Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0119

Kommissionens forordning (EU) nr. 119/2013 af 11. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser EØS-relevant tekst

OJ L 41, 12.2.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/119/oj

12.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 41/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 119/2013

af 11. februar 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindeks (1), særlig artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 3,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2494/95 skal medlemsstaterne udarbejde harmoniserede forbrugerprisindeks (HCPI).

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 (3) fastsættes de delindeks under HCPI, som medlemsstaterne skal udarbejde, og som de skal indberette til Kommissionen (Eurostat) med henblik på formidling.

(3)

Til inflationsanalyse og konvergensvurdering i medlemsstaterne er det nødvendigt at indsamle oplysninger om skatteændringers virkninger på inflationen. Med henblik herpå bør HCPI desuden beregnes på grundlag af priser ved faste skattesatser i stedet for observerede priser i form af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HCPI-CT).

(4)

For at få pålidelige og sammenlignelige resultater fra alle medlemsstater bør der fastlægges fælles metodologiske rammer for udarbejdelse af HCPI-CT, og disse rammer bør holdes ajour.

(5)

I overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 2494/95 er der taget hensyn til princippet om omkostningseffektivitet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2214/96 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 indsættes følgende stykke:

»Ved »harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser« forstås indeks, der måler ændringer i forbrugerpriserne uden virkningen af ændringer i skattesatserne for produkter i samme tidsrum.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Udarbejdelse og indberetning af delindeks

1.   Hver måned udarbejder medlemsstaterne og indberetter til Kommissionen (Eurostat) alle delindeks (bilag I), hvis vægte udgør mere end en tusindedel af de samlede udgifter, der er omfattet af HCPI. Ud over indekset for januar hvert år fremsender medlemsstaterne de tilhørende vægtningsdata til Kommissionen (Eurostat).

2.   Herudover udarbejder medlemsstaterne hver måned samme delindeks beregnet til faste skattesatser (HCPI-CT) og indberetter dem til Kommissionen (Eurostat). Kommissionen (Eurostat) udarbejder i tæt samarbejde med medlemsstaterne retningslinjer, der udgør de metodologiske rammer for beregningen af HCPI-CT-indekset og delindeks. Kommissionen (Eurostat) ajourfører i velbegrundede tilfælde referencemetodologien efter procedurer, der godkendes af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

3.   Indeks indberettes i overensstemmelse med de standarder og procedurer for indberetning af data og metadata, der er fastlagt af Kommissionen (Eurostat).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den får virkning fra og med indekset for januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(3)  EFT L 296 af 21.11.1996, s. 8.


Top