EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0031

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/31/EU af 12. juni 2013 om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter EØS-relevant tekst

OJ L 178, 28.6.2013, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 16 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/31/oj

28.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/107


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/31/EU

af 12. juni 2013

om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter er fastsat i Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (3).

(2)

I disse betingelser henvises der til de relevante dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af hunde, katte og fritter til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra tredjelande eller områder, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr (4).

(3)

Ophævelsen af forordning (EF) nr. 998/2003 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr (5) gør det nødvendigt at ændre direktiv 92/65/EØF for at slette henvisningerne til forordning (EF) nr. 998/2003 og erstatte dem med henvisninger til forordning (EU) nr. 576/2013.

(4)

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter (6) finder blandt andet anvendelse på transport af hunde, katte og fritter inden for Unionen. Der bør derfor indsættes en henvisning til nævnte forordning i direktiv 92/65/EØF, hvori de dyresundhedsmæssige betingelser for handel med disse dyr er fastsat.

(5)

Desuden har erfaringerne med anvendelsen af direktiv 92/65/EØF vist, at det i de fleste tilfælde ikke er praktisk muligt at gennemføre den kliniske undersøgelse af et dyr inden for 24 timer inden afsendelsen. Den frist, der er fastsat i direktiv 92/65/EØF, bør derfor forlænges til 48 timer som anbefalet af Verdensorganisationen for Dyresundhed.

(6)

Kommissionen mener, at der i dette specifikke tilfælde ikke er grundlag for at anmode medlemsstaterne om at fremlægge forklarende dokumenter for Kommissionen for at forklare sammenhængen mellem bestemmelserne i dette direktiv og de tilsvarende dele af de nationale gennemførelsesdokumenter. Dette direktiv indebærer et meget begrænset antal ændringer af direktiv 92/65/EØF, der bør gøre det muligt for Kommissionen at indhente oplysninger om gennemførelsen uden at afsætte større ressourcer til denne opgave. Medlemsstaterne bør i alle tilfælde fremsende teksten til de gennemførte foranstaltninger til Kommissionen.

(7)

Direktiv 92/65/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 92/65/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Hunde, katte og fritter kan kun gøres til genstand for samhandel, hvis de:

a)

opfylder betingelserne i artikel 6 og, hvor det er relevant, i artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr (7)

b)

inden for 48 timer inden afsendelsen af dyrene underkastes en klinisk undersøgelse foretaget af en dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed, og

c)

under transport til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat, som:

i)

er i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 1, og

ii)

er underskrevet af en embedsdyrlæge, som attesterer, at den dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed, i de relevante afsnit af identifikationsdokumentet og i det format, der er angivet i artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013, har godtgjort, at den kliniske undersøgelse, som er udført i overensstemmelse med litra b), viste, at dyrene på tidspunktet for den kliniske undersøgelse er egnede til den planlagte forsendelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter (8).

b)

Stk. 3 udgår.

2)

Artikel 16, stk. 2 og 3, affattes således:

»Betingelserne for indførsel af katte, hunde og fritter skal mindst svare til betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a)- d), og artikel 12, litra a), i forordning (EU) nr. 576/2013.

Ud over de i stk. 2 nævnte betingelser skal hunde, katte og fritter under transport til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat, der er udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge, som attesterer, at der inden for 48 timer inden afsendelsen af dyrene er foretaget en klinisk undersøgelse udført af en dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed, og som har konstateret, at dyrene på tidspunktet for den kliniske undersøgelse var egnede til den planlagte forsendelse.«.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. december 2014 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 29. december 2014.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. juni 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

L. CREIGHTON

Formand


(1)  EUT C 229 af 31.7.2012, s. 119.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.5.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 10.6.2013.

(3)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(4)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(5)  Se side 1 I denne EUT:

(6)  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.

(7)  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(8)  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.«.


Top