Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0151

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de data, som transaktionsregistre skal offentliggøre og give adgang til, og operationelle standarder for aggregering, sammenligning og adgang til data EØS-relevant tekst

OJ L 52, 23.2.2013, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 48 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/151/oj

23.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/33


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 151/2013

af 19. december 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de data, som transaktionsregistre skal offentliggøre og give adgang til, og operationelle standarder for aggregering, sammenligning og adgang til data

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2), særlig artikel 81, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er helt afgørende, at relevante aftaler og de respektive modparter identificeres tydeligt. Anlægges der en funktionel vinkel, bør enheder, som har adgang til data i transaktionsregistre, vurderes ud fra de kompetencer, de har, og de funktioner, de varetager.

(2)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) bør med henblik på tilsyn med transaktionsregistre have adgang til alle transaktionsdata i transaktionsregistre, således at myndigheden kan anmode om oplysninger, træffe passende tilsynsforanstaltninger og endvidere overvåge, om registreringen som transaktionsregister bør bevares eller trækkes tilbage.

(3)

I betragtning af ESMA's ansvar i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (3) og forordning (EU) nr. 648/2012 bør myndigheden have adgang i henhold til forskellige mandater. De enkelte ESMA-medarbejderes dataadgang bør være på linje med hvert af disse specifikke mandater.

(4)

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), ESMA og de relevante medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), herunder visse nationale centralbanker og relevante EU-værdipapir- og -markedstilsynsmyndigheder, har mandat til at overvåge og bevare finansiel stabilitet i Unionen og bør derfor have adgang til transaktionsdata om alle modparter med henblik på deres respektive opgaver i den forbindelse.

(5)

Myndigheder, som fører tilsyn med centrale modparter (CCP'er), skal have adgang, således at de kan varetage deres opgaver i forbindelse med sådanne enheder på en effektiv måde, og bør derfor have adgang til alle de oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med et sådant mandat.

(6)

De relevante medlemmer af ESCB skal have adgang, således at de kan varetage deres grundlæggende opgaver, navnlig deres funktion som udstedende centralbank, deres mandat med hensyn til finansiel stabilitet og i nogle tilfælde tilsyn med visse modparter. Visse medlemmer af ESCB har forskellige mandater i henhold til national lovgivning og bør derfor gives adgang til data i overensstemmelse med de forskellige mandater, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(7)

De relevante EU-værdipapir- og -markedstilsynsmyndigheder har hovedsagelig til opgave at beskytte investorer inden for deres respektive myndighedsområder og bør gives adgang til transaktionsdata om markeder, deltagere, produkter og underliggende aktiver, som er omfattet af deres overvågnings- og håndhævelsesmandater.

(8)

Myndigheder udpeget i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (4) bør gives adgang til transaktioner i aktiederivater, hvis det underliggende aktiv er optaget til handel på et reguleret marked inden for deres myndighedsområde, har sit vedtægtsmæssige hjemsted inden for deres myndighedsområde eller har fremsat tilbud om at overtage et sådant selskab, og den modydelse, det tilbyder, omfatter værdipapirer.

(9)

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) bør gives adgang med henblik på at overvåge engrosenergimarkederne, således at agenturet i samarbejde med nationale reguleringsmyndigheder kan afsløre og forhindre markedsmisbrug, og på at overvåge engrosenergimarkederne, således at agenturet kan afsløre og forhindre markedsmisbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT) (5). ACER bør derfor have adgang til alle data om energiderivater i transaktionsregistre.

(10)

Forordning (EU) nr. 648/2012 omfatter kun transaktionsdata og ikke førtransaktionsdata, f.eks. handelsordrer, som krævet i forordning (EU) nr. 1227/2011. Derfor bør transaktionsregistre ikke anses for at være en passende informationskilde for ACER i den forbindelse.

(11)

Anlægges der en funktionel vinkel på adgang til data i transaktionsregistre, spiller tilsyn en afgørende rolle. På samme måde kan forskellige myndigheder have et tilsynsmandat. Derfor bør det sikres, at alle de myndigheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, har adgang til transaktionsdata om de relevante enheder.

(12)

Enheder med adgang til data i transaktionsregistre, jf. artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør sikre, at de fører og håndhæver en politik, som kun giver relevante personer med et veldefineret og juridisk berettiget formål adgang til oplysningerne, og bør endvidere tydeligt angive, hvilke andre personer der eventuelt er bemyndiget til at få adgang til sådanne data.

(13)

Der bør overvejes dataadgang på tre aggregeringsniveauer. Transaktionsdata bør omfatte nærmere oplysninger om de enkelte transaktioner; positionsdata bør vedrøre samlede positionsdata pr. underliggende aktiv/produkt for de enkelte modparter; og samlede notionelle data bør svare til de samlede positioner pr. underliggende aktiv/produkt uden nærmere oplysninger om modparter. Adgang til transaktionsdata giver også adgang til positionsdata og samlede data. Adgang til positionsdata giver også adgang til samlede data, men ikke til transaktionsdata. Omvendt bør adgang til samlede notionelle data svare til den mindst granulære kategori og hverken give adgang til positionsdata eller transaktionsdata.

(14)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har fremsendt til Kommissionen.

(15)

I overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA hørt de relevante myndigheder og medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) før forelæggelsen af dette udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på. ESMA har også afholdt åbne offentlige høringer om disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra ESMA's interessentgruppe for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Offentliggørelse af samlede data

1.   Transaktionsregistre offentliggør i henhold til artikel 81, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 data, som mindst omfatter:

a)

en opdeling af de samlede åbne positioner pr. derivatklasse i:

i)

varer

ii)

lån

iii)

valuta

iv)

aktier

v)

rentesats

vi)

andet

b)

en opdeling af den samlede transaktionsvolumen pr. derivatklasse i:

i)

varer

ii)

lån

iii)

valuta

iv)

aktier

v)

rentesats

vi)

andet

c)

en opdeling af de samlede værdier pr. derivatklasse i:

i)

varer

ii)

lån

iii)

valuta

iv)

aktier

v)

rentesats

vi)

andet.

2.   Dataene offentliggøres på et websted eller en onlineportal, som er lettilgængelig for offentligheden, og som opdateres mindst én gang om ugen.

Artikel 2

Dataadgang for relevante myndigheder

1.   Transaktionsregistre giver Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) adgang til alle transaktionsdata, således at myndigheden kan varetage sine tilsynsopgaver.

2.   ESMA vedtager en forretningsorden, som skal sikre de korrekte medarbejdere adgang og relevante adgangsbegrænsninger, for så vidt angår ikke-tilsynsmæssige aktiviteter under ESMA’s mandat.

3.   Transaktionsregistre giver Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) adgang til alle transaktionsdata om derivater, hvis det underliggende aktiv er energi eller emissionstilladelser.

4.   Transaktionsregistre giver kompetente myndigheder, som fører tilsyn med CCP'er, og, hvis det er relevant, det relevante medlem af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), som fører tilsyn med CCP'erne, adgang til alle transaktionsdata, som CCP'erne har clearet eller indberettet.

5.   Transaktionsregistre giver kompetente myndigheder, som fører tilsyn med handelsstederne for de indberettede aftaler, adgang til alle transaktionsdata om aftaler handlet på disse steder.

6.   Transaktionsregistre giver tilsynsmyndigheder udpeget i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/25/EF adgang til alle transaktionsdata om derivater, hvis det underliggende aktiv er et værdipapir udstedt af et selskab, som opfylder en af følgende betingelser:

a)

det er optaget til handel på et reguleret marked inden for deres myndighedsområde

b)

det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller hvis det ikke har et vedtægtsmæssigt hjemsted, sit hovedkontor, inden for deres myndighedsområde

c)

det har fremsat tilbud om at overtage enheder som omhandlet i litra a) eller b), og den modydelse, det tilbyder, omfatter værdipapirer.

7.   De data, der skal gives i henhold til stk. 6, omfatter oplysninger om:

a)

de underliggende værdipapirer

b)

derivatklassen

c)

positionens fortegn

d)

antal referenceværdipapirer

e)

derivatets modparter.

8.   Transaktionsregistre giver de relevante EU-værdipapir- og -markedstilsynsmyndigheder, jf. artikel 81, stk. 3, litra h), i forordning (EU) nr. 648/2012, adgang til alle transaktionsdata om markeder, deltagere, aftaler og underliggende aktiver, som hører ind under nævnte myndigheders ansvarsområder i overensstemmelse med deres respektive tilsynsmæssige forpligtelser og mandater.

9.   Transaktionsregistre giver Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESMA og de relevante medlemmer af ESCB adgang til transaktionsdata om:

a)

alle modparter inden for deres respektive myndighedsområder

b)

derivataftaler, hvis derivataftalens referenceenhed er beliggende inden for deres respektive myndighedsområder, eller hvis referenceforpligtelsen er statsobligationer fra de respektive myndighedsområder.

10.   Transaktionsregistre giver relevante medlemmer af ESCB adgang til positionsdata om derivataftaler i nævnte medlemmers udstedte valuta.

11.   Transaktionsregistre giver med henblik på tilsyn med modparter, som er underlagt indberetningskravet, de relevante enheder, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, adgang til alle transaktionsdata om sådanne modparter.

Artikel 3

Tredjelandsmyndigheder

1.   Transaktionsregistre giver relevante myndigheder i tredjelande, som har indgået en international aftale med Unionen, jf. artikel 75 i forordning (EU) nr. 648/2012, adgang til data under hensyntagen til tredjelandsmyndighedernes mandat og forpligtelser og i overensstemmelse med den relevante internationale aftale.

2.   Transaktionsregistre giver relevante myndigheder i tredjelande, som har etableret en samarbejdsordning med ESMA, jf. artikel 76 i forordning (EU) nr. 648/2012, adgang til data under hensyntagen til tredjelandsmyndighedernes mandat og forpligtelser og i overensstemmelse med den relevante samarbejdsordning.

Artikel 4

Operationelle standarder for aggregering og sammenligning af data

1.   Transaktionsregistre giver de enheder, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, adgang i overensstemmelse med de kommunikationsprocedurer, standarder for kommunikation af meddelelser og referencedata, som normalt anvendes på internationalt plan.

2.   Transaktionsmodparterne knytter en entydig handelsidentifikator til de enkelte derivataftaler, således at transaktionsregistre kan aggregere og sammenligne data på tværs af forskellige transaktionsregistre.

Artikel 5

Operationelle standarder for dataadgang

1.   Transaktionsregistre registrerer informationer om den dataadgang, der gives til de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.   De i stk. 1 omhandlede informationer omfatter:

a)

omfanget af de data, der gives adgang til

b)

en henvisning til de retsforskrifter, der giver adgang til sådanne data i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og denne forordning.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(3)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(4)  EUT L 142 af 30.4.2004, s. 12.

(5)  EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1.


Top