemsnitlige specifikke energiforbrug i Wh/m2 ved test på hårdt gulv, beregnet som anført nedenfor

dpuc er støvopsamlingen på gulvtæppe, bestemt som anført i punkt 4

dpuhf er støvopsamlingen på hårdt gulv, bestemt som anført i punkt 4

50 er en standardværdi for det årlige antal støvsugninger

87 er en standardværdi for det boligareal, der skal støvsuges, i m2

4 er standardværdien for det antal gange, der passeres hen over hvert punkt på gulvet med støvsugeren (to frem- og tilbagegående bevægelser)

0,001 er omregningsfaktoren fra Wh til kWh

1 er standardværdien for støvopsamling

0,20 er en standardværdi for forskellen mellem støvopsamlingen efter henholdsvis fem og to frem- og tilbagegående bevægelser.

Gennemsnitligt specifikt energiforbrug (ASE)

Det gennemsnitlige specifikke energiforbrug ved test på gulvtæppe (ASEc ) og på hårdt gulv (ASEhf ) bestemmes som gennemsnittet af det specifikke energiforbrug (SE) ved det antal rengøringscyklusser, der indgår i prøvningen på henholdsvis gulvtæppe og hårdt gulv. Der anvendes følgende generelle formel til beregning af det specifikke energiforbrug SE i Wh pr. m2 testareal, tilføjet de pågældende indekser for henholdsvis støvsugere til gulvtæppe og til hårde gulve og universalstøvsugere:

Formula

hvor:

P er den gennemsnitlige effekt i W i det tidsrum af en rengøringscyklus, hvor mundstykkets midtpunkt bevæger sig hen over testarealet, anført med to decimaler

NP er den gennemsnitlige effektækvivalent i W af et eventuelt mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme, beregnet som angivet nedenfor med to decimaler

t er det samlede tidsrum under rengøringscyklussen, hvor mundstykkets midtpunkt, dvs. et punkt, der ligger midtvejs i forhold til mundstykkets ender, forkant og bagkant, bevæger sig hen over testarealet, anført i timer med fire decimaler

A er arealet af den overflade, som mundstykket passerer hen over under rengøringscyklussen, beregnet som 10 gange mundstykkets bredde multipliceret med testarealets længde og anført i m2 med tre decimaler. Hvis en husholdningsstøvsugers mundstykke er bredere end 0,320 m, anvendes dette tal i stedet for mundstykkets bredde ved beregningen.

Ved test på hårdt gulv benyttes indekset hf og parameterbetegnelserne SEhf, Phf, NPhf, thf og Ahf i ovenstående formel. Ved test på gulvtæppe benyttes indekset c og parameterbetegnelserne SEc, Pc, NPc, tc og Ac i ovenstående formel. I den tekniske dokumentation skal værdierne af SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf og/eller SEc, Pc, NPc, tc , Ac være anført for hver af rengøringscyklusserne.

Effektækvivalent for mundstykker med batteridrevet bearbejdningsmekanisme (NP)

Der anvendes følgende generelle formel til beregning af den gennemsnitlige effektækvivalent for mundstykker med batteridrevet bearbejdningsmekanisme NP, tilføjet de pågældende indekser for henholdsvis støvsugere til gulvtæppe og til hårde gulve og universalstøvsugere:

Formula

hvor:

E er det elforbrug, som er nødvendigt for, at et fuldt opladet batteri til et mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme bliver ladet helt op igen efter en rengøringscyklus, angivet i Wh med tre decimaler

tbat er det samlede tidsrum i en rengøringscyklus, hvor mundstykket med batteridrevet bearbejdningsmekanisme er i funktion ifølge fabrikantens anvisninger, angivet i timer med fire decimaler.

Har støvsugeren ikke et mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme sættes værdien af NP til nul.

Ved test på hårdt gulv benyttes indekset hf og parameterbetegnelserne NPhf , Ehf og tbathf i ovenstående formel. Ved test på gulvtæppe benyttes indekset c og variabelbetegnelserne NPc, Ec og tbatc i ovenstående formel. I den tekniske dokumentation skal værdierne af Ehf, tbathf og/eller Ec, tbatc være anført for hver af rengøringscyklusserne.

4.   Støvopsamling

Støvopsamlingen på hårdt gulv (dpuhf ) bestemmes som gennemsnittet af resultaterne af to rengøringscyklusser ved test på hårdt gulv.

Støvopsamlingen på gulvtæppe (dpuc ) bestemmes som gennemsnittet af resultaterne af rengøringscyklusserne ved test på gulvtæppe. Støvopsamlingen på gulvtæppe (dpuc ) beregnes efter følgende formel, hvorved der korrigeres for eventuelle afvigelser fra testgulvtæppets oprindelige egenskaber:

Formula

hvor:

dpum er den støvopsamling, der er målt med støvsugeren

dpucal er den kalibrerede støvopsamling, der er målt med referencestøvsugersystemet, da testgulvtæppet var i sin oprindelige tilstand

dpuref er den støvopsamling, der er målt med referencestøvsugersystemet.

I den tekniske dokumentation skal værdierne af dpuc , dpum , dpucal og dpuref være anført for hver af rengøringscyklusserne.

5.   Støvemission

Når støvemissionen bestemmes, skal støvsugeren køre med maksimal luftstrøm.

6.   Lydeffektniveau

Lydeffektniveauet bestemmes på gulvtæppe.

7.   Hybridstøvsugere

Alle målinger med hybridstøvsugere udføres kun med støvsugeren tilsluttet elnettet og med et eventuelt mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme.


BILAG VII

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder vurderer, om kravene i artikel 3 og 4 er opfyldt, følger de nedenstående verifikationsprocedure:

1.

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed pr. model.

2.

Støvsugermodellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis værdierne og klasserne på etiketten og i databladet svarer til værdierne i den tekniske dokumentation, og hvis prøvningen viser, at alle de relevante modelparametre i tabel 4 er overholdt.

3.

Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, tester markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som fabrikanten har med i fortegnelsen over tilsvarende støvsugere i sin tekniske dokumentation.

4.

Støvsugermodellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis prøvningen viser, at alle de relevante modelparametre i tabel 4 er overholdt.

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og alle tilsvarende støvsugermodeller for ikke at overholde forordningens krav.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VI.

De i dette bilag anførte tolerancer gælder kun for medlemsstaternes verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på etiketten og i databladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de værdier, der oplyses i den tekniske dokumentation.

Tabel 4

Parameter

Verifikationstolerancer

Årligt energiforbrug

Den målte værdi (1) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Støvopsamling på gulvtæppe

Den målte værdi (1) må højst ligge 0,03 under den oplyste værdi.

Støvopsamling på hårdt gulv

Den målte værdi (1) må højst ligge 0,03 under den oplyste værdi.

Støvemission

Den målte værdi (1) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 15 %.

Lydeffektniveau

Den målte værdi (1) må ikke overstige den oplyste værdi.


(1)  Det aritmetiske gennemsnit af de værdier, der er bestemt for de tre yderligere enheder, der er testet ifølge punkt 3.


Top