EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/368


RÅDETS DIREKTIV 2013/25/EU

af 13. maj 2013

om tilpasning af visse direktiver vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 50 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i den nævnte tiltrædelsesakt eller i bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt ikke er vedtaget af Kommissionen.

(2)

I slutakten fra den konference, hvor traktaten om Kroatiens tiltrædelse blev udfærdiget og vedtaget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 74/557/EØF (1), 77/249/EØF (2), 98/5/EF (3) og 2005/36/EF (4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 74/557/EØF, 77/249/EØF, 98/5/EF og 2005/36/EF ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest på datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Kroatiens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  Rådets direktiv 74/557/EØF af 4. juni 1974 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed og formidlervirksomhed inden for handel med og distribution af giftige stoffer (EFT L 307 af 18.11.1974, s. 5).

(2)  Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået (EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).


BILAG

DEL A

GENSIDIG ANERKENDELSE AF ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER

Direktiv 2005/36/EF ændres således:

1)

I artikel 49, stk. 2, første afsnit, indsættes følgende litra:

»ba)

1. juli 2013 for Kroatiens vedkommende«.

2)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit V.1. foretages følgende ændringer:

i)

I tabellen i punkt 5.1.1 indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

Diploma »doktor medicine/doktorica medicine«

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1. juli 2013«

ii)

I tabellen i punkt 5.1.2 indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1. juli 2013«

iii)

I tabellerne i punkt 5.1.3 indsættes følgende efter de respektive angivelser for Frankrig:

i tabellen over »Anæstesiologi« og »Kirurgi eller kirurgiske sygdomme«:

»Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija«

i tabellen over »Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme« og »Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp«:

»Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija«

i tabellen over »Intern medicin« og »Oftalmologi eller øjensygdomme«:

»Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija«

i tabellen over »Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme« og »Pædiatri eller sygdomme hos børn«:

»Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija«

i tabellen over »Medicinske lungesygdomme« og »Urologi«:

»Hrvatska

Pulmologija

Urologija«

i tabellen over »Ortopædisk kirurgi« og »Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser«:

»Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija«

i tabellen over »Neurologi eller medicinske nervesygdomme« og »Psykiatri«:

»Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija«

i tabellen over »Diagnostisk radiologi eller røntgenundersøgelse« og »Onkologi«:

»Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija«

i tabellen over »Plastikkirurgi« og »Klinisk biologi«:

»Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija«

 

i tabellen over »Klinisk mikrobiologi« og »Klinisk biokemi«:

»Hrvatska

Klinička mikrobiologija«

 

i tabellen over »Klinisk immunologi« og »Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme«:

»Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija«

 

i tabellen over »Pædiatrisk kirurgi« og »Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme«:

»Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija«

i tabellen over »Kardiologi« og »Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme«:

»Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija«

i tabellen over »Rheumatologi« og »Hæmatologi eller blodsygdomme«:

»Hrvatska

Reumatologija

Hematologija«

i tabellen over »Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme« og »Fysioterapi«:

»Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija«

i tabellen over »Neuropsykiatri« og »Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme«:

»Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija«

i tabellen over »Radiologi eller røntgenundersøgelse« og »Børne- og ungdomspsykiatri«:

»Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija«

i tabellen over »Geriatri eller alderdommens sygdomme« og »Nefrologi eller medicinske nyresygdomme«:

»Hrvatska

 

Nefrologija«

i tabellen over »Infektionsmedicin« og »Samfundsmedicin«:

»Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina«

i tabellen over »Klinisk farmakologi« og »Arbejdsmedicin«:

»Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa«

i tabellen over »Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme« og »Klinisk fysiologi og nuklearmedicin«:

»Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina«

i tabellen over »Kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge)«:

»Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija«

i tabellen over »Klinisk blodtypeserologi«:

»Hrvatska«

 

i tabellen over »Stomatologi« og »Dermatologi«:

»Hrvatska«

 

 

i tabellen over »Kønssygdomme« og »Tropemedicin«:

»Hrvatska«

 

 

i tabellen over »Kirurgisk gastroenterologi« og »Katastrofemedicin«:

»Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina«

i tabellen over »Klinisk neurofysiologi« og »Tand-, mund- og kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge og som tandlæge)«:

»Hrvatska«

 

 

i tabellen over »Medicinsk onkologi« og »Medicinsk genetik«:

»Hrvatska«

 

 

iv)

I tabellen i punkt 5.1.4 indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1. juli 2013«

b)

I tabellen i afsnit V.2, punkt 5.2.2, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

1.

Svjedodžba »medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege«

2.

Svjedodžba

»prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva«

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije »medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege«

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1. juli 2013«

c)

I tabellen i afsnit V.3, punkt 5.3.2, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

Diploma »doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine«

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1. juli 2013«

d)

I tabellen i afsnit V.4, punkt 5.4.2, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

Diploma »doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine«

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1. juli 2013«

e)

I tabellen i afsnit V.5, punkt 5.5.2, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

Svjedodžba

»prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva«

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1. juli 2013«

f)

I tabellen i afsnit V.6, punkt 5.6.2, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

Diploma »magistar farmacije/magistra farmacije«

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1. juli 2013«

g)

I tabellen i afsnit V.7, punkt 5.7.1, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska«

 

 

 

 

3)

I bilag VI indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Hrvatska

Diploma »magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma« awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma »magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture« awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diploma »magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture« awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diploma »diplomirani inženjer arhitekture« awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma »diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture« awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diploma »diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture« awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diploma »diplomirani arhitektonski inženjer« awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma »inženjer« awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma »inženjer« awarded by the Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

Diploma »inženjer« awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

Diploma »inženjer« awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

Diploma »inženjer arhitekture« awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Alle eksamensbeviser skal ledsages af bevis for medlemskab af den kroatiske arkitektsammenslutning (Hrvatska komora arhitekata), udstedt af den kroatiske arkitektsammenslutning i Zagreb.

3. akademiske år efter tiltrædelsen«

DEL B

JURIDISKE ERHVERV

1)

I artikel 1, stk. 2, i direktiv 77/249/EØF tilføjes følgende:

»Kroatien: Odvjetnik/Odvjetnica.«

2)

I artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 98/5/EF indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Kroatien: Odvjetnik/Odvjetnica«.

DEL C

HANDEL MED OG DISTRIBUTION AF GIFTIGE STOFFER

I bilaget til direktiv 74/557/EØF tilføjes følgende:

»—

Kroatien:

1.

Kemikalier/giftige stoffer omfattet af lov om kemikalier (OG 150/05, 53/08, 49/11) og lokale vedtægter vedtaget på grundlag af denne lov

2.

Plantebeskyttelsesmidler omfattet af lov om plantebeskyttelsesmidler (OG 70/05) og lokale vedtægter vedtaget på grundlag af denne lov.«


Top