EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0318

Kommissionens forordning (EU) nr. 318/2013 af 8. april 2013 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2016 til 2018 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 EØS-relevant tekst

OJ L 99, 9.4.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 198 - 199

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/318/oj

9.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 318/2013

af 8. april 2013

om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2016 til 2018 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 er det nødvendigt at specificere enkelthederne i programmet med ad hoc-modulerne for årene 2016 til 2018.

(2)

Ifølge Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativ »Unge på vej« er der brug for yderligere oplysninger om unges situation på arbejdsmarkedet. I Kommissionens meddelelse fra 2011 »Initiativet: Muligheder for Unge« (2) opfordres der til foranstaltninger på europæisk plan på flere prioriterede områder i forbindelse med at få et første job.

(3)

På grundlag af meddelelsen vedrørende en »Small Business Act« (3) opfordres der i Kommissionens meddelelse fra 2012 »Et opsving med høj beskæftigelse« (4), som er en del af beskæftigelsespakken, til jobskabelse særligt ved at fremme og støtte selvstændig erhvervsvirksomhed.

(4)

Strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd, der dækker perioden 2010-2015 (5), omfatter foranstaltninger til forening af arbejds- og familielivet som et middel til at opnå økonomisk uafhængighed for mænd og kvinder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Programmet med ad hoc-moduler for perioden 2016-2018, som skal anvendes i forbindelse med stikprøveundersøgelsen af arbejdsstyrken, og som er indeholdt i bilaget, fastlægges herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(2)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Initiativet »Muligheder for Unge«, vedtaget den 20.12.2011 — KOM(2011) 933 endelig.

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – »Tænk småt først« — En »Small Business Act« for Europa, vedtaget den 25.6.2008 — KOM(2008) 394 endelig.

(4)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – »Et opsving med høj beskæftigelse«, vedtaget den 18.4.2012 — COM(2012) 173 final.

(5)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015, vedtaget den 21.9.2010 — KOM(2010) 491 endelig.


BILAG

ARBEJDSSTYRKEUNDERSØGELSE

Flerårigt program med ad hoc-moduler

1.   UNGE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Liste over variabler: fastlægges inden december 2014.

Referenceperiode: 2016. Medlemsstaterne kan fremlægge data for alle 52 uger eller for årets andet kvartal.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

Stikprøve: Ad hoc-modul-stikprøven skal være i overensstemmelse med kravene i punkt 4 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 (1), dvs. at stikprøven, der anvendes til at indsamle data om ad hoc-moduler, også skal ligge til grund for oplysningerne om de strukturelle variabler.

Indberetning af resultater: inden den 31. marts 2017.

2.   SELVSTÆNDIG ERHVERVSVIRKSOMHED

Liste over variabler: fastlægges inden december 2015.

Referenceperiode: 2017. Medlemsstaterne kan fremlægge data for alle 52 uger eller for årets andet kvartal.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

Stikprøve: Ad hoc-modul-stikprøven skal være i overensstemmelse med kravene i punkt 4 i bilag I til forordning (EF) nr. 377/2008, dvs. at stikprøven, der anvendes til at indsamle data om ad hoc-moduler, også skal ligge til grund for oplysningerne om de strukturelle variabler.

Indberetning af resultater: inden den 31. marts 2018.

3.   FORENING AF ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV

Liste over variabler: fastlægges inden december 2016.

Referenceperiode: 2018. Medlemsstaterne kan fremlægge data for alle 52 uger eller for årets andet kvartal.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

Stikprøve: Ad hoc-modul-stikprøven skal være i overensstemmelse med kravene i punkt 4 i bilag I til forordning (EF) nr. 377/2008, dvs. at stikprøven, der anvendes til at indsamle data om ad hoc-moduler, også skal ligge til grund for oplysningerne om de strukturelle variabler.

Indberetning af resultater: inden den 31. marts 2019.


(1)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57.


Top