EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0104

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 104/2013 af 4. februar 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår screening af passagerer og andre personer end passagerer ved hjælp af en kombination af spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection equipment — (ETD-udstyr) og håndholdt metaldetektorudstyr (HHMD-udstyr) EØS-relevant tekst

OJ L 34, 5.2.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 100 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; stiltiende ophævelse ved 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/104/oj

5.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 104/2013

af 4. februar 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår screening af passagerer og andre personer end passagerer ved hjælp af en kombination af spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection equipment — (ETD-udstyr) og håndholdt metaldetektorudstyr (HHMD-udstyr)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (2) kan der ved de gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, gives tilladelse til anvendelse af spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection equipment — (ETD-udstyr) og håndholdt metaldetektorudstyr (HHMD-udstyr) til screening af personer (passagerer og andre personer end passagerer).

(2)

Erfaringerne viser, at manuelle undersøgelser af passagerer og andre personer end passagerer ikke altid er den mest effektive metode til screening af visse områder på en person, som ikke umiddelbart kan undersøges, f.eks. visse hovedbeklædninger, gipsforbindinger eller proteser.

(3)

Afprøvninger i praksis viser, at det i sådanne tilfælde er effektivt at anvende en kombination af ETD- og HHMD-udstyr. Desuden kan anvendelsen af ETD- og HHMD-udstyr lette screeningprocessen og meget vel blive opfattet som en mindre påtrængende screeningmetode end manuelle undersøgelser, hvilket bidrager til at gøre proceduren mere behagelig for de personer, der screenes.

(4)

Det er derfor både nyttigt og berettiget at tillade disse metoder til screening af de områder på en person, hvor en manuel undersøgelse ikke anses for at være effektiv og/eller ønskelig, f.eks. visse hovedbeklædninger, gipsforbindinger eller proteser.

(5)

Bestemmelserne i denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig respekten for den menneskelige værdighed, religionsfriheden, retten til ikke-diskriminering, handicappedes rettigheder og retten til frihed og sikkerhed. I det omfang disse rettigheder og principper på nogen måde indskrænkes, sker dette udelukkende for at opfylde mål af generel interesse og af hensyn til behovet for at beskytte andre menneskers rettigheder og friheder og under overholdelse af betingelserne i charterets artikel 52. Denne forordning skal anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(6)

Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 (3) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7.

(3)  EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 foretages følgende ændringer:

1.

I punkt 1.3.1.1 tilføjes følgende som litra f):

»f)

en kombination af spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection equipment — (ETD) og håndholdt metaldetektorudstyr (HHMD).«

2.

Punkt 1.3.1.2 affattes således:

»1.3.1.2.

Punkt 4.1.1.3-4.1.1.6 og 4.1.1.10-4.1.1.11 finder anvendelse, når der er tale om screening af andre personer end passagerer.«

3.

I punkt 4.1.1.2 tilføjes følgende som litra e):

»e)

en kombination af spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection equipment — (ETD) og håndholdt metaldetektorudstyr (HHMD).«

4.

Følgende tilføjes som punkt 4.1.1.11:

»4.1.1.11.

Det er kun tilladt at anvende en kombination af spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection equipment — (ETD-udstyr) og håndholdt metaldetektorudstyr (HHMD-udstyr) i de tilfælde, hvor operatøren skønner, at det hverken er effektivt og/eller ønskeligt at foretage en manuel undersøgelse af et bestemt område på en person.«


Top