EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0463

Kommissionens forordning (EU) nr. 463/2013 af 17. maj 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af dennes bilag I, II og IV til den tekniske udvikling EØS-relevant tekst

OJ L 134, 18.5.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 33 - 46

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/463/oj

18.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 134/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 463/2013

af 17. maj 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af dennes bilag I, II og IV til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (1), særlig artikel 31, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ordet »kainit« har været anvendt i tabel A.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, som en typebetegnelse for kaliumråsalt. Ordet kainit kan dog efterhånden kun anvendes for én bestemt kaliumråsalt, hvilket fører til en potentiel handelsbegrænsning for fabrikanter, der ønsker at markedsføre andre former for kaliumsalte. For at imødegå denne begrænsning, og dermed give jordbrugere i medlemsstaterne adgang til en bredere vifte af kaliumsalte, bør der anvendes en mere generisk typebetegnelse for denne gødningstype, og brugen af ordet »kainit« bør tilpasses i overensstemmelse hermed. Der bør fastsættes en overgangsperiode, således at producenter af rå kaliumsalte kan tilpasse mærkningen til de nye regler.

(2)

Ligninsulfonsyre er et komplekst materiale, der opnås fra forskellige kilder af træ. Der findes mange forskellige kvaliteter på markedet, hvorfor det er vigtigt at foretage en tilpasning til de tekniske fremskridt af de kvalitetskrav, som produkterne skal opfylde for at kunne markedsføres som en EF-gødning.

(3)

Kalkningsmidler reducerer jordbundens surhedsgrad og kan i den forbindelse også tilføre næringsstofferne magnesium og/eller calcium. Fabrikanter af kalkningsmidler står over for en mangfoldighed af nationale regler, der fører til en skævvridning af det indre marked. Kalkningsmidler bør derfor føjes til de produkter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, således at de kan cirkulere frit i det indre marked. Endvidere har Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) udarbejdet EN-standarder for metoder til analyse af kalkningsmidler. For at gøre det obligatorisk at overholde disse standarder bør de opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003, hvori der fastsættes prøveudtagnings- og analysemetoder.

(4)

Der bør indføres en overgangsperiode for at sikre, at producenterne af kalkningsmidler har tid til at tilpasse sig de nye EN-standarder.

(5)

I bilag II til forordning (EF) nr. 2003/2003 er der fastsat tolerancer for det deklarerede indhold af næringsstoffer. Bilag II bør ændres for at omfatte tolerancer for kalkningsmidler.

(6)

Der skal i henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 føres kontrol med EF-gødninger ved anvendelse af de prøvetagnings- og analysemetoder, der er beskrevet i bilag IV til nævnte forordning. Nogle af disse metoder er imidlertid ikke internationalt anerkendte og bør erstattes af EN-standarder, der for nyligt er blevet udarbejdet af Den Europæiske Standardiseringsorganisation.

(7)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 nedsatte udvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

1.   Bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2.   Bilag II til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

3.   Bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

Uanset artikel 3, stk. 2, kan fabrikanten anvende bestemmelserne i bilag I, punkt 1), inden 7. december 2014.

Artikel 3

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Bilag I, punkt 1, finder anvendelse fra 7. december 2014.

3.   Bilag I, punkt 3, bilag II, punkt 2, og bilag III, punkt 4, finder anvendelse fra 7. juni 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.


BILAG I

Bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres således:

1)

I punkt A.3 affattes punkt 1 og 2 i tabellen således:

»1

Kaliumråsalt

Produkt udvundet af rå kaliumsalte

10 % K2O

Kalium bestemt som vandopløseligt K2O

5 % MgO

Magnesium bestemt som vandopløselige magnesiumsalte og udtrykt som MgO

De almindelige handelsnavne kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt kaliumoxid

Vandopløseligt magnesiumoxid

2

Beriget kaliumråsalt

Produkt opnået ved blanding af kaliumråsalte og kaliumchlorid

18 % K2O

Kalium bestemt som vandopløseligt K2O

De almindelige handelsnavne kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt kaliumoxid

Valgfri angivelse af indholdet af vandopløseligt magnesiumoxid, når dette overstiger 5 % MgO«

2)

I punkt E.3.2 affattes tabellen således:

»nr.

Betegnelse

Alternativ betegnelse

Kemisk formel

Syrens CAS-nummer (1)

1

Ligninsulfonsyre

LS

Der foreligger ingen kemisk formel

8062-15-5 (2)

3)

Følgende indsættes som punkt G:

»G.   Kalkningsmidler

Ordet »KALKNINGSMIDDEL« indsættes efter udtrykket »EF-GØDNING«.

Alle de egenskaber, som nævnes i tabellerne i punkt G.1 til G.5, henviser til produktet i foreliggende tilstand, medmindre andet er anført.

Granuleret kalk, som produceres ved en samgranulering af mindre primærpartikler, skal nedbrydes ved omrøring i vand til partikler med en kornstørrelse som specificeret i typebeskrivelserne og målt efter metode 14.9 »bestemmelse af nedbrydning af granulat«.

G.1.   Naturlig kalk

Nr.

Typebetegnelse

Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)

Angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer

Øvrige krav

Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen

Næringsstoffer, hvis indhold skal deklareres

Næringsstoffernes former og opløseligheder

Andre kriterier, som skal deklareres

1

2

3

4

5

6

1 (a)

Kalk — standardkvalitet

Produkt, der som hovedbestanddel indeholder calciumcarbonat, opnået ved formaling af naturlige forekomster af kalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 42

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 3,15 mm maskevidde

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1 mm maskevidde, og

mindst 50 % sigtegennemgang ved 0,5 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium (frivilligt)

Reaktivitet og analysemetode (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

1 (b)

Kalk — fin kvalitet

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 50

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1 mm maskevidde

mindst 50 % sigtegennemgang ved 0,315 mm maskevidde, og

mindst 30 % sigtegennemgang ved 0,1 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

2 (a)

Magnesiumkalk — standardkvalitet

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcarbonat og magnesiumcarbonat, opnået ved formaling af naturlige forekomster af magnesiumkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 45

Totalmagnesium: 3 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 3,15 mm maskevidde

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1 mm maskevidde, og

mindst 50 % sigtegennemgang ved 0,5 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium

Reaktivitet og analysemetode (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

2 (b)

Magnesiumkalk — fin kvalitet

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 52

Totalmagnesium: 3 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1 mm maskevidde

mindst 50 % sigtegennemgang ved 0,315 mm maskevidde, og

mindst 30 % sigtegennemgang ved 0,1 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

3 (a)

Dolomitkalk — standardkvalitet

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcarbonat og magnesiumcarbonat, opnået ved formaling af naturlige forekomster af dolomitkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 48

Totalmagnesium: 12 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 3,15 mm maskevidde

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1 mm maskevidde, og

mindst 50 % sigtegennemgang ved 0,5 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium

Reaktivitet og analysemetode (frivilligt)

vandindhold (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

3 (b)

Dolomitkalk — fin kvalitet

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 54

Totalmagnesium: 12 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1 mm maskevidde

mindst 50 % sigtegennemgang ved 0,315 mm maskevidde, og

mindst 30 % sigtegennemgang ved 0,1 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

4 (a)

Marin kalk — standardkvalitet

Produkt, der som hovedbestanddel indeholder calciumcarbonat, opnået ved formaling af naturlige forekomster af kalk af marin oprindelse.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 30

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 3,15 mm maskevidde, og

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium (frivilligt)

Reaktivitet og analysemetode (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

4 (b)

Marin kalk — fin kvalitet

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 40

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde, og

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

5 (a)

Kridt — standardkvalitet

Produkt, der som hovedbestanddel indeholder calciumcarbonat, opnået ved formaling af naturlige forekomster af kridt.

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning efter opløsning i vand:

mindst 90 % sigtegennemgang ved 3,15 mm maskevidde

mindst 70 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde, og

mindst 40 % sigtegennemgang ved 0,315 mm maskevidde

Partikelreaktivitet 1-2 mm (opnået ved tørsigtning) mindst 40 % i citronsyre

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 42

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 25 mm maskevidde, og

mindst 30 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium (frivilligt)

Reaktivitet og analysemetode (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

5 (b)

Kridt — fin kvalitet

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning efter opløsning i vand:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 3,15 mm maskevidde

mindst 70 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde, og

mindst 50 % sigtegennemgang ved 0,315 mm maskevidde

Partikelreaktivitet 1-2 mm (opnået ved tørsigtning) mindst 65 % i citronsyre

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 48

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 25 mm maskevidde, og

mindst 30 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

6

Carbonatsuspension

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcarbonat og/eller magnesiumcarbonat, opnået ved findeling og suspension i vand af naturlige forekomster af kalk, magnesiumkalk eller, dolomitkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 35

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde

mindst 80 % sigtegennemgang ved 1 mm maskevidde

mindst 50 % sigtegennemgang ved 0,315 mm maskevidde, og

mindst 30 % sigtegennemgang ved 0,1 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium, hvis MgO ≥ 3 %

Vandindhold (frivilligt)

Reaktivitet og analysemetode (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

G.2.   Oxid- og hydroxidkalk af naturlig oprindelse

Nr.

Typebetegnelse

Oplysninger om fremstillingsmåde og hovedbestanddele

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)

Oplysninger til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer

Øvrige krav

Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen

Næringsstoffer, hvis indhold skal deklareres

Næringsstoffernes former og opløseligheder

Andre kriterier, som skal deklareres

1

2

3

4

5

6

1 (a)

Brændt kalk — basiskvalitet

Produkt, der som hovedbestanddel indeholder calciumoxid, opnået ved afbrænding af naturlige forekomster af kalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 75

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning:

Findelingsgrad:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 4 mm maskevidde

Sigtet:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 8 mm maskevidde, og

højst 5 % sigtegennemgang ved 0,4 mm maskevidde.

Typebetegnelsen skal omfatte findelingsgraden »fin« eller »sigtet«.

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

1 (b)

Brændt kalk – bedste kvalitet

Produkt, der som hovedbestanddel indeholder calciumoxid, opnået ved afbrænding af naturlige forekomster af kalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt ved CaO (calciumoxid): 85

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning:

Findelingsgrad:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 4 mm maskevidde

Sigtet:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 8 mm maskevidde, og

højst 5 % sigtegennemgang ved 0,4 mm maskevidde.

Typebetegnelsen skal omfatte findelingsgraden »fin« eller »sigtet«.

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

2 (a)

Brændt magnesiumkalk — basiskvalitet

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcarbonat og magnesiumcarbonat, opnået ved formaling af naturlige forekomster af magnesiumkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 80

Totalmagnesium: 7 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning:

Findelingsgrad:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 4 mm maskevidde

Sigtet:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 8 mm maskevidde, og

højst 5 % sigtegennemgang ved 0,4 mm maskevidde.

Typebetegnelsen skal omfatte findelingsgraden »fin« eller »sigtet«.

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

2 (b)

Brændt magnesiumkalk — bedste kvalitet

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcarbonat og magnesiumcarbonat, opnået ved formaling af naturlige forekomster af magnesiumkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 85

Totalmagnesium: 7 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning:

Findelingsgrad:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 4 mm maskevidde

Sigtet:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 8 mm maskevidde, og

højst 5 % sigtegennemgang ved 0,4 mm maskevidde.

Typebetegnelsen skal omfatte findelingsgraden »fin« eller »sigtet«.

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

3 (a)

Brændt dolomitkalk — basiskvalitet

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcarbonat og magnesiumcarbonat, opnået ved afbrænding af naturlige forekomster af dolomitkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 85

Totalmagnesium: 17 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning:

Findelingsgrad:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 4 mm maskevidde

Sigtet:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 8 mm maskevidde, og

højst 5 % sigtegennemgang ved 0,4 mm maskevidde.

Typebetegnelsen skal omfatte findelingsgraden »fin« eller »sigtet«.

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

3 (b)

Brændt dolomitkalk — bedste kvalitet

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcarbonat og magnesiumcarbonat, opnået ved afbrænding af naturlige forekomster af dolomitkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 95

Totalmagnesium: 17 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning:

Findelingsgrad:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 4 mm maskevidde

Sigtet:

mindst 97 % sigtegennemgang ved 8 mm maskevidde, og

højst 5 % sigtegennemgang ved 0,4 mm maskevidde.

Typebetegnelsen skal omfatte findelingsgraden »fin« eller »sigtet«.

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium

Findelingsgrad bestemt ved tørsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

4

Brændt hydratkalk (læsket kalk)

Produkt, der som hovedbestanddel indeholder calciumhydroxid, opnået ved afbrænding og læskning af naturlige forekomster af kalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 65

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 95 % sigtegennemgang ved 0,16 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

5

Hydreret brændt magnesiumkalk (læsket magnesiumkalk)

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, opnået ved afbrænding og læskning af naturlige forekomster af magnesiumkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 70

Totalmagnesium: 5 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 95 % sigtegennemgang ved 0,16 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

6

Hydreret brændt dolomitkalk

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, opnået ved afbrænding og læskning af naturlige forekomster af dolomitkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 70

Totalmagnesium: 12 % MgO

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 95 % sigtegennemgang ved 0,16 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

7

Hydreret kalksuspension

Produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumhydroxid og/eller magnesiumhydroxid, opnået ved afbrænding, læskning og suspension i vand af naturlige forekomster af kalk, magnesiumkalk eller dolomitkalk.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 20

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning:

mindst 95 % sigtegennemgang ved 0,16 mm maskevidde

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium, hvis MgO ≥ 3 %

Vandindhold (frivilligt)

Findelingsgrad bestemt ved vådsigtning (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

G.3.   Kalk fra industrielle fremstillingsprocesser

Nr.

Typebetegnelse

Oplysninger om fremstillingsmåde og hovedbestanddele

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)

Oplysninger til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer

Øvrige krav

Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen

Næringsstoffer, hvis indhold skal deklareres

Næringsstoffernes former og opløseligheder

Andre kriterier, som skal deklareres

1

2

3

4

5

6

1 (a)

Kalk fra sukkerfremstilling

Produkt fra fremstilling af sukker, opnået ved anvendelse udelukkende af brændt kalk fra naturlige forekomster og indeholdende som hovedbestanddel findelt calciumcarbonat.

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 20

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

Reaktivitet og analysemetode (frivilligt)

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

1 (b)

Kalk fra sukkerfremstilling, suspension

Mindste neutraliserende evne udtrykt som CaO (calciumoxid): 15

G.4.   Blandet kalk

Nr.

Typebetegnelse

Oplysninger om fremstillingsmåde og hovedbestanddele

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)

Oplysninger til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer

Øvrige krav

Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen

Næringsstoffer, hvis indhold skal deklareres

Næringsstoffernes former og opløseligheder

Andre egenskaber, som skal deklareres

1

2

3

4

5

6

1

Blandet kalk

Produkt opnået ved blanding af typerne i punkt G1 og G2.

Mindste karbonatindhold: 15 %

Maksimalt karbonatindhold: 90 %

Ordet »magnesium« føjes til typebetegnelsen, hvis MgO ≥ 5 %.

Almindelige handelsnavne eller alternative navne kan tilføjes.

Typer som specificeret i punkt G.1 og G.2

Neutraliserende evne

Totalcalcium

Totalmagnesium, hvis MgO ≥ 3 %

Jordinkubationsresultater (frivilligt)

Vandindhold (frivilligt)

G.5.   Blandinger af kalkningsmidler med andre EF-gødningstyper

Nr.

Typebetegnelse

Oplysninger om fremstillingsmåde og hovedbestanddele

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)

Oplysninger til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer

Øvrige krav

Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen

Næringsstoffer, hvis indhold skal deklareres

Næringsstoffernes former og opløseligheder

Andre kriterier, som skal deklareres

1

2

3

4

5

6

1

Blanding af [typebetegnelse i punkt G.1 til G.4] med [typebetegnelse i punkt A, B, D].

Produkt opnået ved blanding, komprimering eller granulering af kalkmaterialer som opført i punkt G.1 til G.4 med gødningstyperne som opført i punkt A, B eller D.

Følgende blandinger er forbudt:

Ammoniumsulfat (type A.1.4) eller urea (type A.1.9) med oxidkalk eller hydroxidkalk som opført i punkt G.2

Blanding og derefter komprimering eller granulering af superfosfater af type A.2.2, litra a), b) eller c), med en type som opført i punkt G.1 til G.4.

Neutraliserende evne: 15

3 % N for blandinger indeholdende gødningstyper med et minimalt N-indhold

3 % P2O5 for blandinger indeholdende gødningstyper med et minimalt P2O5-indhold

3 % K2O for blandinger indeholdende gødningstyper med et minimalt K2O-indhold

Kalium bestemt som vandopløseligt K2O

Andre krav, der fremgår af de enkelte poster.

Neutraliserende evne

Næringsstoffer ifølge næringsstofsdeklarationerne for de enkelte gødningstyper.

Totalcalcium

Totalmagnesium, hvis MgO ≥ 3 %

Hvis chloridindholdet ikke overstiger 2 % Cl, kan ordet »chlorfattig« tilføjes

Vandindhold (frivilligt)

Findelingsgrad (frivilligt)«


(1)  Kun til orientering.

(2)  Af kvalitetshensyn skal det relative phenolhydroxy-indhold og det relative indhold af svovl som målt i henhold til EN 16109 overstige henholdsvis 1,5 % og 4,5 %.«


BILAG II

Bilag II til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres således:

1)

Punkt 1.3 ændres således:

a)

I den første position ændres »kainit eller kaliumråsalt« til »kaliumråsalt«.

b)

Ændring vedr. anden position (»beriget kaliumråsalt«): vedrører ikke den danske udgave.

2)

Følgende indsættes som punkt 5:

»5.   Kalkningsmidler

De tilladte tolerancer i forhold til det deklarerede calcium- og magnesiumindhold skal være:

Magnesiumoxid:

til og med 8 % MgO

1

mellem 8 % og 16 % MgO

2

over 16 % MgO

3

Calciumoxid

3

Den tilladte tolerance i forhold til den deklarerede neutraliserende evne:

Neutraliserende evne

3

Den tolerance, der anvendes til den deklarerede procentdel af materialet, der passerer en specifik sigte, skal være:

Findelingsgrad

10«


BILAG III

I bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres punkt B således:

1)

Metode 6.1 affattes således:

»Metode 6.1

Bestemmelse af klorid i ikke-organisk materiale

EN 16195: Gødning — Bestemmelse af klorid i ikke-organisk materiale

Denne analysemetode er ringtestet.«

2)

Metode 8.6-8.8 affattes således:

»Metode 8.6

Manganometrisk bestemmelse af ekstraheret calcium efter udfældning som oxalat

EN 16196: Gødning — Bestemmelse af ekstraheret calcium, i form af calciumoxalat, ved titrering med permanganat

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 8.7

Bestemmelse af magnesium ved atomabsorptionsspektrometri

EN 16197: Gødning — Bestemmelse af magnesium ved atomabsorptionspektrometri

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 8.8

Bestemmelse af magnesium ved komplexometri

EN 16198: Gødning — Bestemmelse af magnesium ved komplexometri

Denne analysemetode er ringtestet.«

3)

Metode 8.10 affattes således:

»Metode 8.10

Bestemmelse af ekstraheret natrium ved flammeemissionsspektrometri

EN 16199: Gødning — Bestemmelse af ekstraheret natrium ved flammeemissionsspektrometri

Denne analysemetode er ringtestet.«

4)

Følgende metode 14 indsættes:

»Metode 14

Kalkningsmiddel

Metode 14.1

Bestemmelse af kornstørrelsesfordelingen af kalkningsmiddel ved tør- og vådsigtning

EN 12948: Jordbrugskalk — Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling ved tør- og vådsigtning

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 14.2

Bestemmelse af reaktivitet for karbonat og silikatbaserede kalkningsmidler med saltsyre

EN 13971: Karbonatbaserede kalkprodukter — Bestemmelse af reaktivitet — Potentiometrisk titreringsmetode med saltsyre

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 14.3

Bestemmelse af reaktivitet med automatisk titreringsmetode med citronsyre

EN 16357: Karbonatholdig jordbrugskalk — Bestemmelse af reaktivitet — Automatisk titreringsmetode med citronsyre

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 14.4

Bestemmelse af neutraliserende evne af kalkningsmidler

EN 12945: Jordbrugskalk — Bestemmelse af neutraliserende evne — Titrimetriske metoder

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 14.5

Bestemmelse af calcium i kalkningsmidler ved oxalatmetoden

EN 13475: Jordbrugskalk — Bestemmelse af calciumindhold — Oxalatmetode

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 14.6

Bestemmelse af calcium og magnesium i kalkningsmidler ved komplexometri

EN 12946: Jordbrugskalk — Bestemmelse af calciumindhold og magnesiumindhold — Komplexometrisk metode

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 14.7

Bestemmelse af magnesium i kalkningsmidler ved atomabsorbtionspektrometrisk metode

EN 12947: Jordbrugskalk — Bestemmelse af magnesiumindhold — Atomabsorptionspektrometrisk metode (AAS)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 14.8

Bestemmelse af vandindholdet

EN 12048 — Gødning i fast form og jordbrugskalk — Bestemmelse af fugtindhold — Gravimetrisk metode ved tørring ved (105 +/– 2) °C

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 14.9

Bestemmelse af granulatfordelingen

EN 15704: Jordbrugskalk — Bestemmelse af nedbrydning af granuleret calcium- og calcium/magnesiumkarbonater påvirket af vand

Denne analysemetode har været underkastet en ringtest.

Metode 14.10

Bestemmelse af produktets virkning ved jordinkubation

EN 14984: Jordbrugskalk — Bestemmelse af produktets indvirkning på jordens pH — Inkubationsmetode

Denne analysemetode er ringtestet.«


Top