EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0313

Kommissionens forordning (EU) nr. 313/2013 af 4. april 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår koncernregnskaber, fælles ordninger og oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder: overgangsretningslinjer (ændringer til IFRS 10, 11 og 12) EØS-relevant tekst

OJ L 95, 5.4.2013, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 231 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/313/oj

5.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 313/2013

af 4. april 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår koncernregnskaber, fælles ordninger og oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder: overgangsretningslinjer (ændringer til IFRS 10, 11 og 12)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkninger, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 28. juni 2012 offentliggjorde International Accounting Standards Board ("IASB") ændringer til International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Koncernregnskaber, IFRS 11 Fælles ordninger og IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder ("ændringerne"), der var et resultat af forslag fra IASB's høringsudkast Overgangsretningslinjer, som blev offentliggjort i december 2011. Formålet med ændringerne var at præcisere IASB's hensigt i forbindelse med den oprindelige offentliggørelse af overgangsretningslinjerne i IFRS 10. Ændringerne medfører også yderligere lettelser i forbindelse med overgangen, for så vidt angår IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12, ved at begrænse kravet om at fremskaffe justerede sammenlignelige informationer til bare at omfatte den foregående sammenlignelige periode. Desuden fjerner ændringerne, for så vidt angår oplysninger om ukonsoliderede strukturerede enheder, kravet om at forelægge sammenlignelige oplysninger for perioder før den første anvendelse af IFRS 12.

(3)

Ændringerne til IFRS 11 indeholder henvisninger til IFRS 9, som for øjeblikket ikke kan anvendes, da IFRS 9 endnu ikke er blevet vedtaget af Unionen. Derfor bør enhver henvisning til IFRS 9, der forekommer i bilaget til denne forordning, læses som en henvisning til den internationale regnskabsstandard (IAS) 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

(4)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(5)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

(a)

IFRS 10 Koncernregnskaber ændres som anført i bilaget til denne forordning.

(b)

IFRS 11 Fælles ordninger ændres som anført i bilaget til denne forordning.

(c)

IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS ændres i overensstemmelse med IFRS 11 som anført i bilaget til denne forordning.

(d)

IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder ændres som anført i bilaget til denne forordning.

2.   Enhver henvisning til IFRS 9, der forekommer i bilaget til denne forordning, læses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, senest fra den første dag i det førstkommende regnskabsår, der begynder den 1. januar 2014 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IFRS 10

IFRS 10

Koncernregnskaber

IFRS 11

IFRS 11

Fælles ordninger

IFRS 12

IFRS 12

Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder

"Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for "fair dealing". Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org".

Koncernregnskaber, fælles ordninger og oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder: overgangsretningslinjer

(Ændringer til IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12)

Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber

I appendiks C tilføjes afsnit C1A.

C1A

Koncernregnskaber, fælles ordninger og oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder: Overgangsretningslinjer (ændringer til IRFS 10, IFRS 11 og IFRS 12) udstedt i juni 2012, ændrede afsnit C2–C6 og tilføjede afsnit C2A–C2B, C4A–C4C, C5A og C6A–C6B. En virksomhed skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2013 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IFRS 10 på et tidligere regnskabsår, skal den anvende disse ændringer på dette tidligere regnskabsår.

I appendiks C ændres afsnit C2.

C2

En virksomhed skal anvende denne IFRS med tilbagevirkende kraft i henhold til IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl, jf. dog i afsnit C2A-C6.

I appendiks C tilføjes afsnit C2A–C2B.

C2A

Uanset kravene i afsnit 28 i IAS 8 vil en virksomhed, når denne IFRS anvendes første gang, kun skulle forelægge de kvantitative oplysninger, der kræves i afsnit 28, litra f), i IAS 8 for det regnskabsår, der går umiddelbart forud for datoen for førstegangsanvendelsen af denne IFRS ("den umiddelbart foregående periode"). En virksomhed kan også forelægge disse oplysninger for den indeværende periode eller for tidligere sammenlignelige perioder, men er ikke nødt til det.

C2B

I forbindelse med denne IFRS er datoen for førstegangsanvendelsen begyndelsen af den årlige rapporteringsperiode, for hvilken denne IFRS anvendes for første gang.

I appendiks C ændres afsnit C3–C4. Afsnit C4 er blevet inddelt i afsnit C4 og C4A.

C3

På datoen for førstegangsanvendelsen kræves det ikke af en virksomhed, at den skal foretage justeringer af tidligere regnskaber vedrørende dens inddragelse i forbindelse med enten:

a)

virksomheder, der vil blive konsolideret pr. den dato i henhold til IAS-27 Koncernregnskaber og særskilte regnskaber og SIG-12 Konsolidering - særlige virksomheder, og som stadig konsolideres i henhold til denne IFRS, eller

b)

virksomheder, som ikke vil blive konsolideret pr. den dato i henhold til IAS 27 og SIG-12, og som ikke konsolideres i henhold til denne IFRS.

C4

Hvis en investor konkluderer på tidspunktet for førstegangsanvendelsen, at denne vil konsolidere en virksomhed, der er investeret i, som ikke var blevet konsolideret i henhold til IAS 27 og SIG-12, skal denne investor:

a)

hvis den virksomhed, der er investeret i, er en forretningsvirksomhed (som defineret i IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger), måle aktiver, passiver og minoritetsinteresser i denne virksomhed, der er investeret i, og som hidtil ikke har været konsolideret, som hvis denne virksomhed, der er investeret i, havde været konsolideret (og således havde anvendt akvisitionsbogføring i overensstemmelse med IFRS 3) fra den dato, hvor investoren fik bestemmende indflydelse på den pågældende virksomhed, der er investeret i, på grundlag af kravene i denne standard. Investoren regulerer det regnskabsår med tilbagevirkende kraft, der ligger umiddelbart forud for datoen for førstegangsanvendelsen. Hvis den dato, hvor investoren fik bestemmende indflydelse, ligger før begyndelsen af den umiddelbart foregående periode, indregner investor som en regulering af egenkapitalen ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode enhver forskel mellem:

i)

værdien af de aktiver, passiver og minoritetsinteresser, der er indregnet, og

ii)

den tidligere regnskabsmæssige værdi af investorens deltagelse i den virksomhed, der er investeret i

b)

hvis den virksomhed, der er investeret i, ikke er en forretningsvirksomhed (som defineret i IFRS 3), måle aktiver, passiver og minoritetsinteresser i denne virksomhed, der er investeret i, og som hidtil ikke har været konsolideret, som hvis denne virksomhed, der er investeret i, havde været konsolideret (ved anvendelse af den akvisitionsmetode, der er beskrevet i IFRS 3, uden at indregne eventuel goodwill til den virksomhed, der er investeret i) fra den dato, hvor investoren fik bestemmende indflydelse på den pågældende virksomhed, der er investeret i, på grundlag af kravene i denne standard. Investoren regulerer det regnskabsår med tilbagevirkende kraft, der ligger umiddelbart forud for datoen for førstegangsanvendelsen. Hvis den dato, hvor investoren fik bestemmende indflydelse, ligger før begyndelsen af den umiddelbart foregående periode, indregner investor som en regulering af egenkapitalen ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode enhver forskel mellem:

i)

værdien af de aktiver, passiver og minoritetsinteresser, der er indregnet, og

ii)

den tidligere regnskabsmæssige værdi af investorens deltagelse i den virksomhed, der er investeret i.

C4A

Hvis målingen af aktiver, passiver og minoritetsinteresser vedrørende en virksomhed, der er investeret i, i overensstemmelse med afsnit C4, litra a) eller b), er praktisk umulig (som defineret i IAS 8), skal investoren:

a)

hvis den virksomhed, der er investeret i, er en forretningsvirksomhed, anvende kravene i IFRS 3 fra den skønnede anskaffelsesdato. Den skønnede anskaffelsesdato er datoen for påbegyndelsen af den tidligste periode, hvor anvendelsen af afsnit C4, litra a), er mulig, hvilket kan være den indeværende periode

b)

hvis den virksomhed, der er investeret i, ikke er en forretningsvirksomhed, anvende den akvisitionsmetode, der er beskrevet i IFRS 3, uden at indregne eventuel goodwill til den virksomhed, der er investeret i, fra den skønnede anskaffelsesdato. Den skønnede anskaffelsesdato er datoen for påbegyndelsen af den tidligste periode, hvor anvendelsen af afsnit C4, litra b), er mulig, hvilket kan være den indeværende periode.

Investoren regulerer det regnskabsår med tilbagevirkende kraft, der ligger umiddelbart forud for datoen for førstegangsanvendelsen, medmindre påbegyndelsen af den tidligste periode, hvor anvendelsen af dette afsnit er mulig, er den indeværende periode. Hvis den skønnede anskaffelsesdato ligger før begyndelsen af den umiddelbart foregående periode, indregner investor som en regulering af egenkapitalen ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode enhver forskel mellem:

c)

værdien af de aktiver, passiver og minoritetsinteresser, der er indregnet, og

d)

den tidligere regnskabsmæssige værdi af investorens deltagelse i den virksomhed, der er investeret i.

Hvis den tidligste periode, hvor anvendelsen af dette afsnit er mulig, er den indeværende periode, indregnes reguleringen af egenkapitalen fra begyndelsen af den indeværende periode.

I appendiks C tilføjes afsnit C4B–C4C.

C4B

Hvis en investor anvender afsnit C4–C4A, og den dato, hvor investoren fik bestemmende indflydelse i overensstemmelse med denne standard, er senere end den dato, hvor IFRS 3 trådte i kraft som ændret i 2008 (IFRS 3 (2008)), skal henvisningen til IFRS 3 i afsnit C4 og C4A være til IFRS 3 (2008). Hvis der blev opnået bestemmende indflydelse inden den dato, hvor IFRS 3 (2008) trådte i kraft, anvender en investor enten IFRS 3 (2008) eller IFRS 3 (udstedt i 2004).

C4C

Hvis en investor anvender afsnit C4–C4A, og den dato, hvor investoren fik bestemmende indflydelse i overensstemmelse med denne standard, er senere end den dato, hvor IAS 27 trådte i kraft som ændret i 2008 (IAS 27 (2008)), anvender investoren kravene i denne IFRS på alle de perioder, hvor den virksomhed, der er investeret i, konsolideres med tilbagevirkende kraft, i overensstemmelse med afsnit C4–C4A. Hvis der blev opnået bestemmende indflydelse inden den dato, hvor IAS 27 (2008) trådte i kraft, anvender investoren enten:

a)

kravene i denne IFRS på alle de perioder, hvor den virksomhed, der er investeret i, konsolideres med tilbagevirkende kraft, i overensstemmelse med afsnit C4–C4A eller

b)

kravene i den udgave af IAS 27, der blev udstedt i 2003 (IAS 27 (2003)), på de perioder, der ligger før den dato, hvor IAS 27 (2008) trådte i kraft, og derefter kravene i denne IFRS på de efterfølgende perioder.

I appendiks C ændres afsnit C5–C6. Afsnit C5 er blevet inddelt i afsnit C5 og C5A.

C5

Hvis en investor på datoen for førstegangsanvendelsen konkluderer, at denne ikke længere vil konsolidere en virksomhed, der er investeret i, som var konsolideret i overensstemmelse med IAS 27 og SIC-12, skal investoren måle sine kapitalandele i den virksomhed, der er investeret i, til den værdi, som de ville være blevet målt til, hvis kravene i denne standard havde været gældende, da investoren blev engageret i (men ikke opnåede bestemmende indflydelse i henhold til denne IFRS) eller mistede sin bestemmende indflydelse på den virksomhed, der er investeret i. Investoren regulerer det regnskabsår med tilbagevirkende kraft, der ligger umiddelbart forud for datoen for førstegangsanvendelsen. Hvis den dato, hvor investoren blev engageret i (men ikke opnåede bestemmende indflydelse i henhold til denne IFRS) eller mistede sin bestemmende indflydelse på den virksomhed, der er investeret i, ligger før begyndelsen af den umiddelbart foregående periode, indregner investor som en regulering af egenkapitalen ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode enhver forskel mellem:

a)

den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, passiver og minoritetsinteresser, der er indregnet, og

b)

det beløb, der er indregnet i forbindelse med investorens kapitalandel i den virksomhed, der er investeret i.

C5A

Hvis det ikke er muligt i overensstemmelse med afsnit C5 (som defineret i IAS 8) at måle kapitalandelen i den virksomhed, der er investeret i, skal investoren anvende kravene i denne standard ved begyndelsen af den tidligste periode, hvor anvendelsen af afsnit C5 er mulig, hvilket kan være den indeværende periode. Investoren regulerer det regnskabsår med tilbagevirkende kraft, der ligger umiddelbart forud for datoen for førstegangsanvendelsen, medmindre påbegyndelsen af den tidligste periode, hvor anvendelsen af dette afsnit er mulig, er den indeværende periode. Hvis den dato, hvor investoren blev engageret i (men ikke opnåede bestemmende indflydelse i henhold til denne IFRS) eller mistede sin bestemmende indflydelse på den virksomhed, der er investeret i, ligger før begyndelsen af den umiddelbart foregående periode, indregner investor som en regulering af egenkapitalen ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode enhver forskel mellem:

a)

den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, passiver og minoritetsinteresser, der er indregnet, og

b)

det beløb, der er indregnet i forbindelse med investorens kapitalandel i den virksomhed, der er investeret i.

Hvis den tidligste periode, hvor anvendelsen af dette afsnit er mulig, er den indeværende periode, indregnes reguleringen af egenkapitalen fra begyndelsen af den indeværende periode.

C6

Afsnit 23, 25, B94 og B96–B99 var ændringer til IAS 27, der blev foretaget i 2008, og blev videreført i IFRS 10. Virksomheden skal anvende kravene i disse afsnit som følger, undtagen hvis en virksomhed anvender afsnit C3 eller er nødt til at anvende afsnit C4–C5A:

a)

I appendiks C indsættes en overskrift samt afsnit C6A–C6B.

Henvisninger til "den umiddelbart foregående periode"

C6A

Uanset henvisningerne til det regnskabsår, der ligger umiddelbart forud for datoen for førstegangsanvendelsen ("den umiddelbart foregående periode"), i afsnit C4–C5A kan en virksomhed også forelægge justerede sammenlignelige oplysninger for en tidligere forelagt periode, men er ikke nødt til det. Hvis en virksomhed alligevel forelægger justerede sammenlignelige oplysninger for en tidligere periode, læses alle henvisninger til "den umiddelbart foregående periode" i afsnit C4–C5A som "den tidligst justerede sammenlignelige periode, der er forelagt".

C6B

Hvis en virksomhed forelægger ikke justerede sammenlignelige oplysninger for en tidligere periode, skal den klart udpege de oplysninger, der ikke er blevet justeret, anføre, at de er udarbejdet på et andet grundlag, og redegøre for dette grundlag.

Ændringer til IFRS 11 Fælles ordninger

I appendiks C tilføjes afsnit C1A–C1B.

C1A

Koncernregnskaber, fælles ordninger og oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder: Overgangsretningslinjer (ændringer til IRFS 10, IFRS 11 og IFRS 12) udstedt i juni 2012, ændrede afsnit C2–C5, C7–C10 og C12 og tilføjede afsnit C1B og C12A–C12B. En virksomhed skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2013 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IFRS 11 på et tidligere regnskabsår, finder ændringerne også anvendelse på dette tidligere regnskabsår.

Overgang

C1B

Uanset kravene i afsnit 28 i IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl vil en virksomhed, når denne IFRS anvendes første gang, kun skulle forelægge de kvantitative oplysninger, der kræves i afsnit 28, litra f), i IAS 8 for det regnskabsår, der går umiddelbart forud for den første regnskabsperiode, hvor IFRS 11 anvendes ("den umiddelbart foregående periode"). En virksomhed kan også forelægge disse oplysninger for den indeværende periode eller for tidligere sammenlignelige perioder, men er ikke nødt til det.

I appendiks C ændres afsnit C2–C5, C7–C10 og C12.

Joint ventures - overgang fra pro rata-konsolidering til den indre værdis metode

C2

Ved overgangen fra pro rata-konsolidering til den indre værdis metode skal en virksomhed indregne sin investering i det pågældende joint venture ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode. Denne begyndelsesinvestering skal udregnes som den samlede regnskabsmæssige værdi af de aktiver og passiver, som virksomheden tidligere havde pro rata-konsolideret, herunder eventuel goodwill fra anskaffelsen heraf. Hvis denne goodwill tidligere tilhørte en stor pengestrømsfrembringende enhed eller en gruppe af pengestrømsfrembringende enheder, skal virksomheden tildele goodwill til det pågældende joint venture på grundlag af den forholdsmæssige regnskabsmæssige værdi af dette joint venture og den pengestrømsfrembringende enhed eller gruppe af pengestrømsfrembringende enheder, som denne goodwill tilhørte.

C3

Primostatus for den investering, der er fastslået i overensstemmelse med afsnit C2, anses for at være investeringens fastsatte kostpris ved første indregning. En virksomhed skal anvende afsnit 40–43 i IAS 28 (som ændret i 2011) på investeringens primostatus for at vurdere, om investeringen er blevet værdiforringet, og skal indregne eventuelle værditab som en justering af det overførte resultat ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode. Undtagelsen vedrørende første indregning, der er anført i afsnit 15 og 24 i IAS 12 Indkomstskat, finder ikke anvendelse, hvis virksomheden indregner en investering i et joint venture, der hidrører fra anvendelsen af overgangskravene for joint ventures, der tidligere er blevet pro rata-konsolideret.

C4

Hvis den totale værdi af alle tidligere pro rata-konsoliderede aktiver og passiver resulterer i negative nettoaktiver, skal virksomheden vurdere, hvorvidt den har juridiske eller konstruktive forpligtelser med hensyn til de negative nettoaktiver, og, hvis dette er tilfældet, skal virksomheden indregne den tilsvarende gæld. Hvis virksomheden konkluderer, at den ikke har juridiske eller konstruktive forpligtelser i forbindelse med de negative nettoaktiver, skal den ikke indregne den tilsvarende gæld, men skal tilpasse det overførte resultat ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode. Virksomheden skal oplyse dette samt dens kumulative ikke indregnede andel af tabet i dens joint ventures ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode og på tidspunktet for førstegangsanvendelsen af denne standard.

C5

En virksomhed skal oplyse en fordeling af de aktiver og passiver, der er blevet sammenlagt til en enkelt linje i investeringsbalancen, ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode. Denne oplysning skal udarbejdes som en totalværdi af alle joint ventures, hvorpå virksomheden anvender overgangskravene som beskrevet i afsnit C2–C6.

C6

Driftsfællesskab - overgang fra den indre værdis metode til regnskabsmæssig behandling af aktiver og passiver

C7

I forbindelse med overgangen fra den indre værdis metode til regnskabsmæssig behandling af aktiver og passiver med hensyn til en virksomheds kapitalandel i et driftsfællesskab, skal denne virksomhed ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode ikke indregne den investering, der tidligere var blevet regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af den indre værdis metode, og enhver anden post, der var omfattet af virksomhedens nettoinvestering i ordningen i henhold til afsnit 38 i IAS 28 (som ændret i 2011), men indregne sin andel af hvert af disse aktiver og passiver i forhold til virksomhedens kapitalandel i driftsfællesskabet, herunder eventuel goodwill, der kan have været omfattet af den regnskabsmæssige værdi af investeringen.

C8

En virksomhed skal fastslå sin kapitalandel af aktiverne og passiverne vedrørende driftsfællesskabet på grundlag af sine rettigheder og forpligtelser ud fra en nærmere fastlagt fordeling i henhold til den kontraktlige ordning. En virksomhed beregner aktivernes og passivernes oprindelige regnskabsmæssige værdi ved at fratrække dem den regnskabsmæssige værdi af investeringen ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode på grundlag af de oplysninger, som virksomheden har benyttet ved anvendelsen af den indre værdis metode.

C9

Eventuelle forskelle, der måtte opstå i forbindelse med den investering, der tidligere er blevet regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af den indre værdis metode, samt eventuelle andre poster, der var omfattet af virksomhedens nettoinvestering i ordningen i henhold til afsnit 38 i IAS 28 (som ændret i 2011), og nettoværdien af aktiver og passiver, herunder eventuel goodwill, der er indregnet, skal:

a)

modregnes i eventuel goodwill vedrørende investeringen, idet eventuelle resterende forskelle justeres i det overførte resultat ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode, hvis nettoværdien af aktiverne og passiverne, herunder eventuel goodwill, der er indregnet, er højere end den investering (og eventuelle andre poster, der var omfattet af virksomhedens nettoinvesteringer), der ikke var indregnet

b)

justeres i det overførte resultat ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode, hvis nettoværdien af aktiverne og passiverne, herunder eventuel goodwill, der er indregnet, er lavere end den investering (og eventuelle andre poster, der var omfattet af virksomhedens nettoinvesteringer), der ikke var indregnet.

C10

En virksomhed, der overgår fra den indre værdis metode til regnskabsmæssig behandling af aktiver og passiver, skal foretage en afstemning af den ikke indregnede investering og de aktiver og passiver, der er indregnet, samt eventuelle resterende forskelle, der er justeret i det overførte resultat, ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode.

C11

Overgangsbestemmelser i virksomhedernes separate årsregnskaber

C12

En virksomhed, der i henhold til afsnit 10 i IAS 27 tidligere foretog regnskabsmæssig behandling i sit separate årsregnskab af sin kapitalandel i et driftsfællesskab som en investering til kostpris eller i overensstemmelse med IFRS 9, skal:

a)

ikke indregne investeringen, men indregne aktiverne og passiverne med hensyn til kapitalandelen i driftsfællesskabet til den værdi, der er fastsat i henhold til afsnit C7–C9

b)

foretage en afstemning mellem den investering, der ikke er indregnet, og de aktiver og passiver, der er indregnet, sammen med en eventuel resterende forskel, der er justeret i det overførte resultat, ved begyndelsen af den umiddelbart foregående periode, der blev forelagt.

I appendiks C tilføjes en overskrift samt afsnit C12A–C12B.

Henvisninger til "den umiddelbart foregående periode"

C12A

Uanset henvisningerne til "den umiddelbart foregående periode" i afsnit C2–C12 kan en virksomhed også forelægge justerede sammenlignelige oplysninger for enhver tidligere forelagt periode, men er ikke nødt til det. Hvis en virksomhed alligevel forelægger justerede sammenlignelige oplysninger for en tidligere periode, læses alle henvisninger til "den umiddelbart foregående periode" i afsnit C2–C12 som "den tidligst justerede sammenlignelige periode, der er forelagt".

C12B

Hvis en virksomhed forelægger ikke justerede sammenlignelige oplysninger for en tidligere periode, skal den klart udpege de oplysninger, der ikke er blevet justeret, anføre, at de er udarbejdet på et andet grundlag, og redegøre for dette grundlag.

Ændringer til IFRS 11 Fælles ordninger

Konsekvensændringer til IFRS 1 Førstegangsanvendelse af internationale regnskabsstandarder (IFRS)

Dette appendiks indeholder en ændring til IRFS 1 Førstegangsanvendelse af internationale regnskabsstandarder, der følger af IASB's udsendelse af ændringerne til IFRS 11 Fælles ordninger. En virksomhed skal anvende denne ændring ved anvendelse af IFRS 1.

IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS

Afsnit 39S tilføjes.

39S

Koncernregnskaber, fælles ordninger og oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder: Overgangsretningslinjer (ændringer til IRFS 10, IFRS 11 og IFRS 12) udstedt i juni 2012, ændrede afsnit D31. En virksomhed skal anvende denne ændring, når den anvender IFRS 11 (som ændret i juni 2012).

I appendiks D ændres afsnit D31.

Fælles ordninger

D31

En virksomhed, som anvender IFRS 11 for første gang, kan anvende overgangsbestemmelserne i IFRS 11 med nedenstående undtagelser.

a)

En virksomhed, som anvender IFRS 11 for første gang, skal anvende disse bestemmelser fra datoen for overgangen til IFRS 11.

b)

I forbindelse med overgangen fra pro rata-konsolidering til den indre værdis metode skal en virksomhed, der anvender standarderne for første gang, kontrollere, om der er sket en værdiforringelse af investeringen i overensstemmelse med IAS 36 fra datoen for overgangen til IFRS, uanset om der er tegn på, at værdien af denne investering kan være forringet. En eventuel værdiforringelse skal indregnes som en regulering i det overførte resultat fra datoen for overgangen til IFRS.

Ændringer til IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder

I appendiks C tilføjes afsnit C1A og C2A–C2B.

C1A

Koncernregnskaber, fælles ordninger og oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder: Overgangsretningslinjer (ændringer til IRFS 10, IFRS 11 og IFRS 12) udstedt i juni 2012, tilføjede afsnit C2A–C2B. En virksomhed skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2013 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender IFRS 12 på et tidligere regnskabsår, finder ændringerne også anvendelse på dette tidligere regnskabsår.

C2

C2A

Det er ikke nødvendigt at anvende kravene til oplysning i denne standard for en periode, der begynder før den regnskabsperiode, der går umiddelbart forud for den første regnskabsperiode, hvor IFRS 12 anvendes.

C2B

Det er ikke nødvendigt at anvende kravene til oplysning i afsnit 24–31 og den tilsvarende vejledning i afsnit B21–B26 i denne IFRS for en periode, der begynder før den første regnskabsperiode, hvor IFRS 12 anvendes.


Top