EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0195

Kommissionens forordning (EU) nr. 195/2013 af 7. marts 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt angår innovative teknologier til nedbringelse af CO 2 -emissionerne fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer EØS-relevant tekst

OJ L 65, 8.3.2013, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 124 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/195/oj

8.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 195/2013

af 7. marts 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt angår innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (1), særlig artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 8,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (2), særlig artikel 39, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 171/2013 (3) ændrede Kommissionen direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (4) for så vidt angår innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer. Forordningen ændrede de modeller for de relevante dokumenter, der anvendes i forbindelse med typegodkendelsen. Det er derfor nødvendigt at give medlemsstaterne en rimelig frist til at tilpasse de modsvarende formularer. Af hensyn til retssikkerheden og overskueligheden bør forordning (EF) nr. 171/2013 afløses.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 715/2007 er der fastsat fælles tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer, motorer og udskiftningsdele med hensyn til emission og bestemmelser om køretøjers og motorers overensstemmelse efter ibrugtagning, forureningsbegrænsende anordningers holdbarhed, egendiagnosesystemer (OBD), måling af brændstofforbrug og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 692/2008 er der fastsat administrative bestemmelser om kontrol af køretøjernes overholdelse af reglerne om CO2-emissioner og krav til måling af sådanne køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (5) er der fastsat præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (6) blev der indført en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra sådanne nye personbiler.

(5)

For at tage hensyn til CO2-besparelser opnået ved anvendelse af innovative teknologier ved beregningen af hver enkelt fabrikants specifikke CO2-emissionsmål, jf. artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 443/2009, og for at sikre en effektiv overvågning af de specifikke besparelser for enkeltkøretøjer bør køretøjer udstyret med miljøinnovationer certificeres som led i typegodkendelsen af et køretøj, og de samlede besparelser bør angives i typeattesten.

(6)

I det øjemed er det nødvendigt at give de godkendende myndigheder relevante data med henblik på certificering af køretøjer udstyret med miljøinnovationer og at integrere CO2-besparelserne som følge af miljøinnovationerne i de repræsentative oplysninger om et køretøjs specifikke type, variant eller version.

(7)

Det er derfor nødvendigt at ændre de modeller for de relevante dokumenter, der anvendes i forbindelse med typegodkendelsen.

(8)

Ved forordning (EF) nr. 715/2007 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (7) blev der indført nye krav til oplysninger om prøvning af emissioner af forurenende stoffer. De nødvendige informationer bør derfor indgå i det system, der er indført ved direktiv 2007/46/EF.

(9)

Direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Bilag I og IX til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

2.   Bilag VIII til direktiv 2007/46/EF erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Bilag I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 3

Forordning (EU) nr. 171/2013 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(3)  EUT L 55 af 27.2.2013, s. 9.

(4)  EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1.

(5)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(6)  EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19.

(7)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1.


BILAG I

I bilag I og IX til direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som punkt 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 og 3.5.6.3:

3.5.6.   Køretøj udstyret med en miljøinnovation, jf. artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (1) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2): ja/nej (1)

3.5.6.1.   Type/variant/version af basiskøretøjet, jf. artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (hvis det er relevant): …

3.5.6.2.   Interaktion mellem forskellige miljøinnovationer: ja/nej (1)

3.5.6.3.   Emissionsdata vedrørende anvendelsen af miljøinnovationer (skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof) (w1)

Afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen (w2)

Miljøinnovationens kode (w3)

1.

Basiskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

2.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

3.

Basiskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (w4)

4.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (= 3.5.1.3)

5.

Udnyttelsesfaktor (UF), dvs. teknologiudnyttelsens tidsmæssige andel under normale driftsbetingelser

CO2-emissionsbesparelser

FOR-L_2013065DA.01000301.notes.0001.xml.jpg

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissionsbesparelser i alt (g/km) (w5)

 

b)

I de forklarende bemærkninger indsættes følgende:

»(w)

Miljøinnovationer.

(w1)

Skemaet udvides om nødvendigt med en ekstra række pr. miljøinnovation.

(w2)

Nummer på Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(w3)

Fastlagt i Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(w4)

Under forudsætning af den typegodkendende myndigheds godkendelse, hvis en modelleringsteknologi anvendes i stedet for type 1-prøvningcyklussen, er denne værdi den, der fremkommer ved modelleringsmetoden.

(w5)

Summen af CO2-emissionsbesparelser for hver enkelt miljøinnovation.«

2)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som punkt 3, 3.1 og 3.2 i punkt 49 i del I — Side 2 — Køretøjsklasse M1 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer) i EF-typeattestmodellen:

3.   Køretøj udstyret med miljøinnovation(er): ja/nej (1)

3.1.   Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode (p1): …

3.2.   Samlede CO2-emissionsbesparelser som følge af miljøinnovationen/erne (p2) (gentages for hvert prøvet referencebrændstof): … «

b)

I de forklarende noter til bilag IX indsættes følgende:

»(p)

Miljøinnovationer.

(p1)

Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode består af følgende elementer, der adskilles af et mellemrum:

Den godkendende myndigheds kode, jf. bilag VII.

Den individuelle kode for hver miljøinnovation, køretøjet er udstyret med, anført i kronologisk orden efter Kommissionens afgørelser om godkendelse.

(F.eks. er den generelle kode for tre miljøinnovationer, der er godkendt kronologisk som 10, 15 og 16 og monteret på et køretøj, der er certificeret af den tyske typegodkendelsesmyndighed: »e1 10 15 16«).

(p2)

Summen af CO2-emissionsbesparelser for hver enkelt miljøinnovation.«


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19


BILAG II

»BILAG VIII

PRØVNINGSRESULTATER

(Udfyldes af den godkendende myndighed og vedlægges køretøjets EF-typegodkendelsesattest)

I hvert tilfælde skal det af oplysningerne klart fremgå, hvilken variant og version de gælder for. For én given version må der kun foreligge ét resultat. Det er dog tilladt at angive en kombination af flere resultater pr. version, som viser den mest ugunstige situation. I sidstnævnte tilfælde skal der anføres en bemærkning om, at for punkter mærket (*) er kun angivet de resultater, som viser den mest ugunstige situation.

1.   Resultater af støjniveaumålinger

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt, som finder anvendelse på godkendelsen. For retsakter med to eller flere gennemførelsesfaser angives også gennemførelsesfasen:

Variant/version:

Kørselsmåling (dB(A)/E):

Standmåling (dB(A)/E):

ved (min– 1):

2.   Resultater af måling af udstødningsgassen

2.1.   Emissioner fra motorkøretøjer prøvet ved prøvningsproceduren for lette køretøjer

Angiv den seneste ændringsretsakt, som finder anvendelse på godkendelsen. Har retsakten to eller flere gennemførelsesfaser, angives desuden gennemførelsesfasen:

Brændstof(fer) (1): … (diesel, benzin, LPG, NG, kombineret: benzin/NG, LPG, blandingsbrændstof: benzin/ethanol, NG/H2NG…)

2.1.1.   Type 1-prøvning (2)  (3) (emissioner under prøvningscyklussen efter koldstart)

Variant/version:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Partikelmasse (PM) (mg/km)

Antal partikler (P) (#/km) (1)

2.1.2.   Type 2-prøvning (2)  (3) (foreskrevne emissionsdata til brug for typegodkendelse ved teknisk kontrol)

Type 2, prøvning ved lav tomgang:

Variant/version:

CO (% vol.)

Motorhastighed (min– 1)

Motorolietemperatur (°C)


Type 2, prøvning ved høj tomgang:

Variant/version:

CO (% vol.)

Lambda-værdi

Motorhastighed (min– 1)

Motorolietemperatur (°C)

2.1.3.   Type 3-prøvning (emissioner af krumtaphusgasser): …

2.1.4.   Type 4-prøvning (fordampningsemissioner): … g/prøve

2.1.5.   Type 5-prøvning (det forureningsbegrænsende udstyrs holdbarhed):

Tilbagelagt afstand i ældningsprøve (km) (f.eks.160 000 km): …

Ældningsfaktor DF: beregnet/fastsat (4)

Værdier:

Variant/version:

CO

THC

NMHC

NOx:

THC + NOx

Partikelmasse (PM)

Antal partikler (P) (1)

2.1.6.   Type 6-prøvning (gennemsnitlige emissioner ved lave omgivelsestemperaturer):

Variant/version:

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7.   Selvtest: ja/nej (4)

2.2.   Emissioner fra motorer prøvet ved prøvningsproceduren for tunge køretøjer

Angiv den seneste ændringsretsakt, som finder anvendelse på godkendelsen. Har retsakten to eller flere gennemførelsesfaser, angives desuden gennemførelsesfasen:

Brændstof(fer) (1) :…(diesel, benzin, LPG, NG, ethanol osv.)

2.2.1.   Resultater af ESC-prøve (5)  (6)  (7)

Variant/version:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Partikelmasse (mg/kWh)

Antal partikler (#/kWh) (1)

2.2.2.   Resultat af ELR-prøve (5)

Variant/version:

Røgtæthed:…m– 1

2.2.3.   Resultat af ETC-prøve (6)  (7)

Variant/version:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Partikelmasse (mg/kWh)

Antal partikler (#/kWh) (1)

2.2.4.   Tomgangsprøve (5)

Variant/version:

CO (% vol.)

Lambda-værdi (1)

Motorhastighed (min– 1)

Motorolietemperatur (°C)

2.3.   Luftforurening fra dieselmotor

Angiv den seneste ændringsretsakt, som finder anvendelse på godkendelsen. Har retsakten to eller flere gennemførelsesfaser, angives desuden gennemførelsesfasen:

2.3.1.   Resultater af måling ved fri acceleration

Variant/version:

Korrigeret værdi af absorptionskoefficienten (m– 1)

Normal tomgangshastighed

Maksimal motorhastighed

Olietemperatur (min./maks.)

3.   Resultater af prøvninger af CO2-emission, brændstofforbrug/elektrisk energiforbrug og elektrisk rækkevidde

Nummeret på basisretsakten og den seneste ændringsretsakt, som finder anvendelse på godkendelsen:

3.1.   Køretøjer med forbrændingsmotor, inkl. hybridelektriske køretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC) (5)  (8)

Variant/version:

CO2-emission (bykørsel) (g/km)

CO2-emission (ikke-bymæssige omgivelser) (g/km)

CO2-emission (kombineret) (g/km)

Brændstofforbrug (bykørsel) (l/100 km) (9)

Brændstofforbrug (ikke-bymæssige omgivelser) (l/100 km) (9)

Brændstofforbrug (kombineret) (l/100 km) (9)

3.2.   Hybridelektriske køretøjer med ekstern opladning (OVC) (5)

Variant/version:

CO2-emission (betingelse A, kombineret) (g/km)

CO2-emission (betingelse B, kombineret) (g/km)

CO2-emission (vægtet, kombineret) (g/km)

Brændstofforbrug (betingelse A, kombineret) (l/100 km)(g)

Brændstofforbrug (betingelse B, kombineret) (l/100 km) (g)

Brændstofforbrug (vægtet/kombineret) (l/100 km) (g)

Elektrisk energiforbrug (betingelse A, kombineret) (Wh/km)

Elektrisk energiforbrug (betingelse B, kombineret) (Wh/km)

Elektrisk energiforbrug (vægtet, kombineret) (Wh/km)

Rækkevidde ved udelukkende elektrisk drift (km)

3.3.   Rent elektriske køretøjer (5)

Variant/version:

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Rækkevidde (km)

3.4.   Brintdrevne brændselscellekøretøjer (5)

Variant/version:

Brændstofforbrug (kg/100 km)

4.   Resultater af prøvninger af køretøjer udstyret med miljøinnovation(er) (10)  (11)  (12)

Variant/version …

Afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen (13)

Miljøinnovationens kode (14)

1.

Basiskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

2.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

3.

Basiskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (g/km) (15)

4.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (= 3.5.1.3)

5.

Udnyttelsesfaktor (UF), dvs. teknologiudnyttelsens tidsmæssige andel under normale driftsbetingelser

CO2-emissionsbesparelser

Formula

xxxx/201x

Emissionsbesparelser i alt (g/km) (16)

4.1.   Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode (17)

Forklarende noter

(h)

Miljøinnovationer.


(1)  Når der gælder begrænsninger for brændstoffet, angives disse (f.eks. naturgas, L-området eller H-området).

(2)  For dobbeltbrændstofkøretøjer gentages skemaet for begge brændstoffer.

(3)  For blandingsbrændstofkøretøjer (hvis prøvningen skal gennemføres for begge brændstoffer, jf. figur I.2.4 i bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008) og for køretøjer, der kører på LPG eller NG/biogas som enten enkeltbrændstof eller dobbeltbrændstof, gentages skemaet for de forskellige referencebrændstoffer, der anvendes til prøvningen, og de værste resultater angives i et supplerende skema. Når det er relevant, angives det, om resultaterne er målt eller beregnet, jf. punkt 1.1.2.4 og 1.1.2.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008.

(4)  Det ikke relevante overstreges.

(5)  Hvis det er relevant.

(6)  For Euro VI forstås ESC som WHSC og ETC som WHTC.

(7)  For Euro VI gentages skemaet for hvert prøvet referencebrændstof, hvis CNG- og LPG-drevne motorer prøves med forskellige referencebrændstoffer.

(8)  Skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof.

(9)  Enheden »1/100 km« erstattes af »m3/100 km« for NG- og H2NG-drevne køretøjer og af »kg/100 km« for brintdrevne køretøjer.

(10)  

(h1)

Skemaet gentages for hver variant/version.

(11)  

(h2)

Skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof.

(12)  

(h3)

Skemaet udvides om nødvendigt med en ekstra række pr. miljøinnovation.

(13)  

(h4)

Nummer på Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(14)  

(h5)

Fastlagt i Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(15)  

(h6)

Hvis en modelleringsteknologi anvendes i stedet for type 1-prøvningcyklussen, er denne værdi den, der fremkommer ved modelleringsmetoden.

(16)  

(h7)

Summen af CO2-emissionsbesparelser for hver enkelt miljøinnovation.

(17)  

(h8)

Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode består af følgende elementer, der adskilles af et mellemrum:

Den godkendende myndigheds kode, jf. bilag VII.

Den individuelle kode for hver miljøinnovation, køretøjet er udstyret med, anført i kronologisk orden efter Kommissionens afgørelser om godkendelse.

(F.eks. er den generelle kode for tre miljøinnovationer, der er godkendt kronologisk som 10, 15 og 16 og monteret på et køretøj, der er certificeret af den tyske typegodkendelsesmyndighed: »e1 10 15 16«).«


BILAG III

I bilag I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som punkt 4.3.5, 4.3.5.1 og 4.3.5.2:

»4.3.5.   Køretøj udstyret med miljøinnovationer:

4.3.5.1.   For et køretøj udstyret med en eller flere miljøinnovationer, jf. artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (1) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2), dokumenteres produktionens overensstemmelse med hensyn til miljøinnovationerne ved at gennemføre de prøvninger, der foreskrives i Kommissionens afgørelse(r) om godkendelse af den eller de pågældende miljøinnovationer.

4.3.5.2.   Punkt 4.3.1, 4.3.2 og 4.3.4 finder anvendelse.

b)

I tillæg 3 indsættes følgende som punkt 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 og 3.5.6.3:

3.5.6.   Køretøj udstyret med en miljøinnovation, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011: ja/nej (3)

3.5.6.1.   Type/variant/version af basiskøretøjet, jf. artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (4): …

3.5.6.2.   Interaktion mellem forskellige miljøinnovationer: ja/nej (3)

3.5.6.3.   Emissionsdata vedrørende anvendelsen af miljøinnovationer (5)  (6)

Afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen (7)

Miljøinnovationens kode (8)

1.

Basiskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

2.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

3.

Basiskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (9)

4.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (= 3.5.1.3)

5.

Udnyttelsesfaktor (UF), dvs. teknologiudnyttelsens tidsmæssige andel under normale driftsbetingelser

CO2-emissionsbesparelser

FOR-L_2013065DA.01001001.notes.0001.xml.jpg

xxxx/201x (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissionsbesparelser i alt (g/km) (10)

 

c)

Addendummet til tillæg 4 ændres således:

i)

I punkt 2.1 affattes skemaet vedrørende type 6-prøven således:

»Type 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Målt værdi«

 

 

ii)

Punkt 2.1.1 affattes således:

2.1.1.   For dobbeltbrændstofkøretøjer gentages type 1-skemaet for begge brændstoffer. For blandingsbrændstofkøretøjer (hvis type 1-prøvningen skal gennemføres for begge brændstoffer, jf. figur I.2.4 i bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008) og for køretøjer, der kører på LPG eller NG/biogas som enten enkeltbrændstof eller dobbeltbrændstof, gentages skemaet for de forskellige referencebrændstoffer, der anvendes til prøvningen, og de værste resultater angives i et supplerende skema. Når det er relevant, angives det, om resultaterne er målte eller beregnede, jf. punkt 1.1.2.4 og 1.1.2.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008.«

iii)

Følgende indsættes som punkt 2.6 og 2.6.1:

»2.6.   Resultater af prøvning af miljøinnovationer (11)  (12)

Afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen (13)

Miljøinnovationens kode (14)

1.

Basiskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

2.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

3.

Basiskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (15)

4.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningcyklus (= 3.5.1.3)

5.

Udnyttelsesfaktor (UF), dvs. teknologiudnyttelsens tidsmæssige andel under normale driftsbetingelser

CO2-emissionsbesparelser

FOR-L_2013065DA.01001001.notes.0002.xml.jpg

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissionsbesparelser i alt (g/km) (16)

 

2.6.1.   Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode (17): …

2)

I bilag XII indsættes følgende som punkt 4, 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4:

»4.   TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER UDSTYRET MED MILJØINNOVATIONER

4.1.   I henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 skal en fabrikant, der ønsker at udnytte en reduktion af sine gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, der er en følge af besparelser opnået ved en eller flere miljøinnovationer, ansøge en godkendende myndighed om en EF-typegodkendelsesattest for det køretøj, der er udstyret med miljøinnovationerne.

4.2.   Emissionsbesparelserne fra køretøjet udstyret med miljøinnovationer skal med henblik på typegodkendelsen bestemmes ved anvendelse af den procedure og prøvningsmetode, der er angivet i Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen, jf. artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

4.3.   Resultatet af de nødvendige prøvninger til bestemmelse af CO2-emissionsbesparelserne som følge miljøinnovationerne tilsidesætter ikke kravet om påvisning af miljøinnovationens overensstemmelse med de tekniske forskrifter i direktiv 2007/46/EF, hvis det er relevant.

4.4.   Der meddeles ikke typegodkendelse, hvis miljøinnovationskøretøjet ikke viser en emissionsreduktion på mindst 1 g CO2 i forhold til basiskøretøjet, jf. artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.«


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19

(3)  Det ikke relevante overstreges.

(4)  Hvis det er relevant.

(5)  Skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof.

(6)  Skemaet udvides om nødvendigt med en ekstra række pr. miljøinnovation.«

(7)  Nummer på Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(8)  Fastlagt i Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(9)  Under forudsætning af den typegodkendende myndigheds godkendelse, hvis en modelleringsteknologi anvendes i stedet for type 1-prøvningcyklussen, er denne værdi den, der fremkommer ved modelleringsmetoden.

(10)  Summen af CO2-emissionsbesparelser for hver enkelt miljøinnovation.

(11)  Skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof.

(12)  Skemaet udvides om nødvendigt med en ekstra række pr. miljøinnovation.

(13)  Nummer på Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(14)  Fastlagt i Kommissionens afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen.

(15)  Hvis en modelleringsteknologi anvendes i stedet for type 1-prøvningcyklussen, er denne værdi den, der fremkommer ved modelleringsmetoden.

(16)  Summen af CO2-emissionsbesparelser for hver enkelt miljøinnovation.

(17)  Miljøinnovationens/miljøinnovationernes generelle kode består af følgende elementer, der adskilles af et mellemrum:

Den typegodkendende myndigheds kode, jf. bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

Den individuelle kode for hver miljøinnovation, køretøjet er udstyret med, anført i kronologisk orden efter Kommissionens afgørelser om godkendelse.

(F.eks. er den generelle kode for tre miljøinnovationer, der er godkendt kronologisk som 10, 15 og 16 og monteret på et køretøj, der er certificeret af den tyske typegodkendelsesmyndighed: »e1 10 15 16«).«


Top