EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0445

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 445/2013 af 14. maj 2013 om godkendelse af hydroxyanalog af selenomethionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter EØS-relevant tekst

OJ L 130, 15.5.2013, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 222 - 224

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/445/oj

15.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 130/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 445/2013

af 14. maj 2013

om godkendelse af hydroxyanalog af selenomethionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af hydroxyanalog af selenomethionin. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af hydroxyanalog af selenomethionin, en organisk forbindelse af selen, som fodertilsætningsstof til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 11. december 2012 (2), at hydroxyanalog af selenomethionin under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at stoffet kan betragtes som en effektiv selenkilde for alle dyrearter. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af hydroxyanalog af selenomethionin viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Autoriteten konkluderede, at begrænsningen af suppleringen med organisk selen bør gælde for allerede godkendte organiske selenforbindelser, selenberiget gær og hydroxyanalog af selenomethionin. Hvis der også tilsættes uorganiske forbindelser af selen til foderet, bør suppleringen med organisk selen således ikke overstige 0,2 mg pr. kg fuldfoder.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(1):3046.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Se) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer.

3b814

Hydroxyanalog af selenomethionin

 

Tilsætningsstoffets karakteristika

 

Flydende og fast præparat af hydroxyanalog af selenomethionin

 

Indhold af selen: 18 000-24 000 mg Se/kg

 

Organisk selen > 99 % af det samlede Se

 

Hydroxyanalog af selenomethionin > 98 % af det samlede Se

 

Fast præparat: 5 % hydroxyanalog af selenomethionin og 95 % bæremiddel

 

Flydende præparat: 5 % hydroxyanalog af selenomethionin og 95 % destilleret vand

 

Aktivstoffets karakteristika

 

Organisk selen fra hydroxyanalog af selenomethionin (R,S-2-hydroxy-4-methylselenbutansyre)

 

Kemisk formel: C5H10O3Se

 

CAS-nr. 873660-49-2

 

Analysemetode  (1)

 

Til bestemmelse af hydroxyanalog af methionin i fodertilsætningsstoffet:

højtryksvæskekromatografi i kombination med UV-påvisning ved 220 nm (HPLC-UV)

 

Til bestemmelse af det samlede selen i fodertilsætningsstoffet:

induktivt koblet plasma-massespektrometri (ICPMS) efter mikrobølgeoplukning med HNO3/H2O2 eller

induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICPAES) efter oplukning med HNO3/HCl

 

Til bestemmelse af det samlede selen i forblandinger og foder:

hydridgenereringsatomabsorptionsspektrometri (HGAAS) efter mikrobølgeoplukning med HNO3/H2O2 (EN 16159:2012)

Alle arter

 

0,50 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Brugersikkerhed: Der bør anvendes åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker under håndteringen.

3.

Maksimumtilsætning af organisk selen:

0,20 mg Se/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4. juni 2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


Top