EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0409

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2013 af 3. maj 2013 om definition af fælles projekter, etablering af en ledelsesordning og afdækning af incitamenter til støtte for gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen EØS-relevant tekst

OJ L 123, 4.5.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 212 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/oj

4.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 409/2013

af 3. maj 2013

om definition af fælles projekter, etablering af en ledelsesordning og afdækning af incitamenter til støtte for gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (1), særlig artikel 15a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rammebestemmelserne for det fælles europæiske luftrum omfatter de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (2).

(2)

Anvendelsen af rammebestemmelserne for det fælles europæiske luftrum berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 549/2004.

(3)

I sin meddelelse af 22. december 2011 (3) bekendtgjorde Kommissionen sin hensigt om at fastlægge ledelses- og incitamentordninger med henblik på implementeringen af SESAR (forskning i og udvikling af lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum) på grundlag af artikel 15a i forordning (EF) nr. 550/2004. Disse ordninger omfatter fælles projekter, som er tiltænkt at bidrage til en vellykket gennemførelse af ATM-masterplanen, vejledning om fælles projekter, hvori der bør fastlægges en bindende ramme for, hvordan fælles projekter kan støtte en sådan gennemførelse, og ledelsesordninger, der bør sikre en rettidig, koordineret og synkroniseret implementering, ved at der opstilles en klar fordeling af ansvarsområder mellem interessenterne.

(4)

Forordning (EF) nr. 550/2004 har til formål at hjælpe luftrumsbrugerne og luftfartstjenesteudøverne med at forbedre de kollektive luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af luftfartstjenester og udnyttelsen af luftrummet ved at samarbejde om fælles projekter. Et andet formål er at fremskynde implementeringen af SESAR-projektet.

(5)

SESAR-projektet er iværksat for at modernisere det europæiske lufttrafikstyringssystem. Det udgør den teknologiske grundpille i initiativet vedrørende det fælles europæiske luftrum.

(6)

SESAR er inddelt i tre faser: i definitionsfasen fastlægges indholdet af den næste generation af lufttrafikstyringssystemer (ATM-systemer), i udviklingsfasen udvikles og valideres den nye generation af teknologiske systemer, komponenter og operationelle procedurer, og i implementeringsfasen varetages industrialisering og gennemførelse af de nye lufttrafikstyringssystemer.

(7)

Den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (i det følgende benævnt »ATM-masterplanen«), som udarbejdes i SESAR-definitionsfasen, udgør en aftalt køreplan for at føre ATM-forskning og -udvikling frem til implementeringsfasen.

(8)

I ATM-masterplanen skitseres de væsentligste operationelle ændringer, der er nødvendige for at virkeliggøre præstationsmålene for det fælles europæiske luftrum (SES). Den er et vigtigt redskab med hensyn til implementeringen af SESAR og danner grundlag for rettidig, koordineret og synkroniseret implementering af de nye ATM-funktionaliteter.

(9)

I implementeringsmål og -prioriteter bør der tages hensyn til nogle aspekter af netoperationer defineret i netstrategiplanen, som omfatter præstationsmål i overensstemmelse med de fællesskabsdækkende præstationsmål og de foranstaltninger, der er planlagt for at opfylde målene, og i netoperationsplanen, som er defineret i Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (4).

(10)

En rettidig, koordineret og synkroniseret implementering af SESAR er afgørende for at opfylde SES-præstationsmålene og de overordnede økonomiske fordele, som modernisering af lufttrafikstyringen forventes at bringe.

(11)

De fælles projekter, der er fastsat ved artikel 15a i forordning (EF) nr. 550/2004, bør bidrage til at øge det europæiske ATM-nets præstationer (EATMN), og det overordnede resultat af en cost-benefit-analyse bør være positivt, idet det tages hensyn til eventuelle negative virkninger for bestemte regioner eller interessenter.

(12)

For at sikre, at fælles projekter gennemføres og overvåges på en rettidig, koordineret og synkroniseret måde, og der gøres bedst mulig brug af de instrumenter og organer, som er udpeget i rammebestemmelserne for det fælles europæiske luftrum, bør en ledelsesordning for SESARs implementering fastlægges.

(13)

For at styre implementeringen af SESAR effektivt og sikre implementeringsprocessens troværdighed bør de operationelle interessenter med ansvar for ATM-systemets præstationer inddrages i ledelsen af implementeringen.

(14)

Operationelle interessenter, der investerer i implementeringen af SESAR, bør spille en ledende rolle i forbindelse med forvaltning og gennemførelse af implementeringsaktiviteter, helst gennem en fælles enhed, og samtidig undgå en eventuel interessekonflikt.

(15)

Fremstillingsindustrien bør spille en rådgivende rolle i implementeringen af SESAR for at sikre sammenhæng med industrialisering, og at materiel står til rådighed i rette tid.

(16)

Kommissionen bør overvåge implementeringsaktiviteter for at sikre, at de følger det fælles luftrums målsætninger og sikrer den almene interesse ved at fastsætte passende rapporterings- og overvågningsordninger, der bedst muligt udnytter eksisterende instrumenter såsom European and Local Single Sky ImPlementation (ESSIP-plan og -rapport og LSSIP-dokumenter).

(17)

Kommissionen bør holde udvalget for det fælles luftrum fuldt orienteret om processen til udvælgelse af implementeringsforvalteren, til godkendelse af implementeringsprogrammet og til udvælgelsen af projekter vedrørende gennemførelse. Udvalget for det fælles luftrum bør høres om disse spørgsmål, uden at dette berører de regler og procedurer, der er fastsat i Unionens relevante finansieringsprogrammer.

(18)

European Organisation for Civil Aviation Equipment (Eurocae), der udarbejder teknisk materiale og udfører forberedende arbejde og andre aktiviteter i forbindelse med europæisk standardisering, bør bistå Kommissionen med at overvåge og lette standardiseringsprocesser og fremme anvendelsen af europæiske standarder.

(19)

De berørte stater bevarer ansvaret for implementeringen af SESAR-projekters militære aspekter, men en koordinering med militæret bør finde sted for at undgå eventuelle negative påvirkninger af forsvarsevnen.

(20)

For at fremme investering fra interessenter i en tidlig fase og afbøde implementeringsaspekter, som ifølge cost-benefit-analysen er mindre gunstige, bør projekter vedrørende gennemførelsen, der sigter mod at implementere fælles projekter, være berettigede til EU-finansiering og andre incitamenter i overensstemmelse med gældende regler og procedurer i Unionens finansieringsprogrammer og incitamentordninger.

(21)

Så vidt muligt tilstræbes det at skabe synergi mellem implementeringen af SESAR og funktionelle luftrumsblokke (FAB).

(22)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for det fælles luftrum —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE PRINCIPPER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastlægges fælles projekter, der er nævnt i artikel 15a i forordning (EF) 550/2004, der redegøres for, hvordan de skal ledes, og der peges på incitamenter med henblik på deres implementering.

2.   Denne forordning gælder for det europæiske lufttrafikstyringsnet (EATMN).

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 (5) og artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (6).

Derudover finder følgende definitioner anvendelse:

1)   »SESAR-fællesforetagendet«: det organ, som er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 (7), og som har fået til opgave at forvalte og koordinere SESAR-projektets udviklingsfase

2)   »afgiftsordning«: den ordning, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 (8)

3)   »ATM-funktionalitet«: en række operationelle ATM-funktioner eller -tjenester relateret til luftfartøjers bane henover jorden, lufttrafikstyring såvel i luftrummet som på jorden eller informationsudveksling inden for operative miljøer med ansvar for overflyvning, tårn- og indflyvningskontrol, lufthavne eller net

4)   »SESAR-implementering«: aktiviteter og processer i relation til industrialisering og gennemførelse af ATM-funktionaliteter, som er udpeget i ATM-masterplanen

5)   »industrialisering« af ATM-funktionaliteter: aktiviteter og processer, som efter valideringen omfatter standardisering, certificering og industriel produktion (producenter af jordbaseret og luftbåret udstyr)

6)   »gennemførelse« af ATM-funktionaliteter:: indkøb, installation og ibrugtagning af udstyr og systemer, herunder de tilknyttede operationelle procedurer, som udføres af operationelle interessenter

7)   »væsentlig operationel ændring«:: en operationel ændring af lufttrafikstyringen (ATM), som indebærer en mærkbar forbedring af nettets præstationer for de operationelle interessenter, der er omhandlet i ATM-masterplanen

8)   »præstationsordning«: en ordning, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 (9)

9)   »EU-dækkende præstationsmål«: de mål, der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) nr. 691/2010

10)   »operationelle interessenter«: civile og militære luftrumsbrugere, luftfartstjenesteudøvere og lufthavnsoperatører.

Artikel 3

ATM-masterplan

1.   ATM-masterplanen er en køreplan for moderniseringen af det europæiske ATM-system og forbinder SESAR-relateret forskning og udvikling med implementeringen. Den skal udgøre hovedinstrumentet i det fælles europæiske luftrum med henblik på en helstøbt operation af det europæiske lufttrafikstyringsnet og rettidig, koordineret og synkroniseret implementering af SESAR.

2.   Med ajourføringer af ATM-masterplanen bidrages til at virkeliggøre de EU-dækkende præstationsmål og fastholde sammenhængen mellem disse mål, implementeringen af SESAR og forsknings-, udviklings-, innovations- og valideringsaktiviteter i relation til SESAR. Til dette formål skal der ved ajourføringer af ATM-masterplanen tages hensyn til netstrategiplanen og netoperationsplanen.

KAPITEL II

FÆLLES PROJEKTER

Artikel 4

Formål og indhold

1.   Fælles projekter tilsigter på en rettidig, koordineret og synkroniseret måde at implementere ATM-funktionaliteter, der vil virkeliggøre væsentlige operationelle ændringer.

2.   Fælles projekter skal være i overensstemmelse med og bidrage til at opfylde EU-dækkende præstationsmål.

3.   I fælles projekter udpeges ATM-funktionaliteter, som:

a)

har nået et passende niveau af industrialisering og er klar til gennemførelse

b)

forudsætter en synkron implementering.

4.   ATM-funktionaliteters modenhed skal påvises, bl.a. på grundlag af resultaterne af den validering, der foretages af SESAR-fællesforetagendet, status vedrørende standardisering og certificering samt en vurdering af disses interoperabilitet — også i forhold til ICAO’s Global Air Navigation Plan og relevant ICAO-materiale.

5.   Behovet for en synkron implementering af ATM-funktionaliteter vurderes på grundlag af:

a)

en definition af deres geografiske rækkevidde og planlægning, herunder måldatoer for implementeringen

b)

en udpegning af de operationelle interessenter, som pålægges at implementere dem

c)

overgangsforanstaltninger med henblik på en gradvis implementering.

6.   Fælles projekter skal også:

a)

påvise en rentabel forretningsmodel for det europæiske lufttrafikstyringsnet baseret på en uafhængig cost-benefit-analyse og udpege eventuelle lokale eller regionale negative virkninger for specifikke kategorier af operationelle interessenter

b)

udpege incitamenter med henblik på implementeringen, der er nævnt i kapitel III, afdeling 3, bl.a. for at afhjælpe negative konsekvenser for et bestemt geografisk område eller en bestemt kategori af operationelle interessenter

c)

henvise til gennemførelsesbestemmelserne for interoperabilitet og sikkerhed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 (10) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (11). Der henvises bl.a. til fællesskabsspecifikationer i henhold til forordning (EF) nr. 552/2004 og acceptable måder for overensstemmelse og certificeringsspecifikationer i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008

d)

afdække, om der er behov for nye gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet og sikkerhed, fællesskabsspecifikationer og civile standarder til støtte for deres implementering, og hvorvidt de gælder for militæret under hensyn til de civile og militære systemers ligeværdighed, og

e)

tage hensyn til de relevante implementeringselementer, der er specificeret i netadministratorens netstrategiplan og netoperationsplan.

Artikel 5

Udarbejdelse, vedtagelse og gennemførelse

1.   Kommissionen udarbejder forslag til fælles projekter i overensstemmelse med kravene i artikel 4.

2.   Kommissionen bistås af netadministratoren, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og præstationsvurderingsorganet inden for deres respektive roller og beføjelser, jf. rammebestemmelserne for det fælles europæiske luftrum, og af SESAR-fællesforetagendet, Eurocontrol, de europæiske standardiseringsorganisationer, Eurocae og implementeringsforvalteren. Disse organer skal inddrage de operationelle interessenter og fremstillingsindustrien.

3.   I henhold til artikel 6 og 10 i forordning (EF) nr. 549/2004 hører Kommissionen inden for sit mandat de berørte parter om sine forslag til fælles projekter, herunder via Det Europæiske Forsvarsagentur, for at lette koordineringen med militære synspunkter, og den rådgivende ekspertgruppe om det fælles europæiske luftrums sociale dimension.

4.   Kommissionen sikrer, at forslag til fælles projekter får opbakning blandt luftrumsbrugerne og jordbaserede operationelle interessenter, som pålægges at gennemføre et specifikt fælles projekt. Til dette formål skal luftrumsbrugerne nedsætte en gruppe bestående af repræsentanter for luftrumsbrugerne.

5.   Kommissionen vedtager fælles projekter og enhver ændring hertil efter den procedure, der er nævnt i artikel 15a, stk. 3, i forordning (EF) nr. 550/2004.

6.   Fælles projekter skal gennemføres via projekter vedrørende gennemførelse og i overensstemmelse med implementeringsprogrammet, der er fastlagt i kapitel III, afdeling 2.

Artikel 6

Overvågning

1.   I kraft af specifikke rapporteringskrav overvåger Kommissionen gennemførelsen af fælles projekter og deres påvirkning af EATMN’s præstationer. Kommissionen fastlægger disse krav inden for det rammepartnerskab, der er omhandlet i artikel 9, stk. 5.

2.   Ved overvågningen af fælles projekters effektivitet med hensyn til det europæiske lufttrafikstyringsnets præstationer skal Kommissionen gøre bedst mulig brug af eksisterende overvågnings- og rapporteringsinstrumenter, og den bistås bl.a. af netadministratoren og præstationsvurderingsorganet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 677/2011, og (EU) nr. 691/2010 og af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur med hensyn til de sikkerhedsmæssige aspekter.

3.   Udvalget for det fælles luftrum skal underrettes om gennemførelsen af fælles projekter.

KAPITEL III

LEDELSE AF IMPLEMENTERINGEN OG INCITAMENTER

AFDELING 1

Ledelse af implementeringen

Artikel 7

Almindelige principper

1.   Ledelsen af implementeringen skal sikre en rettidig, koordineret og synkroniseret gennemførelse af fælles projekter og samtidig udgøre en grænseflade til og lette industrialiseringen.

2.   Ledelsen af implementeringen skal bestå af tre niveauer: det politiske niveau, forvaltningsniveauet og gennemførelsesniveauet.

Artikel 8

Det politiske niveau

1.   Det politiske niveau har ansvaret for at føre tilsyn med implementeringen af SESAR og sikre, at den er i tråd med rammebestemmelserne for det fælles europæiske luftrum og beskytter den almene interesse.

2.   Kommissionen er ansvarlig for det politiske niveau og i særdeleshed for at:

a)

udarbejde og vedtage fælles projekter efter artikel 5

b)

udvælge implementeringsforvalteren, godkende implementeringsprogrammet og udvælge projekterne vedrørende gennemførelsen

c)

forvalte Unionens midler til støtte for implementeringsforvalteren og projekter vedrørende gennemførelsen

d)

udpege incitamenter med henblik på implementeringen af SESAR og håndhæve den rammepartnerskabsaftale, som indgås med implementeringsforvalteren i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, og eventuelle relevante aftaler om projekter vedrørende gennemførelsen

e)

fremme inddragelsen af de civile og militære interessenter

f)

udvikle samarbejde og koordinering med tredjelande

g)

iværksætte koordinering med standardiserings- og certificeringsorganisationer og -organer for at lette industrialisering og fremme interoperabiliteten af ATM-funktionaliteter

h)

overvåge implementeringen af fælles projekter og deres bidrag til at virkeliggøre de EU-dækkende præstationsmål

i)

fremsætte henstillinger til de operationelle interessenter og medlemsstaterne.

3.   Kommissionen bistås af udvalget for det fælles luftrum, det rådgivende organ for luftfart, den rådgivende ekspertgruppe om det fælles europæiske luftrums sociale dimension, de nationale tilsynsmyndigheder og præstationsvurderingsorganet inden for deres respektive roller og beføjelser som fastsat i rammebestemmelserne for det fælles europæiske luftrum. Kommissionen kan høre udvalget for det fælles luftrum om ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning.

4.   Kommissionen inddrager også følgende organisationer inden for deres respektive kompetencer og roller:

a)

Eurocontrol via samarbejdsordninger mellem Eurocontrol og Unionen for at få fuldt udbytte af dennes ekspertise og civil-militære og paneuropæiske kompetencer

b)

Det Europæiske Forsvarsagentur for at lette koordineringen af militære synspunkter fra og til støtte for medlemsstaterne og de relevante internationale militære organisationer angående implementeringen af SESAR og oplyse militære planlægningsordninger om de krav, der hidrører fra implementeringen af SESAR.

c)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for at sikre, at sikkerhedsspørgsmål integreres i gennemførelsen af fælles projekter, navnlig i forbindelse med opstillingen af de påkrævede tekniske regler, f.eks. reglerne vedrørende konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af systemer og komponenter til lufttrafikstyring og luftfartstjenester og for personale og organisationer, der er beskæftiget hermed

d)

SESAR-fællesforetagendet for løbende at sikre en sammenhæng mellem dels SESAR-aktiviteterne på områderne forskning, udvikling, innovation og validering og dels implementeringen af SESAR og for at sikre, at fælles projekter og implementeringsprogrammet er i tråd med ATM-masterplanen

e)

de europæiske standardiseringsorganisationer og Eurocae, sidstnævnte navnlig for at lette og overvåge industrielle standardiseringsprocesser og anvendelsen af de deraf følgende standarder.

Artikel 9

Forvaltningsniveauet

1.   Implementeringsforvalteren er ansvarlig for forvaltningsniveauet.

2.   Implementeringsforvalteren har bl.a. ansvar for at:

a)

udarbejde, fremsætte forslag til, vedligeholde og gennemføre implementeringsprogrammet, jf. afdeling 2

b)

samarbejde med de operationelle interessenter, som pålægges at gennemføre fælles projekter

c)

oprette mekanismer og beslutningsprocesser, som sikrer en effektiv synkronisering og overordnet koordinering af projekter vedrørende gennemførelsen og de dermed forbundne investeringer i tråd med implementeringsprogrammet

d)

sikre en effektiv håndtering af risici og interessekonflikter

e)

rådgive Kommissionen om spørgsmål i relation til gennemførelsen af fælles projekter og om oprettelse af nye fælles projekter

f)

gennemføre Kommissionens afgørelser og sikre og overvåge, at de gennemføres af gennemførelsesniveauet

g)

udpege de mest egnede finansieringsordninger og kombinere offentlig og privat finansiering

h)

overvåge gennemførelsen af implementeringsprogrammet

i)

rapportere til Kommissionen

j)

sikre en passende koordinering med nationale tilsynsmyndigheder.

3.   Implementeringsforvalteren skal sammensættes af grupper af operationelle interessenter eller individuelle operationelle interessenter, herunder fra tredjelande, på de betingelser, der er defineret i Unionens relevante finansieringsprogrammer. Operationelle interessenter kan deltage i implementeringsforvalteren via FAB-strukturer.

4.   Implementeringsforvalteren skal bl.a. dokumentere sin evne til at:

a)

repræsentere operationelle interessenter, der pålægges at gennemføre fælles projekter

b)

forvalte multinationale gennemførelsesprogrammer

c)

forstå kapitalfremskaffelse, finansieringsordninger og finansiel forvaltning af programmer og

d)

anvende eksisterende strukturer til at inddrage alle operationelle interessenter.

5.   Kommissionens udvælgelse af medlemmerne af implementeringsforvalteren skal tage form af en rammepartnerskabsaftale efter en forslagsindkaldelse i henhold til artikel 178 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (12) (regler for anvendelsen). I forslagsindkaldelsen fastsættes mål, krav og kriterier for udvælgelse af medlemmer af implementeringsforvalteren i overensstemmelse med reglerne for anvendelse. Udvalget for det fælles luftrum skal underrettes om processen til udvælgelsen af implementeringsforvalteren.

6.   Medlemmer af implementeringsforvalteren skal udføre mindst et projekt vedrørende gennemførelsen eller en del af det.

7.   Implementeringsforvalteren indgår egnede samarbejdsaftaler med netadministratoren, SESAR-fællesforetagendet og militæret. De relevante samarbejdsaftaler forelægges Kommissionen til godkendelse. Samarbejdet skal være som følger:

a)

implementeringsforvalteren og netadministratoren skal samarbejde om at sikre, at deres opgaver løses uden nogen form for dobbeltarbejde eller konkurrence — dette gælder navnlig for implementeringsaspekter af betydning for netinfrastrukturen, luftrummets organisation og præstationer tillige med sammenhængen med netstrategiplanen og netoperationsplanen; netadministratoren skal også inden for rammerne af sine beføjelser støtte implementeringsforvalterens medlemmer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra i), og artikel 4, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 677/2011

b)

implementeringsforvalteren skal samarbejde med SESAR-fællesforetagendet for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem dels SESAR-aktiviteterne på områderne forskning, udvikling, innovation og validering og dels implementeringen af SESAR og rådføre sig med SESAR-fællesforetagendet om prioriteterne og de fremskridt, der gøres i udviklingsfasen om spørgsmål vedrørende industrialisering, og for at sikre overensstemmelse med ATM-masterplanen

c)

implementeringsforvalteren skal koordinere med militæret for at undgå enhver negativ indvirkning på den nationale og kollektive forsvarsevne.

8.   Implementeringsforvalteren tager behørigt hensyn til holdningen blandt de enheder, der er omhandlet i stk. 7, i sine beslutninger, der kan få konsekvenser for disse enheders aktiviteter.

9.   I tilfælde af uenighed mellem implementeringsforvalteren og de enheder, der er omhandlet i stk. 7, forelægger implementeringsforvalteren sagen for Kommissionen med henblik på en afgørelse. Implementeringsforvalteren skal efterkomme Kommissionens afgørelse.

10.   Implementeringsforvalteren skal anmode om bistand fra fremstillingsindustrien via samarbejdsordninger, som meddeles Kommissionen, med henblik på at modtage oplysninger om bl.a. industrialisering af produkter.

11.   Afhængigt af de disponible midler og på de betingelser, der er fastsat i de relevante bestemmelser i Unionens finansieringsprogram, yder Kommissionen finansiel støtte til implementeringsforvalteren udelukkende til gennemførelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 2.

Artikel 10

Gennemførelsesniveauet

1.   Gennemførelsesniveauet består af de projekter vedrørende gennemførelsen, der er udvalgt af Kommissionen med henblik på at gennemføre fælles projekter i tråd med implementeringsprogrammet.

2.   Kommissionen udvælger projekter vedrørende gennemførelsen via forslagsindkaldelser til gennemførelse af implementeringsprogrammet og i overensstemmelse med Unionens relevante finansieringsprogrammers regler og procedurer.

3.   I forslagene til projekter vedrørende gennemførelsen skal der tages behørigt hensyn til industrialiseringsprocessernes modenhed i henseende til disse projekter ifølge fremstillingsindustriens oplysninger, og dette gælder navnlig for gennemførelsesprojekternes konsekvenser for eksisterende ATM-systemer, den tekniske gennemførlighed og omkostningsoverslag og køreplaner for tekniske løsninger.

4.   Projekterne vedrørende gennemførelsen, og udførelsen heraf skal opfylde de betingelser, der er aftalt med Kommissionen.

AFDELING 2

Implementeringsprogram

Artikel 11

Formål

1.   Implementeringsprogrammet skal omfatte et omfattende og struktureret arbejdsprogram for alle aktiviteter, der er nødvendige for at indføre teknologi, procedurer og bedste praksis, som er påkrævet for at gennemføre fælles projekter. Det skal tilrettelægge disse aktiviteter i projekter vedrørende gennemførelsen, der afdækker de tilknyttede risici og afbødende foranstaltninger, det geografiske anvendelsesområde, tidsrammen og de operationelle interessenter, der er ansvarlige for projekter vedrørende gennemførelsen.

2.   Implementeringsprogrammet udgør grundlaget for arbejdet på forvaltnings- og gennemførelsesniveauet.

3.   Implementeringsprogrammet skal indgå i rammepartnerskabsaftalen, og medlemmerne af implementeringsforvalteren skal forpligte sig til at gennemføre det.

Artikel 12

Oprettelse og gennemførelse

1.   Implementeringsforvalteren forelægger forslaget til implementeringsprogrammet og eventuelle forslag til ændringer for Kommissionen med henblik på godkendelse.

2.   Ved udarbejdelsen af forslaget til implementeringsprogrammet eller forslag til ændring af dette koordinerer implementeringsforvalteren med netadministratoren, SESAR-fællesforetagendet og militæret i overensstemmelse med artikel 9, stk. 7.

3.   Efter vedtagelsen af hvert fælles projekt anmoder Kommissionen implementeringsforvalteren om at tilpasse implementeringsprogrammet.

AFDELING 3

Incitamenter

Artikel 13

Unionens finansiering

1.   Unionens finansiering til støtte for implementeringen af SESAR skal målrettes projekter vedrørende gennemførelsen, som er omhandlet i artikel 10, og som er udvalgt til Unionens finansiering i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i Unionens relevante finansieringsprogrammer.

2.   Kommissionen indgår kontrakter om projekter vedrørende gennemførelsen, som udvælges til at modtage Unionens finansiering. I disse ordninger fastsættes sanktioner for manglende udførelse af implementeringsprogrammet og manglende udførelse af projekterne vedrørende gennemførelsen.

Artikel 14

Andre incitamenter

1.   I forbindelse med opstillingen af fælles projekter med henblik på implementeringen af SESAR kan der udpeges incitamenter, som er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1794/2006 og forordning (EU) nr. 691/2010.

2.   Unionens finansiering, der ydes i henhold til artikel 13, skal betragtes som »andre indtægter« i overensstemmelse med artikel 2, litra k), i forordning (EF) nr. 1794/2006.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Revision

Kommissionen gennemgår gennemførelsen af fælles projekter ved udgangen af den anden referenceperiode, der er fastsat ved artikel 7 i forordning (EU) nr. 691/2010.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(3)  KOM(2011) 923 endelig.

(4)  EUT L 185 af 15.7.2011, s. 1.

(5)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(6)  EUT L 185 af 15.7.2011, s. 1.

(7)  EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.

(8)  EUT L 341 af 7.12.2006, s. 3.

(9)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 1.

(10)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(11)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(12)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.


Top