EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0161

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 161/2013 af 21. februar 2013 om godkendelse af et præparat af natriumhydroxid som tilsætningsstof til foder til hunde, katte og prydfisk EØS-relevant tekst

OJ L 49, 22.2.2013, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 119 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/161/oj

22.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 161/2013

af 21. februar 2013

om godkendelse af et præparat af natriumhydroxid som tilsætningsstof til foder til hunde, katte og prydfisk

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Et præparat af natriumhydroxid, CAS-nummer 1310-73-2, blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som tilsætningsstof til foder til katte og hunde ved Kommissionens direktiv 86/525/EØF (3). Præparatet blev derpå opført i fællesskabsregistret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, indgivet en ansøgning om en ny vurdering af natriumhydroxid, CAS-nummer 1310-73-2, som tilsætningsstof til foder til katte og hunde samt, i henhold til forordningens artikel 7, om en ny anvendelse til prydfisk, med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 11. september 2012 (4), under hensyntagen til at dette tilsætningsstof allerede var godkendt til fødevarebrug med samme funktion, at natriumhydroxid under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, at dets funktion som surhedsregulerende middel i foder er stort set den samme som i fødevarer, og at der derfor ikke kræves yderligere dokumentation for effektiviteten. Autoriteten konkluderede, at der ikke ville opstå sikkerhedsmæssige problemer for brugerne, forudsat at der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af natriumhydroxid viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der nødvendiggør øjeblikkelig gennemførelse af ændringerne af godkendelsesbetingelserne, bør der indrømmes en overgangsperiode til afvikling af eksisterende lagre af tilsætningsstoffet samt forblandinger og foderblandinger indeholdende det, som er godkendt ved direktiv 86/525/EØF.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, som tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »surhedsregulerende midler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Det i bilaget opførte tilsætningsstof samt forblandinger indeholdende det, som er produceret og mærket før den 14. marts 2014 i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før den 14. marts 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Foderblandinger indeholdende det i bilaget opførte tilsætningsstof, som er produceret og mærket før den 14. marts 2015 i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før den 14. marts 2013, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  EFT L 310 af 5.11.1986, s. 19.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(10):2882.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: surhedsregulerende midler

1j524

Natriumhydroxid

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Natriumhydroxid 50 % w/w

(opløsning i vand)

 

Aktivstoffets karakteristika

Natriumhydroxid ≥ 98,0 % alkali i alt (som NaOH)

NaOH — CAS nr.: 1310-73-2

Fremstillet ved kemisk syntese

 

Analysemetode  (1)

Bestemmelse af natriumhydroxid i fodertilsætningsstoffet: Titrimetrisk metode — FAO/JECFA, Combined Compendium for Food Additive Specifications, Monograph No 1 (2006) — »sodium hydroxide«.

Hunde, katte og prydfisk

1.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der bæres åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, handsker og beskyttelsesbeklædning under håndteringen.

2.

Anvendelse: Det samlede indhold af natrium i foder må ikke bringe den overordnede elektrolytbalance i fare.

14.3.2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på følgende internetadresser: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx og http://www.fao.org/ag/jecfa-additives/details.html?id=400.


Top