Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0174

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 174/2013 af 5. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr EØS-relevant tekst

OJ L 63, 6.3.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/174/oj

6.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 174/2013

af 5. februar 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 106/2008 (3) gennemføres Energy Star-programmet i Unionen på grundlag af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (4). Denne aftale udløb den 28. december 2011, og Rådet vedtog en afgørelse om at bemyndige Kommissionen til at forhandle om en ny femårig aftale med USA. Forhandlingerne om den nye aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (5) (aftalen) blev afsluttet den 29. november 2011. Der bør derfor indsættes en henvisning til aftalen.

(2)

Desuden er der behov for at ajourføre henvisningerne til Unionens ordninger for mærkning eller kvalitetscertificering, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (8).

(3)

Energy Star-Rådets benævnelse bør ændres.

(4)

Der bør tages hensyn til artikel VI i aftalen, som fastlægger to særskilte produktcertificeringsordninger (selvcertificering for produkter, der markedsføres i Unionen, og tredjepartscertificering for produkter, der markedsføres i USA).

(5)

Forbindelsen til de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet (9) bør klarlægges.

(6)

Medlemsstaternes og Kommissionens respektive forpligtelser til at håndhæve Energy Star-programmet bør klarlægges.

(7)

Vurderingen af Energy Star-programmet bør omfatte overvejelser af mulige alternative politikker og tilvejebringe den fornødne tid til at træffe en afgørelse på et velunderbygget grundlag om en eventuel forlængelse af aftalen.

(8)

Forordning (EF) nr. 106/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 106/2008 foretages herved følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et EU-program for energi-effektivitetsmærkning af kontorudstyr«.

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes reglerne for EU-programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (i det følgende benævnt »Energy Star-programmet«), der er fastlagt i aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (10) (i det følgende benævnt »aftalen«), undertegnet den 10. december 2012 i Bruxelles og den 18. januar 2013 i Washington.

3)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Energy Star-programmet skal bidrage til at opfylde medlemsstaternes og Unionens energieffektivitetsmål som omhandlet i artikel 1 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet (11). Det koordineres, hvor det er hensigtsmæssigt, med andre EU-ordninger for mærkning eller kvalitetsmærkning og med ordninger som navnlig ordningen for tildeling af EU-miljømærket, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (12), angivelsen af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU (13) og foranstaltninger til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (14). Denne koordinering skal omfatte udveksling af dokumentation og om fornødent fastsættelse af fælles niveauer for specifikationer og krav på tværs af de forskellige ordninger.

b)

Stk. 4 og 5 affattes således:

»4.   Andre eksisterende og nye frivillige energi-effektivitetsmærkningsordninger for kontorudstyrsprodukter i medlemsstaterne kan fungere sideløbende med Energy Star-programmet.

5.   Med forbehold af EU-regler om overensstemmelsesvurdering og overensstemmelsesmærkning og/eller internationale aftaler mellem Unionen og tredjelande vedrørende adgang til EU-markedet, kan produkter, der er omfattet af denne forordning, og som markedsføres i Unionen, testes af Kommissionen eller medlemsstaterne med henblik på at undersøge, om de opfylder kravene i denne forordning.«

4)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Fremme af energieffektivitetskriterier

1.   Med forbehold af EU-retten, national ret og økonomiske kriterier fastsætter centrale regeringsmyndigheder, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (15), i aftalens løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er mindre strenge end de fælles specifikationer for offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 i nævnte direktiv. Ordregivende myndigheder på regionalt og lokalt plan skal tilskyndes af medlemsstaterne til at anvende disse krav. Nærværende artikel berører ikke bestemmelserne i artikel 6 i direktiv 2012/27/EU og i litra c) i bilag III til nævnte direktiv.

2.   Med forbehold af EU-retten, national ret og økonomiske kriterier fastsætter Kommissionen og de øvrige EU-institutioner i aftalens løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er mindre strenge end de fælles specifikationer for offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 i direktiv 2004/18/EF.

5)

Artikel 7 udgår.

6)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

EU-rådet for Energy Star-programmet

1.   Kommissionen opretter et EU-råd for Energy Star-programmet (i det følgende benævnt »Energy Star-Rådet«), der består af nationale repræsentanter, jf. artikel 9, og repræsentanter for interesserede parter. Energy Star-Rådet skal overvåge gennemførelsen af Energy Star-programmet inden for Unionen og yde Kommissionen råd og støtte, hvor det er hensigtsmæssigt, så den kan udføre sin rolle som administrationsenhed, jf. aftalens artikel IV.

2.   Kommissionen sikrer, at Energy Star-Rådet under udførelsen af sine aktiviteter med hensyn til hver enkelt kontorudstyrsproduktgruppe i videst muligt omfang sørger for en afbalanceret deltagelse af alle relevante interesserede parter, der er berørt af den pågældende produktgruppe, såsom producenter, detailforhandlere, importører, miljøbeskyttelsesgrupper og forbrugerorganisationer.

3.   Kommissionen overvåger, bistået af Energy Star-Rådet, indtrængningen på markedet af produkter, der benytter det fælles logo, og udviklingen i kontorudstyrs energieffektivitet med henblik på en rettidig revision af de fælles specifikationer.

4.   Kommissionen fastsætter Energy Star-Rådets forretningsorden under hensyntagen til synspunkter, der fremsættes af nationale repræsentanter i Energy Star-Rådet.«

7)

Artikel 10, litra a), affattes således:

»a)

målene for de forbedringer af energieffektiviteten — under hensyntagen til behovet for høje krav til forbruger- og miljøbeskyttelse — og den indtrængen på markedet, som Energy Star-programmet bør søge at nå på EU-plan«.

8)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Forberedende procedurer med henblik på revision af tekniske kriterier

1.   Med henblik på at forberede revisionen af de fælles specifikationer og af de kontorudstyrsproduktgrupper, der er omfattet af aftalens bilag C, iværksættes foranstaltningerne i stk. 2-5, inden der forelægges et udkast til forslag eller USEPA svares i henhold til de procedurer, der er fastsat i aftalen og i Rådets afgørelse 2013/107/EU af 13. november 2012 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (16).

2.   Kommissionen kan anmode Energy Star-Rådet om at fremsætte forslag til revision af aftalen eller af de fælles specifikationer for et produkt. Kommissionen kan forelægge Energy Star-Rådet et forslag om revision af de fælles specifikationer for et produkt eller af aftalen. Energy Star-Rådet kan også fremsætte forslag til Kommissionen på eget initiativ.

3.   Kommissionen rådfører sig med Energy Star-Rådet, når den modtager et forslag til revision af aftalen fra USEPA.

4.   Når medlemmerne af Energy Star-Rådet meddeler deres holdning til Kommissionen, tager de hensyn til resultaterne af feasibility- og markedsundersøgelser og til den bedste tilgængelige teknologi, der kan reducere energiforbruget.

5.   Kommissionen lægger særlig vægt på målet om fastsættelse af fælles specifikationer på et ambitiøst niveau, jf. aftalens artikel I, stk. 3, med sigte på at mindske energiforbruget og tager behørigt hensyn til den tilgængelige teknologi og de dermed forbundne livscyklusomkostninger. Før Energy Star-Rådet meddeler sin holdning til nye fælles specifikationer, tager det navnlig hensyn til de seneste resultater af undersøgelser om miljøvenligt design.

9)

Artikel 12, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen sikrer den korrekte brug af det fælles logo ved at iværksætte eller koordinere de foranstaltninger, der er beskrevet i aftalens artikel IX, stk. 2, 3 og 4. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger, navnlig som beskrevet i aftalens artikel IX, stk. 5, for at sikre, at denne forordning overholdes på deres eget område, og orienterer Kommissionen herom. Medlemsstaterne kan indgive dokumentation for programdeltageres manglende overholdelse af denne forordning til Kommissionen, som derefter træffer de indledende foranstaltninger.«

10)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Revurdering og revision

Inden parterne i aftalen drøfter en forlængelse heraf i medfør af dennes artikel XIV, stk. 2, evaluerer Kommissionen Energy Star-programmets effektivitet med hensyn til at forbedre kontorudstyrs energieffektivitet, skabe nye job og skabe markedsmuligheder for producenter, og desuden bedømmes mulige alternative politikker, bl.a. inden for EU-lovgivningen og navnlig direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU. Resultaterne af en sådan evaluering og bedømmelse skal rapporteres til Europa-Parlamentet og Rådet mindst to år, før aftalen udløber.«

11)

Artikel 14 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 5. februar 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

L. CREIGHTON

Formand


(1)  EUT C 191 af 29.6.2012, s. 142.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.12.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.12.2012.

(3)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 1.

(4)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 26.

(5)  Se side 7 i denne EUT.

(6)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(7)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(8)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(9)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

(10)  EUT L 63 af 6.3.2013, s. 7

(11)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

(12)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(13)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(14)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10

(15)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114

(16)  EUT L 63 af 6.3.2013, s. 5.«.


Top