EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0317

Kommissionens forordning (EU) nr. 317/2013 af 8. april 2013 om ændring af bilagene til forordning (EF) nr. 1983/2003, (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006, (EF) nr. 377/2008 og (EU) nr. 823/2010 for så vidt angår International Standard Classification of Education (ISCED) EØS-relevant tekst

OJ L 99, 9.4.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 12 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/317/oj

9.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 317/2013

af 8. april 2013

om ændring af bilagene til forordning (EF) nr. 1983/2003, (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006, (EF) nr. 377/2008 og (EU) nr. 823/2010 for så vidt angår International Standard Classification of Education (ISCED)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1), særlig artikel 15,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (2), særlig artikel 11,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (3), særlig artikel 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring (4), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens aktuelle bestræbelser på at sikre relevante europæiske statistikker er det af fundamental betydning, at der indføres et opdateret klassifikationssystem, der afspejler udviklingen og ændringer på uddannelsesområdet.

(2)

De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har revideret den hidtil anvendte udgave af International Standard Classification of Education (ISCED 1997) for at sikre, at den er i overensstemmelse med udviklingen inden for uddannelsespolitikker og -strukturer.

(3)

Uddannelsesstatistikker bør være internationalt sammenlignelige, og det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne og EU-institutionerne anvender uddannelsesklassifikationer, der stemmer overens med den reviderede International Standard Classification of Education ISCED 2011 (i det følgende benævnt »ISCED 2011«), der blev vedtaget af UNESCO-medlemsstaterne på deres 36. generalkonference i november 2011.

(4)

Revisionen af International Standard Classification of Education kræver en ændring af flere henvisninger til ISCED, ISCED 97 og ISCED 1997 samt en ændring af en række relevante retsakter.

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre følgende forordninger i overensstemmelse hermed: Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 af 7. november 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 1738/2005 af 21. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1916/2000 for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer (6), Kommissionens forordning (EF) nr. 698/2006 af 5. maj 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 for så vidt angår evaluering af kvaliteten af statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (7), Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (8), Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 af 17. september 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring (9).

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1983/2003

Fodnote 19 i bilaget til forordning (EF) nr. 1983/2003 affattes således:

»ISCED 2011: International Standard Classification of Education 2011.«

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1738/2005

I forordning (EF) nr. 1738/2005 foretages følgende ændringer:

1)

»ISCED 97« erstattes af »ISCED 2011« i alle bilagene.

2)

Variabel 2.5 i bilag I affattes således:

»Højeste fuldførte uddannelse (ISCED 2011)«

3)

Variabel 2.5 i bilag II affattes således:

»Højeste fuldførte uddannelse (ISCED 2011)

Der skal indsamles oplysninger om den ansattes højeste afsluttede uddannelse i henhold til International Standard Classification of Education, 2011-udgaven, (ISCED 2011). Ved »afsluttet uddannelse« forstås erhvervelse af et certifikat eller et eksamensbevis, hvis sådanne beviser udstedes. Er det ikke tilfældet, forstås deltagelse i hele undervisningsforløbet.

Hvilke grupper af koder der skal anvendes, er defineret i gennemførelsesbestemmelserne for lønstrukturundersøgelsen.«

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 698/2006

I forordning (EF) nr. 698/2006 foretages følgende ændringer:

I afsnit 2.1, nr. 2), i bilaget erstattes »udannelsesniveau (ISCED 0-6)« af »højeste fuldførte uddannelse (ISCED 2011 niveau 0-8)«.

Artikel 4

Ændring af forordning (EF) nr. 377/2008

I forordning (EF) nr. 377/2008 foretages følgende ændringer:

Bilag III ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 5

Ændring af forordning (EU) nr. 823/2010

I forordning (EU) nr. 823/2010 foretages følgende ændringer:

Bilag I og II ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra det referenceår, der begynder den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.

(2)  EFT L 63 af 12.3.1999, s. 10.

(3)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(4)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227.

(5)  EUT L 298 af 17.11.2003, s. 34.

(6)  EUT L 279 af 22.10.2005, s. 32.

(7)  EUT L 121 af 6.5.2006, s. 30.

(8)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57.

(9)  EUT L 246 af 18.9.2010, s. 33.


BILAG I

Ændring af forordning (EF) nr. 377/2008

1)

I bilag III affattes instrukserne vedrørende den harmoniserede liste over variablerne »HATLEVEL«, »HATFIELD« og »HATYEAR« således:

Navn

Kolonne

Hyppighed

Kode

Beskrivelse

Filter/bemærkninger

»HATLEVEL

197/199

KVARTALSVIS

 

Højeste fuldførte uddannelse  (1)

Alle på 15 år og derover

000

Ingen formel uddannelse eller uddannelse under ISCED 1-niveau

100

ISCED 1

200

ISCED 2 (inkl. ISCED 3-uddannelser af under 2 års varighed)

302

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, fortløbende (dvs. kun adgang til efterfølgende ISCED 3-uddannelse)

303

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, afsluttende eller kun adgang til ISCED 4

304

ISCED 3 med adgang til ISCED 5, 6 eller 7

300

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, ikke muligt at sondre mellem adgang til andre ISCED-niveauer

400

ISCED 4

500

ISCED 5

600

ISCED 6

700

ISCED 7

800

ISCED 8

999

Ikke relevant (barn under 15 år)

blank

Intet svar

HATYEAR

200/203

ÅRLIG

 

År, hvori dette niveau blev fuldført

HATLEVEL = 100-800

Årstallet angives med 4 cifre

9999

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 100 til 800)

blank

Intet svar

HATVOC

204

KVARTALSVIS

 

Uddannelsesretning for dette niveau

HATLEVEL = 300 til 400 og

1

Almen uddannelse

(15 ≤ ALDER ≤ 34 eller

2

Erhvervsuddannelse

(ALDER > 34 og REFYEAR — HATYEAR ≤ 15))

9

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 400 eller (ALDER > 34 og REFYEAR — HATYEAR > 15))

 

blank

Intet svar

 

HATFIELD

205/208

ÅRLIG

 

Fagområde for dette niveau

HATLEVEL = 300 til 800 og

0000-9998

Niveau 1 i klassifikationen af fagområder  (2)

(15 ≤ ALDER ≤ 34 eller

9999

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 800 eller (ALDER > 34 og REFYEAR — HATYEAR > 15))

(ALDER > 34 og REFYEAR — HATYEAR ≤ 15))

blank

Intet svar

 

2)

I bilag III affattes variablen »EDUCFILD« og instrukserne vedrørende den harmoniserede liste over variablen »EDUCLEVL« således:

Navn

Kolonne

Hyppighed

Kode

Beskrivelse

Filter/bemærkninger

»EDUCLEVL

209

KVARTALSVIS

 

Niveauet for denne uddannelse  (3)

EDUCSTAT = 1 eller 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

7

ISCED 7

8

ISCED 8

9

Ikke relevant (EDUCSTAT ≠ 1 eller 3)

blank

Intet svar

EDUCVOC

210

KVARTALSVIS

 

Uddannelsesretning for denne uddannelse

EDUCLEVL = 3-4

1

Almen uddannelse

2

Erhvervsuddannelse

9

Ikke relevant (EDUCLEVL ≠ 3 til 4)

blank

Intet svar


(1)  Højeste fuldførte uddannelsesniveau som defineret i ISCED 2011, kodning baseret på ISCED-kortlægninger, der leveres til Eurostat.

(2)  Eller underopdelinger af klassifikationen af fagområder.«

(3)  Kodning baseret på ISCED-kortlægninger, der leveres til Eurostat.«


BILAG II

Ændring af forordning (EF) nr. 823/2010

1)

I bilag I affattes instrukserne vedrørende den harmoniserede liste over variablerne »HATLEVEL«, »HATFIELD«, »HATYEAR«, »HATVOC«, »HATOTHER«, »HATOTHER_LEVEL«, »HATOTHER_VOC«, »HATOTHER_FIELD«, »HATCOMP« og »HATCOMPHIGH« således:

Variabel — betegnelse og status

Kode

Beskrivelse

Filter

»HATLEVEL

 

HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE

(Højeste fuldførte uddannelsesniveau som defineret i ISCED 2011, kodning baseret på ISCED-kortlægninger, der leveres til Eurostat).

Alle

 

000

Ingen formel uddannelse eller uddannelse under ISCED 1-niveau

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (inkl. ISCED 3-uddannelser af under 2 års varighed)

 

 

302

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, fortløbende (dvs. kun adgang til efterfølgende ISCED 3-uddannelse)

 

 

303

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, afsluttende eller kun adgang til ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 med adgang til ISCED 5, 6 eller 7

 

 

300

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, ikke muligt at sondre mellem adgang til andre ISCED-niveauer

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

- 1

Intet svar

 

HATFIELD

 

FAGOMRÅDE FOR HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSESNIVEAU

HATLEVEL = 300-800

0000-9998

Niveau 1 i klassifikationen af fagområder (1)

(1) eller underopdelinger af klassifikationen af fagområder, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 800)

 

HATYEAR

 

ÅR, I HVILKET DET HØJESTE UDDANNELSESNIVEAU BLEV FULDFØRT

HATLEVEL ≠ 000, -1

 

4 cifre

Årstallet angives med 4 cifre

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (HATLEVEL = 000, -1)

 

HATVOC

 

UDDANNELSESRETNING FOR HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSESNIVEAU

HATLEVEL = 300 til 400 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 400 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20

 

HATOTHER

(fakultativ)

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR FULDFØRT EN ANDEN FORMEL TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE PÅ ET ANDET OMRÅDE END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE

HATLEVEL = 300 til 800 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 800 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20

 

HATOTHER_LEVEL

(fakultativ)

 

Niveau for den formelle uddannelse

HATOTHER = 1

 

300-800

Angives som HATLEVEL

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1)

 

HATOTHER_VOC

(fakultativ)

 

Uddannelsesretning for den formelle uddannelse

HATOTHER = 1 og HATOTHER_LEVEL = 300 til 400

 

1-2

Angives som HATVOC

 

 

-1

Intet svar

 

 

-2

Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 300 til 400)

 

HATOTHER_FIELD

(fakultativ)

 

Fagområde for den formelle uddannelse

HATOTHER = 1 og HATOTHER_LEVEL = 300 til 800

 

0000-9998

Angives som HATFIELD

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 300 til 800)

 

HATCOMP

(fakultativ)

 

HVORVIDT DER ER IVÆRKSAT EN PROCEDURE FOR ANERKENDELSE AF FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER

Alle

 

1

Ja, anerkendelse opnået

 

 

2

Ja, procedure i gang

 

 

3

Nej

 

 

- 1

Intet svar

 

HATCOMPHIGH

(fakultativ)

 

HVORVIDT ANERKENDELSE AF FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER GIVER ADGANG TIL EN FORMEL UDDANNELSE PÅ ET HØJERE NIVEAU END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE

HATCOMP = 1,2 og HATLEVEL ≠ 000, -1

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (HATCOMP ≠ 1,2 eller HATLEVEL = 000, -1)«

 

2)

I bilag I affattes instrukserne vedrørende den harmoniserede liste over variablerne »DROPHIGH«, »DROPLEVEL« og »DROPVOC« således:

Variabel — betegnelse og status

Kode

Beskrivelse

Filter

»DROPHIGH

 

HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR OPGIVET EN PÅBEGYNDT FORMEL UDDANNELSE PÅ ET HØJERE NIVEAU END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE

HATLEVEL≠ 000, -1 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (HATLEVEL = 000, -1 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20)

 

DROPLEVEL

 

NIVEAU FOR DEN IKKE FULDFØRTE FORMELLE UDDANNELSE (som defineret i ISCED 2011)

DROPHIGH = 1

 

200

ISCED 2 (inkl. ISCED 3-uddannelser af under 2 års varighed)

 

 

302

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, fortløbende (dvs. kun adgang til efterfølgende ISCED 3-uddannelse)

 

 

303

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, afsluttende eller kun adgang til ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 med adgang til ISCED 5, 6 eller 7

 

 

300

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, ikke muligt at sondre mellem adgang til andre ISCED-niveauer

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (DROPHIGH ≠ 1)

 

DROPVOC

(fakultativ)

 

UDDANNELSESRETNING FOR DEN IKKE FULDFØRTE FORMELLE UDDANNELSE

DROPLEVEL = 300 til 400 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (DROPLEVEL ≠ 300 til 400 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20«

 

3)

I bilag I affattes instrukserne vedrørende den harmoniserede liste over variablerne »FEDLEVEL«, »FEDFIELD« og »FEDVOC« således:

Variabel — betegnelse og status

Kode

Beskrivelse

Filter

»FEDLEVEL

 

NIVEAU FOR SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET (som defineret i ISCED 2011)

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (inkl. ISCED 3-uddannelser af under 2 års varighed)

 

 

302

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, fortløbende (dvs. kun adgang til efterfølgende ISCED 3-uddannelse)

 

 

303

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, afsluttende eller kun adgang til ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 med adgang til ISCED 5, 6 eller 7

 

 

300

ISCED 3-uddannelse af mindst 2 års varighed, ikke muligt at sondre mellem adgang til andre ISCED-niveauer

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

- 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

FAGOMRÅDE FOR SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDNUM ≥ 1 og FEDLEVEL = 300 til 800

0000-9998

Niveau 1 i klassifikationen over fagområder (1)

(1) eller underopdelinger af klassifikationen af fagområder, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (FEDNUM = 0 eller FEDLEVEL ≠ 300 til 800)

 

FEDVOC

 

UDDANNELSESRETNING FOR SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET

FEDLEVEL = 300 til 400

 

1

Almen uddannelse

 

 

2

Erhvervsuddannelse

 

 

- 1

Intet svar

 

 

- 2

Ikke relevant (FEDLEVEL ≠ 300 til 400)«

 

4)

I bilag II »Stikprøvemetode og præcisionskrav«, erstattes indikatoren i punkt 3 »Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) — højtuddannede personer (ISCED-niveau 5-6)« af »Deltagelse i ikke-formel teoretisk og praktisk uddannelse (i %) — højtuddannede personer (ISCED-niveau 5-8)«.


Top