Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0144

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 144/2013 af 19. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 hvad angår visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 436/2009 hvad angår angivelse af disse fremgangsmåder i dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

OJ L 47, 20.2.2013, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 103 - 109

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/144/oj

20.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 144/2013

af 19. februar 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 hvad angår visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 436/2009 hvad angår angivelse af disse fremgangsmåder i dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, stk. 3 og 4, artikel 185a, artikel 185c, stk. 3, og artikel 192, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (2) er de tilladte ønologiske fremgangsmåder fastsat i forordningens bilag I. Den Internationale Vinorganisation (OIV) har ændret betingelserne for anvendelse af visse ønologiske fremgangsmåder, som i øvrigt allerede er godkendt i EU. For at give producenterne i EU de samme muligheder som producenter i tredjelande, bør betingelserne for anvendelse af disse ønologiske fremgangsmåder ændres i EU med udgangspunkt i de af OIV fremsatte anvendelsesbetingelser.

(2)

OIV har vedtaget nye ønologiske fremgangsmåder. For at give producenterne i EU de samme muligheder som producenter i tredjelande, bør betingelserne for anvendelse af disse ønologiske fremgangsmåder ændres i EU med udgangspunkt i de af OIV fremsatte anvendelsesbetingelser.

(3)

Tillæg 10 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 indeholder forskrifter for delvis fjernelse af alkohol fra vin. OIV har erstattet »delvis fjernelse af alkohol fra vin« med begrebet »korrektion af alkoholindholdet i vin«. Teksten i bilaget bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Ifølge tillægget kan medlemsstaterne bestemme, at den delvise fjernelse af alkohol fra vin skal anmeldes til de kompetente myndigheder. For at sikre en effektiv kontrol bør det præciseres, at anmeldelsen skal være indgivet, før behandlingen finder sted.

(4)

Vin fra Italien af typen »aleatico«, der er berettiget til den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pergola« og den traditionelle benævnelse »passito«, samt vin fra Ungarn med den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse »jégbor« har et højt indhold af sukker og produceres i små mængder. For at sikre disse vines holdbarhed har Italien og Ungarn anmodet om dispensation fra det maksimalt tilladte svovldioxidindhold. Der bør gives tilladelse til et maksimalt svovldioxidindhold på 350 mg/l for italienske vine og 400 mg/l for ungarske vine.

(5)

Kuldioxid, som ikke stammer fra cuvéens alkoholgæring, kan findes i mousserende vine på grund af den udveksling af gasser, som finder sted, når der anvendes kuldioxid i forbindelse med omfyldning ved modtryk. Gasudvekslingen øger ikke kuldioxidtrykket, og må derfor ikke føre til den konklusion, at vinen er tilsat kulsyre. Det skal følgelig præciseres, at kun den gasudveksling med kuldioxid fra cuvéens alkoholgæring, som uvægerligt finder sted ved omfyldning ved modtryk, er tilladt.

(6)

I henhold til artikel 120g i forordning (EF) nr. 1234/2007 indeholder bilag IV til forordning (EF) nr. 606/2009 visse analysemetoder, der gør det muligt at bestemme sammensætningen af produkter fra vinsektoren, og regler, der gør det muligt at fastslå, om disse produkter har undergået en behandling i strid med de tilladte ønologiske fremgangsmåder, til brug i de tilfælde, hvor OIV ikke har anbefalet og offentliggjort analysemetoder og regler. OIV har vedtaget visse specifikke metoder til analyse af druesukker (rektificeret koncentreret most). De nuværende metoder i bilag IV til forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor udgå.

(7)

Visse ønologiske fremgangsmåder er i særlig fare for misbrug og bør angives i ind- og udgangsbøgerne og de ledsagende dokumenter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren (3). Forskrifterne for fremgangsmåder såsom korrektion af alkoholindholdet i vin, syring ved behandling med kationbyttere og elektromembranbehandling fastsætter, at disse fremgangsmåder skal angives i førnævnte ind- og udgangsbøger. De regler for registrering af forskrifterne, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 436/2009, bør tilpasses, så der tages højde for de ændringer, der ved nærværende forordning foretages i forordning (EF) nr. 606/2009.

(8)

Forordning (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 436/2009 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det forskriftsudvalg, der er omhandlet i artikel 195, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 606/2009

I forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I A ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag I B ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag II ændres som anført i bilag III til nærværende forordning.

4)

Bilag IV ændres som anført i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 436/2009

I forordning (EF) nr. 436/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 41, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Litra p) affattes således:

»p)

behandling ved elektrodialyse eller behandling med kationbyttere for at stabilisere vinens vinsyreindhold eller syring ved behandling med kationbyttere«.

b)

Litra s) affattes således:

»s)

korrektion af alkoholindholdet i vin«.

c)

Som litra v) tilføjes følgende:

»v)

syring eller afsyring ved elektromembranbehandling«.

2)

Bilag VI ændres som anført i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1.

(3)  EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15.


BILAG I

I bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Tabellen ændres således:

a)

I linje 10:

i)

I første kolonne indsættes følgende led:

»—

gærproteinekstrakter«.

ii)

I tredje kolonne indsættes følgende led:

»Ved behandling af most, hvidvine og rosévine må der højst anvendes 30 g gærproteinekstrakter pr. hl og ved behandling af rødvine højst 60 g/hl«.

b)

I linje 40 affattes den ønologiske fremgangsmåde i første kolonne således:

»Korrektion af alkoholindholdet i vin«.

c)

Følgende linjer indsættes:

»48

Syring ved behandling med kationbyttere

Betingelser og grænseværdier fastsat i del C og D i bilag XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007 og i artikel 11 og 13 i nærværende forordning.

Betingelserne fastsat i tillæg 15

 

49

Reduktion af sukkerindholdet i most ved membrankobling

For produkter, der er defineret i punkt 10 i bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007, og på de betingelser, der er fastsat i tillæg 16.

 

50

Afsyring ved elektromembranbehandling

Betingelser og grænseværdier fastsat i del C og D i bilag XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007 og i artikel 11 og 13 i nærværende forordning.

Betingelserne fastsat i tillæg 17.«

 

2)

Tillæg 10 affattes således:

»Tillæg 10

Forskrifter for korrektion af alkoholindholdet i vin

Formålet med korrektion af alkoholindholdet (i det følgende benævnt »behandlingen«) er at reducere mængden af ethanol i vin for at forbedre den smagsmæssige balance.

Forskrifter:

1)

Målet kan nås ved særskilte separationsteknikker eller en kombination heraf.

2)

Den behandlede vin må ikke have organoleptiske mangler og skal være eget til direkte konsum.

3)

Der må ikke fjernes alkohol fra vinen, hvis der er foretaget tilsætning, jf. bilag XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007, til et af de vinavlsprodukter, som anvendes til fremstilling af den pågældende vin.

4)

Alkoholindholdet må højst reduceres med 20 %, og færdigvarens virkelige alkoholindhold skal være i overensstemmelse med det indhold, som er fastsat i punkt 1, andet afsnit, litra a), i bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007.

5)

Behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller kvalificeret tekniker.

6)

Behandlingen skal bogføres, jf. artikel 185c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

7)

Medlemsstaterne kan bestemme, at behandlingen skal anmeldes til de kompetente myndigheder, inden den finder sted.«

3)

Tillæg 14, tredje og fjerde led, affattes således:

»—

Behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller kvalificeret tekniker. Behandlingen skal bogføres, jf. artikel 185c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

De anvendte membraner skal opfylde kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2004 og (EU) nr. 10/2011 (1) samt de nationale bestemmelser, der er vedtaget med henblik på at gennemføre disse retsakter. De skal svare til forskrifterne i OIV's internationale ønologiske kodeks.

4)

Som tillæg 15, 16 og 17 indsættes følgende:

»

Tillæg 15

Forskrifter for syring ved behandling med kationbyttere

Formålet med syring ved behandling med kationbyttere (i det følgende benævnt »behandlingen«) er at forøge det titrerbare syreindhold og det virkelige syreindhold (sænke pH) ved fysisk ekstraktion af en del af kationerne ved hjælp af kationbyttere.

Forskrifter:

1)

Behandlingen foretages ved hjælp af kationbytterharpikser, der regenereres med syre.

2)

Behandlingen skal begrænses til overskydende kationer.

3)

For at undgå, at mosten eller vinen opdeles i fraktioner, sker behandlingen som en kontinuerlig proces, hvor behandlede produkter blandes med originalprodukterne.

4)

Alternativt kan den foreskrevne mængde ionbytterharpiks tilsættes direkte til tanken og derefter separeres ved hjælp af passende fysiske metoder.

5)

Hele behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller kvalificeret tekniker.

6)

Behandlingen skal bogføres, jf. artikel 185c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

7)

Kationbytterharpikserne skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og de EU-bestemmelser og nationale bestemmelser, der er vedtaget med henblik på gennemførelse af denne retsakt, og skal opfylde de analysekrav, der er fastsat i tillæg 4 til nærværende forordning. Deres anvendelse må ikke give anledning til overdreven ændring af mostens eller vinens fysisk-kemiske sammensætning og organoleptiske egenskaber, og de grænseværdier, der er fastsat i punkt 3 i monografien »Kationbytterharpikser« i OIV's internationale ønologiske kodeks, skal overholdes.

Tillæg 16

Forskrifter for reduktion af sukkerindholdet i most ved membrankobling

Formålet med reduktion af sukkerindholdet (i det følgende benævnt »behandlingen«) er at trække sukker ud af most ved membrankobling, hvor mikrofiltrering eller ultrafiltrering kobles sammen med nanofiltrering eller omvendt osmose.

Forskrifter:

1)

Behandlingen reducerer volumenet alt efter sukkerindholdet i den sukkeropløsning, der trækkes ud af den oprindelige most.

2)

Processerne skal bevare indholdet af mostens andre bestanddele end sukker.

3)

Reduktion af sukkerindholdet i most udelukker korrektion af alkoholindholdet i den vin, som produceres af mosten.

4)

Sukkerindholdet må ikke reduceres, hvis der er foretaget tilsætning, jf. bilag XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007.

5)

Behandlingen udføres på et volumen, der fastsættes ud fra det ønskede mål om reduktion af sukkerindholdet i mosten.

6)

Formålet med første etape af processen er dels at gøre mosten klar til den koncentrering, der finder sted i anden etape, dels at bevare de makromolekyler, der er for store til at passere igennem membranen. Dette kan foregå ved ultrafiltrering.

7)

Permeatet fra behandlingens første etape koncentreres derefter ved nanofiltrering eller omvendt osmose.

Det oprindelige vand og de organiske syrer, der ikke holdes tilbage ved især nanofiltrering, kan igen tilsættes til den behandlede most.

8)

Behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller kvalificeret tekniker.

9)

De anvendte membraner skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og (EU) nr. 10/2011 samt de nationale bestemmelser, der er vedtaget med henblik på gennemførelse af disse retsakter. De skal svare til forskrifterne i OIV's internationale ønologiske kodeks.

Tillæg 17

Forskrifter for afsyring ved elektromembranbehandling

Elektromembranbehandling (i det følgende benævnt »behandlingen«) er en fysisk metode til ionekstraktion af most eller vin under påvirkning af et elektrisk felt ved hjælp af anionpermeable membraner og bipolære membraner. Ved at kombinere anionpermeable membraner med bipolære membraner er det muligt at styre formindskelsen af det titrerbare syreindhold og det virkelige syreindhold (forøge pH).

Forskrifter:

1)

Anionmembranerne skal anbringes på en sådan måde, at det kun er anionerne og især de organiske syrer i mosten eller vinen, der kan passere.

2)

Bipolære membraner skal være impermeable for anionerne og kationerne i mosten eller vinen.

3)

Den vin, der fremstilles af most eller vin, som er afsyret ved denne behandling, skal indeholde mindst 1 g vinsyre pr. liter.

4)

Afsyring ved membranbehandling kan ikke kombineres med syring af vin.

5)

Behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller kvalificeret tekniker.

6)

Behandlingen skal bogføres, jf. artikel 185c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

7)

De anvendte membraner skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og (EU) nr. 10/2011 samt de nationale bestemmelser, der er vedtaget med henblik på gennemførelse af disse retsakter. De skal svare til forskrifterne i OIV's internationale ønologiske kodeks.

«.

(1)  EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1


BILAG II

I del A, punkt 2, i bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Der tilføjes følgende led til litra d):

»—

vin fra Italien af typen »aleatico«, der er berettiget til den beskyttede oprindelsesbetegnelse Pergola og den traditionelle benævnelse »passito«.«

2)

Litra e), sjette led, affattes således:

»—

vin fra Ungarn, der er berettiget til en beskyttet oprindelsesbetegnelse, og som ifølge ungarsk lovgivning betegnes »Tokaji máslás«, »Tokaji fordítás«, »Tokaji aszúeszencia«, »Tokaji eszencia«, »Tokaji aszú«, »Töppedt szőlőből készült bor« eller »Jègbor«.«


BILAG III

Del A, punkt 10, tredje afsnit, i bilag II til forordning (EF) nr. 606/2009 affattes således:

»Det er tilladt at anvende kuldioxid i forbindelse med omfyldning ved modtryk, men det skal ske under tilsyn og under forudsætning af, at den uundgåelige udveksling af gasser med kuldioxid fra cuvéens alkoholgæring, ikke øger kuldioxidtrykket i den mousserende vin.«


BILAG IV

Del B, punkt a)-e), i bilag IV til forordning (EF) nr. 606/2009 udgår.


BILAG V

I bilag VI til forordning (EF) nr. 436/2009, del B, punkt 1.4, litra b), affattes punkt 11 således:

»11: Produktets alkoholindhold er blevet korrigeret«.


Top