EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0152

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 152/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalkrav til CCP'er EØS-relevant tekst

OJ L 52, 23.2.2013, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 162 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/152/oj

23.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/37


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 152/2013

af 19. december 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalkrav til CCP'er

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2), særlig artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med forordning (EU) nr. 648/2012 indføres der bl.a. tilsynskrav for centrale modparter (CCP'er) for at sikre, at de er sikre og solide samt til enhver tid opfylder kapitalkravene. Da de risici, som stammer fra clearingaktiviteter, i stort omfang dækkes af specifikke finansielle ressourcer, bør kapitalkravene sikre, at CCP'er til enhver tid er tilstrækkeligt kapitaliseret mod kredit-, modpartskredit- og markedsrisici samt operationelle og juridiske risici og forretningsrisici, som ikke allerede er dækket af specifikke finansielle ressourcer, og at de er i stand til i givet fald at gennemføre en velordnet afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne.

(2)

Der bør ved udarbejdelsen af tekniske standarder særligt tages hensyn til de kapitalkrav, der stilles til kreditinstitutter og investeringsselskaber, for når CCP'er gennemfører ikkedækkede aktiviteter, er de udsat for risici, som svarer til de risici, kreditinstitutter og investeringsselskaber udsættes for. Der bør også tages hensyn til relevante dele af principperne for den finansielle markedsinfrastruktur udstedt af Udvalget om betalings- og clearingsystemer og Den Internationale Børstilsynsorganisation (»CPSS-IOSCO's principper«). CCP'er bør råde over tilstrækkelige finansielle ressourcer til at dække driftsudgifterne i en passende periode for at sikre, at de er i stand til at tilrettelægge en velordnet afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne. CCP'er bør i en sådan periode være i stand til at træffe enhver form for foranstaltninger med henblik på at omlægge kritiske aktiviteter, herunder rekapitalisering, udskiftning af ledelsen, revision af forretningsstrategier, omkostnings- eller gebyrstrukturer, omstrukturering af serviceydelser, afvikling af clearingporteføljen eller fusion med — eller overdragelse af clearingaktiviteterne til — en anden CCP. CCP'er er under afvikling eller omstrukturering fortsat nødt til at videreføre aktiviteterne. I dette tilfælde kan visse omkostninger, f.eks. til markedsføring, falde, mens andre omkostninger, f.eks. til juridisk bistand, stiger. Derfor anses brug af de årlige bruttodriftsudgifter for at være en passende tilnærmelse til de faktiske udgifter under afvikling eller omstrukturering af en CCP's aktiviteter. For at tage hensyn til de mangfoldige regnskabspraksisser, som CCP'er anvender, bør driftsudgifterne anses for at være i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) vedtaget i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (3) eller i overensstemmelse med et begrænset antal andre regler inden for området, som anført i EU-lovgivningen.

(3)

Da kapitalen til enhver tid skal være tilstrækkelig til at sikre en velordnet afvikling og passende beskyttelse mod de relevante risici, jf. artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, er det nødvendigt at indføre et redskab til hurtig varsling for at give de kompetente myndigheder mulighed for tilstrækkeligt tidligt at få kendskab til situationer, hvor CCP'ers kapital er tæt på kapitalkravet, og det skal ske ved at indføre en meddelelsestærskel svarende til 110 % af kapitalkravet.

(4)

Selv om det er vanskeligt at kvantificere eksponeringen i forbindelse med operationelle risici, er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (4) det relevante benchmark ved fastlæggelse af kapitalkravene til CCP'er. I overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF bør definitionen af operationelle risici omfatte juridiske risici i forbindelse med tekniske standarder for kapitalkrav til centrale modparter.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (5) er et passende benchmark ved fastlæggelse af kapitalkrav til dækning af kredit-, modpartskredit- og markedsrisici, som ikke er dækket af specifikke finansielle ressourcer, for de svarer til dem, som kreditinstitutter og investeringsselskaber anvender.

(6)

CCP'er skal ikke besidde kapital til dækning af handelsrelaterede engagementer og bidrag til misligholdelsesfonde, som følger af en interoperabilitetsordning, hvis kravene i artikel 52 og 53 i forordning (EU) nr. 648/2012 er opfyldt. Men hvis disse krav ikke er opfyldt, kan forbindelser mellem CCP'er udsætte dem for yderligere risici, hvis den sikkerhed, de har stillet, ikke er beskyttet fuldt ud og konkursbeskyttet, eller hvis bidragene til misligholdelsesfonde bringes i fare på grund af et clearingmedlem i den modtagende CCP, som misligholder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde bør der derfor stilles kapitalkrav i forbindelse med bidrag til misligholdelsesfonde og handelsrelaterede engagementer i forhold til andre CCP'er. For at undgå afsmittende virkninger bør bidrag til andre CCP'ers misligholdelsesfonde normalt behandles mere forsigtigt end kreditinstitutters engagementer i forhold til CCP'er. Der bør i forbindelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 ikke tages hensyn til egne midler, som CCP'er anvender til at bidrage til andre CCP'ers misligholdelsesfonde, da midlerne ikke er investeret i overensstemmelse med CCP'ernes investeringspolitik. De bør heller ikke medregnes to gange i forbindelse med beregning af risikovægtede engagementer som følge af disse bidrag.

(7)

Den tid, der er nødvendig for at sikre en velordnet afvikling, afhænger nøje af den enkelte CCP's clearingserviceydelser og af de markedsforhold, hvorunder den opererer, navnlig hvis en anden CCP kan overtage dens serviceydelser. Derfor bør det antal måneder, der er nødvendige for en afvikling, baseres på CCP'ens eget skøn, som skal godkendes af den kompetente myndighed. Det er nødvendigt at indføre en bestemmelse om mindst seks måneder for at sikre et forsvarligt kapitalkravsniveau.

(8)

Forretningsrisici henviser til de risici, CCP'er udsættes for på grund af deres effektivitet og eventuelle ændringer i de generelle markedsforhold, der sandsynligvis vil forringe deres finansielle stilling som følge af en nedgang i indtægterne eller en stigning i udgifterne, der medfører et tab, som skal finansieres over kapitalen. Da forretningsrisicienes omfang i høj grad afhænger af den enkelte CCP's egen situation og kan være bestemt af forskellige faktorer, f.eks. ineffektive procedurer, negative markedsforhold, ineffektive svar på den teknologiske udvikling eller ringe gennemførelse af forretningsstrategier, bør kapitalkravet baseres på CCP'ens eget skøn, som skal godkendes af den kompetente myndighed. Det er nødvendigt at indføre en bestemmelse om et minimum for at sikre et forsvarligt kapitalkravsniveau.

(9)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har arbejdet tæt sammen med Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og hørt Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) før forelæggelsen af dette udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på. Den har også afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (6).

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) har fremsendt til Europa-Kommissionen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kapitalkrav

1.   CCP'ers kapital — herunder tilbageholdt overskud og reserver — skal til enhver tid mindst svare til summen af:

a)

CCP’ens kapitalkrav i forbindelse med afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne beregnet i overensstemmelse med artikel 2

b)

CCP’ens kapitalkrav i forbindelse med operationelle og juridiske risici beregnet i overensstemmelse med artikel 3

c)

CCP’ens kapitalkrav i forbindelse med kredit-, modpartskredit- og markedsrisici beregnet i overensstemmelse med artikel 4

d)

CCP’ens kapitalkrav i forbindelse med forretningsrisici beregnet i overensstemmelse med artikel 5.

2.   CCP'er skal råde over procedurer, der kan identificere alle kilder til risici, som kan få indvirkning på de løbende opgaver, og overveje sandsynligheden for eventuelt negative konsekvenser for indtægter eller udgifter og kapitalniveau.

3.   Hvis CCP'ers kapital, jf. stk. 1, svarer til mindre end 110 % af kapitalkravene eller mindre end 110 % af 7,5 mio. EUR (»meddelelsestærskel«), skal CCP'en omgående underrette den kompetente myndighed herom og give myndigheden en opdatering mindst en gang om ugen, indtil CCP'ens kapital på ny ligger over meddelelsestærsklen.

4.   Meddelelsen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

a)

årsagerne til, at CCP’ens kapital ligger under meddelelsestærsklen, og en beskrivelse af perspektiverne for CCP’ens finansielle situation på kort sigt

b)

en overordnet beskrivelse af de foranstaltninger, CCP'en har til hensigt at træffe for at sikre, at kapitalkravene overholdes løbende.

Artikel 2

Kapitalkrav i forbindelse med afvikling eller omstrukturering

1.   CCP'er dividerer de årlige bruttodriftsudgifter med tolv for at finde de månedlige bruttodriftsudgifter og ganger resultatet med perioden for afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne, som fastlast i stk. 2. Resultatet af denne beregning svarer til den kapital, der kræves for at sikre en velordnet afvikling eller omstrukturering af CCP'ens aktiviteter.

2.   For at fastlægge perioden for afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne, jf. stk. 1, indgiver CCP'er selv et skøn over en passende periode for afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne, som skal godkendes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med myndighedens beføjelser i henhold til afsnit III i forordning (EU) nr. 648/2012. Den skønnede periode skal være tilstrækkelig til at sikre en velordnet afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne, selv under stressede markedsforhold, omlægning af driften, afvikling af clearingporteføljen eller overdragelse af clearingaktiviteterne til en anden CCP. I forbindelse med skønnet tages der højde for likviditet, størrelse, løbetidsstruktur og eventuelle hindringer på tværs af grænser for så vidt angår CCP'ens positioner samt de clearede produkttyper. Den periode for afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne, der anvendes til beregning af kapitalkravet, svarer mindst til seks måneder.

3.   CCP'er opdaterer skøn over den passende periode for afvikling eller omstrukturering af aktiviteterne, når de forudsætninger, der ligger til grund for skønnet, ændres væsentligt, og indgiver det opdaterede skøn til den kompetente myndighed til godkendelse.

4.   I denne artikel anses driftsomkostninger for at være i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i overensstemmelse med Rådets direktiv 78/660/EØF (7), 83/349/EØF (8) og 86/635/EF (9), eller i overensstemmelse med et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der anses for at være ækvivalente med IFRS i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 (10), eller et tredjelands regnskabsstandarder, hvis anvendelse er tilladt i henhold til nævnte forordnings artikel 4. CCP'er anvender de seneste reviderede oplysninger fra årsregnskabet.

Artikel 3

Kapitalkrav i forbindelse med operationelle og juridiske risici

1.   CCP'er beregner kapitalkravene i forbindelse med operationelle — herunder juridiske — risici, jf. artikel 1, ved brug af basisindikatormetoden eller avancerede målemetoder, som omhandlet i direktiv 2006/48/EF, jf. dog begrænsningerne i stk. 2-7.

2.   CCP'er kan anvende basisindikatormetoden til at beregne kapitalkravene i forbindelse med operationelle risici, jf. artikel 103 i direktiv 2006/48/EF.

3.   CCP'er skal råde over et veldokumenteret system til vurdering og styring af operationelle risici med en tydelig ansvarsfordeling. De skal identificere eksponeringen for operationelle risici og spore relevante data om operationelle risici, herunder data om betydelige tab. Systemet underkastes regelmæssig kontrol, som foretages af en uafhængig part, der har den fornødne viden til at kunne foretage en sådan kontrol.

4.   CCP'ers system til vurdering af operationelle risici skal være nøje integreret i CCP'ens risikostyringsprocedurer. Systemets output skal udgøre en integreret del af proceduren for overvågning af og kontrol med CCP'ens operationelle risikoprofil.

5.   CCP'er skal indføre et system, som sikrer rapportering til den øverste ledelse, således at der aflægges rapport om de operationelle risici til de relevante funktioner i institutterne. CCP'er skal råde over procedurer, som gør det muligt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger på grundlag af oplysningerne i rapporterne til ledelsen.

6.   CCP'er kan også anmode den kompetente myndighed om tilladelse til at anvende avancerede målemetoder. Den kompetente myndighed kan give CCP'er tilladelse til at benytte avancerede målemetoder baseret på deres egne systemer til måling af operationelle risici, jf. artikel 105 i direktiv 2006/48/EF.

7.   Hvis CCP'er benytter avancerede målemetoder, jf. stk. 6, til beregning af kapitalkravene i forbindelse med operationelle risici, skal kapitalen til enhver tid svare til mindst 80 % af den kapital, der kræves ved brug af basisindikatormetoden, jf. stk. 2.

Artikel 4

Kapitalkrav i forbindelse med kredit-, modpartskredit- og markedsrisici, som ikke allerede er dækket af specifikke finansielle ressourcer, jf. artikel 41-44 i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   CCP'er beregner kapitalkravene i artikel 1 som summen af 8 % af de risikovægtede værdier af engagementer i forbindelse med kredit- og modpartskreditrisici og kapitalkravene i forbindelse med markedsrisici beregnet i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF, jf. dog begrænsningerne i stk. 2-5.

2.   CCP'er benytter til beregning af kapitalkrav i forbindelse med markedsrisici, som ikke allerede er dækket af specifikke finansielle ressourcer, jf. artikel 41-44 i forordning (EU) nr. 648/2012, de metoder, der er omhandlet i bilag I-IV i direktiv 2006/49/EF.

3.   CCP'er benytter til beregning af de risikovægtede værdier af engagementer i forbindelse med kreditrisici, som ikke allerede er dækket af specifikke finansielle ressourcer, jf. artikel 41-44 i forordning (EU) nr. 648/2012, standardmetoden for kreditrisici, der er omhandlet i artikel 78-83 i direktiv 2006/48/EF.

4.   CCP'er benytter til beregning af de risikovægtede værdier af engagementer i forbindelse med modpartskreditrisici, som ikke allerede er dækket af specifikke finansielle ressourcer, jf. artikel 41-44 i forordning (EU) nr. 648/2012, markedsværdimetoden, der er omhandlet i bilag III, del 3, til direktiv 2006/48/EF, og den udbyggede metode for finansiel sikkerhedsstillelse med anvendelse af tilsynsbaserede volatilitetsjusteringer, der er omhandlet i bilag VIII, del 3, til direktiv 2006/48/EF.

5.   CCP'er anvender en risikovægt svarende til 1 250 % på engagementer som følge af bidrag til en anden CCP's misligholdelsesfond og en risikovægt svarende til 2 % på handelsrelaterede engagementer med en anden CCP, hvis ikke alle betingelserne i artikel 52 og 53 i forordning (EU) nr. 648/2012 er opfyldt, og hvis CCP'en ikke anvender egne midler.

Artikel 5

Kapitalkrav i forbindelse med forretningsrisici

1.   CCP'er indgiver selv et skøn over den kapital, der er nødvendig til at dække tab som følge af forretningsrisici baseret på rimeligt forudseelige negative scenarier med relevans for forretningsmodellen, som den kompetente myndighed skal godkende i overensstemmelse med myndighedens beføjelser i henhold til afsnit III i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.   Kapitalkravet i forbindelse med forretningsrisici svarer til det godkendte skøn og mindst 25 % af de årlige bruttodriftsudgifter. I denne artikel anses bruttodriftsomkostningerne for at være i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(3)  EUT L 243 af 11.9.2002. s. 1.

(4)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(5)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.

(6)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

(7)  EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11.

(8)  EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1.

(9)  EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1.

(10)  EUT L 340 af 22.12.2007, s. 66.


Top