Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0481

Kommissionens forordning (EU) nr. 481/2013 af 24. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 for så vidt angår antallet af prøver, der skal udtages og analyseres af Kroatien for pesticid/produktkombinationerne EØS-relevant tekst

OJ L 139, 25.5.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 237 - 237

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; ophævet ved 32014R0400

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/481/oj

25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 481/2013

af 24. maj 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 for så vidt angår antallet af prøver, der skal udtages og analyseres af Kroatien for pesticid/produktkombinationerne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kroatien forventes at tiltræde Unionen den 1. juli 2013.

(2)

I bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 af 31. august 2012 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (1) er det fastsat, hvor mange prøver pr. medlemsstat der skal udtages og analyseres i henhold til artikel 1 i nævnte forordning.

(3)

Eftersom data fra kun et halvt år ikke ville være fuldt sammenlignelige med dataene fra øvrige medlemsstater, der er indsamlet i løbet af hele året 2013, bør Kroatien deltage i det samordnede flerårige program fra januar 2014.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I punkt 5 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 indsættes følgende række efter rækken for Ungarn:

»HR

12 (*)

15 (**)«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft, under forudsætning af at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 235 af 1.9.2012, s. 8.


Top