Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0081

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 81/2013 af 29. januar 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 for så vidt angår mikrodatafilerne for fremsendelse af data EØS-relevant tekst

OJ L 28, 30.1.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/81/oj

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 81/2013

af 29. januar 2013

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 for så vidt angår mikrodatafilerne for fremsendelse af data

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens aktuelle bestræbelser på at sikre relevante europæiske statistikker er det af fundamental betydning, at der indføres et opdateret klassifikationssystem, der afspejler udviklingen og ændringer inden for uddannelse.

(2)

De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har revideret den hidtil anvendte udgave af International Standard Classification of Education (ISCED) (ISCED 1997) for at sikre, at den er i overensstemmelse med udviklingen inden for uddannelsespolitikker og -strukturer.

(3)

Uddannelsesstatistikker bør være internationalt sammenlignelige, og det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne og EU-institutionerne anvender uddannelsesklassifikationer, der stemmer overens med den reviderede International Standard Classification of Education ISCED 2011 (ISCED 2011), der blev vedtaget af UNESCO-medlemsstaterne på deres 36. generalkonference i november 2011.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 (2) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17.

(2)  EUT L 276 af 21.10.2011, s. 13.


BILAG

Beskrivelsen af kolonne 80 (Uddannelsesniveau) i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 affattes således:

Kolonne

Identifikator

Beskrivelse

Filter/bemærkninger

»80

 

Højeste fuldførte uddannelse

Frivillig variabel; indberettes den ikke: kode = blank«

 

1

Første sekundærtrin eller derunder (ISCED 2011 niveau 0-2)

 

 

2

Andet sekundærtrin og postsekundær undervisning (bortset fra videregående uddannelse) (ISCED 2011 niveau 3 og 4)

 

 

3

Videregående uddannelse (ISCED 2011 niveau 5-8)

 


Top