EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0428

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 428/2013 af 8. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår ICAO-bestemmelserne, jf. artikel 3, stk. 1, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 929/2010 EØS-relevant tekst

OJ L 127, 9.5.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 219 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/428/oj

9.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 428/2013

af 8. maj 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår ICAO-bestemmelserne, jf. artikel 3, stk. 1, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 929/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«) (1), særlig artikel 3, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006 af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før flyvning i det fælles europæiske luftrum (2) indeholder henvisninger til en række bestemmelser, der gælder for indgivelse, godkendelse og fordeling af flyveplaner samt ændringer af de vigtigste oplysninger om flyveplanen i fasen før flyvning, som er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1033/2006 og Kommissionens forordning (EU) nr. 929/2010 af 18. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår ICAO-bestemmelserne, jf. artikel 3, stk. 1 (3), er disse bestemmelser blevet ændret af ICAO.

(2)

Henvisningerne i forordning (EF) nr. 1033/2006 bør ajourføres for at opfylde medlemsstaternes internationale forpligtelser og sikre sammenhængen med den internationale lovramme.

(3)

De endelige ICAO-bestemmelser om flyveplanen for 2012 blev godkendt og skulle anvendes fra den 15. november 2012. Som følge deraf bør denne forordning finde anvendelse fra den 15. november 2012. Da de nævnte ICAO-bestemmelser først blev offentliggjort den 30. december 2012, kunne der ikke henvises til disse i rette tid før den 15. november 2012. Derfor bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft.

(4)

Forordning (EF) nr. 1033/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1033/2006 affattes således:

»ICAO-bestemmelser som omhandlet i artikel 3, stk. 1

1.

Kapitel 3, punkt 3.3 (flyveplaner), i ICAO's bilag 2 — Rules of the Air (10. udgave — juli 2005 herunder alle ændringer indtil nr. 42).

2.

Kapitel 4, punkt 4.4 (flyveplaner), og kapitel 11, punkt 11.4.2.2 (indleverede flyveplansmeddelelser og dertil knyttede opdateringsmeldinger) i ICAO PANS-ATM dok. 4444 (15. udgave — 2007 herunder alle ændringer indtil nr. 4).

3.

Kapitel 2 (flyveplaner) og kapitel 6, punkt 6.12.3 (flyveinformationsregioners skønsmæssige grænser) i Regional Supplementary Procedures, dok. 7030, European (EUR) Regional Supplementary Procedures, (5. udgave 2008 — herunder alle ændringer indtil nr. 7).«

Artikel 2

Forordning (EU) nr. 929/2010 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. november 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUT L 186 af 7.7.2006, s. 46.

(3)  EUT L 273 af 19.10.2010, s. 4.


Top