EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0150

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering EØS-relevant tekst

OJ L 52, 23.2.2013, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 40 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/150/oj

23.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/25


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 150/2013

af 19. december 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2), særlig artikel 56, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør fastsættes bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) ved ansøgning om registrering som transaktionsregister.

(2)

Personer, der ansøger om registrering som transaktionsregister, bør indgive oplysninger om strukturen af deres interne kontrol og de styrende organers uafhængighed, således at ESMA kan bedømme, hvorvidt ledelsesstrukturen giver sikkerhed for, at transaktionsregistret er uafhængigt, og hvorvidt denne struktur og rapporteringsrutinerne er tilfredsstillende.

(3)

ESMA, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (3), er ansvarlig for registrering af og tilsyn med transaktionsregistre i henhold til afsnit VI i forordning (EU) nr. 648/2012. For at ESMA skal kunne vurdere, hvorvidt den fremtidige øverste ledelse for transaktionsregistret har et godt omdømme og tilstrækkelig erfaring og kompetence, bør et transaktionsregister, der ansøger om registrering, indgive de relevante oplysninger for en sådan vurdering.

(4)

Det ansøgende transaktionsregister bør indgive oplysninger til ESMA for at dokumentere, at det har de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed til løbende at varetage sine opgaver og egnede ordninger for forretningskontinuitet.

(5)

Hvis et transaktionsregister driver virksomhed via filialer, er disse ganske vist ikke særskilte juridiske personer, men der bør indgives særskilte oplysninger om filialer, således at ESMA klart kan danne sig et billede af filialernes stilling i transaktionsregistrets organisationsstruktur, vurdere deres øverste ledelses egnethed og kapacitet og vurdere, hvorvidt de kontrolmekanismer og funktioner, herunder compliancefunktionen, der er indført, kan betragtes som robuste og tilstrækkelige til at identificere, evaluere og håndtere filialernes risici på passende vis.

(6)

Det er vigtigt, at ansøgere til ESMA indgiver oplysninger om accessoriske tjenester eller andre forretningsområder, som transaktionsregistret tilbyder ud over sin hovedaktivitet, dvs. indberetning af derivathandler, navnlig for så vidt angår dets centrale hovedaktivitet, nemlig indberetning i reguleringssammenhæng.

(7)

For at ESMA skal kunne vurdere, hvorvidt der er kontinuitet og regelmæssighed i en ansøgers transaktionsregisters teknologiske systemer, bør ansøgeren til ESMA indgive beskrivelser af de relevante teknologiske systemer og af, hvordan de forvaltes. Ansøgeren bør også beskrive eventuelle outsourcingaftaler, der er relevante for ansøgerens tjenesteydelser.

(8)

Oplysninger om de gebyrer, der er forbundet med de tjenesteydelser, som leveres af transaktionsregistre, er vigtige, hvis markedsdeltagerne skal have mulighed for at foretage et informeret valg, og bør derfor indgå i ansøgningen om registrering som transaktionsregister.

(9)

Da markedsdeltagerne og reguleringsmyndighederne er afhængige af de data, der opbevares af transaktionsregistre, bør der af et transaktionsregisters ansøgning om registrering klart fremgå strenge operationelle krav og strenge krav om opbevaring af optegnelser.

(10)

Risikostyringsmodellerne i tilknytning til et transaktionsregisters tjenesteydelser er et nødvendigt element i registrets ansøgning om registrering, hvis markedsdeltagerne skal kunne foretage et informeret valg.

(11)

For at sikre fuld adgang til transaktionsregistret gives tredjeparttjenesteleverandører ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, der opbevares af transaktionsregistret, på betingelse af at den enhed, der leverer dataene, og de relevante modparter har givet deres samtykke. Et ansøgende transaktionsregister bør derfor give ESMA oplysninger om sine adgangspolitikker og -procedurer.

(12)

For at ESMA skal kunne udføre sine anerkendelsesopgaver effektivt, bør ESMA modtage fuldstændige oplysninger fra transaktionsregistre, tilknyttede tredjeparter og tredjeparter, hvortil transaktionsregistrene har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter. Sådanne oplysninger er nødvendige ved vurdering eller færdigvurdering af ansøgninger om registrering og dokumentationen heri.

(13)

Denne forordning er baseret på ESMA's udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som er fremsendt til Kommissionen.

(14)

I overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra ESMA's interessentgruppe for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

REGISTRERING

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Identifikation, juridisk status og derivatklasse

1.   Det skal af en ansøgning om registrering som transaktionsregister fremgå, hvem ansøgeren er, og den skal indeholde oplysninger om de aktiviteter, som ansøgeren har til hensigt at udøve, og som kræver registrering som transaktionsregister.

2.   Ansøgningen om registrering som transaktionsregister skal navnlig indeholde følgende oplysninger:

a)

ansøgerens selskabsnavn og adresse på dennes hjemsted i Unionen

b)

en udskrift fra det relevante handelsregister eller den relevante dombog eller en anden form for bekræftet dokumentation for ansøgerens hovedsæde og erhvervsaktivitet, idet de pågældende oplysninger skal være gældende på ansøgningsdatoen

c)

oplysninger om de derivatklasser, for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret

d)

selskabsvedtægterne og, hvis det er relevant, anden lovpligtig dokumentation med oplysning om, at ansøgeren vil levere tjenesteydelser som transaktionsregister

e)

referat af det møde, hvor bestyrelsen godkendte ansøgningen

f)

navn og kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for compliance, eller andet personale, der er involveret i compliancevurderinger for ansøgeren

g)

driftsplanen, herunder oplysninger om, hvor hovedforretningsaktiviteterne finder sted

h)

oplysninger om eventuelle datterselskaber og i givet fald koncernstrukturen

i)

tjenesteydelser, ud over funktionen som transaktionsregister, som ansøgeren har til hensigt at levere

j)

oplysninger om verserende retslige eller administrative procedurer, voldgiftssager eller andre retssager, uanset art, som ansøgeren eventuelt er part i, navnlig hvad angår skat og konkurs, og hvor der kan opstå væsentlige økonomiske eller omdømmemæssige omkostninger, eller ikke-verserende sager, som stadig kan have væsentlige konsekvenser for transaktionsregistrets omkostninger.

3.   Hvis ESMA anmoder herom, skal ansøgerne også indgive supplerende oplysninger under behandlingen af ansøgningen om registrering, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for vurderingen af ansøgernes evne til at opfylde kravene i artikel 56 til 59 i forordning (EU) nr. 648/2012, og for, at ESMA behørigt kan fortolke og analysere den dokumentation, der skal indgives eller allerede er indgivet.

4.   Hvis en ansøger finder, at et krav i denne forordning ikke finder anvendelse på ansøgeren, skal ansøgeren tydeligt angive dette krav i sin ansøgning og gøre rede for, hvorfor et sådant krav ikke finder anvendelse.

Artikel 2

Politikker og procedurer

Hvis der skal indgives oplysninger om politikker og procedurer, skal ansøgere sikre, at disse oplysninger indeholder samtlige følgende elementer eller ledsages heraf:

a)

oplysninger om den ansvarlige for godkendelse og vedligeholdelse af politikker og procedurer

b)

en beskrivelse af, hvorledes overholdelse af politikker og procedurer sikres og overvåges, og den ansvarlige for overholdelsen

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af politikker og procedurer

d)

oplysninger om proceduren for indberetning til ESMA om væsentlige overtrædelser af politikker eller procedurer, der gør, at betingelserne for den første registrering ikke længere er opfyldt.

AFDELING 2

Ejerforhold

Artikel 3

Transaktionsregistrets ejerforhold

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde:

a)

en liste med navnene på alle personer eller enheder, som direkte eller indirekte ejer mindst 5 % af ansøgerens kapital eller stemmerettigheder, eller hvis besiddelse giver mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på forvaltningen af ansøgeren

b)

en liste over samtlige virksomheder, hvori en person som anført i litra a) har en kapitalandel på mindst 5 % eller besidder mindst 5 % af stemmerettighederne, eller på hvis forvaltning en sådan person har en væsentlig indflydelse.

2.   Hvis ansøgeren har et moderselskab, skal ansøgeren:

a)

angive hjemstedet

b)

angive, hvorvidt moderselskabet er godkendt eller registreret og underlagt tilsyn, og hvis dette er tilfældet, angive dets eventuelle referencenummer og navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Artikel 4

Ejerskabsorganigram

1.   En ansøgning om registrering som transaktionsregister skal indeholde et organigram, der viser ejerskabsrelationerne mellem moderselskabet, datterselskaberne og andre tilknyttede enheder eller filialer.

2.   De foretagender, som fremgår af det i stk. 1 omhandlede organigram, skal angives med fuldstændigt navn, retlig status og hjemsted.

AFDELING 3

Organisatorisk struktur, governance og compliance

Artikel 5

Organigram

1.   En ansøgning om registrering som transaktionsregister skal indeholde et organigram med nærmere oplysninger om ansøgerens organisatoriske struktur, herunder for eventuelle accessoriske tjenester.

2.   Organigrammet skal indeholde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for hver central funktion, herunder om den øverste ledelse og personer, der administrerer eventuelle filialers aktiviteter.

Artikel 6

Selskabsledelse

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om ansøgerens interne politikker for god selskabsledelse og de procedurer og bestemmelser, der gælder for den øverste ledelse, herunder bestyrelsen, de bestyrelsesmedlemmer, der ikke indgår i ledelsen, og eventuelt nedsatte udvalg.

2.   I disse oplysninger skal indgå en beskrivelse af, hvordan medlemmer af den øverste ledelse og bestyrelsen udvælges, udnævnes, resultatvurderes og fjernes.

3.   Hvis ansøgeren har tilsluttet sig en anerkendt adfærdskodeks for god selskabsledelse, skal ansøgningen om registrering som transaktionsregister indeholde oplysninger om denne kodeks, og der skal i ansøgningen redegøres for enhver situation, hvor ansøgeren afviger fra kodeksen.

Artikel 7

Intern kontrol

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en oversigt over ansøgerens interne kontrolforanstaltninger. Heri skal indgå oplysninger om ansøgerens compliancefunktion, kontrolfunktion, risikovurdering, interne kontrolmekanismer og foranstaltninger truffet af ansøgerens interne revisionsfunktion.

2.   Oversigten skal indeholde oplysninger om følgende:

a)

ansøgerens interne kontrolpolitikker og -procedurer

b)

overvågningen og evalueringen af, om ansøgerens systemer er tilstrækkelige og effektive

c)

kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ansøgerens it-systemer

d)

de interne organer, der er ansvarlige for evaluering af resultaterne af den interne kontrol.

3.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgerens interne revisionsfunktion:

a)

en redegørelse for, hvorledes ansøgerens interne revisionsmetoder udvikles og finder anvendelse i overensstemmelse med de særlige forhold, der gælder for ansøgerens aktiviteter, og deres kompleksitet og risikoniveau

b)

en arbejdsplan for de kommende tre år efter datoen for indgivelse af ansøgningen.

Artikel 8

Overholdelse af forordningens bestemmelser

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgerens politikker og procedurer for at sikre overholdelse af forordning (EU) nr. 648/2012:

a)

en beskrivelse af de opgaver, der er tillagt de personer, der er ansvarlige for compliance, og andet personale, der er inddraget i vurdering af overholdelsen, herunder, hvordan det sikres, at compliancefunktionen er uafhængig af øvrige funktioner

b)

de interne politikker og procedurer, der skal sikre, at ansøgeren, herunder dennes ledelse og ansatte, overholder alle bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder en beskrivelse af bestyrelsens og den øverste ledelses rolle

c)

hvis en sådan foreligger, den seneste interne rapport udarbejdet af de personer, der er ansvarlige for compliance, eller andet personale, der er involveret i compliancevurderinger hos ansøgeren.

Artikel 9

Øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om hvert medlem af den øverste ledelse og hvert medlem af bestyrelsen:

a)

en kopi af cv'et for at gøre det muligt at vurdere, om de pågældende har tilstrækkelig erfaring og viden til behørigt at varetage deres opgaver

b)

oplysninger om eventuelle straffedomme i forbindelse med leveringen af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb, fortrinsvis i form af en officiel attest, hvis sådanne anvendes i den pågældende medlemsstat

c)

en egenerklæring om godt omdømme i tilknytning til leveringen af en finansiel tjenesteydelse eller databehandlingstjenesteydelse, hvor hvert medlem af den øverste ledelse og bestyrelsen erklærer, hvorvidt:

i)

de har været straffet i henhold til straffeloven i forbindelse med leveringen af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb

ii)

der er blevet truffet en afgørelse, der går dem imod, i en disciplinærsag rejst af en tilsynsmyndighed eller offentlige organer eller kontorer, eller de er genstand for en sådan sag, der ikke er afsluttet

iii)

der er blevet truffet en afgørelse, der går dem imod, i en civil retssag i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller for uregelmæssigheder eller svig ved administrationen af en virksomhed

iv)

de har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, hvis registrering eller tilladelse er blevet trukket tilbage af en tilsynsmyndighed

v)

de er blevet nægtet ret til at udøve aktiviteter, der kræver registrering eller tilladelse fra et tilsynsorgan

vi)

de har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, der er gået konkurs eller har været under likvidation, mens de var tilknyttet virksomheden, eller mindre end et år efter at de ophørte med at være tilknyttet virksomheden

vii)

de har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, over for hvilken en tilsynsmyndighed har truffet en afgørelse, som går virksomheden imod, eller af denne er blevet pålagt en sanktion

viii)

de på anden måde af et offentligt organ, en tilsynsmyndighed eller en faglig organisation er blevet pålagt bøder, suspenderet, erklæret for uegnet eller pålagt en anden sanktion i tilknytning til svig eller underslæb eller i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser

ix)

de er blevet frataget retten til at fungere som direktør eller til at varetage en ledende stilling, eller hvis ansættelse i eller anden tilknytning til en virksomhed er blevet ophævet som følge af embedsforseelse eller uregelmæssigheder

d)

en erklæring om eventuelle interessekonflikter, som den øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmerne måtte have ved udførelsen af deres opgaver, og en redegørelse for, hvordan disse konflikter håndteres.

2.   Oplysninger, som ESMA modtager i medfør af stk. 1, må kun anvendes til registreringsformål og kontrol med, at betingelserne for det ansøgende transaktionsregisters registrering løbende er opfyldt.

AFDELING 4

Personale og aflønning

Artikel 10

Personalepolitikker og -procedurer

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om følgende politikker og procedurer:

a)

en kopi af aflønningspolitikken for den øverste ledelse, bestyrelsesmedlemmerne og det personale, der er ansat i ansøgerens risiko- og kontrolfunktioner

b)

en beskrivelse af de foranstaltninger, som ansøgeren har indført for at reducere risikoen ved at være alt for afhængig af enkelte ansatte.

Artikel 11

Egnethed og kapacitet

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgerens personale:

a)

en generel liste over ansat personale med oplysninger om deres rolle og kvalifikationer pr. rolle

b)

en specifik beskrivelse af det it-personale, der er ansat til udførelse af transaktionsregisteropgaver, med oplysninger om deres rolle og den enkeltes kvalifikationer

c)

en beskrivelse af roller og kvalifikationer for hver enkelt ansat, der er ansvarlig for intern revision, intern kontrol, compliance, risikovurdering og intern vurdering

d)

angivelse af de medlemmer af personalet, der er afsat til transaktionsregisteropgaver, og de medlemmer af personalet, der arbejder under en outsourcingordning

e)

transaktionsregisterrelevant uddannelse og udvikling, herunder enhver eksamen eller andre former for formelt kompetencebevis, som er nødvendig for udøvelsen af transaktionsregisteraktiviteter.

AFDELING 5

Finansielle ressourcer til udøvelse af virksomhed som transaktionsregister

Artikel 12

Regnskabsrapporter og forretningsplaner

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende regnskabs- og forretningsoplysninger om ansøgeren:

a)

et fuldstændigt sæt regnskaber udarbejdet i henhold til internationale standarder, der er indført i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (4)

b)

hvis et transaktionsregisters regnskaber er omfattet af lovpligtig revision som defineret i artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (5), skal regnskabsrapporterne omfatte revisionsrapporten om årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber

c)

hvis ansøgeren er underkastet revision, navnet og det nationale registreringsnummer på den eksterne revisor

d)

en finansiel forretningsplan indeholdende forskellige forretningsscenarier for transaktionsregistertjenesteydelser for en referenceperiode på mindst tre år.

2.   Hvis historiske finansielle oplysninger som omhandlet i stk. 1 ikke er til rådighed, skal en ansøgning om registrering som transaktionsregister indeholde følgende oplysninger om ansøgeren:

a)

proformaerklæringen til dokumentation af fornødne ressourcer og forventet forretningsstatus seks måneder efter registreringen

b)

en foreløbig regnskabsrapport, hvis regnskaberne endnu ikke foreligger for den krævede periode

c)

en erklæring om den økonomiske stilling, f.eks. en balance, en resultatopgørelse, egenkapitalbevægelser, ændringer i betalingsstrømme, samt en sammenfattende redegørelse for regnskabspolitikken og andre forklarende noter.

3.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde de reviderede årsregnskaber for et eventuelt moderselskab for de tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning.

4.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal desuden indeholde følgende regnskabs- og forretningsoplysninger om ansøgeren:

a)

en angivelse af fremtidsplanerne for etableringen af datterselskaber samt deres placering

b)

en beskrivelse af de forretningsaktiviteter, som ansøgeren agter at udføre, med en præcisering af eventuelle datterselskabers eller filialers aktiviteter.

AFDELING 6

Interessekonflikter

Artikel 13

Håndtering af interessekonflikter

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger om de politikker og procedurer for håndtering af interessekonflikter, som ansøgeren har indført:

a)

politikker og procedurer vedrørende identificering, håndtering og offentliggørelse af interessekonflikter og en beskrivelse af den procedure, der anvendes for at sikre, at de relevante personer er opmærksomme på politikkerne og procedurerne

b)

andre foranstaltninger og anden kontrol, der er indført for at sikre, at de i litra a) omhandlede krav vedrørende håndtering af interessekonflikter opfyldes

Artikel 14

Fortrolighed

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om de interne politikker og ordninger, der skal forhindre, at oplysninger, der opbevares i det fremtidige transaktionsregister, anvendes:

a)

til ulovlige formål

b)

på en sådan måde, at fortrolige oplysninger bliver offentligt kendt

c)

til kommercielle formål.

2.   Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de interne procedurer for personalets muligheder for at anvende passwords for at få adgang til dataene med en beskrivelse af formålet med personalets adgang, omfanget af de data, der gives adgang til, og eventuelle begrænsninger for anvendelsen af dataene.

3.   Ansøgere skal til ESMA indgive oplysninger om proceduren for at føre log over medlemmer af personalet, der gør brug af adgang til dataene, tidspunktet for adgangen, arten af de pågældende data samt formålet.

Artikel 15

Oversigt over interessekonflikter og forebyggelse af sådanne

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en på tidspunktet for ansøgningen ajourført oversigt over eksisterende væsentlige interessekonflikter i relation til accessoriske eller andre tilknyttede tjenesteydelser, der leveres af ansøgeren, og en beskrivelse af, hvordan disse håndteres.

2.   Hvis en ansøger indgår i en koncern, skal oversigten indbefatte eventuelle interessekonflikter, der udgår fra de øvrige foretagender inden for gruppen, samt oplysninger om, hvordan disse konflikter håndteres.

AFDELING 7

Ressourcer og procedurer

Artikel 16

It-ressourcer og outsourcing

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en beskrivelse af følgende:

a)

de systemer og brugerfaciliteter, som ansøgeren har udviklet for at levere tjenesteydelser til kunderne, herunder et eksemplar af eventuelle brugermanualer og interne procedurer

b)

investerings- og udskiftningspolitikkerne for ansøgerens it-ressourcer

c)

outsourcingordninger, som ansøgeren har indgået, herunder de metoder, som anvendes til at overvåge serviceniveauet for de outsourcede funktioner samt en kopi af kontrakterne om sådanne ordninger.

Artikel 17

Accessoriske tjenesteydelser

Hvis en ansøger, et foretagende i ansøgerens gruppe eller et foretagende, med hvilket ansøgeren har en aftale om handels- eller efterhandelstjenesteydelser, tilbyder eller planlægger at tilbyde accessoriske tjenesteydelser, skal ansøgningen om registrering som transaktionsregister indeholde en beskrivelse af:

a)

de accessoriske tjenesteydelser, som ansøgeren, eller dennes moderkoncern, leverer, og en beskrivelse af aftaler, om transaktionsregistret måtte have med selskaber, der leverer handels- eller efterhandelstjenesteydelser eller andre tilknyttede tjenesteydelser, samt kopier af sådanne aftaler

b)

procedurer og politikker, der sikrer driftsmæssig adskillelse mellem ansøgerens transaktionsregistertjenesteydelser og andre forretningsområder, også i de tilfælde, hvor transaktionsregistret, et selskab, der tilhører dets holdingselskab, eller et andet selskab, med hvilket det har en aftale som led i handels- eller efterhandelskæden, har aktiviteter på et separat forretningsområde.

AFDELING 8

Adgangsregler

Artikel 18

Gennemsigtighed vedrørende adgangsregler

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde:

a)

de adgangspolitikker og -procedurer, der gælder for brugeres adgang til data i transaktionsregistret, herunder procedurer, der følges, hvis brugere har behov for at ændre registrerede aftaler

b)

et eksemplar af betingelserne for brugernes rettigheder og pligter

c)

en beskrivelse af de forskellige kategorier af brugeradgang, hvis der er mere end en

d)

politikkerne og procedurerne for, at andre tjenesteydere kan få ikke-diskriminerende adgang til oplysninger i transaktionsregistret, hvis de relevante modparter har givet deres samtykke.

Artikel 19

Gennemsigtighed vedrørende complianceordninger og dataenes korrekthed

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om ansøgerens procedurer til kontrol af:

a)

at den indberettende modpart eller enhed overholder indberetningskravene

b)

at de indberettede oplysninger er korrekte

c)

at der kan ske dataafstemning mellem transaktionsregistrene, hvis modparter indberetter til forskellige transaktionsregistre.

Artikel 20

Gennemsigtighed vedrørende prispolitik

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en beskrivelse af følgende:

a)

prispolitikken, herunder gældende nedslag og rabatter og betingelserne for at opnå sådanne

b)

gebyrstrukturen vedrørende eventuelle accessoriske tjenesteydelser, herunder de anslåede omkostninger ved transaktionsregistertjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser, herunder oplysninger om metoderne til separat beregning af de omkostninger, som ansøgeren kan have ved levering af transaktionsregistertjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser

c)

de metoder, der anvendes til at stille oplysningerne til rådighed for kunderne, bl.a. de indberettende enheder, og kommende kunder, herunder et eksemplar af gebyrstrukturen, idet gebyrerne for hhv. transaktionsregistertjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser skal fremgå særskilt.

AFDELING 9

Operationel pålidelighed

Artikel 21

Operationel risiko

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde:

a)

en detaljeret beskrivelse af de til rådighed stående ressourcer og de indførte procedurer til identificering og forebyggelse af operationel risiko og anden væsentlig risiko, som ansøgeren er udsat for, herunder et eksemplar af relevante manualer og dokumenter om interne procedurer

b)

en beskrivelse af de egenkapitalfinansierede likvide aktiver, der er til rådighed til at dække potentielle generelle driftstab, således at der fortsat kan leveres tjenesteydelser som en going concern, og en vurdering af, om ansøgerens finansielle ressourcer er tilstrækkelige til at dække omkostningerne ved en afvikling eller omorganisering af de kritiske aktiviteter og tjenesteydelser over en periode på mindst seks måneder

c)

ansøgerens plan for forretningskontinuitet og en redegørelse for politikken for ajourføring af planen. Planen skal især indeholde følgende:

i)

alle forretningsprocesser, eskalationsprocedurer og tilknyttede systemer, som er kritiske for at sikre, at ansøgeren kan levere tjenesteydelser som transaktionsregister, herunder relevante outsourcede tjenesteydelser og strategien, politikken og målene for transaktionsregistret med henblik på fortsættelsen af disse processer

ii)

de indgåede ordninger med andre infrastrukturleverandører til det finansielle marked, herunder andre transaktionsregistre

iii)

ordningerne til sikring af et minimumsserviceniveau for de kritiske funktioner og den forventede tidsramme for fuldstændig genoptagelse af disse processer

iv)

den maksimalt acceptable genoptagelsestid for forretningsprocesser og -systemer under hensyn til fristen for indberetning til transaktionsregistre, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, og mængden af data, som transaktionsregistret skal behandle inden for denne endagsperiode

v)

procedurerne for logning af hændelser samt for kontrol

vi)

testprogram og resultaterne af gennemførte tests

vii)

antallet af alternative tekniske og operationelle driftssteder, deres placering, deres ressourcer sammenlignet med hoveddriftsstedet og de indførte procedurer til sikring af forretningskontinuiteten, hvis det er nødvendigt at anvende alternative driftssteder

viii)

oplysninger om adgang til et sekundært forretningssted, der giver personalet mulighed for at sikre servicekontinuitet, hvis et hovedforretningssted ikke er tilgængeligt

d)

en beskrivelse af ordningerne til sikring af ansøgerens aktiviteter som transaktionsregister i tilfælde af forretningsforstyrrelser samt af, hvordan brugerne af transaktionsregistret og andre tredjeparter er involveret heri.

AFDELING 10

Opbevaring af dokumentation

Artikel 22

Politik for opbevaring af dokumentation

1.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om modtagelse og forvaltning af data, herunder politikker og procedurer, som ansøgeren har indført for at sikre:

a)

en hurtig og korrekt registrering af de indberettede oplysninger

b)

at dataene opbevares både online og offline

c)

at datene er kopieres behørigt med henblik på forretningskontinuitet.

2.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en beskrivelse af systemerne til opbevaring af dokumentation samt af de politikker og procedurer, der anvendes for at sikre, at oplysninger ændres behørigt, og at positioner beregnes korrekt i overensstemmelse med de relevante ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser.

AFDELING 11

Datatilgængelighed

Artikel 23

Ordninger for datatilgængelighed

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren vil anvende for at give adgang til oplysninger i overensstemmelse med artikel 81, stk. 1, 3 og 5, i forordning (EU) nr. 648/2012 vedrørende gennemsigtighed og datatilgængelighed, samt:

a)

en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som transaktionsregistret vil anvende for at give offentligheden adgang til oplysningerne heri i overensstemmelse med artikel 81, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, og hyppigheden af ajourføringer samt et eksemplar af særlige manualer og dokumenter med interne politikker

b)

en beskrivelse af de ressourcer, metoder og faciliteter, som transaktionsregistret vil anvende for at give de relevante myndigheder adgang til sine oplysninger i overensstemmelse med artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, hyppigheden af ajourføringer samt kontroller og tjek, som transaktionsregistret kan indføre i forbindelse med adgangsfiltrering, samt et eksemplar af særlige manualer og dokumenter med interne procedurer.

c)

en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som transaktionsregistret vil anvende for at give aftalemodparter adgang til sine oplysninger i overensstemmelse med artikel 80, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012, og hyppigheden af ajourføringer samt et eksemplar af særlige manualer og dokumenter med interne politikker.

Artikel 24

Kontrol af ansøgningens korrekthed og fuldstændighed

1.   Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i registreringsproceduren, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af transaktionsregistrets bestyrelse og af den øverste ledelse, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.

2.   Oplysningerne skal i givet fald også være ledsaget af den relevante juridiske virksomhedsdokumentation til bekræftelse af dataenes rigtighed.

Artikel 25

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1

(3)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(4)  EUT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(5)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.


Top