EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0007

Kommissionens forordning (EU) nr. 7/2013 af 8. januar 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer EØS-relevant tekst

OJ L 4, 9.1.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/7/oj

9.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 4/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 7/2013

af 8. januar 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 skal materiel, dele og apparatur opfylde miljøbeskyttelseskravene i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart (herefter »Chicago-konventionen«) i den gældende udgave af 20. november 2008 for så vidt angår bind I og II, bortset fra tillæggene.

(2)

Chicago-konventionen med bilag er blevet ændret siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 216/2008.

(3)

Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (2) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på den udtalelse, som agenturet har afgivet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 21.A.4, litra a), til Subpart A i sektion A affattes således:

»a)

tilfredsstillende koordinering af konstruktion og produktion efter behov som fastsat i henholdsvis punkt 21.A.122, 21.A.130, litra b), nr. 3) og 4), 21.A.133 og 21.A.165, litra c), nr. 2), og 3), og«.

2)

Punkt 21.A.130, litra b), til Subpart F i sektion A affattes således:

»b)

En overensstemmelseserklæring skal indeholde:

1)

for hvert materiel, hver del eller hvert apparatur en erklæring om, at materiellet, delen eller apparaturet er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand og

2)

for hvert luftfartøj en erklæring om, at luftfartøjet er blevet kontrolleret på jorden og under flyvning i overensstemmelse med punkt 21.A.127, litra a), og

3)

for hver motor eller indstillelig propel en erklæring om, at motoren eller propellen af producenten har været underlagt en afsluttende funktionsprøve i overensstemmelse med punkt 21.A.128, og

4)

ydermere, i tilfælde af motorer, en erklæring om, at den færdiggjorte motor er i overensstemmelse med de emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstilling af motoren.«

3)

I punkt 21.A.165, litra c), til Subpart G i sektion A affattes nr. 2) og 3) således:

»2)

fastslå, at andre former for materiel, dele eller apparatur er komplette og er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand, inden udstedelse af EASA-formular 1 til certificering af overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og betingelser for driftssikker stand

3)

ydermere, i tilfælde af motorer, fastslå, at den færdiggjorte motor er i overensstemmelse med de emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstilling af motoren.

4)

fastslå, at andet materiel, andre dele eller andet apparatur er i overensstemmelse med gældende data inden udstedelse af en EASA-formular 1 som et overensstemmelsesbevis«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1.


Top