EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0294

Kommissionens forordning (EU) nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv EØS-relevant tekst

OJ L 98, 6.4.2013, p. 1–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 11 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/294/oj

6.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 98/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013

af 14. marts 2013

om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 5, stk. 2, artikel 15, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), artikel 15, stk. 1, andet afsnit, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra a), b) og c), artikel 19, stk. 4, andet afsnit, artikel 21, stk. 6, litra c), artikel 32, stk. 3, litra a), artikel 40, stk. 1, litra d), artikel 41, stk. 3, første og tredje afsnit, artikel 42, stk. 2, og artikel 45, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter med henblik på at forhindre og minimere risici for folke- og dyresundheden forårsaget af sådanne produkter. Forordningen indeholder også bestemmelser om fastlæggelse af et slutpunkt i fremstillingskæden for visse afledte produkter, efter hvilket de ikke længere er omfattet af kravene i nævnte forordning.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (2), er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder bestemmelser om fastlæggelse af slutpunkter for visse afledte produkter.

(3)

I sin udtalelse af 7. februar 2011 om, i hvilket omfang oliekemiske processer kan mindske de potentielle risici med hensyn til TSE i animalske biprodukter, der er kategori 1-materiale (3), konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), at risikoen for spredning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) reduceres betydeligt efter forarbejdning af kategori 1-materiale med hydrolytisk spaltning af fedtstoffer og hydrogenering. Der hersker dog en vis usikkerhed med hensyn til nedbringelsen af TSE-infektivitet i oliekemiske produkter afledt af kategori 1-materiale. Af samme grund kan det ikke med sikkerhed antages, at disse produkter er frie for infektivitet, og de ville derfor kunne udgøre en risiko, hvis de kom ind i fødevare- og foderkæden. Artikel 3 i forordning (EU) nr. 142/2011 samt bilag XIV og XV hertil bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 indeholder bestemmelser om dispensation for anvendelse af kategori 2- og kategori 3-materiale til fodring af visse dyr, der ikke kommer ind i fødevarekæden, herunder cirkusdyr. Da visse cirkusdyr tilhører arter, der normalt anvendes til fødevareproduktion, bør fodring af cirkusdyr med sådant materiale være omfattet af betingelserne i artikel 13 i forordning (EU) nr. 142/2011.

(5)

Ved artikel 19, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat en undtagelsesbestemmelse for bortskaffelse af bier og biprodukter fra biavl ved afbrænding eller nedgravning på stedet under overholdelse af betingelser, der hindrer overførsel af risici for folke- og dyresundheden. I artikel 15, litra c), i forordning (EU) nr. 142/2011 henvises der til særlige bestemmelser vedrørende indsamling og bortskaffelse af bier og biprodukter fra biavl. Hovedet i nævnte artikel bør derfor ændres, således at der indføjes en henvisning til særlige bestemmelser vedrørende indsamling og bortskaffelse af bier og biprodukter fra biavl.

(6)

Ved artikel 36, stk. 3, i forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2012, for bortskaffelse af små mængder kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009. Denne overgangsperiode bør forlænges med yderligere to år, hvor der skal indsamles yderligere data om indsamling, transport og bortskaffelse af det pågældende kategori 3-materiale.

(7)

Forarbejdet animalsk protein fra animalske biprodukter, bortset fra kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan anvendes som en ingrediens til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr. Forarbejdet animalsk protein skal ikke anmeldes som foder til selskabsdyr, medmindre det er blandet i passende forhold med andre foderstoffer, der normalt indtages som føde af de relevante arter af selskabsdyr. Producenten af forarbejdet animalsk protein kan dog sende produktet til personer, der driver anerkendte kenneler eller hundekobler, og til fodring af hunde og katte i internater til fremstilling af blandingsfoder til hunde og katte. I så fald skal produktet anmeldes og mærkes som forarbejdet animalsk protein. For så vidt angår eksport af forarbejdet animalsk protein gælder — ud over lovgivningen om animalske biprodukter — bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (4). I overensstemmelse med del III, litra E, punkt 2, i bilag IV til samme forordning skal eksport af det forarbejdede animalske protein være omfattet af en skriftlig aftale mellem oprindelsesmedlemsstaterne for det forarbejdede animalske protein og bestemmelsestredjelandet. Denne forpligtelse gælder ikke ved eksport af foder til selskabsdyr. På baggrund af den konstaterede risiko for ukorrekt anvendelse af reglerne om eksport af forarbejdet animalsk protein er der behov for en mere præcis definition af foder til selskabsdyr.

(8)

Omdannelse af animalske biprodukter og afledte produkter til biogas er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009. Produktion af biogas resulterer i frembringelse af faste eller flydende bestanddele. Det bør præciseres, at bestemmelserne om bortskaffelse af sådanne affaldsprodukter gælder for begge bestanddele.

(9)

I sin udtalelse af 30. november 2010 om abiotiske risici for folke- og dyresundheden ved glycerin som et biprodukt fra produktion af biodiesel fra animalske biprodukter, der er kategori 1-materiale, og vegetabilske olier (5) anerkendte EFSA, at glycerin, der er forarbejdet efter forarbejdningsmetode 1 som omhandlet i kapitel III i bilag IV til forordning (EU) nr. 142/2011 med henblik på produktion af biodiesel, er et sikkert materiale for så vidt angår TSE-risikoen. Glycerin som biprodukt fra biodieselproduktion kan omdannes til biogas og nedbrydningsaffald fra biogasproduktion og anvendes på jordarealer på producentmedlemsstatens område uden risiko for folke- og dyresundheden, hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil.

(10)

Animalske biprodukter som omhandlet i artikel 13, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan anvendes på jordarealer uden forarbejdning, hvis den kompetente myndighed ikke mener, at de udgør nogen risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme. De samme produkter kan komposteres eller omdannes til biogas uden forudgående forarbejdning.

(11)

Standardordlyden for beskrivelse af animalske biprodukter og afledte produkter, der er genstand for samhandel mellem medlemsstater, jf. bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, skal være tydelig og letlæselig på emballagen, containeren eller køretøjet under transport og oplagring. Listen over standardformuleringer bør udvides, så der tages hensyn til handel med forarbejdet husdyrgødning.

(12)

I henhold til artikel 48 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal en driftsleder, der agter at afsende kategori 1- eller kategori 2-materiale, underrette bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed herom. Medlemsstaterne kan indgå bilaterale aftaler om levering af tjenesteydelser på deres faciliteter til kremering af selskabsdyr fra andre medlemsstater, med hvilke de deler grænse. I sådanne tilfælde udgør de krav, der er fastsat i artikel 48, stk. 1-3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 en unødvendig supplerende administrativ byrde.

(13)

I kapitel II i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat specifikke krav for afledte produkter til fremstilling af fodermidler. Ordlyden af undtagelsesbestemmelsen vedrørende markedsføring af mælk forarbejdet i overensstemmelse med nationale normer bør ændres, så der også henvises til mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, og del II i afsnit 4 i nævnte kapitel dermed bringes i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, navnlig litra f), med tilladelsen til at forarbejde visse tidligere fødevarer til materiale til fodring af opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr.

(14)

Når tidligere fødevarer, der indeholder ingredienser af animalsk oprindelse, anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af foder til opdrættede dyr, gælder der særlige krav, som skal forebygge risikoen for overførsel af sygdomme til dyr. Hvis de tidligere fødevarer ikke indeholder kød, fisk eller produkter heraf, bør de imidlertid kunne anvendes til fremstilling af foder til opdrættede dyr, forudsat at de ikke udgør nogen risiko for overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr.

(15)

Ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat betingelser for markedsføring og anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler. Disse produkter kan fremstilles af kategori 2- og kategori 3-materiale i overensstemmelse med kravene i bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011. Hvis der er tale om forarbejdet animalsk protein af kategori 3-materiale, skal særlige produktionsbetingelser som fastsat i kapitel II i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011 være opfyldt, også for forarbejdet animalsk protein, der udelukkende er bestemt til anvendelse i foder til selskabsdyr. For klarhedens skyld bør bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres, med indføjelse af henvisninger til eventuelle forarbejdningsnormer vedrørende forarbejdet animalsk protein.

(16)

Med henblik på at fremme videnskaben og forskning i biodiversitet bør der indrømmes undtagelser for materialebanker, videnskabelige organisationer og museer for så vidt angår indsamling, transport og anvendelse af dyr eller dele af dyr konserveret i medier eller fuldstændig indlejret på mikro-præparatglas eller som bearbejdede genetiske prøver. Kravene vedrørende jagttrofæer og andre præparater i kapitel VI i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

I kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat betingelser for import af animalske biprodukter til Unionen. Ordlyden af visse dele af tabel 2 bør forbedres med henblik på at sikre klarere information. For så vidt angår visse varer, der kan bestå af animalske biprodukter fra forskellige dyr, bør listen over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af animalske biprodukter af de relevante arter i tabel 2, ændres i overensstemmelse hermed. Ændringerne bør afspejles i de tilsvarende certifikater i bilag XV til nævnte forordning.

(18)

Foder til selskabsdyr kan fremstilles af et hvilket som helst kategori 3-materiale, bortset fra kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009. De regler, der gælder for markedsføring af foder til selskabsdyr i EU, skal også gælde for import fra tredjelande. Certifikatet i kapitel 3(B) i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør udvides med en henvisning til artikel 10, litra c), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

(19)

Visse betingelser for import af blod og blodprodukter bør præciseres, navnlig hvad angår reglerne vedrørende blodets oprindelse. Blod skal komme fra en sikker kilde, hvilket kan være et slagteri, der er godkendt i henhold til EU-lovgivningen, et slagteri, der er godkendt efter den nationale lovgivning i det pågældende tredjeland, eller levende dyr, der opdrættes til sådanne formål. Blod fra sådanne sikre kilder kan også være blandet. Ordlyden i de relevante certifikater bør ændres i overensstemmelse hermed. Bilag XIV og sundhedscertifikaterne i kapitel 4(A), 4(C) og 4(D) i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør således ændres.

(20)

Bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder bestemmelser om offentlig kontrol vedrørende fodring af ådselædende fugle med kategori 1-materiale. I henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan den kompetente myndighed tillade fodring af truede eller beskyttede arter af ådselædende fugle og andre arter, der lever i deres naturlige habitat, med kategori 1-materiale. De nuværende bestemmelser om offentlig kontrol vedrørende fodring af ådselædende fugle bør derfor udvides til at omfatte alle dyr, for hvilke der kan gives tilladelse til fodring med kategori 1-materiale efter bilag VI til forordning (EU) nr. 142/2011.

(21)

Forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(22)

For at undgå afbrydelser i handelen bør der fastsættes en overgangsperiode, hvori medlemsstaterne accepterer import af varer, som forordning (EU) nr. 142/2011, som ændret ved nærværende forordning, finder anvendelse på, i overensstemmelse med de regler, der er gældende før denne forordnings ikrafttræden/datoen, fra hvilken denne forordning finder anvendelse.

(23)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som følger:

1)

Artikel 3, litra i), erstattes af følgende:

»i)

benzin og brændstoffer, der opfylder de specifikke krav vedrørende produkter fra den katalytiske flertrinsproces til fremstilling af fornyelige brændstoffer i bilag IV, kapitel IV, afsnit 3, punkt 2, litra c)

j)

oliekemiske produkter, der er fremstillet af afsmeltet fedt, og som opfylder kravene i bilag XIII, kapitel XI.«

2)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra e), erstattes af følgende:

»e)

maddiker og orm til agn

f)

cirkusdyr.«

b)

Stk. 2, litra e), erstattes af følgende:

»e)

maddiker og orm til agn

f)

cirkusdyr.«

3)

I artikel 15 affattes hovedet således:

»Såfremt den kompetente myndighed tillader bortskaffelse af animalske biprodukter i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 19, stk. 1, litra a), b), c), e) og f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal bortskaffelsen ske i overensstemmelse med følgende særlige bestemmelser i bilag VI, kapitel III:«.

4)

I artikel 36, stk. 3, ændres »31. december 2012« til »31. december 2014«.

5)

Bilag I, IV, V, VI, VIII, X og XI samt bilag XIII-XVI ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 26. december 2013 accepteres det fortsat, at sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter, der ledsages af et sundhedscertifikat, som er udfyldt og underskrevet i overensstemmelse med modellen i kapitel 3(B), 3(D), 4(A), 4(C), 4(D), 6(A), 8, 10(B), 11, 14(A) og 15 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 i udgaven fra før datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, importeres til Unionen, forudsat at de pågældende certifikater er udfyldt og underskrevet inden den 26. oktober 2013.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. marts 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(2):1976.

(4)  EUT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(12): 1934.


BILAG

Bilagene til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som følger:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 19) affattes således:

»19)   »foder til selskabsdyr«: foder, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 24, stk. 2, til anvendelse som foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben, der består af animalske biprodukter eller afledte produkter, som

a)indeholder kategori 3-materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, ogb)kan indeholde importeret kategori 1-materiale bestående af animalske biprodukter fra dyr, der er blevet underkastet en ulovlig behandling som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF.

b)

Nr. 23) affattes således:

»23)   »nedbrydningsaffald«: rester, herunder flydende bestanddele, fra omdannelse af animalske biprodukter i biogasanlæg«.

2)

I bilag IV, kapitel IV, afsnit 3, foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), nr. iii), affattes således:

»iii)

omdannes til biogas. I så fald skal nedbrydningsaffaldet bortskaffes i overensstemmelse med nr. i) eller ii), medmindre materialet er fremkommet ved forarbejdning som omhandlet i punkt 2, litra a) eller b), hvis affaldet kan anvendes i overensstemmelse med betingelserne i punkt 2, litra a), eller punkt 2, litra b), nr. iii), eller«.

ii)

Litra b), nr. i), affattes således:

»i)

bortskaffes i overensstemmelse med punkt 1, litra a), nr. i) eller ii), med eller uden forudgående forarbejdning, jf. artikel 13, litra a) og b), og artikel 14, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1069/2009«.

b)

Punkt 2, litra b), nr. ii) og iii), erstattes af følgende:

»ii)

hvis der er tale om kaliumsulfat, kan anvendes direkte på jordarealer eller til fremstilling af afledte produkter til anvendelse på jordarealer

iii)

hvis der er tale om glycerin afledt af kategori 1- og kategori 2-materiale, der er forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1, jf. kapitel III:

kan anvendes til teknisk brug

kan omdannes til biogas, i hvilket tilfælde nedbrydningsaffaldet kan anvendes på jordarealer på producentmedlemsstatens område, forudsat at den kompetente myndighed giver tilladelse hertil, eller

kan anvendes til denitrificering i et spildevandsrensningsanlæg, i hvilket tilfælde affaldsprodukterne fra denitrificeringen kan anvendes på jordarealer i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/271/EØF (1)

iv)

hvis der er tale om glycerin afledt af kategori 3-materiale:

kan anvendes til teknisk brug

kan omdannes til biogas, i hvilket tilfælde nedbrydningsaffaldet kan anvendes på jordarealer, eller

kan anvendes som foder, forudsat at glycerinen ikke er fremstillet af kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) eller p), i forordning (EF) nr. 1069/2009

c)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Affald, bortset fra animalske biprodukter og afledte produkter som omhandlet i punkt 2, fremkommet ved forarbejdning af animalske biprodukter i henhold til dette afsnit, såsom slam, filterindhold, aske eller nedbrydningsaffald, skal bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 og nærværende forordning.«

3)

I bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 2, affattes litra d) således:

»d)

animalske biprodukter, der kan anvendes på jordarealer i uforarbejdet stand i henhold til artikel 13, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009 og nærværende forordning, hvis den kompetente myndighed ikke mener, at de indebærer nogen risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme til mennesker eller dyr«.

4)

I bilag VI, kapitel II, afsnit 1, affattes hovedet således:

»Kategori 2- og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan gives som foder til de i samme artikel, stk. 1, litra a), b), d), f), g) og h), nævnte dyr, forudsat at som et minimum følgende betingelser samt de betingelser, den kompetente myndighed måtte fastsætte i henhold til samme forordnings artikel 18, stk. 1, er opfyldt:«.

5)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

I kapitel II, punkt 2, litra b), erstattes nr. xix) af følgende:

»xix)

for så vidt angår husdyrgødning, der er blevet underkastet den i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra I, beskrevne kalkbehandling, ordene »Blanding af husdyrgødning og kalk«

xx)

for så vidt angår forarbejdet husdyrgødning, der er blevet underkastet den i bilag XI, kapitel I, afsnit 2, litra b) og c), beskrevne behandling, ordene »Forarbejdet husdyrgødning«.«

b)

Følgende indsættes som kapitel VI:

»KAPITEL VI

TRANSPORT AF DØDE SELSKABSDYR

Betingelserne i artikel 48, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedrørende forhåndsgodkendelse fra den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaterne og brug af Traces gælder ikke i forbindelse med transport af et dødt selskabsdyr med henblik på forbrænding i en virksomhed eller et anlæg i grænseområdet i en anden, tilstødende medlemsstat, når medlemsstaterne indgår en bilateral aftale om betingelserne for transporten.«

6)

I bilag X, kapitel II, foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit 4, del II, affattes punkt 1 således:

»1.

Kravene i punkt 2 og 3 i denne del gælder for forarbejdning, anvendelse og oplagring af mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, der er kategori 3-materiale, jf. artikel 10, litra e), i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortset fra centrifuge- eller separatorslam, og mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk som omhandlet i samme forordnings artikel 10, litra f) og h), der ikke er blevet forarbejdet i overensstemmelse med del I i dette afsnit.«

b)

Afsnit 10 affattes således:

»Afsnit 10

Specifikke krav vedrørende fodring af opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, med visse typer kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009

Kategori 3-materiale bestående af fødevarer indeholdende animalske produkter og med oprindelse i medlemsstater, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden, som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan bringes i omsætning som foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, uden yderligere behandling, forudsat at materialet:

i)

er blevet underkastet forarbejdning som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004 eller i overensstemmelse med nærværende forordning

ii)

består af eller indeholder et eller flere af følgende kategori 3-materialer som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009:

mælk

mælkebaserede produkter

produkter afledt af mælk

æg

ægprodukter

honning

afsmeltet fedt

kollagen

gelatine

iii)

ikke har været i kontakt med andet kategori 3-materiale, og

iv)

alle fornødne forholdsregler er truffet for at hindre kontaminering af materialet.«

7)

I bilag XI, kapitel II, afsnit 1, punkt 1, affattes litra b) således:

»b)

under anvendelse af forarbejdet animalsk protein, herunder forarbejdet animalsk protein fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), nr. ii), som er fremstillet af kategori 3-materiale i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, eller materiale, der er blevet underkastet en anden behandling, og som det er tilladt at anvende til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i henhold til denne forordning, eller«.

8)

I bilag XIII foretages følgende ændringer:

a)

I kapitel VI, del C, punkt 1, erstattes litra c) og d) af følgende:

»c)

har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination

d)

er dyr af klassen Insecta eller Arachnida, som er blevet underkastet en behandling, f.eks. tørring, med henblik på at hindre overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, eller

e)

indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og er:

i)

konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller

ii)

fuldstændig indlejret på mikro-præparatglas

f)

er bearbejdede dna-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi.«

b)

I kapitel XI indsættes følgende som punkt 3:

»3.

Slutpunkt for produkter, der er fremstillet af afsmeltet fedt:

Fedtderivater, der er forarbejdet som beskrevet i punkt 1, kan bringes i omsætning til anvendelsesformål som nævnt i punkt 2 uden restriktioner i henhold til denne forordning.«

9)

I bilag XIV foretages følgende ændringer:

a)

I kapitel I, afsnit 1, foretages følgende ændringer:

i)

Litra c), d) og e) affattes således:

»c)

de skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på listen i kolonnen »Tredjelande« i tabel 1

d)

de skal komme fra en virksomhed eller et anlæg, der er registreret eller godkendt af tredjelandets kompetente myndighed, og som er opført på listen over sådanne virksomheder og anlæg, jf. artikel 30, og

e)

de skal:

i)

under transporten til det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsages af det sundhedscertifikat, der er angivet i kolonnen »Certifikater/standarddokumenter« i tabel 1, eller

ii)

forevises på det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsaget af et dokument udfærdiget i overensstemmelse med den model, der er angivet i kolonnen »Certifikater/standarddokumenter« i tabel 1.«

ii)

Litra f) udgår.

b)

I kapitel II, afsnit 1, foretages følgende ændringer:

i)

Litra c), d) og e) affattes således:

»c)

de skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på listen i kolonnen »Tredjelande« i tabel 2

d)

de skal komme fra en virksomhed eller et anlæg, der er registreret eller godkendt af tredjelandets kompetente myndighed, og som er opført på listen over sådanne virksomheder og anlæg, jf. artikel 30, og

e)

de skal:

i)

under transporten til det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsages af det sundhedscertifikat, der er angivet i kolonnen »Certifikater/standarddokumenter« i tabel 2, eller

ii)

forevises på det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsaget af et dokument udfærdiget i overensstemmelse med den model, der er angivet i kolonnen »Certifikater/standarddokumenter« i tabel 2.«

ii)

Litra f) udgår.

iii)

I tabel 2 foretages følgende ændringer:

Række 13 affattes således:

»13

Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr

Materiale som omhandlet i artikel 35, litra a).

De animalske smagsforstærkere skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel III.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fjerkrækød, tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød.

Bilag XV, kapitel 3(E).«

I række 14, tredje kolonne, affattes litra a) således:

»a)

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a)-m).«

Række 15 og 16 affattes således:

»15

Animalske biprodukter til anvendelse som råt foder til selskabsdyr

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a) og litra b), nr. i) og ii).

Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 8.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Bilag XV, kapitel 3(D).

16

Animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyr

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a)-m).

Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 8.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Bilag XV, kapitel 3(D).«

I række 17, tredje kolonne, affattes litra a) således:

»a)

For så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af biodiesel eller oliekemiske produkter: kategori 1-, 2- og 3-materiale som omhandlet i artikel 8, 9 og 10.«

Række 18 affattes således:

»18

Fedtderivater

a)

For så vidt angår fedtderivater til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr:

kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra b), c) og d), kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10.

b)

For så vidt angår fedtderivater til anvendelse som foder:

kategori 3-materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p).

Fedtderivaterne skal opfylde kravene i afsnit 10.

Alle tredjelande.

a)

For så vidt angår fedtderivater til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr:

bilag XV, kapitel 14(A).

b)

For så vidt angår fedtderivater til anvendelse som foder:

bilag XV, kapitel 14(B).«

c)

I kapitel II, afsnit 2, affattes punkt 2 således:

»2.

Det blod, som blodprodukter til fremstilling af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr fremstilles af, skal være opsamlet under dyrlægetilsyn:

a)

på slagterier, der:

i)

er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004, eller

ii)

er godkendt og under tilsyn af den kompetente myndighed i opsamlingslandet, eller

b)

fra levende dyr i faciliteter, der er godkendt og under tilsyn af opsamlingslandets kompetente myndighed.«

d)

I kapitel II, afsnit 3, affattes punkt 1 således:

»1.

Blodet skal opfylde betingelserne i bilag XIII, kapitel IV, punkt 1, litra a), og være opsamlet under dyrlægetilsyn:

a)

på slagterier, der:

i)

er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004, eller

ii)

er godkendt og under tilsyn af den kompetente myndighed i opsamlingslandet, eller

b)

fra levende dyr i faciliteter, der er godkendt, tildelt et veterinært autorisationsnummer og under tilsyn af opsamlingslandets kompetente myndighed med hensyn til opsamling af blod fra dyr af hestefamilien til fremstilling af blodprodukter til andre anvendelsesformål end foder.«

e)

I kapitel II, afsnit 3, punkt 2, affattes litra d) således:

»d)

vesikulær stomatitis i mindst seks måneder, hvis der er tale om andre blodprodukter end serum og plasma.«

f)

I kapitel II, afsnit 9, litra a), affattes nr. i) således:

»i)

for så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af biodiesel eller oliekemiske produkter, animalske biprodukter som omhandlet i artikel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009«.

10)

I bilag XV foretages følgende ændringer:

a)

Kapitel 3(B) affattes således:

»KAPITEL 3(B)

Sundhedscertifikat

for forarbejdet foder til selskabsdyr, undtagen på dåse, som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

b)

Kapitel 3(D) affattes således:

»KAPITEL 3(D)

Sundhedscertifikat

for råt foder til selskabsdyr til direkte salg eller animalske biprodukter til fodring af pelsdyr, som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

Image

Image

c)

Kapitel 4(A) affattes således:

»KAPITEL 4(A)

Sundhedscertifikat

for blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien, som skal anvendes uden for foderkæden, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

Image

d)

Kapitel 4(C) affattes således:

»KAPITEL 4(C)

Sundhedscertifikat

for ubehandlede blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, som sendes til EU eller i transit gennem EU (2) med henblik på fremstilling af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr

Image

Image

Image

Image

e)

Kapitel 4(D) affattes således:

»KAPITEL 4(D)

Sundhedscertifikat

for behandlede blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, som sendes til EU eller i transit gennem EU (2) med henblik på fremstilling af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr

Image

Image

Image

Image

f)

Kapitel 6(A) affattes således:

»KAPITEL 6(A)

Sundhedscertifikat

for behandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle og hovdyr, som udelukkende består af knogler, horn, hove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

g)

Kapitel 8 affattes således:

»KAPITEL 8

Sundhedscertifikat

for animalske biprodukter til anvendelse uden for foderkæden eller som vareprøver (2), som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

h)

Kapitel 10(B) affattes således:

»KAPITEL 10(B)

Sundhedscertifikat

for afsmeltet fedt, der ikke er bestemt til konsum, som skal anvendes til visse formål uden for foderkæden, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

Image

i)

Kapitel 11 affattes således:

»KAPITEL 11

Sundhedscertifikat

for gelatine og kollagen, der ikke er bestemt til konsum, som skal anvendes som fodermiddel eller til formål uden for foderkæden, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

Image

j)

Kapitel 14(A) affattes således:

»KAPITEL 14(A)

Sundhedscertifikat

for fedtderivater, der ikke er bestemt til konsum, som skal anvendes til formål uden for foderkæden, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

Image

k)

Kapitel 15 affattes således:

»KAPITEL 15

Sundhedscertifikat

for ægprodukter, der ikke er bestemt til konsum, som kan anvendes som fodermiddel, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2)

Image

Image

Image

11)

I bilag XVI, kapitel III, affattes afsnit 6 således:

»Afsnit 6

Offentlig kontrol vedrørende fodring af vildtlevende dyr og visse dyr i zoologiske anlæg med kategori 1-materiale

Den kompetente myndighed skal overvåge sundhedstilstanden hos opdrættede dyr i den region, hvor fodringen foregår, jf. bilag VI, kapitel II, afsnit 2, 3 og 4, og skal gennemføre hensigtsmæssig TSE-overvågning, herunder regelmæssig prøveudtagning og laboratorietestning for TSE.

Prøverne udtages bl.a. fra mistænkte dyr og fra ældre avlsdyr.«


(1)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40


Top