Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0141

Kommissionens forordning (EU) nr. 141/2013 af 19. februar 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø for så vidt angår statistikker baseret på interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU (EHIS) EØS-relevant tekst

OJ L 47, 20.2.2013, p. 20–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 166 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/141/oj

20.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 141/2013

af 19. februar 2013

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø for så vidt angår statistikker baseret på interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU (EHIS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 af 16. december 2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlægges der fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at præcisere, hvilke data og metadata der skal indberettes om sundhedstilstand, sundhedsdeterminanter og sundhedspleje som omhandlet i nævnte forordnings bilag I, og for at fastlægge referenceperioder og hyppighed for indberetning af de pågældende data.

(3)

Disse data udgør et statistisk minimumsdatasæt, der vil give mulighed for bedre overvågning af Unionens sundhedsprogrammer og Unionens politikker om social inklusion og social beskyttelse, sundhedsmæssige uligheder og sund aldring.

(4)

Fortrolige data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat), bør behandles i overensstemmelse med princippet om statistisk fortrolighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (2) og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(5)

Der er blevet foretaget en cost-benefit-analyse, og resultaterne heraf er blevet evalueret i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2008. Analysen har vist, at sammenlignelige data på EU-plan må forventes at være til stor gavn i forbindelse med sundheds- og socialpolitiske beslutninger og til videnskabelige formål, idet der vil blive anvendt fælles værktøjer, der giver mulighed for datakonsistens landene imellem, selv om de dermed forbundne omkostninger vil variere, alt efter i hvor høj grad de krævede variabler og metodologien er integreret i de eksisterende nationale undersøgelser.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Europæiske statistikker baseret på interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU (EHIS) vedrører sundhedstilstand, sundhedspleje og sundhedsdeterminanter samt sociodemografiske kendetegn for befolkningen i aldersgruppen 15 år og derover.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »husstand«: en person, der bor alene, eller en gruppe personer, der bor sammen i samme private bolig og deler udgifterne, herunder til fælles tilvejebringelse af livsfornødenheder; denne definition omfatter ikke kollektive husstande såsom hospitaler, plejehjem, fængsler, kaserner, religiøse institutioner, pensionater eller herberger

2)   »sædvanlig bopæl«: det sted, hvor en person normalt tilbringer den daglige hvileperiode, uanset om der forekommer midlertidigt fravær på grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og familie, forretningsrejse, lægebehandling eller pilgrimsrejser, eller, hvis sådanne oplysninger ikke foreligger, det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl

Kun følgende personer anses for at have sædvanlig bopæl det pågældende sted:

a)

personer, der i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder før referencedatoen har boet på deres sædvanlige bopæl, eller

b)

personer, der i løbet af de sidste 12 måneder før referencedatoen er ankommet til deres sædvanlige bopæl med den hensigt at opholde sig dér mindst et år.

Hvis forholdene i litra a) eller b) ikke kan påvises, betyder »sædvanlig bopæl« det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl

3)   »mikrodata«: ikke-aggregerede observationer eller målinger af kendetegn for individuelle enheder

4)   »metadata«: data, der definerer og beskriver andre data samt statistikprocesser.

Artikel 3

Datakrav

1.   Hver medlemsstat indberetter de mikrodata til Kommissionen (Eurostat), som er anført i bilag I.

2.   Disse mikrodata baseres på nationalt repræsentative stikprøver med tilfældig udvælgelse.

3.   Med henblik på at harmonisere de forskellige landes undersøgelsesresultater bedst muligt foreslår Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne metodologiske og praktiske anbefalinger og retningslinjer om stikprøveudvælgelse og gennemførelse af undersøgelsen i form af en håndbog om interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU, hvori indgår et modelspørgeskema.

4.   Den effektive minimumsstikprøvestørrelse, beregnet med udgangspunkt i en formodning om, at stikprøven er simpelt og tilfældigt udvalgt, er fastsat i bilag II. Vægtningsfaktorerne beregnes således, at der tages hensyn til enhedernes udvælgelsessandsynlighed, bortfald og eventuel justering af stikprøven til eksterne data vedrørende fordelingen af personer i målpopulationen.

5.   Mindre dele af det nationale område, der udgør ikke over 2 % af den nationale befolkning af de pågældende medlemsstater, og de nationale områder, der er anført i bilag III, medregnes ikke.

Artikel 4

Referenceår og -population

1.   Referenceåret er 2013, 2014 eller 2015.

2.   Referencepopulationen er personer, der er fyldt 15, og som bor i private husstande på den pågældende medlemsstats område på tidspunktet for dataindsamlingen.

3.   Dataindsamlingen skal fordeles over mindst tre måneder, hvoraf mindst en måned skal være en efterårsmåned (september-december).

Artikel 5

Referencemetadata

1.   De kvalitetsrelaterede referencemetadata skal indberettes i henhold til den af Kommissionen (Eurostat) fastlagte og med medlemsstaterne aftalte standard i det europæiske statistiske system.

2.   Medlemsstaterne indberetter disse metadata til Kommissionen (Eurostat) senest to måneder efter fremsendelsen af mikrodataene.

Artikel 6

Indberetning af mikrodata og referencemetadata til Kommissionen (Eurostat)

1.   Medlemsstaterne leverer færdigbearbejdede, validerede og vægtede mikrodata og kvalitetsrelaterede referencemetadata som foreskrevet i denne forordning i overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard, der er fastsat af Kommissionen (Eurostat). Mikrodata og kvalitetsrelaterede referencemetadata indberettes via den centrale dataportal.

2.   Mikrodata skal indberettes senest den 30. september 2015 eller ni måneder efter udløbet af den nationale dataindsamlingsperiode i tilfælde, hvor undersøgelsen løber ud over december 2014.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 70.

(2)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(3)  EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG I

Mikrodata, som skal fremsendes til Kommissionen (Eurostat)

TEKNISKE UNDERSØGELSESVARIABLER

Variabel

Beskrivelse

Svarkategorier og -koder

Filter

PID

Respondentens identifikationsnummer

10-cifret tal

– 1

mangler

Alle

HHID

Husstandens identifikationsnummer

10-cifret tal

– 1

mangler

Alle

PRIMSTRAT

Primærstrata som anvendt ved stikprøveudvælgelsen

0001 – 9999

– 2

ikke relevant (ingen stratifikation)

Alle

PSU

Primære stikprøveenheder som anvendt ved stikprøveudvælgelsen

0001 – 9999

– 2

ikke relevant (ingen flertrinsudvælgelse)

Alle

WGT

Endelig individuel vægt

nummer 5.3

– 1

mangler

Alle

PROXY

Var det den udvalgte person, der blev interviewet, eller en anden (interview via stedfortræder)

1

Personen selv

2

Et andet medlem af husstanden

3

En person uden for husstanden

– 1

mangler

Alle

REFYEAR

Referenceår for interviewet

4 cifre

Alle

REFMONTH

Referencemåned for interviewet

1 – 12

– 1

mangler

Alle

INTMETHOD

Anvendt dataindsamlingsmetode

10

Pr. post, ikke-elektronisk

11

Pr. post, elektronisk (e-mail)

20

Personligt interview, ikke elektronisk

21

Personligt interview, elektronisk

30

Telefonisk, ikke-elektronisk

31

Telefonisk, elektronisk

40

Internet anvendt

50

Blandet dataindsamlingsmetode (f.eks. både pr. post og interview)

Alle

INTLANG

Sprog anvendt ved interviewet

3-cifrede koder (Eurostats standardkodeliste)

– 1

mangler

Alle


SOCIALE KERNEVARIABLER

Variabel

Beskrivelse

Svarkategorier og -koder

Filter

SEX

Respondentens køn

1

Mand

2

Kvinde

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AGE

Respondentens alder (antal fyldte år) på tidspunktet for interviewet

tal

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

COUNTRY

Bopælsland

2 cifre baseret på NUTS på det mest aggregerede niveau (niveau 0 eller landeniveau)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

BIRTHPLACE

Fødeland

10

Indenlandsk født

21

Født i et andet EU-land

22

Født i et ikke-EU-land

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CITIZEN

Statsborgerskabsland på dataindsamlingstidspunktet

10

Statsborger i det indberettende land

21

Har ikke statsborgerskab i det indberettende land, men er statsborger i et andet EU-land

22

Har ikke statsborgerskab i det indberettende land, men er statsborger i et ikke-EU-land

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

REGION

Bopælsregion

2-cifret kode i NUTS

– 1

mangler

Alle

DEG_URB

Urbaniseringsgrad

1

Tætbefolket område

2

Middeltætbefolket område

3

Tyndtbefolket område

– 1

mangler

Alle

MARSTALEGAL

Civilstand

1

Har aldrig indgået ægteskab eller været i registreret partnerskab

2

Gift eller i et registreret partnerskab

3

Enke/enkemand eller i et registreret partnerskab, der ophørte ved partnerens død (ikke gift igen eller i et nyt registreret partnerskab)

4

Skilt eller i et registreret partnerskab, der er retligt opløst (ikke gift igen eller i et nyt registreret partnerskab)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MARSTADEFACTO

Civilstand (de facto)

1

Person, der lever i et samlivsforhold

2

Person, der ikke lever i et samlivsforhold

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HATLEVEL

Højeste afsluttede uddannelsesniveau

Baseret på ISCED-2011

0

Småbørnspædagogisk udvikling, førskoleundervisning

1

Grundskoleniveau I

2

Grundskoleniveau II

3

Ungdomsuddannelse

4

Eftergymnasial uddannelse, som ikke er en højere uddannelse

5

Videregående uddannelse, kort

6

Videregående uddannelse, bachelorniveau eller tilsvarende

7

Videregående uddannelse, masterniveau eller tilsvarende

8

Videregående uddannelse, ph.d.-niveau eller tilsvarende

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MAINSTAT

Selvoplyst arbejdsmarkedsstatus

10

Udøver et arbejde eller erhverv, herunder ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller lønnet praktikant osv.

20

Arbejdsløs

31

Elev, studerende, under efter- eller videreuddannelse, ulønnet praktikant

32

Pensioneret eller førtidig pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed

33

Permanent uarbejdsdygtig

34

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

35

Hjemmegående

36

Anden person, som ikke er i arbejde

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

FT_PT

Fuldtids- eller deltidsarbejde

1

Fuldtid

2

Deltid

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

MAINSTAT = 10

JOBSTAT

Jobniveau

10

Selvstændig erhvervsdrivende

21

Lønmodtager med fast arbejde eller arbejdskontrakt af ubestemt varighed

22

Lønmodtager med midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

MAINSTAT = 10

JOBISCO

Erhvervsmæssig beskæftigelse

2-cifret kode i ISCO-08

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

MAINSTAT = 10

LOCNACE

Branche for den erhvervsmæssige beskæftigelse

NACE rev. 2 — hovedafdelinger

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

MAINSTAT = 10

HHNBPERS

Antal personer, der bor i husstanden, inklusive respondenten

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HHNBPERS_0_4

Antal personer i aldersgruppen 4 eller derunder

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HHNBPERS_5_13

Antal personer i aldersgruppen 5 til 13

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HHNBPERS_14_15

Antal personer i aldersgruppen 14 til 15

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HHNBPERS_16_24

Antal personer i aldersgruppen 16 til 24

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HHNBPERS_25_64

Antal personer i aldersgruppen 25 til 64

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HHNBPERS_65plus

Antal personer i aldersgruppen 65 og derover

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HHTYPE

Husstandens art

10

Enpersonshusstand

21

Enlig forælder med barn/børn under 25 år

22

Par uden barn/børn under 25 år

23

Par med barn/børn under 25 år

24

Par eller enlig forælder med barn/børn under 25 år og andre personer, der bor i husstanden

25

Anden type husstand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HH_ACT

Antal personer i husstanden i aldersgruppen 16 – 64 år, der er i arbejde

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HH_INACT

Antal personer i husstanden i aldersgruppen 16 – 64 år, der er arbejdsløse eller ikke i arbejde

0 – 98

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HHINCOME

Husstandens månedlige ækvivalerede nettoindkomst

1

Under 1. kvintil

2

Mellem 1. og 2. kvintil

3

Mellem 2. og 3. kvintil

4

Mellem 3. og 4. kvintil

5

Mellem 4. og 5. kvintil

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle


SUNDHEDSVARIABLER

Variabel

Beskrivelse

Svarkategorier og -koder

Filter

Sundhedstilstand — Minimum European Health Module

HS1

Selvoplevet generel sundhedstilstand:

Hvordan en person selv oplever sin generelle sundhedstilstand

1

Meget god

2

God

3

Middel

4

Dårlig

5

Meget dårlig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HS2

Langvarigt helbredsproblem:

Har lidt af en sygdom eller helbredsproblemer i mindst seks måneder og gør det stadig

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HS3

Generelt nedsat funktionsevne:

Nedsat evne til at deltage i aktiviteter, som folk normalt deltager i, på grund af helbredsproblemer i de seneste seks måneder

1

Alvorligt nedsat evne

2

Nedsat evne, men ikke alvorligt

3

Slet ikke nedsat evne

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Sygdomme og kroniske lidelser

CD1a

Har lidt af astma (herunder allergisk astma) inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1b

Har lidt af kronisk bronkitis, kronisk obstruktiv lungesygdom eller emfysem inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1c

Har haft hjerteinfarkt inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1d

Har lidt af koronar hjertesygdom eller angina pectoris inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1e

Har haft for højt blodtryk inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1f

Har haft hjerneblødning eller blodprop i hjernen inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1g

Har lidt af slidgigt inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1h

Har haft en lidelse i lænden eller anden kronisk ryglidelse inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1i

Har haft en lidelse i nakken inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1j

Har lidt af diabetes inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1k

Har lidt af allergi, f.eks. snue, øjenbetændelse, eksem, fødevareallergi eller andet (undtagen allergisk astma) inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1l

Har lidt af levercirrose inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1m

Har lidt af urininkontinens, problemer med at kontrollere blærefunktionen inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1n

Har lidt af nyreproblemer inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

CD1o

Har lidt af depression inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Ulykker og personskader

AC1a

Har haft en færdselsulykke inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AC1b

Har haft en ulykke i hjemmet inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AC1c

Har haft en ulykke i forbindelse med fritidsaktiviteter inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AC2

Mest omfattende behandlingstiltag for den mest alvorlige ulykke inden for de seneste 12 måneder

1

Indlæggelse på hospital eller lignende

2

En læge eller sygeplejerske

3

Ikke behov for nogen tiltag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis

AC1a = 1 eller

AC1b = 1 eller

AC1c = 1

Fravær fra arbejdet (på grund af helbredsproblemer)

AW1

Fravær fra arbejdet på grund af personlige helbredsproblemer inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis MAINSTAT = 10

AW2

Antal dages fravær fra arbejdet på grund af personlige helbredsproblemer inden for de seneste 12 måneder

Antal dage

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AW1 = 1

Fysiske og sensoriske funktionsnedsættelser

PL1

Bruger briller eller kontaktlinser

1

Ja

2

Nej

3

Blind eller kan intet se

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PL2

Har svært ved at se, selv ved brug af briller eller kontaktlinser

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

Hvis PL1 = 1 eller 2

PL3

Bruger høreapparat

1

Ja

2

Nej

3

Svært tunghør

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PL4

Har svært ved at høre, hvad der bliver sagt under en samtale med en anden person i et lokale uden støj, selv ved brug af høreapparat

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

Hvis PL3 = 1 eller 2

PL5

Har svært ved at høre, hvad der bliver sagt under en samtale med en anden person i et lokale med støj, selv ved brug af høreapparat

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

Hvis PL3 = 1 eller 2 og

PL4 = 1 eller 2 eller 3

PL6

Har svært ved at gå en halv km i jævnt terræn uden hjælpemidler

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PL7

Har svært ved at gå op eller ned ad 12 trin

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Personlige aktiviteter

PC1a

Har svært ved at spise selv

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

PC1b

Har svært ved at lægge/sætte sig i eller rejse sig fra en seng/stol

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

PC1c

Har svært ved at klæde sig på eller af

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

PC1d

Har svært ved at foretage toiletbesøg

1

Nej

2.

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

PC1e

Har svært ved at tage karbad eller brusebad

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

PC2

Får normalt hjælp til en eller flere personlige aktiviteter: spise, lægge/sætte sig i eller rejse sig fra en seng/stol, klæde sig af eller på, toiletbesøg, karbad eller brusebad

1

Ja, mindst en aktivitet

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis (AGE >= 65) og

{PC1a ≠ 1 eller PC1b ≠ 1 eller PC1c ≠ 1 eller PC1d ≠ 1 eller PC1e ≠ 1}

PC3

Har brug for hjælp eller mere hjælp til en eller flere personlige aktiviteter: spise, lægge/sætte sig i eller rejse sig fra en seng/stol, klæde sig af eller på, toiletbesøg, karbad eller brusebad

1

Ja, mindst en aktivitet

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis (AGE >= 65) og

{PC1a ≠ 1 eller PC1b ≠ 1 eller PC1c ≠ 1 eller PC1d ≠ 1 eller PC1e ≠ 1}

Aktiviteter i hjemmet

HA1a

Har svært ved at lave mad

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

5

Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

HA1b

Har svært ved at bruge telefonen

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

5

Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

HA1c

Har svært ved at foretage indkøb

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

5

Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

HA1d

Har svært ved at tage og administrere medicin

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

5

Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

HA1e

Har svært ved at udføre lettere husligt arbejde

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

5

Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

HA1f

Har svært ved at udføre lejlighedsvist tungere husligt arbejde

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

5

Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

HA1g

Har svært ved at klare pengesager og dagligdags administrative opgaver

1

Nej

2

I nogen grad

3

I høj grad

4

Kan slet ikke/ude af stand

5

Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AGE >= 65

HA2

Får normalt hjælp til en eller flere huslige aktiviteter: madlavning, brug af telefonen, indkøb, administration af medicin, lettere eller lejlighedsvist tungere husligt arbejde, pengesager og dagligdags administrative opgaver

1

Ja, mindst en aktivitet

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis (AGE >= 65) og

{HA1a ≠ 1 eller HA1b ≠ 1 eller HA1c ≠ 1 eller HA1d ≠ 1 eller HA1e ≠ 1 eller HA1f ≠ 1 eller HA1g ≠ 1}

HA3

Har brug for hjælp eller mere hjælp til en eller flere huslige aktiviteter: madlavning, brug af telefonen, indkøb, administration af medicin, lettere eller lejlighedsvist tungere husligt arbejde, pengesager og dagligdags administrative opgaver

1

Ja, mindst en aktivitet

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis (AGE >= 65) og

{HA1a ≠ 1 eller HA1b ≠ 1 eller HA1c ≠ 1 eller HA1d ≠ 1 eller HA1e ≠ 1 eller HA1f ≠ 1 eller HA1g ≠ 1}

Smerter

PN1

Smerter inden for de seneste 4 uger

1

Ingen

2

Meget milde

3

Milde

4

Moderate

5

Kraftige

6

Meget kraftige

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PN2

Smerternes indflydelse på den normale arbejdssituation inden for de seneste 4 uger (både arbejde uden for hjemmet og husligt arbejde)

1

Slet ingen

2

En smule

3

Moderat

4

Ret stor

5

Særdeles stor

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Mental sundhed

MH1a

Har inden for de seneste 2 uger haft meget lidt lyst til eller glæde ved at foretage sig noget

1

Slet ikke

2

Flere dage

3

Over halvdelen af dagene

4

Næsten hver dag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MH1b

Har følt sig nedtrykt, deprimeret eller fortvivlet inden for de seneste 2 uger

1

Slet ikke

2

Flere dage

3

Over halvdelen af dagene

4

Næsten hver dag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MH1c

Har haft svært ved at falde i søvn eller sove eller har sovet for meget inden for de seneste 2 uger

1

Slet ikke

2

Flere dage

3

Over halvdelen af dagene

4

Næsten hver dag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MH1d

Har følt sig træt eller manglet energi inden for de seneste 2 uger

1

Slet ikke

2

Flere dage

3

Over halvdelen af dagene

4

Næsten hver dag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MH1e

Har manglet appetit eller har overspist inden for de seneste 2 uger

1

Slet ikke

2

Flere dage

3

Over halvdelen af dagene

4

Næsten hver dag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MH1f

Har haft det dårligt med sig selv eller følt sig mislykket inden for de seneste 2 uger

1

Slet ikke

2

Flere dage

3

Over halvdelen af dagene

4

Næsten hver dag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MH1g

Har haft svært ved at koncentrere sig om f.eks. at læse avis eller se fjernsyn inden for de seneste 2 uger

1

Slet ikke

2

Flere dage

3

Over halvdelen af dagene

4

Næsten hver dag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MH1h

Har bevæget sig eller talt så langsomt, at andre har kunnet bemærke det, eller været så nervøs eller rastløs inden for de seneste 2 uger

1

Slet ikke

2

Flere dage

3

Over halvdelen af dagene

4

Næsten hver dag

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Sundhedspleje

Hospitalsindlæggelse og behandling som dagpatient

HO1

Har været indlagt på hospital inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HO2

Antal nætter tilbragt som patient på et hospital inden for de seneste 12 måneder

Tal 1 – 99

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis HO1 = 1

HO3

Har været behandlet som dagpatient på hospital inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

HO4

Antal gange behandlet som dagpatient på et hospital inden for de seneste 12 måneder

Tal 1 – 300

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis HO3 = 1

Ambulant behandling og behandling i hjemmet

AM1

Seneste konsultation hos tandlæge eller ortodontist

(med henblik på personlig behandling)

1

Under 6 måneder siden

2

6 til 12 måneder siden

3

12 måneder siden eller længere

4

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AM2

Seneste konsultation hos almenpraktiserende læge eller familielæge (med henblik på personlig behandling)

1

Under 12 måneder siden

2

12 måneder siden eller længere

3

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AM3

Antal konsultationer hos almenpraktiserende læge eller familielæge inden for de seneste 4 uger (med henblik på personlig behandling)

Tal 0 – 99

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

Hvis AM2 = 1

AM4

Seneste konsultation hos medicinsk eller kirurgisk speciallæge (med henblik på personlig behandling)

1

Under 12 måneder siden

2

12 måneder siden eller længere

3

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AM5

Antal konsultationer hos medicinsk eller kirurgisk speciallæge inden for de seneste 4 uger (med henblik på personlig behandling)

Tal 0 – 99

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

Hvis AM4 = 1

AM6a

Konsultation hos fysioterapeut inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AM6b

Konsultation hos psykolog eller psykoterapeut inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AM7

Brug af hjemmeplejeydelser til opfyldelse af personlige behov inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Brug af medicin

MD1

Brug af medicin ordineret af en læge inden for de seneste 2 uger

(undtagen svangerskabsforebyggende midler)

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

MD2

Brug af medicin, naturmedicin eller vitaminer ikke ordineret af en læge inden for de seneste 2 uger

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Forebyggende foranstaltninger

PA1

Seneste vaccination mod influenza

Måned/år (MMÅÅÅÅ)

Aldrig eller alt for længe siden (0)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PA2

Seneste blodtryksmåling foretaget af sundhedsperson

1

Inden for de seneste 12 måneder

2

1 til under 3 år siden

3

3 til under 5 år siden

4

Over 5 år siden

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PA3

Seneste måling af kolesteroltallet foretaget af sundhedsperson

1

Inden for de seneste 12 måneder

2

1 til under 3 år siden

3

3 til under 5 år siden

4

Over 5 år siden

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PA4

Seneste blodsukkermåling foretaget af sundhedsperson

1

Inden for de seneste 12 måneder

2

1 til under 3 år siden

3

3 til under 5 år siden

4

Over 5 år siden

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PA5

Seneste kontrol for blod i afføringen

1

Inden for de seneste 12 måneder

2

1 til under 2 år siden

3

2 til under 3 år siden

4

Over 3 år siden

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PA6

Seneste tyktarmsundersøgelse (koloskopi)

1

Inden for de seneste 12 måneder

2

1 til under 5 år siden

3

5 til under 10 år siden

4

Over 10 år siden

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PA7

Seneste mammografi

1

Inden for de seneste 12 måneder

2

1 til under 2 år siden

3

2 til under 3 år siden

4

Over 3 år siden

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

Hvis SEX = 2

PA8

Seneste celleprøve i forbindelse med forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft

1

Inden for de seneste 12 måneder

2

1 til under 2 år siden

3

2 til under 3 år siden

4

Over 3 år siden

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

Hvis SEX = 2

Uopfyldte behov for sundhedspleje

UN1a

Uopfyldte behov for sundhedspleje inden for de seneste 12 måneder på grund af lange ventelister

1

Ja

2

Nej

3

Intet behov for sundhedspleje

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

UN1b

Uopfyldte behov for sundhedspleje inden for de seneste 12 måneder på grund af afstands- eller transportproblemer

1

Ja

2

Nej

3

Intet behov for sundhedspleje

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

UN2a

Har ikke haft råd til medicinsk undersøgelse eller behandling inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

3

Intet behov

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

UN2b

Har ikke haft råd til tandlægeundersøgelse eller -behandling inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

3

Intet behov

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

UN2c

Har ikke haft råd til ordineret medicin inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

3

Intet behov

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

UN2d

Har ikke haft råd til mental sundhedspleje (f.eks. hos psykolog eller psykiater) inden for de seneste 12 måneder

1

Ja

2

Nej

3

Intet behov

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Sundhedsdeterminanter

Vægt og højde

BM1

Højde uden sko

I cm

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

BM2

Vægt uden tøj og sko

I kg

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Fysisk aktivitet/motion

PE1

Fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde (både lønnede og ulønnede arbejdsaktiviteter medregnes)

1

For det meste siddende eller stående

2

For det meste gående eller opgaver, der kræver moderat fysisk indsats

3

For det meste tungt eller fysisk krævende arbejde

4

Udfører ikke nogen arbejdsopgaver

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PE2

Antal dage i en typisk uge med mindst 10 minutters uafbrudt gang for at komme fra det ene sted til det andet

Antal dage 1 – 7

0

Foretager aldrig sådanne fysiske aktiviteter

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PE3

Tid tilbragt med at gå fra det ene sted til det andet på en typisk dag

1

10 – 29 minutter om dagen

2

30 – 59 minutter om dagen

3

1 time til under 2 timer om dagen

4

2 timer til under 3 timer om dagen

5

3 timer eller derover om dagen

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis PE2 ≠ 0

PE4

Antal dage i en typisk uge med mindst 10 minutters uafbrudt cykling for at komme fra det ene sted til det andet

Antal dage 1 – 7

0

Foretager aldrig sådanne fysiske aktiviteter

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PE5

Tid tilbragt med at cykle fra det ene sted til det andet på en typisk dag

1

10 – 29 minutter om dagen

2

30 – 59 minutter om dagen

3.

1 time til under 2 timer om dagen

4.

2 timer til under 3 timer om dagen

5.

3 timer eller derover om dagen

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis PE4 ≠ 0

PE6

Antal dage i en normal uge, hvor sport, fitness eller fysiske fritidsaktiviteter har medført let forpustelse eller øget pulsen lidt i mindst 10 minutter uafbrudt

Antal dage 1 – 7

0

Foretager aldrig sådanne fysiske aktiviteter

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

PE7

Tid tilbragt med sport, fitness eller fysiske fritidsaktiviteter i en typisk uge

TTMM (timer/minutter)

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis PE6 ≠ 0

PE8

Antal dage i en typisk uge, hvor der er udført muskelstyrkende aktiviteter

Antal dage 1 – 7

0

Foretager aldrig sådanne fysiske aktiviteter

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Forbrug af frugt og grønt

FV1

Hvor tit spiser du frugt (undtagen juice)?

1

En eller flere gange om dagen

2

4 til 6 gange om ugen

3

1 til 3 gange om ugen

4

Mindre end 1 gang om ugen.

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

FV2

Antal portioner frugt om dagen, undtagen juice

Tal 1 – 99

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis FV1 = 1

FV3

Hvor tit spiser du grøntsager eller salat, undtagen juice og kartofler?

1

En eller flere gange om dagen

2

4 til 6 gange om ugen

3

1 til 3 gange om ugen

4

Mindre end 1 gang om ugen

5

Aldrig

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

FV4

Antal portioner grøntsager eller salat, undtagen juice og kartofler, om dagen

Tal 1 – 99

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis FV3 = 1

Rygning

SK1

Rygeradfærd

1

Ryger dagligt

2

Ryger af og til

3

Ryger ikke

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

SK2

Type tobak, der bruges

1

Cigaretter (fabriksfremstillede og/eller håndrullede)

2

Cigarer

3

Pibetobak

4

Andet

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis SK1 = 1 eller 2

SK3

Gennemsnitligt antal cigaretter om dagen

Tal 1 – 99

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis SK1 = 1 og

SK2 = 1

SK4

Hvor tit er du udsat for tobaksrøg indendørs?

1

Aldrig eller næsten aldrig

2

Under 1 time om dagen

3

1 time eller derover om dagen

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Alkoholforbrug

AL1

Hvor tit har du drukket alkohol (f.eks. øl, vin, cider, spiritus, cocktails, alkopops, likør, hjemmelavet alkohol osv.) inden for de seneste 12 måneder?

1

Hver eller næsten hver dag

2

5 – 6 dage om ugen

3

3 – 4 dage om ugen

4

1 – 2 dage om ugen

5

2 – 3 dage om måneden

6

1 gang om måneden

7

Mindre end 1 gang om måneden

8

Ikke inden for de seneste 12 måneder. da jeg ikke længere drikker alkohol

9

Aldrig eller kun nogle få mundfulde eller smagsprøver i hele mit liv

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

AL2

Hvor tit drikker du alkohol mandag til torsdag?

1

Alle 4 dage

2

3 ud af de 4 dage

3

2 ud af de 4 dage

4

1 ud af de 4 dage

5

Ingen ud af de 4 dage

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AL1 = 1, 2, 3 eller 4

AL3

Antal genstande alkohol i gennemsnit en af dagene (mandag til torsdag)

1

16 genstande eller derover om dagen

2

10 – 15 genstande om dagen

3

6 – 9 genstande om dagen

4

4 – 5 genstande om dagen

5

3 genstande om dagen

6

2 genstande om dagen

7

1 genstand om dagen

8

0 genstand om dagen

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis (AL1 = 1, 2, 3 eller 4) og (AL2 = 1, 2, 3 eller 4)

AL4

Hvor tit drikker du alkohol fredag til søndag?

1

Alle 3 dage

2

2 ud af de 3 dage

3

1 ud af de 3 dage

4

Ingen ud af de 3 dage

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AL1 = 1, 2, 3 eller 4

AL5

Antal genstande alkohol i gennemsnit en af dagene (fredag til søndag)

1

16 genstande eller derover om dagen

2

10 – 15 genstande om dagen

3

6 – 9 genstande om dagen

4

4 – 5 genstande om dagen

5

3 genstande om dagen

6

2 genstande om dagen

7

1 genstand om dagen

8

0 genstand om dagen

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis (AL1 = 1, 2, 3 eller 4) og (AL4 = 1, 2, eller 3)

AL6

Hvor tit har du drukket en skadelig mængde alkohol (svarende til 60 g ren ethanol eller derover) ved en enkelt lejlighed inden for de seneste 12 måneder?

1

Hver eller næsten hver dag

2

5 – 6 dage om ugen

3

3 – 4 dage om ugen

4

1 – 2 dage om ugen

5

2 – 3 dage om måneden

6

1 gang om måneden

7

Mindre end 1 gang om måneden

8

Ikke inden for de seneste 12 måneder

9

Aldrig i hele mit liv

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7

Social støtte

SS1

Antal nærstående personer, du kan regne med i tilfælde af alvorlige personlige problemer

1

Ingen

2

1 eller 2

3

3 til 5

4

6 eller derover

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

SS2

Interesse for respondentens gøren og laden udvist af andre personer

1

Stor interesse

2

Nogen interesse

3

Usikker

4

Ikke ret stor interesse

5

Ingen interesse

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

SS3

Hvor let er det at få praktisk hjælp fra naboer, hvis der er behov for det?

1

Meget let

2

Let

3

Muligt

4

Svært

5

Meget svært

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

Uformel pleje eller bistand

IC1

Yder pleje eller bistand til en eller flere personer, der har et aldersbetinget problem, en kronisk lidelse eller funktionsnedsættelse, mindst 1 gang om ugen

(undtagen i arbejdssammenhæng)

1

Ja

2

Nej

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

Alle

IC2

Tilknytning til den eller de personer, der som følge af en kronisk lidelse eller funktionsnedsættelse eller på grund af alder modtager pleje eller bistand fra respondentens side mindst 1 gang om ugen

1

Medlem(mer) af respondentens familie

2

Ikke medlem(mer) af respondentens familie

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis IC1 = 1

IC3

Antal timer om ugen, respondenten yder pleje eller bistand til den eller de personer, der har en kronisk lidelse eller funktionsnedsættelse, eller som har behov herfor på grund af alder

1

under 10 timer om ugen

2

mindst 10, men under 20 timer om ugen

3

20 timer om ugen eller derover

– 1

mangler (ved ikke, intet svar)

– 2

ikke relevant

hvis IC1 = 1


BILAG II

Endelige stikprøvestørrelser, der skal opnås

 

Personer på 15 år og derover, der skal interviewes

EU-medlemsstater

Belgien

6 500

Bulgarien

5 920

Tjekkiet

6 510

Danmark

5 350

Tyskland

15 260

Estland

4 270

Irland

5 057

Grækenland

6 667

Spanien

11 620

Frankrig

13 110

Italien

13 180

Cypern

4 095

Letland

4 555

Litauen

4 850

Luxembourg

4 000

Ungarn

6 410

Malta

3 975

Nederlandene

7 515

Østrig

6 050

Polen

10 690

Portugal

6 515

Rumænien

8 420

Slovenien

4 486

Slovakiet

5 370

Finland

5 330

Sverige

6 200

Det Forenede Kongerige

13 085

EU-medlemsstater i alt

194 990

Schweiz

5 900

Island

3 940

Norge

5 170

I alt inklusive Schweiz, Island og Norge

210 000


BILAG III

Nationale områder, som ikke indgår i undersøgelsen

Land

Nationale områder

Frankrig

Franske oversøiske departementer og territorier

Cypern

Det ikke-regeringskontrollerede område

Nederlandene

De Caribiske Øer (Bonaire, Sint Eustatius og Saba), De Vestfrisiske Øer med undtagelse af Texel

Irland

Alle øer, der ligger ud for kysten, med undtagelse af Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan og Valentia

Det Forenede Kongerige

Skotland nord for Caledonian Canal samt Scilly Islands


Top