EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0175

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 175/2013 af 27. februar 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår tilbagetrækningen af godkendelsen af aktivstoffet didecyldimethylammoniumchlorid EØS-relevant tekst

OJ L 56, 28.2.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 239 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/175/oj

28.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 175/2013

af 27. februar 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår tilbagetrækningen af godkendelsen af aktivstoffet didecyldimethylammoniumchlorid

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2009/70/EF (2) blev didecyldimethylammoniumchlorid optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3) på den betingelse, at de berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere bekræftende oplysninger om specifikationen af det fremstillede aktivstof senest den 1. januar 2010.

(2)

Aktivstoffer opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (4).

(3)

Den 25. oktober 2011 forelagde anmelderen yderligere oplysninger med henblik på at opfylde forpligtelsen om at forelægge yderligere oplysninger om specifikationen af det fremstillede aktivstof til den rapporterende medlemsstat, Nederlandene.

(4)

Nederlandene vurderede de yderligere oplysninger, som anmelderen havde forelagt. Nederlandene forelagde sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(5)

Ud fra de yderligere oplysninger, som anmelderen forelagde, fandt Kommissionen, at de krævede yderligere bekræftende oplysninger ikke var blevet forelagt.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at fremsætte bemærkninger til Kommissionens betragtninger.

(7)

Kommissionen er kommet til den konklusion, at de forelagte oplysninger er ufuldstændige og ikke giver mulighed for at foretage konklusioner om renhedsgraden, herunder navnlig om identiteten og indholdet af urenheder.

(8)

Godkendelsen af aktivstoffet didecyldimethylammoniumchlorid bør trækkes tilbage ved at lade række 291 i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgå.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Medlemsstaterne bør have tid til at trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder didecyldimethylammoniumchlorid, tilbage.

(11)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder didecyldimethylammoniumchlorid, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest et år efter tilbagetrækningen af godkendelserne.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række nr. 291 didecyldimethylammoniumchlorid.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder didecyldimethylammoniumchlorid, trækkes tilbage senest den 20. juni 2013.

Artikel 3

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest 12 måneder efter tilbagetrækningen af den relevante godkendelse.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 164 af 26.6.2009, s. 59.

(3)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(4)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.


Top