EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0365

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 365/2013 af 22. april 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet glufosinat EØS-relevant tekst

OJ L 111, 23.4.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/365/oj

23.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 365/2013

af 22. april 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet glufosinat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2007/25/EF (2) blev glufosinat optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3) på den betingelse, at de berørte medlemsstater sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at glufosinat optages i dette bilag, forelægger Kommissionen yderligere bekræftende oplysninger om risikoen for pattedyr og leddyr, der ikke er målarter, i æbleplantager.

(2)

Aktivstoffer opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (4).

(3)

Anmelderen har forelagt yderligere oplysninger, der har form af undersøgelser, med henblik på at bekræfte risikovurderingen for pattedyr og leddyr, der ikke er målarter, i æbleplantager for den rapporterende medlemsstat, Sverige, inden for den frist, der er fastsat for forelæggelse af oplysninger.

(4)

Sverige vurderede de yderligere oplysninger, som anmelderen havde forelagt. Sverige forelagde den 9. marts 2010 sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(5)

Kommissionen hørte autoriteten, der fremlagde sin udtalelse om risikovurderingen for glufosinat den 8. marts 2012 (5). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og autoritetens udtalelse er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 15. marts 2013 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om glufosinat.

(6)

Ud fra de yderligere oplysninger, som anmelderen havde forelagt, fandt Kommissionen, at de krævede yderligere bekræftende oplysninger ikke var blevet forelagt, og at en høj risiko for pattedyr og leddyr, der ikke er målarter, ikke kunne udelukkes, medmindre der indføres yderligere restriktioner.

(7)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om glufosinat.

(8)

Det bekræftes, at aktivstoffet glufosinat betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. For at pattedyr og leddyr, der ikke er målarter, eksponeres mindst muligt, bør anvendelsesformålene for dette aktivstof dog begrænses yderligere, og der bør træffes specifikke risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse arter.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Medlemsstaterne bør have tid til at trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glufosinat, tilbage.

(11)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glufosinat, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest et år efter tilbagetrækningen af godkendelserne.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glufosinat som aktivstof, senest den 13. november 2013.

Artikel 3

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest 12 måneder efter tilbagetrækningen af den relevante godkendelse.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 106 af 24.4.2007, s. 34.

(3)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(4)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate. EFSA Journal 2012; 10(3):2609. [14 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


BILAG

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 151, glufosinat, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid i forbindelse med bånd- eller pletsprøjtning i doser på højst 750 g aktivt stof/ha (behandlet overflade) pr. anvendelse og højst to anvendelser pr. år.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glufosinat, især hvad angår brugernes og forbrugernes eksponering, skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om glufosinat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 24. november 2006. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

a)

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugere og arbejdstagere; godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

b)

være særligt opmærksomme på risikoen for forurening af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- eller klimaforhold

c)

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af pattedyr, leddyr, der ikke er målgrupper, og planter, der ikke er målgrupper.

Godkendelsesbetingelserne bør foreskrive anvendelse af afdriftreducerende dyser og sprøjteskærme samt den dertil hørende mærkning af plantebeskyttelsesmidler. Disse betingelser bør omfatte yderligere risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


Top