Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0656

Kommissionens forordning (EU) nr. 656/2013 af 10. juli 2013 om overgangsforanstaltninger vedrørende standardpas udstedt i Kroatien for hunde, katte og fritter EØS-relevant tekst

OJ L 190, 11.7.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/656/oj

11.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 656/2013

af 10. juli 2013

om overgangsforanstaltninger vedrørende standardpas udstedt i Kroatien for hunde, katte og fritter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1) finder bl.a. anvendelse på transport til medlemsstater fra tredjelande af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I til nævnte forordning. Hunde og katte er opført i del A og fritter er opført i del B i nævnte bilag.

(2)

Del B, afdeling 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 indeholder en liste over lande og territorier, herunder Kroatien, som anvender bestemmelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, der mindst svarer til bestemmelserne i nævnte forordning.

(3)

Som følge heraf kan hunde, katte og fritter, der transporteres fra disse lande og territorier til medlemsstaterne, være ledsaget af et pas, som er i overensstemmelse med modellen i bilag I til Kommissionens beslutning 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter (2) samt de supplerende krav, der er fastsat i bilag II til nævnte beslutning, med visse nødvendige tilpasninger med hensyn til standardpassets omslag.

(4)

Fra datoen for Kroatiens tiltrædelse må hunde, katte og fritter ikke transporteres fra Kroatien til en anden medlemsstat, medmindre de ledsages af et pas, der er i overensstemmelse med modellen i bilag I til beslutning 2003/803/EF og de supplerende krav i bilag II til nævnte beslutning.

(5)

Efter tiltrædelsesdatoen er der måske stadig en beholdning af blankopas, som de kompetente myndigheder i Kroatien har trykt, og blankopas, der er distribueret til, men som endnu ikke er udstedt af bemyndigede dyrlæger i Kroatien før tiltrædelsesdatoen.

(6)

Samtidig bør pas udstedt inden tiltrædelsesdatoen, forudsat at visse betingelser er opfyldt, fortsat accepteres i en overgangsperiode på tre år for at begrænse de administrative og økonomiske byrder for ejerne af selskabsdyr.

(7)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning til den, der gælder fra datoen for Kroatiens tiltrædelse, bør der fastsættes overgangsforanstaltninger for transport af selskabsdyr fra Kroatien til andre medlemsstater.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader transport fra Kroatien til deres område af selskabsdyr af de arter, der er anført i del A og B i bilag I til forordning (EF) nr. 998/2003, der er ledsaget af et pas, der er udstedt af en bemyndiget dyrlæge i Kroatien senest den 30. juni 2014, og som opfylder følgende betingelser:

a)

Det skal være udformet i overensstemmelse med modellen i bilag I til beslutning 2003/803/EF og de supplerende krav, der er fastsat i del A, del B, punkt 2, litra a) og c), og del C i bilag II til nævnte beslutning.

b)

Uanset del B, punkt 1, og del B, punkt 2, litra b), i bilag II til beslutning 2003/803/EF skal Kroatiens symbol være fortrykt i den øverste fjerdedel af omslaget oven over ordene »Republika Hrvatska« på en blå baggrund (PANTONE REFLEX BLUE).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft, under forudsætning af at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og på datoen for dennes ikrafttræden.

Den anvendes indtil den 30. juni 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 27.11.2003, s. 1.


Top